DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 76 —


predmeta rabi, neka se ne ide predaleko. Višja matematika u obće da
ne treba.


Što se pojedinih djelova naravoslovne nauke tiče, neka se i takovi
samo n toliko uzmu, u koliko je to šumarstvu doista od nužde. Svi
pako djelovi ne mogu se smatrati šumaru jednako potrebitimi, već neka
se najviše pomnje posveti botaniki, a manje zoologiji i rudstvu, najmanje
geologiji, koja za samo šumarstvo samo malu važnost ima. Glede
kemije veli pisac, da joj je glavna važnost samo u tom, što se bez nje
ne bi mogla botanika, ni nauka o stojbini pravo razumjevati, nu nije
prijatelj kemijskim vježbam u laboratoriju, koje kao suvišne zabacuje.


U koliko je pisac otrgao matematici i možda ostalim temeljnim
disciplinami, to tim obilnije želi taj manjak nadopuniti proširenje m
naobrazbe u nacijonalnoj ekonomiji i njoj srodnih grana
znanosti.


Da se obuka u nacionalnoj ekonomiji imade osobito važnom smatrati,
razlog je taj, što o toj znanosti nije absolventom srednje škole
ništa poznato, već im je to predmet skroz nov ; nadalje što se šumska
uprava i politika ne mogu bez zasade nacionalne ekonomije ni pravo
razumjeti; konačno jer je znanje nacionalne ekonomije u tiesnom savezu
sa uredjenjem i procjenom šuma, pak računanjem vriednosti šuma,
kao što i svakim gospodarenjem u obće.


Glede svega dosele izkazanoga podpunoma se slažemo sa nazori
pisca, jedino ne glede toga, da za vrieme teoretične obuke svaka praksa
izostane. Pisac drži, da se skroz praktični poslovi izključivo budućoj
praksi prepustiti moraju, prem je inače zauzet i za manje ekskurzije u
razne šumske revire, pak za jednu veliku ekskurziju, kojoj pripisuje veliku
uzgojnu važnost u obće, a ne samo obzirom na usavršenje u samo
struci.


Sa postojećim obsegom i poredjajom tih šumsko-strućnih predmeta*
pisac gornje brošure u glavnom je sporazuman sa sadanjom naukovnom
osnovom pruskih šumarskih akademija, nu nije zadovoljan time, da se
ona jedna godina, koju ima kandidat šumarstva sprovesti na univerzi,
da tamo sluša nauke pravne naravi, ne može pravo upotriebiti i to sa
više razloga.


Uči li kandidat pravne nauke — a međju timi dakako i nacionalnu
ekonomiju — nakon svršenih studija na akademiji, što se u ostalom preporučuje,
ne odgovara to pravo svrsi, kao što pravo svrsi ne odgovara, svrši li


* Kakovi se stručni predmeti, kojim redom i u kojem obBegu na šumarskim
akađemijam u Pruskoj predaju, priobćio sam jur u br. 12. „Šumarskog lista" od
godine 1897.