DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1898 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 79 —
1. Deakova zaklada za promicanje ngar. šumarske literature u iznosu
od 13.7BO for.
2. Wagnerova zaklada za podupiranje udova i sirotčadi umrvših
članova đružtva sa 16.500 for.
3. Zaklada Ljudevita Tisze za podupiranje šum. službenika, koji
su bez svoje krivnje bez službe ostali sa 25.125 for.
4. Bedo-ova zaklada za podjeljenje dviju stipendija slušateljima
Sćavnioke šum. akademije sa 16.916 for.
5. Zaklada za podupiranje siročadi ugar. šum. činovnika sa 5346 fr.
6. Zaklada jednoga nepoznatoga sa 989 for.
Kada se uzme u obzir, da je sve to postignuto za kratko vrieme
od 20 godina, onda moramo patriotizmu magjarskih šumara kapu skinuti
i nastojati oko toga, da ih u tom naslieđimo.


Potvrda o uplaćenim prinosima podupirajućili članova, te o
uplaćenoj članarini* za vrieme od 15. travnja do 31. prosinca
1897.


Podupirajući prinos namirili su:


Poglavarstvo u Odri za urb. obćinu Obre z 10 for.; Urb. obćina
Odra 10 for.; Gospod, ured II. banske im. obć. 20 for.


Predbrojninu uplatili su:


Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu 85 for.; Kr. nadšumarski
ured u Vinkovcih 49´80 for.


U ime članarine I. razreda uplatili su:


Jefrem Novaković 5 for.; Adolf Hercl 5 for.; Ferdo Fusić 2 for.
(1896.); Gjuro Cesarić 5 for.; Ivan Magjarević 5 for.; Ivan Kadleček
5 for.; Franjo Hovorka 5 for ; Dragutin Matiuović 5 for.; Rudolf Brosig
5 for.; Jaroslav pl. Šugli 5 for. (i I for. upisninu i 1 for. diplomu) ;
Ivan Markulin 2´.´j0 for.; Nikola Abramović 5 for.; Milan Zibrat 5 for.;
Oskar pl. Agić B for.; Makso Prokić 15 for. (1894. —96); Rudolf
Sablić 3 for:; E. Slapničar 2-50 for ; J. Markulin 2-50 for.; Š. Pere
5 for.; Anton Miiller 5 for ; Rikard Schmidinger 5 for.; Vilim Dojkovid
5 for.; J. Benzon 5 for ; A. Koprid 5 for. ; Stjepan Rajman 25 for.
(1893.—97.); Mate Baranovid 5 for. ; D. Lasman 5 for.; Milau Jambrušid


* Vidi broj 5. Šum. lista za god. 1897.