DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 146 —


Što je za tehničku uporabu, mora se uzeti i u račun kao
takovo; to valjda neće nitko osporaviti.


No ako se tako uzrađi svuda i kod nas i kod naših susjeda
— e, onda može izpasti i drugi odnos izmedju naših i njihovih
ciena. P a v 1 e B a r i š i d.


Oštećivanja voluhara u hrastovoj branjevini.


Piše Jos. pl. Ane, kot. šumar.


Upravo je nevjerojatno, koliku štetu nam je voluhar Arvicola
glareolus navlastito u 3—7 god, starim, u nizini ležećim
hrastovim branjevinam ove zime počinio.


Ta mala životinjica u stanju je, sa težkom mukom i znatnimi
troškovi uzgojenu hrastovu branjevinu, u razmjerno
kratkom vremenu, znatno oštetiti.


Opažanja, koja sam dne 7. prosinca 1897. u 5 god. staroj
hrastovoj branjevini «Greda*, ležećoj u području V. šumarije
im. obd. križevačke doživio, nukaju me, da ih na javu iznesem
i da ostale šumare na toga štetočinca upozorim.


Šteta, koju du opisati, počinjena je, kao što rekoh, u petgodišnjoj
branjevini «Greda», koja je u ostalom u uzrastu
vidljivo zaostala; izrasla je pako u smjesi od 0´7 hrastovine i
0*3 briestovine. Cim sam rečenog dana stupio u spomenutu
branjevinu, u isti čas mi je i šteta u oči udarila: na svaka
2—3 koraka ležala su naime po jedan ili dva mlada hrastida
nakrenjena, ili sasma na zemlji polegla. Primiv takove biljke
u ruke, opazio sam, da je svaka u dubljini 3 do 4 cm. izpod
zemlje sasma preglodana, tako da u nikakvu savezu sa korenom
više stajala nije; prama gornjem kraju pako, od niveau-a zemlje
2 do 4 cm. visine, bijahu te biljke sve to manje naglodane.


Nakon toga, izkopam jedan korjen, a tu se je i opet pokazalo,
da su žilice samo djelomično napadnute i oglodane, dočim
je preglodanje na samoj stabljiki usliedilo.
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 147 —


Na svakom mjestu ozlede t. j glodanja razabrao se je
točno otisak dnjuh uzporednih zubića, s kojima je oštećenje,
odnosno uništenje stabljika počinjeno ; posve je dakle izkljužena
mogućnost, da bi tu štetu itko drugi, do li uvodno spomenuti
miš počinio.


Nakon toga poduzeo sam popriličnu procienu štefe; rezultat
te prociene jeste pako sliedeči: na 1 aru našao sam
25—35 uništenih biljaka. Prebrojivši biljke našao sam, da na
jednom kvadratnom metru imade 8—10 koje zdravih, koje
uništenih biljaka, prema tom odpada na 1 ar 800—1000 stabalaca;
pošto smo pako na 1 aru pronašli 25—35 uništenih,
to sliedi, da je spomenuti štetočinac oko 3´5´´|o mladih
stabala uništio.


Uzmemo li slučaj, da je pogodno vrieme, blaga zima, da
par godina ne bude podvodnje nadalje, da se broj neprijatelja
i tamanitelja tog miša, a to su: lisica, lasica, tvorac, škanjac,
sova i dr., bud ma s kojeg razloga umanji, tada će ta šteta,
pokraj poznate plodnosti miševa, mnogo veća, nego 8´b\ biti.
U takovim slučajevima biti će nam lisice, lasice i t. d. u
pravom značenju rieči, spasitelji naših zabrana.


Da je noćno doba, ono vrieme, za koje ova gamad iz
svojih, cielu branjevinu podminirajućih prohodih, na kvar izlazi,
o tom nema dvojbe, pošto po danu niesam više. nego
2 takova zlotvora opaziti mogao.


Proti tomu oštećivanju dala bi se doduše raznovrstna sredstva
upotriebiti, nu izdani trošak ne bi u nikakovom razmjeru
sa efektom bio.


Kod malih nasadah i u perivojih sa 2—3000 stabalca
bilo bi brzo pomoženo, ali na površini od 100 i više jutara
jedva da bi takova umjetna sredstva svoj cilj polučila.


U takovom slučaju imade samo dva meni poznata sredstva
proti oštećivanju tih miševa; nu ni za ta dva ne može se reći,
da su posvuda izvediva.


Prvo je sredstvo, da se u branjevini trava i šaš oprezno
sa kosirima pokosi, posuši, te onda popali na hrpicama; pepeo
pako valja razbacati, te branjevinu oprezno motikama prekopati.
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 148 —


Taj postupak iziskuje veliku opreznost, jer kod površnog
izvadjanja toga posla mogli bi branjevini više škoditi, nego
koristiti.


Drugo sredstvo bilo bi pako, rano u proljeve po cieloj
branjevini posijati sjeme od metvice (Herba menthac vulgaris),
od koje trave miševi silno bježe, jer ju radi intenzivnog mirisa
ne podnašaju.


Izim spomenutih dvijuh sredstava, spomenuti ćemo još
injekciju sa typhusovim baccilusom, koje se je sredstvo u Italiji
sa povoljnim uspjehom rabilo.


Na koncu valja mi kao interesantnu činjenicu uzpomenuti,
da su u branjevini «Gredi» brestići ostali poštedjeni od miša.
Da li se je to slučajno dogodilo, što je briest samo u 30",, primjesi,
ili radi toga, što miševi hrastu daju prednost, to nam
još nije poznato.


Kao što jur rekoh, vidjeo sam tom prigodom dva miša i
uhvatio sam ih, te ću ih ovdje opisati.


Taj miš dugačak je 10 cm. sa 4 cm, dugim repom; ušesa
mu intenzivno iz krzna van vire, na hrbtištu je mrko-crvenkaste,
prama dimnju sve to svjetlije, a ozdola izpod nogu pako
biele boje.


Na svakom tabanu zadnjih nogu imade po šest žuljeva,
rep mu je dvobojast, te prema kraju duljima dlakama, nego
naprvo, obrasao.


Zaključujem ovo priobćenje time, da ću branjevinu «Gredu»
i nadalje opažati, a o opaženom opet svojevremeno izvjestiti.


0 biološkim podlogama za uzgoj sastojina.


Od nadšumarnika i. s. Krafta.


Nauka o uzgajanju šuma ima se naročito baviti time, kako
da se dovedu u sklad medjusobni odnošaji pojedinih članova
sastojine, pa zato moramo kod zasadjivanja i odgajanja sastojine
nastojati raznovrstna medjusobna djelovanja pojedinih stabala
prilagoditi svrsi, koju želimo postidi.