DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 4. u ZAGREBU, 1. travnja 1898. God.XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´A stranice 4 for.; za Va stranice
2 for. 7o novo.; za ´A stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina,


Nješto 0 katastru pravoužitnika kod imovnih
obćina.


Sa svih se strana pritužuju članovi imovnih obdina na
malu pripadnost gorivih drva, koja im se godimice doznačuje
prema katastru, pak sam naumio ovo par redaka napisati, kako
bi se bar donjekle dalo pomoći tim tegobam i molbam i potražiti
prije svega razloge istim.


Da mi to omogućeno bude, moram ponajprije u kratko
ocrtati, kako je ustanovljen broj krajiških obitelji, a s njima i
broj selišta.


Po §. 3. naputka A) od g. 1881. dale su grunt. oblasti
gosp. uredom izkaze svih krajiških obitelji, navedenih u toč.
a), b), c) toga paragrafa, na temelju kojih je proveden postupak,
sadržan u §. 4. istoga naputka.


Po tom je uporabom §. 7. ustanovljen broj selišta, a medjutim
gosp. osnovom ustanovljeni etat goriva u razmjerju cieloga,
tri četvrtine, dvie četvrtine i jedne četvrtine selišta razdieljen
tako, da je primjerice na cielo selište odpalo 16 m´, na
´Vi selišta 12 m;´, na 7^ selišta 10 m´´ i na V4 selišta 9 m´ gorivih
drva.


To je sve liepo uđešeno, pak imade ljudi, koji će uztvrditi,
da je ova pripadnost na gorivu i razmjerna, uzevši u
obzir okolnost, da izira toga prosto stoji pravoužitnikom dva
ustanovljena dana u tjednu sakupljati u otvorenih šumali su
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 134 —


liarke, kopati i krutati panj´eve, što potonje izvan više izkazane


kompetencije iz šume imovne obćine vadi.


I ja bi se priključio toj tvrdnji, da u stvari nije nješto


drugo, što tu tvrdnju razoruje.


Zakonodavac zakona od 11. srpnja 1881. i sastavitelj na


putka A) k tomu zakonu imao je pred očima stanje krajiških


obitelji prema onomu od god. 1873., kad je izišao zakon od


15. lipnja 1873., koji se samo gorenavedenim naputkom A) u
pogledu provedbe §. 4. zakona od 8. lipnja 1871. o odkupu
šumskih služnosti nadopunjuje, te način i mjeru zajedničkoga
uživanja šuma uredjuje.
Ovu nam tvrdnju podkriepljuju §. 14. i 15. naputka A, u
kojima se govori o dioba posjeda i kako se takove evidentirati
imadu.


Daje inđi naputak A. postojao g. 1873., naš bi račun
bio posve drugačije ispao, nego li je to moguće bilo 10 a i
više godina kasnije; a zašto, za to, jer su godine 1873. malo
ne sve krajiške obitelji bile još zadruge, kojih je primjerice
danas, recimo, kod jedne imovne obćine 12000, a tada ih je
bilo jedva 3000. Ako se etat od 60000 m´ gor. jedne imovne
obćine dieli na 3000 cielih selišta, dodje na jedno 20 m´´ ili
26´60 prost, metara, dakle okruglo 8 beč. hvati, koje bi danas
u okviru §. 15. lahko bilo razdieliti i na tri i četiri diela, jer
bi još svaki dio dobio 2—3 hvata drva.


Nu pošto je kataster sastavljen kod većine imovnih obćina
tekar davno poslie g. 1881., kod moje imovne obćine dapače
tek g. 1889./90., to se je etat od 60000 m^ imao u razmjerju
selišta dieliti na 12000 obitelji prema pronadjenoj potrebi goriva,
pak je odpalo na cielo selište pripadnost od 10 m^ na
´74 selišta pripadnost od 8, na ´7^ selišta 7, a na ´A selišta
6 m"´.


Jer se pako dnevice i ovako ustanovljene obitelji diele i
komadaju, nastaje pitanje, kako će izaći sa pripadnošću goriva
četirijuh obitelji iz cielog selišta, od kojih svaku danas po §. 15.
naputka A. od god. 1881. dopadne \i prava cielog selišta.
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 135 dakle
sa 2 5 m^, niti ne spominjuć one, koji su ^U selištni
posjed dielili na dva, tri i više dielova i koji izlazeći dielovi
po §. 15. u obće niti članovi imovne obcine bili ne bi, a ipak
goriva drva potrebuju ?


JSTa ta je pitanja težko odgovoriti, a ja ću nastojati samo
moje mnienje drugovom, koje ista briga tare, izjaviti.


Po §. 14. naputka A. od g. 1881. moraju, ili bolje rekuć
morale bi stranke kod gosp ureda najaviti promjene, nastavše
kupom, diobom, darovnicom i t. d. u svrhu knjižnoga provedenja.


Usljed mnogobrojnih proglasa putem oblasti i t. d. čini
to onaj dio pravoužitnika, kojemu ovo knjižno provedenje u
prilog ide, dočim obitelji, koje su svoje nekretnine prodale na
nepravoužitnika, mudro šute i kod doznake svake godine svoju
pripadnost povuku, ma da stanuju u propalih vinogradih na
Va ili Vi rali zemlje, a na njihovom liepom posjedu u selu
živi Madjar ili Ceh, koj si drva kupi kod države ili kod vlastelinstva.


Doznaku drva obavljajući organ imovne obćine imade izkaz
od gosp. ureda, nu riedki su slučajevi da ga tko kod doznake
na tu promjenu upozori; a zašto ne, za to, što onaj nesretnik,
koji je svoj grunt u selu prodao, a drva na isti još uviek vuče,
nema voznog blaga, pak iz polovine dade drugomu drva izraditi
i privesti, ter na taj način dvojica životare, a susjed mora
šutiti od grožnje one dvojice.


Šumar sam ne može poznati svakoga pravoužitnika, koji
je svoj posjed prodao, jer ima u svom području doznaku za
30—40 sela.


U obsegu moje imovne obćine imade takovih selišta i to
u svakom selu po nekoliko, koja već odavna stoje u rukuh nepravoužitnika.


Pokušao sam samo približno ta selišta izpustiti, kao i ona,
kojih su se prijašnji vlastnici razišli po svietu, ili kojih je raznim!
malimi razprodajami nestalo, ter ovako uštedjenu pripadnost
prispodobiti sa brojem odieljenika, čija su selišta po §. 15.
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 136 —


razdieljena, pa sam došao do resultata, da bi se takova pripadnost
dala u velikom razdieliti, ter bi ostajući dio na starom
broju vukao i nadalje cielu svoju dosadanju kompetenciju, a
izlazeći dielovi pripadnost u jednakom razmjeru nestalih selišta.


Pošto se pako izkazi kod gosp. ureda slagati moraju sa
onimi kod gruntovnice, to nastaje pitanje, tko će priobćiti
gosp. uredu nestatak selišta i na kojem će se temelju takove
provedbe izvadjati?


Tomu će se lako doskočiti i to na taj način, da šumarije
dobiju nalog od gosp. ureda, da prigodom doznake imaju
prizvati starešinu iz dotičnog sela, koji će pod pretnjom oblasti
i na temelju svoje zakletve šumaru imati priobćiti sve u selu
dogodivše se promjene.


Ove će promjene provizorno šumar u svom izkazu zabilježiti
i gosp. uredu priobćiti, a ovaj potonji imati će se uvidom
u gruntovnicu o istinitosti osvjedočiti i provedbu obaviti.


Kazumjeva se samo sobom, da bi vis. kr. zem. vlada ovakovomu
postupku, koji se protivi naputku A. od g. 1881., imala
svoju privolu dati, odnosno u tom smjeru izdati normativnu
naredbu, koli na gosp. ured, toli na grunt. oblasti područja
bivše vojne krajine, koje često i na pismene upite gosp. ureda
jednostavno spis vrate, odgovarajući, da to u njihov djelokrug
ne spada.


Mnogo teže našao bi lieka i pomoći onakovim pravoužitnikom,
koji su se posije zaključka pravoužitničkog katastra
razdielili od Vi selištnog posjeda.


Na Vi selištnom posjedu živi otac sa dva sina, koja se
oba ožene, ter ih otac sa nešto nekretnina darovnim ugovorom
odpravi, a oni si na dobivenom zemljištu posagrade ognjišta i
dodju k gosp. uredu sa ugovori i mole drvariju.


Gosp. ured ih mora odbiti, a odbije ih i dotični šumar,
kad dodju k njemu sa uplatom pašarije za svoje blago i žirovine
za svoje svinje, jer u izkazu pravoužitnika sadržani nisu,
ter dosljedno tomu traži od njih podpunu pristojbu za žirovinu
i pašarinu, koju plaćaju nepravoužitnici.
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 137 —


Sada nastaje prigovaranje, pretnja, a i tužba na vladinog
povjerenika, a odavle opet očitovanje i t. d.


Zaboravio sam navesti i to, da odieljenike, pošto u izkazu
pravoužitnika sadržani nisu, tjera lugar iz šume, kada sakupljaju
suharje i kršu panjeve u dozvoljena dva dana, jer je to
dozvoljeno samo članovom.


Zbilja je nevolja za te siromake, a i pravo rekuć nepravda,
jer oni imadu po §. 3. slovo a), b) i c) naputka A. od godine
1881. osobnu a i realnu kvalifikaciju, a ipak im se po §. 14.
i 15. rečenog naputka sva prava krate i kratiti moraju, jer u
izkazu pravoužitnika ili bolje rekud u katastru evidenti
rani nisu.


Da se ovim sirotam bar donjekle pomogne, izdala je vis.
kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove, na predlog gosp.
ureda moje imovne obcine naredbu broj 15199 od 31. listopada
1893., koja ima nadopunjivati ustanovu §. 15. naputka
A.:


«Odnosno na predstavku gosp. ureda N. imovne obćine od


15. prosinca 1892. broj 31., vidjenu dne 3. siečnja 1893.
br. 5. J. O., odpisuje kr. zem. vlada, odjel za unutarnje poslove,
naknadno k naredbi od 18. prosinca 1889. broj 32299.,
da s ove strane ne ima prigovora, da se prema §. 15. naputka
A. k zakonu od 11. srpnja 1881. nakon zaključka pravoužitničkog
katastra dotični odieljenici od ´U selištnog posjeda u
izkazu pravoužitničara evidentiraju na stari popisni broj V4 selištnog
posjeda, i to kao suvlastnici toga kud. broja, obzirom
na okolnost, što u smislu prednavedenog paragrafa naputka A.
dio uživanja jedne četvrtine selištnoga posjeda nije nipošto dalje
dieliv.
Obzirom dakle na goreiztaknuto, ne bi bilo pravedno, da
se takovi odieljenici smatraju kao nepravoužitnici i to s toga,
što im njihov dio uživanja od V* selištnoga posjeda, akoprom
su se odielili, na starom popisnom, odnosno pravoužitničkom
kude broju prema obstojedim propisom i nadalje rezerviran ostaje,
a biti će briga gospodarstvenog lu´eda, da razmjerje uživanja
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 8     <-- 8 -->        PDF

- 138


šumskih koristi medju odieljeniciina pravedno ustanovi. O tom
neka se gosp. ured spomenute imovne obćine točnog ravnanja
radi shodno obaviesti.


Kako se iz ove visokovladne naredbe razabire, pošla je
vis. kr. zem. vlada dalje, ter je dozvolila dapače, da se suvlastnikom
V4 selištuog posjeda i alikvotni dielovi pripadnosti na
gorivom drvu u razmjerju posjeda pravedno doznačuju, iz čega
sliedi, da se na starom broju V4 selišta moraju uz ime odie-
Ijenika pribilježiti i površine u dio mu pripalili nekretnina, da
se prema istim i pripadnost u okviru V* selišta pravedno razdieliti
uzmogne.


Pošto bi dakle ostajući dio, u našem slučaju samo otac,
cielu pripadnost goriva, 0 čem u glavnom govorimo, po naputku
i dosadanjih propisih dobivao, a sinovi ništa, to je hvaljenom
gornjom naredbom polučeno i to, da će od sada i sinovi
u razmjeru darovanog, odnosno u dio dobivenog diela nekretnina
dio pripadnosti na gorivu dobivati, ter držim, da je
to i pravo, da sinovi od svih šumskih pogodnosti posve izkljuČeni
nisu, ma da se svakomu podpuno udovoljiti ne može, jer
je svakako bolje išta, nego ništa.


Sada su podjedno šumaru razvezane ruke za takove odie-
Ijenike, jer im smije izdati paševnu i žirovnu doznačnicu, a
smije im podjedno dopustiti sabiranje ležike na opredielene
dneve, ter nisu izključeni iz šume, ma da u obilju i podpuno
takovu uživati ne mogu.


Napisao sam ove redke za to, da izazovem debatu u predmetu
katastra pravoužitnika, tom životnom i dnevnom pitanju
naših pravoužitnika, ne bi li čuo i s druge strane mnienje, ili
možda kod mene vladaju iznimni ođnošaji i nezadovoljstvo
pravoužitnika, dočim kod drugih imovnih obćinah ovdje u
kratko razpravljena pitanja ne postoje.


A kako se razno tumače ustanove naputka A. od g. 1881.,
dokazom su mnogobrojne naredbe vis. kr. zem. vlade, izdane za
ravnanje u provadjenju raznih slučajeva, pak će, smatram, biti
uputno, da si putem našeg šum. lista razpravimo još neriešena
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 139 —


pitanja, koje će razpravice dobro doći i mjerodavnim faktorom
radi ujednostručenja postupka, ter sam voljan iznašati i u buduće
interesantne riešitbe upravnog odbora, koji u drugoj molbi
po vis. vlad. naredbi broj 28507 od 29. veljače 1892. odluke
gosp. ureda u predmetu katastra pravoužitn ka riešavati ima,
ne bi li tim načinom došli na čistac i jednoličnost u vodjenju
evidencije pravoužitnika, a da ih u pravu ne uzkratimo, a i
da ne povriedimo ustanovu §. 14. naputka A. —n.—


Još jedan osvrt na jesenašnje veleprodaje u Posavini.


Ove jeseni* prodato je u državnim šumama 11737 hrastova,
u šumama investic. fonda 19215, u brodskoj imovnoj
obćini 13001 hrast.


Popriečna količina tvorivnog drveta po hrastu iznosila je
u državnim šumama 3´90 m´, u investicionalnim 3´80, u onim
brodske imov. obćine 4-37 m^


Petrovaradinska imovna obćina izniela je na prodaju
4342 hrasta, procienjena na 15233 m^ tvoriva.


Popriečni prsni promjer ovih hrastova jest 87 cm., a popriečna
dužina tehn. debla 7´7 m., drvo za tvorivo (za ciepanje
i trupce) iznosilo je 43´7"i,„ za gorivo je dakle ostalo
19G25 m^. Pri prvoj dražbi ostala je ova ponuda bez kupca.
Pri drugoj dražbi, pošto je procjena snižena za nekih 1 o"|„,
prodat je jedan komad na ponudu, koja je iznosila 28 for.
preko snižene prociene; ostali komadi ostadoše i opet neprodati.


U ovome prodatom komadu ima 1484 hrasta, koji sa procienjeni
na 4717 m´ ciepke gradje i 1572 m´drveta za trupce,
a goriva 6918 m^ Procjenbena vriednost iznašala je 62328 for.


* Ovu razpravicu napisao sam mjeseca prosinca pr. gođiue, a u veljači poslao
uredništvu i to povodom slične razprave (u II. sv. ovoga lista t. g.) nadšumara J.
Kozarca. Njegova razprava utvrdila je mene u mojim nazorima, a ja ovom mojom
bodu da podkriepim njegove, te s toga i predajem svoju — bez ikatve izmjene — tek
sada javnosti. Pisac.