DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1898 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 162 —


nego od toga zavisi, koliko će se krošnja moći održati sposobnom
za razvitak.


Razvijanje krošnje sastoji se kod mladih stabala stvaranjem
grančica na mladim Ijetorastima (Hohentrieb), kod starijih
pak drveta, koja više u visinu ne rastu, u tom, da se u
krošnji nalazeće se grančice produljuju i da spavajuća oka
tjeraju. Kod nekojih vrsti u zatvorenim sastojinama prestanu
grančice krošnje već dosta rano produljivati se, n. pr. kod
bora; pošto nadalje kod bora i spavajućih oka, koja bi mogla
krošnju nadopuniti, ili posve nema, ili već kod mladih stabala
prestanu tjerati, to nisu takova borova stabla, koja su u sklopu
odrasla, kadra svoju krošnju dalje razvijati, kada im sa proriedom
više slobodnog prostora dade; iz tih razloga opasno je
borove sastojine proriedjivati priebornim načinom. Sposobnost,
da se krošnja i dalje razvija, moći je kod bora održati, ako
se po prilici 40-godLšnja sastojina jako proriedi, a posije prorieda
ponovi, time se vršci grana održe zdravi, a prieći se, da
se sastojina sama od sebe ne proriedjuje. (Nastavit će se).


LISTJk-K:.


Zakoni i normativne naredbe.


Riešitba kr. zemaljske vlade pogledom na §. 11. pr. B) š. z.
Visoko vladinom naredbom, odjela za unutarnje poslove od 23. prosinca
1897. broj 63246 na kr. županijsku oblast u B. jest u jednom
šumsko kvarnom predmeta upozoreno na uporabu i tumačenje naslovne
zakonske ustanove.


Jedna imovna obćina podniela je kot. oblasti na razpravu prijavu,
da je N. N. posjekao u riedkom sklopu jedan šuplji, nu sirovi hrast,
sposoban za kolje i ogrievna drva.


Odštetu je imovna obćina proračunala, uporabom §. 3. t. 2/a pr.


D. š. z., na 16 for. 50 nč., a pošto je upitni hrast zaplienjen, te prodan
za 10 for. 90 nvč., tražila je za naknadu samo razliku proračuuane
odštete i dražbom unišlog utržka, dakle izuos od 5 for. 60 nč.