DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 178 —


vila zahtjev, da se isti radi prekršaja protiv sigurnosti šum.
zakona odsudi na primjerenu kazan, kao i na naknadu prouzročene
štete u iznosu od 44 for. 85 nč.


Na odredjenoj razpravi priznao je okrivljeni svoj čin, ali
je u obranu svoja navadjao, da je upitno zemljište u zakupu
imao več više godina, sve do konca god. 1895., pa je prema
tomu držao, da je zakapni ugovor još i za god. 1896. valjan,
tim više, jer mu kot. šumarija zakup ovaj nikada odkazala nije.


Kr. kot. oblast u Gr , neobazirajuć i ne uvažajue obranu
okrivljenika, već držee, lih njegovo priznanje pred očima kao
jedino odlučujući faktor, udovoljila je posve zahtjevu kr. šumarije
u J. presudom svojom od 6. prosinca 1896. broj 2600 s.,
odsudivši J. U. na kazan zatvora u trajanju od 5 dana te na
naknadu štete sa 44 for. 85 nč. i postupovnog troška 4 for.
48 nč., plativo u roku od 14 dana pod prietnjom političke
ovrhe.


J. U. latio se je pravnoga lieka, navadjajuć u njem u
obranu svoju, kao što je jur gore iztaknuto.
Uslied naknadno učinjenih izviđa izpostavilo se je, da su
obranbeni ovi navodi posve istiniti, što proizlazi i iz dopisa
kr. drž. šumarije u J., gdje izvješćuje, da je okrivljenik zaista
imao upitno zemljište u zakupu do konca rujna 1895 , nu po
§. 16. zakupnog ugovora imao je isti zakupni predmet zakupodavcu
predati nakon izminuća zakupnog vremena, bez svakoga
odkaza.


Obzirom na ove okolnosti izrekla je kr. žup. oblast u B.
pod 11. veljače 1897. broj 2519 ž. sliedeću svoju riešitbu:


Povodom utoka J. U. iz M. G. protiv tamošnje presude
od 6. prosinca 1896. broj 2600 š., kojom je isti poradi prekršaja
protiv sigurnosti šumskoga vlastničtva, a na štetu vis.
kr, drž. šumskog erara počinjeuog, presudjen na kazan zatvora
u trajanju od 5 dana i na naknadu šumske štete sa 44 for.
85 nč. te postupovnog troška 4 for 48 nč., ukupno 49 for.
33 novč., obnašla je kr. ova županijska oblast u uvaženju
utoka prvostepenu presudu u cielosti ukinuti, te okrivljenika