DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 181 —


je kr. kot. oblast u G. presudom od 24. studenog 1896. broj
2600 š. presudila J. U. radi prekršaja suprot sigurnosti
šumskoga vlastničtva, počinjenog na štetu kr. šumskog erara
na kazan zatvora od 6 dana i na platež odštete od 44 for.
85 nč. te postupovnog troška 4 for. 48 nč., ukupno 49 for.
33 nč.; a kr. županijska oblast u B. presudom od 11. veljače
1897. broj 2519 povodom priziva okrivljenog prvomolbenu
presudu ukinula i- okrivljenog riešila krivnje; kr. zem. vlada,
odjel za unutarnje poslove, obnalazi uslied priziva kr. šumarije
u J. drugomolbenu presudu od 11. veljače 1897. broj 2519
potvrditi i to iz sliedećih razloga:


Okrivljeni prijavljen je, da je obradio 14950° šumskoga
državnoga zemljišta. Okrivljeni to prizneje, nu navadja, da je
isto ovo zemljište držao godine 1894. i godine 1895. u zakupu,
pak je mislio, da će šumarija zemljište i nadalje u zakup dati,
stoga je i po izminuću zakupnoga ugovora zemlju obradi i zasijao.


Kr. šumarija u J. u svom prizivu dopušta, da je oki"iv-
Ijeni zemljište ovo držao u zakupu do 30. rujna 1895., nu
uzprkos uzsliedilog pravodobnog odkaza nije zemljište predao,
ved ga je na novo obradio.


Nedvojbeno je dakle, da je međjvi okrivljenikom i prijaviteljem
u pogledu upitnoga zemljišta postojala uporabna pogodba
s kojom je nazočni prepor u savezu. Ako okrivljeni na
izvansudbeni odkaz objekt nije htio predati, već ga je i nadalje
u uporabi zadržao, valjalo je prijavitelju sudbenim putem prekinuti
zakupni odnošaj.


Kao prekršaj proti sigurnosti šumskoga vlastničtva ne
može se prijavljeni slučaj već za to kvalificirati, jer nema za
taj prekršaj objektivnog učina, buduć je okrivljeni u govoru
stojeće zemlj šte samo nastavio dalje obradjivati na isti onaj
način, kako ga je jur kroz đvie godine privolom kr. šumarije
obradjivao, stoga se ne može ovdje aplicirati ni po kr. šumariji
u J. citirana točka 7. §. 60., koja ubraja u šumski kvar
i svako ino upotrebljivanje zemljišta šumskog, jer iz naravi
pojma 0 prekršaju sliedi, da se tu ima razumievati svako ino