DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 184 -.
Prijavljeni pako na pozive kr. kot. oblasti oglušivao se doći.
a kad je napokon došao, uztvrdio je, da ga lugar nije tada na
šteti zatekao, dapače da on nije ni u šumi bio, a kamo li štetu
počinio i tako je nastala zagoda.


Pravi pako krivac je ipak onaj isti momak sin Matin, no
ime mu je Ivan.


Sudite sada, da li ne može biti lugar prevaren.


Ako dakle ostanemo kod uvjerenja, da lugar može biti
prevaren, to onda moramo znati i za granice, do koje lugar
smije biti prevaren bez svoje krivnje; kad bi znali za tu granicu,
tada bismo lahko sudili lugaru, kada je krivac zagode,
a kada ne.


Naprotiv pako, osuditi lugara, da je krivac zagode, ako
je prevaren, odnosno ako nije pravog štetočinca napisao, mislim,
da nije u svakom slučaju pravedno.


Mi imademo u tom pogledu samo jednu jedinu naredbu i
to onu od godine 1884. pod brojem 46154., nu niti ta ne spominje,
da li i kada bi mogao biti lugar radi zagode kažnjen ili
na nakvadu štete povučen.


Budi mi dozvoljeno, da napišem moje misli o zagodi.


Da ne nastupi zagoda vrhu počinjene šumske štete, imali
bi se sliedeći propisi uvažiti:


1. Lugar mora svakog prvog dana u mjesecu sve prijavnice
prošlog mjeseca nadležnoj šumariji predložiti.
2. Šumarija imade u sliedećem mjesecu, dakle u roku od
30 dana sve dobivene prijavnice nadležnoj razpravljajučoj oblasti
podnijeti.
3. Razpravljajuća oblast imade u trećem mjesecu odrediti
razpravu uz prisutnost lugara prijavitelja.
4. Ukaže li se, da je prijavnica manjkava, tada razpravIjajuća
oblast imade odmah ustmeno naložiti lugaru, da u roku
najdulje od 14 dana izpravljenu prijavnicu i to neposredno na
razpravljajuću oblast podnieti imade.
6. Za prijavnice, vraćene lugaru na izpravak, imade se posebna
razprava odrediti, a k razpravi uz štetočinca i lugara