DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 196 —


u III. stupnju IX plaćevnog razreda; te promakuno šnmsko-računarske
protustavnike Mihajla Križana i Mihajla Bošnjaka u II. stupanj X. plaćevnog
razreda kod šumskoga knjigovodstva kr. šumskoga ravnateljstva
u Zagrebu.


t GrUStav Kraft, kr. pruski nadšumarnik, umro je na 9. siečnja t. g.
u Hanovera. Pokojnik bio je jedan od najinteligentnijih ujeniačkih šumara,
a ono, što ga je nad mnoge dizalo i njegovima razpravama osobitu
cienu davalo, bila je njegova vanredna vještina ne samo na teoretičkom,
negoina praktičnom polju. Svaka njegova razprava prožeta je ne samo
najdubljim teoretskim znanjem, nego i sa podpunim poznavanjem sviju
onih detalja, koji se u praksi na dotični predmet protežu. Najglavniji
njegov rad kreče se oko matematične i šumsko-ogojue grane šumarske
znanosti. Baš zato, što je umio spojiti teoriju sa praksom, ostati će mnoga
njegova razprava trajne vrieduosti. Osim inih, najvažnije su mu sliedeće
razprave: Zur Praxis der Waldwerthrechnung (1882.), Beitrage zur Lehre
von den Durchforstungen (1884), Beitrage zur forstlichen Zuwachsrechnung
(1885.), Beitrage zur forstlichen Statik (1887.), Beitrage zur
Durchforstungs- und Lichtungsfrage (1889.), Uber die Beziehungen des
Bodenerwartungswerthes (1890). Već sam naslov tih knjiga svjedoči o
širokom znanju toga vanredno darovitoga muža. 0 tom znanju moči če
se u ostalom čitatelji «Sum. lista* najbolje osvjedočiti iz razprave u ovom
zadnjem broju «Sum. lista». Takovih zanimivih i poučnih razpravica napisao
je Kraft sijaset po svima njemsčkima šumarskima listovima, koji
svikolici priznaju veliki gubitak, koji je njegovom smrću šumarsku knjigu
zadesio.


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Stiibling Ruđolf: Bearbeitung und Verwendung der Holzer und
plastischen Materialien, nebst der Anleitung zuro Beizen. Mit 76 Abbild.
im Texte. Mk. 7.


Gledanken iiber Forstivissenschaft und Forstwirtschaft. Eine
die Verstaatlichung des Waldes fordernde Kritik fiir Staats und Forstwirthe.
Pfg. 80.


HolzhSndler-Kalender, deutscher, anf das ,Jahr 1898. Mk. 2´50.
Altum Dr. Bernard: Der Vogel und sein Leben. Mk. 4 20.
Dr. Richard Grrleb: Das europaische Oedland, seine Bedeutung


und Cultur.


Jahreslbericht iiber die Beobachtungsergebnisse der von den forstl.
Versuchsanstalten eingerichsteten forstl. metereologischen Stationen. Von
Dr. A. Miittrich. Mk. 2.


J. Marchet: Waldwegebaukunde. I. T3d. Mk. 7 B.


ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 197 —


Ber Naturalien-Sammler. Praktische Anleitung zum
Sammeln, Prapariren, Conserviren organ ischer ujod uuorganischerNaturkorper
von Dr. L. Eger. Izdanje IV. sa
37 slika izašlo u Beču 1897. u knjižari Wilhelma Fricka.


U razmjerno kratko vrieme ugledala je ova knjižica, u malom formatu,
a u svem sa 142 stranice, u popunjenom ruhu četvrto izdanje, što
je već jamstvo za njezinu unutarnju vriednost, a ujedno i dokazom, da
su ju interesovani krugovi doista trebali. Već sam naslov pokazuje, koja
joj je svrha, naime davati upute svim onim, koji su ljubitelji prirode,
pak se bave sabiranjem mineralija, insekta, gljiva i t. d., kako će moći
takove sakupljati i preparirati,


Ova knjižica dobro može služiti šumarima i lovcima, koji se sakupljanjem
prirodnina bave, pak ju stoga i preporučujemo.
čitavo gradivo podieljeno je u 14 poglavja, koja govore:


1. ozbirkah mineralija. U ovom poglavju opisuje se način
sabiranja mineralija, ujedno je opisano i slikami predočeno orudje, koje
sabirači rabe.
2. o herbarij i h. Ovdje je razloženo, kako se iniadu biline sabirali,
konšervirati i herbariji osnivati.
3. 0 hvat a uju i ubijanju životinja.
4. o tekućini za konserviranje. Ovdje pisac nabraja dosele
običajne tekućine, koje se za konserviranje rabe, a ujedno uavadja
njihove prednosti i mane, zabacujuć neke od običajnih zbog pogibelji za
ljudsko zdravlje.
5. 0 suhom k 0 n serviranju.
6. o nadjevanju. Ovo je poglavje dosta obširno, a daje potrebite
upute, kako se razne životinje i ptice nadjevati mogu; ujedno su
opisane i slikovno predočene razne sprave, koje se kod toga rabe, s toga
ovo poglavje ima osobiti interes za lovce.
7. ozbir ci kostura.
8. 0 zbirci kukaca.
9 o zbirci leptira. Ova dva poglavja obširno su opisana, jer
se znade, da se ne samo učeća mladež, već i drugi stariji ljudi rado bave
sabiranjem kukaca i leptira.


10. ozbircijajaignjezda.
11. 0 zbirci konhilija. Ova su poglavja sasvim kratka.
12. 0 živućih organizmi h. U ovom je poglavju upućeno na
koristi vivarijuma i kako valja kod osnivanja takovih postupati.
13. 0 slikah i m o d e 1 i h.
14. 0 anatomskih preparati h.
Ova je knjižica prevedena u mnogo svjetskih jezika, a bilo bi vriedno,
da se i na hrvatski jezik prevede.