DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 199 —


Nakon svršenih izpita zaključilo je povjerenstvo svoje uredovanje,
ocjeniv uspjeh pismenog i ustmeuog izpita. Prema tomu proglašen je
je jedan kandidat «dobro», a šestorica njih «dovoljno» osposobljeuimi za
samostalno vodjenje šumskog gospodarenja, dočim je jedan kandidat reprobiran
na pol godine.


Dne 16. ožujka po podne predao je predsjednik izpitnog povjerenstva
g. Robert Fiscbbach u ime kr. zemaljske vlade aprobiranim kandidatom
svjedočbe, zaželiv mladim šumarom najbolji uspjeh i potaknuvši
ih podjedno na neumoran i uztrajan rad u njihovom velevažnom zvanju.


Sitnice.


K tumačenju njekih ustanova šumskoga zakona i zakona
od 36. ožujka 1894.


1. Jeli privatni vlastnik šuma, koje nose karakter §. 4., 5., 6., 7.
i 19. zakona od ´6. prosinca 1852., nu takovima još proglašena nisu,
dužan molit i dozvol u u županijskog upravnog odbora za sječu tih
šuma?
2. Kada se ima uporabiti koji od §§. 2.-7. , 19., 20. šum. zakona
od 3./12. 1852. te §. 14. zakona od 26/3. 1894., kojim se uredjuje
stnrčna uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim
javnim nadzorom?
Povodom konkretnog slučaja — gdje je jedan privatni vlastnik
suma sječu vlastite svoje šume nadležnoj političkoj oblasti samo najavio


— porodiše se dva protivna muienja.
Jedno od tih, upiruć se na dosadanjoj, u nekih predielih naše
domovine postojećoj praksi, tvrdi: daje svaki pa i privatni vlastnik
šumah dužan zatražiti dozvolu za sječu vlastite njegove
šume, a da puka prijava nije dovoljna, dooim drugo mnieuje,
koje se navodno upire na ustanove šumskoga zakona od 3./12. 1852.,
tvrdi: da privatni vlastnik nij e duža n tražiti dozvolu za sječu njegove
vlastite šume — već da je puka prijava dovoljnom.


Obzirom dakle na ova dva u diametralnoj opreci stojeća mnienja,
pokušati ću obzirom na ustanove šumskog zakona od 3./12. 1852. i na
ustanove zakona od 26./3. 1894., kojim se uredjuje stručna uprava i
šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom


— uz navedenje razloga jednoga i drugoga mnienja — ovo prieporno
pitanje pobliže razglobiti — te konačno i svoje mnieuje kazati.
Naš šumski zakon od 3. prosinca 1852., koji je kod nas uveden
carskim patentom od 24. lipnja 1857., dieli u §-u 1. šume i lugove u
tri kategorije i to:
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 200 —


1. na lugove državne, t. j, šume državne i takove, kojimi
upravljaju neposredno vlasti državne;
2. na šume o b ć i n s k e, t. j. takove lugove i nasade drva, koji
su vlastničtvo obeina gradskih i seoskih, zatim
3. našume privatne, t j. šume pojedinih državljana —
različitih redova, manastira — prebenda i zaklada — napokon takovih
zajednica, koje se osnivaju na privatno pravnom razmjerju.
Ovo razlikovanje jest obzirom n a subjekte , dočim obzirom na
razpolaganje sa šumami — mogli bi ih podieliti — kako ih i provedbena
naredba austr. ministarstva za poljodjelstvo od 3. srpnja 1873.
broj 6.953 dieli:


a) u t. z. zaštitne šume, o kojih govore §. 6. i 7. šum. zak.
b)ut. z. zabranbene šume, o kojih govore §. 19. i 20.
šumskoga zakona i
c)ut. z. slobodne šume — koje ne pođpadaju pod nijednu
gornju oznaku.


Pitamo li se sada, što razumjevamo pod zaštitnom, što pod zabranbenom,
a što pod slobodnom šumom — to ćemo si iz gore spomenutih
paragrafa lasno moći sami definiciju stvoriti ; kad reknemo, da su z aštitn
e šum e one, koje su stavljene pod zaštitu po upravnoj vlasti
radi toga, da im se njihovo tlo vlastito zaštiti, zabranben e pako šume
one, koje se stavljaju pod zabranu ne radi njihovoga vlastitoga tla, već
radi drugih razloga najme : kad to iziskuje osiguranje budi osoba, budi
dobra državnoga i privatnoga — u. pr. zaštićenje protiv urvinam, padanju
stiena, odvalam kamena, popuzinam zemlje ; dočim sa slobodn e
šume one, sa kojima može vlastnik slobodno razpolagati bez ikakovoga
ograničenja, naravski — držeć se ustanova šumskoga zakona — gdje
je dakle vlastniku takove šume slobodno s njome razpolagati, a da za
to ne treba predhodn e dozvole upravne oblasti.


Ovu razliku, koju smo gore stavili, mogli bismo nazvati tehničko šumsko-
redarstvenom.


Nu još možemo jednu razliku navesti i to, ako gledamo na odštetu
vlastnika šume kod zaštitnih i zabranbenih šuma, te koju razliku mogli
bismo nazvati nacionaln o-e konomično-juridičkom i koja
se bazira na ustanovah obćega gradj zakona.


Kod zaštitnih šumah rekli smo, da one u prvom redu štite svoje
vlastito tlo i vlastiti svoj položaj — ali dok to one čine, prave one i
obće usluge.


Podržavanjem zaštitnih šuma staje se na put raznim oborinam;
skrbi se, da se uzdržava drvna vegetacija u njezinoj dosadanjoj visini
itd. To je dakle korist, koju zaštitna šuma pruža u obće.
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 35     <-- 35 -->        PDF

— 201 —


Kod 7, abranbene šume je to drugčije; ta ne pruža ništa za
obci boljak (osim ako je ujedno i zaštitnom), već imade služiti lih
posebno opređieljenom objektu, kako smo to jur gore spomenuli.


Prema §. 354. o. g. z. vlastnost, smatrana kano pravo, jest vlast,
raditi po volji sučanstvom i koristmi stvari kakove i svakoga inoga
izključititi od toga.


Ova obćenita ustanova ali nalazi n §. 364. o. g. z. svoje ograničenje
u toliko, što se kaže «u obće izvršavanje prava vlastnosti ima
samo u toliko mjesta, u koliko se time ne vriedjaju prava trećega, niti
se prestupaju granice propisane u zakonih, da se uzdrži i unapredi obćenito
dobro.


Ovo ograničenje postavlja zakon, a da onomu, koji uslied toga
ograničenja trpi, ne podaje kakovo pravo na odštetu.


Tomu usuprot nastavlja §. 365. o. g. z., kad ište občenito dobro,
mora član države ustupiti uz primjerenu naknadu i samu podpunu vlastnost
stvari kakove.


Uporabimo li sada gore spomenute ustanove občeg gradj. zakona
na § 6, 7. i 19. šumskoga zakona od 3. prosinca 1852., to ćemo viditi,
da vlastnici šuma, koje podpadaju pod ustanove §. 6. i 7. šum.
zakona, ne imadu nikakovo pravo na odštetu bud sa strane države bud
sa strane privatnika, dočim oni, kojih šume podpadnu pod ustanovu
§ 19. šum. zakona, takovo pravo imadn.


A da je tomu tako, vidljivo je odatle:


Vlastnik — koji imade šumu — koja je zaštitno m proglašena,
mora takovu čuvati, kako je gore jur rečeno, radi nje same, radi njezinog
vlastitog tla i položaja, dakle u prvom redu radi njegove vlastite koristi
— a obće dobro dolazi tek u drugoj liniji — pa prema tomu mu
obzirom na §. 364. o. g. z. za to ograničenje njegovog vlastničtva ne
pripada nikakova odšteta ; dočim usuprot vlastnik šume — koja spadne
pod udar ustanove §. 19. šum. zakona — dakle gdje takova šuma postane
šumom zabranbenom , gdje se takova zabrana zahtjeva bud
za osjeguranje osobe bud dobra državnoga ili privatnoga, vlastan je po
§. 365. 0. g. z. kao i po §. 19. šum. zakona od 3. prosinca 1852. tražiti
odštetu — koja će se tada dotičniku po postojećih propisih i dopitati.


Razloživ ovako samo dieljenje šuma obzirom na subjekte, nadalje


pogledom na šumsko-redarstveno, te nacionalno-ekonomičko-juridičko


gledište, prelazim na razmatranje gore spomenutih prepornih pitanja


Ponajprije ću navesti mnienje onih, koji stoje na stanovištu dosadanje


prakse, te koji traže, da i privatni vlastnik imade tražiti dozvolu od


nadležne političke vlasti za sječu šuma, koje imadu značaj §. 6., 7., 19.


zakona od 3. prosinca 1852., nu takovimi jošter proglašene nisu.
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 202 —


Zastupnici toga mnienja opravdaju isto time, da državnoj vlasti ne
može biti svejedno, kako se sa šumami gospodari, t. j . da li racionalno
ili ne, da li se vlastnik šume drži ustanova šumskoga zakona ili ne, pa
jer je u novije doba učestalo neracionalno gospodarenje sa šumami i
pošto su se iste počele sjeći bez obzira na ustanove šumskoga zakona,
dapače se u mnogih slučajevih devastirale, da je državna vlast dužna
tomu na put stati i zahtjevati od svakoga, dakle i od privatnika, kojega
šume ne spadaju pod udar gore spomenutih zakonskih ustanova, hoće li
bud ikakovu razpoložbu sa svojom šumom učiniti, da zatraži prij e
dozvol u od nadležne političke vlasti, koja će tada imati naumljenu
razpoložbu po svom stručnjaku izpitati, pa ako se ne protivi ustanovam
šumskoga zakona, takovu dozvoliti, u protivnom pako slučaju takovu ili
posve uzkratiti ili pako propisati način te razpoložbe u duhu šumskoga
zakona.


Kad je već šuma izsječena, vele nadalje, tada da je već kasno


proti vlastnikn šume postupati ma i globami, jer se šume ne razvijaju


tako brzo kao što drugo bilje; pa da kroz vrieme, dok one postanu


onom, kojom su bile, može se nanieti silna šteta ne samo pojedinom


privatniku, državi — nego i obližnjoj okolici.


Tako govore zastupnici prvoga mnienja.


Zastupnici drugoga mnienja — naime onoga — da privatni vlastnik
za šume, koje spadaju pod udar § 6., 7. i 19. šumskoga zakona, nu
koje takovimi jošter proglašene nisu, ne treba tražiti dozvol u u
svrhu slobodnoga razpolaganja sa istima — navode sliedeće:


Privatni vlastnik ili posjednik šuma nije (izuzam §. 2- i 9. zakona
od 3. prosinca 1852. i §. 1. i 14. zakona od 26. ožujka 1894.) po dosada
u krieposti stojećem šumskom zakonu nikad a dužan zamoliti u
nijedne vlasti dozvole za sječ u svojih šuma — a to stoga ne, pošto u
cielora šumskom zakonu, kao i u provedbenoj mu naredbi, izdanoj po


c. kr. austrijskom ministarstvu poljodjelstva od 3. srpnja 1873. br. 6.953,
glede toga nikakova propisa ne ima. Nije nadalje privatni vlastnik šuma,
koje nose značaj ili osebine §. 6 , 7. i 19. šum. zakona, dužan za takovu
dozvolu zamoliti niti zato, jer on kao laik u obće glede tih eventualnih
svojstava svojih šuma upućen nije — niti biti može.
Ima li isti namješteno, propisno usposobljeno šumarsko-upravno
osoblje, tad tih ustanova pri uporabi svojih šuma povriediti neće; ne
ima li toga (a imati bi ga morao po §. 22. šum. zakona), onda će po
§. 23. šumskog zakona:


a) političke vlasti ili ureda radi opaziti protuzakonitosti po svojih
organih, zato postavljenih (zakon od 22. siečnja 1894., kojim se uredjuje
šumarsko-tehnička služba kod polititičke uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji, ili će
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 203 —


b) takov postupak maka r tk o po§ . 23. šum. zakona dojaviti


nadležnoj političkoj oblasti, koja će tada dalje po zakonu postupati.


Kako se dakle iz ovoga razlaganja vidi, stoji ovo potonje mnienje
u dianietralnoj opreci sa prvo navedenim — pa hajde da vidimo, koje
je od ovih dvajuh mnienja izpravnije i koje se više bazira na zakonu
od 3. prosinca 1852. i zakonu od 26. ožujka 1894.


Uzmemo li šumski zakon od 3. prosinca 1852. u ruke, pa gle


damo li, što sve taj šumski zakon vlastniku šume zabranjuje, to ćemo


naići na sliedeće ustanove:


§. 2. šum. zakona odredjnje: Be z dozvol e nije slobodno nijed


noga zemljišta šumskoga oduzeti, da se na njem drva viš e ne plode,


ni obratit ga na svrhe druge.


Tuj dakle, zabranjuje zakon, da se bez predhodne dozvole ne smije
nijedna šuma krčiti ili pretvoriti u drugu vrst kulture.


„Dozvola za to, nastavlja dalje zakon, može se pri šumah državnih
(§. 1. a, šum. zakona) podieliti samo po ministarstvih, kojim su poslovi
ovi povjereni, a gdje nastanu obziri strategički ili obrambeni, samo u
sporazumljenju s ministarstvom rata i to po točnom učinjenom izvidjenju
od strane vlastih političkih i po posluhnuću svih dotičnika pri tom».


Pri šumah obćinskih (§. 1. toč. b. š. z.) i pri šumah privatnih
(§. 1. toč. c) pripada pravo podieljivanja dozvole takove vlasti okružnoj
(po zakonu od 5. veljače 1886. §. 25. upravnomu odboru županija),
koja će o tom najprije saslušati samoga vlastuika, a tako i one, koji
pravnih zahtjeva na šumu imadu, a zatim riešiti, da li se dozvola iz
javnih obzira dati može ili ne.


Dok u tom ne izadje rješitba, ne smije se preduzeti u tom nikakova
promjena, koja bi staležu šuma štetna bila.
Tko samovlastno obrati zemljište šumsko na druge svrhe, ima se
kazniti globom od 1—5 forinti od svakih 60 ara.


Dotični dielovi šume imadu se, kao što potrebno bude, uz primjeren
rok, koji se u smislu izreke vještaka ustanovi, opet šumom
naplođiti.


Ako se uz to ustanovljeni rok ne učini, ima se krivac kazniti po
drugi pnt.


§. 3. Dielovi šume, novo izsječeni, imadu se pri šumah državnih
i obćinskih (§. 1. a i b š. z.) najduže uz pet godina doćerat, da
opet drvljem obrašćeni budu.


Pri šumah privatnih (§. 1. c) mogu se pod uvjeti §. 20. glede
postupka, u koliko se nije dopustilo zapuštenje, dozvoliti po okolnosti i
dulji rokovi, ako se ovaj propis ne izpuni, t. j . ako se izsječeni dielovi
u propisano vrieme ne pošume, ima se na to primorat po §. 2. š. z.
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 204 —


§. 4. š. z. ustanovljuje na dalje: Nije slobodno šume opusto šiti,
t j. nije slobodno postupati s njome tako, da time dalje p 1 odjenj
e drva bude ili pogibelji izvrženo ili posve nemoguće.


Ako je daljnje plodjenje drva samo pogibelji izvrženo, ima se opustošenje
kazniti onako, kao što je propisano za slučaj, kad vlastnik
zemljište šumsko samovlastno obrati na d r u g e s v r h e, ili kad zanemari
čistinu opet naploditi; a na isti način ima se takođjer
vlastnik primorati, da takovu opustošenu šumu opet naplodi.


Ako je pako učinjeno, da je posve nemoguće drva dalje ploditi,
može se kazan povisiti do na 10 forinti od svakih 60 ara.


§. 5. š. zak. nastavlja dalje: Zabranjeno je sa šumom postupati
tako, da time susjedova šuma očito izvržena bude pogibelj i ošte ćenja
od vjetra.


Navlastito ondje, gdje bi pogibelj takova nastala, kad bi se koji
dio šume sasvim izsjekao, ima se od postojeće šume rub, barem 37 met.
širok, t. j . tako zvani plaš t šumsk i ostaviti neizsječen dotle, do k
susjedska šuma ne doraste na toliko, da po načelih znanosti
šumarske prikladna bude za sječenje.


Plašt šumski slobodno je za to vrieme samo rediti biranje m i
obaranje m pojedinih stabala.


§. 6. š. z. kaže: Na zemljištu, koje bi se lahko razrahliti moglo,
kad bi se široke prostorine drvlja sasvim lišile, zatirana s t r m e n i h i
velikih v i s i n a h, imadu se šume ili sjeći samo na uzke pruge ili prosjecati
malo po malo i odmah opet nasadjivati, kao što treba mladim
drvljem. Nego visoke gore (Hochwalder) gornjega ruba šumske vegetacije
slobodno je sjeći samo tako, da se biraju i obaraju pojedina
velika stabla.


§. 7. š. z. nastavlja: Na obalah povećih voda, ako obala
ne sačinjavaju možebit pećine, zatim na obroncih od gora, gdje
se je bojati popuzina zemljišta, smije se drvlje ploditi i sjeći samo
obzirom na mjere, koje budu učinjene za ukloniti oštetu zemljišta, a
krčenje panjeva i kopanje korenja može se dopustiti samo u toliko, u koliko
se prodori, time prouzročeni, odmah osjeguraju tako, da se dalje ne
razširuju.


Narušaji naredaba sadržanih u §. 5 , 6. i 7. imadu se kazniti po
§. 8. š. z. globom od 20-200 forinti.


§. 9. š. z. ustanovljuje sliedeće: Šume, koje su otegoćen e pravom
drvarenj a (t. z. šuraskimi dužnostni), imadu se ne samo uzdržati,
nego i neprestano nastojavati primjerenim načinom.


Kako i na koliko je slododno koristiti se takovimi, ustanovljuje
gospodarstvena osnova, koja se po ovom načelu sačiniti ima
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

^ 205 —


na zahtjevanje ovlaštenika ili obterečenika; ovu pak osnovu sastavlja,
takođjer na zahtjevanje jednoga ili drugoga vlast okružna, ili gdje takove
u kojoj krunovini ne ima, najniža vlast politička po presluhnuću
jedne i druge stranke i na temelju narisa, sačinjenoga ili prosudjeuoga
po nepristranih vještacih.


§. 19. š. z. Ako se za osjeguranje budi osoba budi dobra
državnoga i privatnoga silno iziskuje osobit način postupk
a sa sumarn i kao n. pr. zaštićeuje protiv urvinani, padanju
stiena, odvalam kamenja, prodorom gora, popuzinam zemlje i t. d.;
može se to narediti po državi i uslied toga stavit šuma u
dotičnom kraju pod zabranu.


Zabrana ova sastoji u tom, da se ima točno propisati i koliko
moguće osjegurati potrebni osobiti način postupanja sa šumom.
Ako se iz takovih naredaba podignu tražbine na odštetu, imadu
se iste prosudjivati po postojećih zakonih.


Zabranu ovakovih šuma valja u smislu §. 20. š z. tek nakon povjerenstvenoga
izvidjeuja odrediti i to po političkih oblastih, koje su u
smislu §. 23. š, z. u o b ć e vlastne nadzirati, kako se nastoji oko
šuma i lugova.


Pomotrimo li sada gore spomenute ustanove šumskoga zakona, to
ih možemo dieliti u 4 kategorije i to:


I. §. 2. i § 9. š. z. ustanovljuju naročito, da se imade s jedne
strane tražiti, prije nego li se ikakov podhvat sa šumom učini u svrhu
izkrčenja, za to dozvola u nadležne oblasti, ne izključujući od te dužnosti
niti privatnoga vlastnika; dočim s druge strane nalaže vlastniku onakvih
šuma, koje su obterećene sa šumskimi služnostmi, dužnost, da s njim a
gospodari po gospodarskoj osnovi, koju mu nadležna politička
oblast ustanovi. Timi dakle ustanovami stegnut je vlastnik šuma u njegovom
slobodnom razpolaganju, te mora se držati stricte gornjih ustanova,
jer prije ne smije da posao započuie.
II. §. 3., 4. i 5. š. z. nalažu s jedne strane pošumljenje izsječenih
dielova, s druge strane su pako prohibitivne naravi.
III. §. 6. i 7. govori o t. z. zaštitnih šumah — a
IV. §. 19. govori o zabranbenih šumah.
Uporabimo li ove zakonske ustanove na samu themu ove razpravice
— pa pitamo li sada, u kojih slučajevih je privatni vlastnik duža n
tražiti dozvol u od nadležne političke oblasti u svrhu razpolaganja sa
njegovom šumom, to razabiremo, da to šumski zakon od 3. prosinca 1852.
nalaže jedino u d va si u ča ja, i to u §. 2. i §. 9. š. z,, t. j, onda,
kada želi šumsko zemljište oduzeti tako, da se na njemu više drva ne
plode, dakle, kad se radi o krčenju šume ili kad hoće zemljište pretvo
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 206 —


riti u drugu vrst kulture; nadalje oula, kada je šuma otegodeaa pravom


drvareuja (t. z. šumskimi služaostmi).


U svih drugih slučajevib može privatni vlastnik sa sucaustvomkoristmi svoje šume slobodno i bez ikakove predhodne dozvole
od političke oblasti postupati, držeć se ustanova §. 3., 4. i 5. šumskoga
zakona; pošto se ustanove §. 6., 7. i 19. šumskoga zakona ne mogu
protegnuti na sve privatne šume, nego samo one, koje budu takovima
proglašene; pa pošto sve šume privatnika neće spasti pod udar § 6.,


7. i 19. š. z., to sijedi naravna posljedica, kako to i drugo mnienje
dobro iztiče, da privatni vlastnici takovih šuma, koje ne spadaju pod
udar §. 6., 7. i 19. š. z., ne trebaju nikakove predhodn e dozvole
od nadležne političke oblasti, već da mogu takove šume sjeći , a da za
to ne zatraže ni dozvole — držeć se ustanova §. 3. š z., da u roku od
B godina izsječene đjelove naplode.
Tek onda, ako privatni vlustnik ne udovolji ustanovi §. 3. š. z.
stupa po §. 23. š. z. politička oblast u akciju, da ga po §. 2. š. z. na
pošumljenje prisili.


Neizravno je s toga ono prvo mnienje, koje se navodno bazira na
dojakošnjoj praksi — da je svak i privatni vlastnik dužan i za one
šume, koje ne podpadaju pod udar §. 6., 7. i 19. š. z., tražiti dozvolu
za sječu, jer to zakon šumski nigdje ne propisuje.


Hoće li državna vlast, da šume privatnika strpa pod ustanove §. 6.,


7. i 19. š. z, tad će to morati istom povjerenstvo izviditi, te
dotične šume staviti prema obnašašću ili u kategoriju šumah, označenih
u §. 6. i 7. š. z. u t. z. zaštitne šume ili pako uvrstiti ih u t. z.
z a b r a n b e n e š u m e po §. 19. š. z.
Ovakova olluka upravne oblasti imala bi se dotičnom vlastniku
pismen o saobćiti — prem to naš šumski zakon od 3. prosinca 1852.
nigdje izrično ne ustanovljuje, nu za to nalazimo takovu ustanovu u art.


9. Forstpolizeigesetz-a kraljevine Wiirtenberžke od 8. rujna 1879., koji
je od našega štrožiji i savršeniji.
Tek onda, kada državna vlast proglasi šume privatnika
zaštitnima ili zabranbenima, nastaje dužnost
dotičnoga vlastnika, da podnese gospodarstvenu osnovu ili program u
smislu §. 1. zakona od 26. ožujka 1894., kojim se uredjuje stručna
uprava i šumsko gospodarenje u šumah, stojećih pod oso bi ti m javnim
nadzorom, u kojoj će osnovi odnosno programu ustavljeno biti, kako će
dotičnik imati dotične šume uživati.


Da je prvo mnienje neizpravno, dokazom je i §. 14. zakona od


26. ožujka 1894., gdje se naročito kaže, koje šume spadaju pod oso


ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 41     <-- 41 -->        PDF

- 207 —
bit i javn i nadzor, pa u toj zakonskoj ustanovi nigdje ne nalazimo
odredbu, da je i onaj privatni vlastnik šuma, koje ne padaju pod udar
§. 6., 7. i 19. š. z., dužan sastaviti gospodarstvenu osnovu, pa kad to
dužan nije, nije dužan tražiti ni predhođn e dozvole u svrhu razpoložbe
sa svojom šumom, dakle može i bez dozvole š njome razpolagati
u smislu šumskog zakona.


Mačka uhvatila zečića. Na 10. ožujka t. g. nadjoh se n zagrebačkom
botaničkom vrtu, gdje mi pokazaše nožice od zečića, koga je
domae´a mačka dan prvo uhvatila i požđerala. Zečić je mogao biti 10—14
dana star, te se je sigurno već koncem veljače okotio; to doduše nije
ništa neobičnoga, nu svakako je dokazom, da je blaga zima na razplod
povoljno uplivala Pošto je k tomu mjesec ožujak više suh, nego li vlažan
bio, nade je, da je prvo leglo zečje odgojeno, a to je dobar znak za izdašan
jesenski lov. J. E.


Za gradnju šumarskoga doma i muzeja*


Uplatili su nadalje: Leopold Kern 500 for., Gradiška imovna obćina
1000 for., Marko grof Bombelles 200 for., Otočka imovna obćina
1000 for., Petrovaradinska imovna obćina (I. obrok) 1000 for., Gjurgjevačka
imovna obćina 1000 for., Križevačka imovna obćina 500 for.. Šumarski
činovnici državne šumske uprave područja kr. šumskog ravnateljstva
u Zagrebu 58 for., Dohodarstvena komora prejasnoga kneza Thurn
i Taxisa 300 for., Mijo Radošević, šumarnik turopoljske pl. obćine 15 tor.
(na račun obećanog prinosa od 200 for.), Gjuro Polović, oficijal 3 for.,
Bozo Dojčinović, nadlugar, Nikola Cotra, Andrija Trupac i Mile Mihajlović,
lugari slunjske imovne obćine, svaki po 50 nč.


U Zagrebu, dne 23. travnja 1898.


Predsjednietvo lirv.-slav. šumarskoga družtva.


Vidi broj 2. „Šumarskog lista" od g. 1898.


riecijuje Josip Kozarac,ki- điž. nađšimiar ii Vinkovcih. TisakC. Albreclita(Jos Wittasek).
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 42     <-- 42 -->        PDF

SADRŽAJ


strana
Par lovorika na svježi grob Milana Dursta, Sa slikom. Piše prof. F. Ž. K—k. 169—172
Treba li nam uz akademiju u Zagrebu mugej šumarskoga družtva ?


Piše Fr. Kesterčak 172 — 176
Poleđica i njene posljedice na Krasu. Piše S. S 176 —177
§ 60. točka 7. š. Z. Priobćio Dr. Ernest Spies 177—182
K]elto 0 zagodi lugarskih prijavnica. Piše Stankovečki 182—185
0 biološkim podlogama sa uzgoj sastojina. Od nadšumarnika i. s. Krafta.


(Konac). Sa njemačkoga preveo Jovan Metlaš 185—195
Listak. Osobne viesti: Imenovanje. — f Gustav Kraft 195—196


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 196 —197


Kaz ličite viesti: Državni izpiti iz šumarske struke . . . 198 —199


Sitnice : K tumačenju njekih ustanova šumskoga zakona i za


kona od 26. ožujka 1894. — Mačka uhvatila zečida . . . 199—207


Izkaz 0 uplati za gradnju šumarkoga doma i


muzeja 207