DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1898 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 200 —


1. na lugove državne, t. j, šume državne i takove, kojimi
upravljaju neposredno vlasti državne;
2. na šume o b ć i n s k e, t. j. takove lugove i nasade drva, koji
su vlastničtvo obeina gradskih i seoskih, zatim
3. našume privatne, t j. šume pojedinih državljana —
različitih redova, manastira — prebenda i zaklada — napokon takovih
zajednica, koje se osnivaju na privatno pravnom razmjerju.
Ovo razlikovanje jest obzirom n a subjekte , dočim obzirom na
razpolaganje sa šumami — mogli bi ih podieliti — kako ih i provedbena
naredba austr. ministarstva za poljodjelstvo od 3. srpnja 1873.
broj 6.953 dieli:


a) u t. z. zaštitne šume, o kojih govore §. 6. i 7. šum. zak.
b)ut. z. zabranbene šume, o kojih govore §. 19. i 20.
šumskoga zakona i
c)ut. z. slobodne šume — koje ne pođpadaju pod nijednu
gornju oznaku.


Pitamo li se sada, što razumjevamo pod zaštitnom, što pod zabranbenom,
a što pod slobodnom šumom — to ćemo si iz gore spomenutih
paragrafa lasno moći sami definiciju stvoriti ; kad reknemo, da su z aštitn
e šum e one, koje su stavljene pod zaštitu po upravnoj vlasti
radi toga, da im se njihovo tlo vlastito zaštiti, zabranben e pako šume
one, koje se stavljaju pod zabranu ne radi njihovoga vlastitoga tla, već
radi drugih razloga najme : kad to iziskuje osiguranje budi osoba, budi
dobra državnoga i privatnoga — u. pr. zaštićenje protiv urvinam, padanju
stiena, odvalam kamena, popuzinam zemlje ; dočim sa slobodn e
šume one, sa kojima može vlastnik slobodno razpolagati bez ikakovoga
ograničenja, naravski — držeć se ustanova šumskoga zakona — gdje
je dakle vlastniku takove šume slobodno s njome razpolagati, a da za
to ne treba predhodn e dozvole upravne oblasti.


Ovu razliku, koju smo gore stavili, mogli bismo nazvati tehničko šumsko-
redarstvenom.


Nu još možemo jednu razliku navesti i to, ako gledamo na odštetu
vlastnika šume kod zaštitnih i zabranbenih šuma, te koju razliku mogli
bismo nazvati nacionaln o-e konomično-juridičkom i koja
se bazira na ustanovah obćega gradj zakona.


Kod zaštitnih šumah rekli smo, da one u prvom redu štite svoje
vlastito tlo i vlastiti svoj položaj — ali dok to one čine, prave one i
obće usluge.


Podržavanjem zaštitnih šuma staje se na put raznim oborinam;
skrbi se, da se uzdržava drvna vegetacija u njezinoj dosadanjoj visini
itd. To je dakle korist, koju zaštitna šuma pruža u obće.