DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 7. u ZAGREBU, 1. srpnja 1898. God.XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za Va stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 novo.; za V4 stranice 2 for. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Prociene hrastovine za prodaju,


u šumskih krugovih nastalo je komešaDJe radi toga, što
se ne izkazuje pravi razmjer izmedju tehničke gi´adje naproti
gorivnom drvu.


OYU nepravilnost krsti g. urednik Kozarac u «Šumar.
listu» br. 2. o. g. animalijom i označuje iznos gradje od l67o
pBgutanim; g. taksator Barišic u «Sumar. Iistu» br. 4. dokazuje
pako, da se kod hrastova sa 84 cm. prsnog promjera i
28 metara visine u šumah Petrovaradinske imovne občine polag
sadašnjih prociena za tehničku gradju ne uzimlje više več
5—11 m., a kod prociene za šume državne, investicionalne i
bi´odske imovne občine oko 10—11 m. i s toga stvara zaključak,
da se ne uračunava duljina od kojih 17—18 m. uzprkos
toga, što je i ova za tehničku gradju sposobna i što ju kupac
doista za to, a ne za gorivo upotrebi — dakle je i to progutano.


Barišic je to u svojoj razpravi napisao, da dokaže, da se
tehnička gradja daleko manja izkazuje, nego u ozbiljnosti jest,


t. j . da imovne občine, država i investicionalna zaklada netočno
kockovinu tehničke gradje procienjuju, a učinio je to i za to,
da dokaže, zašto petrovaradinska imovna obcina svoje šume
prodati ne može, akoprem je u cieni po 1 m´ gradje 15^/o
popustila.
Naslovljeni predmet vrlo je važan po šumare i po daljnje
krugove u zemlji, za tn jr- dobro, da je predmet javno pokrenut
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 250 —


po g. Kozarcu i g. Barisiču, a sada neka je još i meni dozvoljeno
koju 0 tom nadovezati.


Moja iztraživanja mjerodavna za svakovrstno hrastovo stabalje
dokazuju, da se kod hrastova zdravih (dakle bez bolesti
na truleži, šupljine i sličnog) razporedjuje u ^/„ nižje označeni
sortiment ovako:


Obća skrižaljka


0 sortimentih u % za hrastike na svih bonitetah i za sve vrsti uzgoja u sastojinah
iznad 50 cm. pr. promjera.


Drvna gro-


Drvna gromada


mada tehn.


krošnje


deblovine


Opazka.


o


a


O o


"TS co


o ba
u %


I. 77 ao 7-0 8-0 50 100-0
II. 76 34 7-3 8-3 5-0 100 0III. 75 38 7-5 8-4 5-3 100-0
IV. 74 4-2 7-7 86 5-5 lOO-O
I. 70 5 0 6-0 100 9-0 100-0
II 69 53 6-2 10-1 94 1000
III. 68 5-7 6-4 10-3 96 100-0
IV. 67 6-1 6-7 10-5 97 100 0
I. 63 70 5´0 140 11-0 100-0
II. 62 7-4 5-3 14-3 U-0 100-0
III. 61 7-6 5-4 14-5 11*5 lOO´O
100-0


IV. 60 7-9 5*7 14-8 11-6
1000


100-0


I. 56 90 40 18-0 13-0
II. - 55 9-5 4-1 18-2 13 2
100-0


III. 54 10-0 4*3 18-4 13-3
100 0


IV. 53 10-4 4´ 18 5 13-5
100-0


I 49 110 5-0 200 15-0


1000


II. 48 11-7 5´1 200 15 2
III. 47 11-9 5 3 20 4 15-4 iuo-0
IV. 46 1-2-4 5-7 20-5 15-5 100-0
Pod 1, dobrotu tla računaju se poplavne najkriepcije ravnice;
pod 2. nepoplavne ravnice; pod 3. valoviti i manji brežuljci;
pod 4. brežuljci; pod 5. brdske najveće strmine.
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

— 251 —


Pod krošnjom I. razreda razumije se stabalje, koje je u
podpuno sklopljenoj sastojini izraslo, gdje krošnje V4—^/o totalne
visine stabla imadu; pod IV. pako onakova, koja su u
sasvim riedkih obcinskih šumah, a II. i III. razred krošnje
leži izmedju I. i II.


Sada, kada to znamo i znamo, da se šume petrovaradiuske
i brodske, bile one državne, obcinske ili investicionalne zaklade,
uvrstiti imadu u 1. ili 2. dobrotu tla, a da su one kod imovn.
obcinali II.—IV. krošnje, a državne i investicionalne zaklade
II.—-III. krošnje i da se računati ima odpadak na trulež,
šupljine i t. d. od 5—10**/o, moramo ne samo potvrditi sumnje
Kozarca i Barišica, da se tehnička grad ja za 15—SO^OJ
nego i mnogo više kod procienah ne uvažuje, a to je svakako
pogrieška, počinio ju procienitelj hotično ili nehotično.


Izpravljam pako Barišicevu tvrdnju, da je totalna visina
za ove šume 28 m., jer je to visina za gorje sastojine obcinske,
dok je ona kod državnih i investicionalnih šumah i boljih
imovnih 30—34 m.


Cim pak stoji, da se tehnička gradja kod šumarskih procienah
za 20—40% podcienjuje, morala bi se ciena gradjevnu
drvu za circa V^* -sniziti, jer je onda i dobrota drva u svoti
za toliko manje vriedna.


Nu pošto se to ne čini, postaju cieniei iluzorni, što je opet
još grdnlja pogrieška.


Možemo s toga uztvrditi, da šumarske prociene istinite
nisu, niti glede razvrstbe tehničke deblovine, niti u svojoj kockovini
kao i to, da šumari ne imaju cienika, koj istini odgovara


Jedan šumar cieni tehničku duljinu do unutar ove spo6^
obnosti, drugi inače, pak tako ne možemo nikada reci, da je
prociena tehničke gromade stalna a niti istinita.


Tehničke duljine natežu se i protežu i za više metara duljine,
a za 18 m. po Barišiču i više spram vršiki i ne ima niti
računa — to je dakle rloista progutano.


* Točnije
l>J }>ilo: /,:i sUiioviti postotak prema faktičnim prilikama. Ur.
*


ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 252 —


Cienici pako podržavaju se iz rezultata po polučenoj cieni
koje trgovci ponude, što je opet nepravilno, jer bi se isti Rastaviti
morali iz vriednosti proizvedene robe.


U takovom pako metežu ne znadu danas ni taksatori sami,
što je zbiljna vriednost koje procienjene šume, a te pogrieške,
ako se licitacijom uz ozbiljne trgovce i izravnaju, ipak moraju
zadati šumovlastniku veliki strah, da prodajom ne budu prikraćeni.


Ja ću sada dokazati, da je to na primjer kod petrovaradinske
imovne obdine sasvim lahko moguće, a kako je to ovdje
slučaj, biti ce isti slučaj kod svili šum. uprav ah, riedkom
iznimkom.


Petrovaradinska imovna obćina ima cienik, kojeg je prije


g. 1872. od države kopirala, pak je istog od te dobe izprav-
Ijala u toliko, u koliko su joj resultati prodaja nalagali, i jer
je to ovdje provadjao isti procienitelj, pa dopustimo, da je s toga
po istom kalupu ustanovio % gradje od g. 1872.—1878. za
jednolično stabalje i nepromenljivo.
Ako je to i slučaj bio, što ipak ne stoji, buduč je svake
godine tehničku sposobnost, dok za to stalnog propisa ne ima,
i drugim okom promatrao, tada je eiena gradje morala onako
skakati od godine do godine opet predpostavom, da je reelno
prodano, kako je ciena dugi od g. 1872.—1890. rasla.


Zna se pako, da je taj skok poprieko do g. 1890. iznašao
kod iste kvalitete drva oko 0"5^/o, s toga je i cienik kroz
tok od 18 godina skočiti morao za 18 X 0*5 = 9*^/o) i petrovaradinske
prociene nisu u to doba naišle kod prodajah na one
zaprieke, koje sada g. Barišic u «Šumar, listu^> spominje, a te
zaprieke ne bi niti danas postojale, da imademo posla, kao
do g. 1890., samo sa kupei za ciepanu robu.


Kod predpostave istog % tehničke gradje i kod predpostave
iste kvalifikacije poremetilo je cienik proizvadjanje duge
u Bosni, a posije g. 1890. osobito i rezanje gradja i konkurencija
Amerike za ciepanu robu.
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 253 —


Danas mora šumar obzirom na promjene u konsumu ovako
računati.


Francuzka duga i bačvarska gradja nije više odlučan
takmac i ne odlučuje ciene (Spanjolsko-američki rat učinit ce
iznimku).


Promet spao je na 50*^/^, i padati će još i dalje, a rasti
6e u Americi, a 2—6 godina uplivati če na to i hrastik, koji
je u Španjolskoj za 18,0 iO.000 franaka kupljen.


Mi zato možemo uztvrditi, da se od g. 1890. kupci:


1. najviše jagme za one hrastove sastojine, koje su blizu
pilana i najljepše tehničke deblovine, iz kojih se mogu proizvadjati
ne samo trupci za susjednu pilanu, nego i trupci za
inozemne odaljene pilane, dakle sa što manjim odpadkom, jer
tim dalje odpremne troškove podnose.
Jer pako znademo, da je ciena rezanoj hrastovoj robi od
g- 1890. do danas skakala 20—25*^/0, onda se ne smijemo čuditi^
da se i sada razprodaje u takvih šumah i znatno bolje,
nego li prije g. 1890.


U trgovačkih krugovih poznat je taj skok, ali su šumari
nedovoljno u to upudeni, kao i to, da prodja rezane robe raste
i da će još rasti i da je obče trgovačko mnienje, da su tržištne
ciene i za to postigle več sada kulminaciju, sto potvrdjujem
i ja dometkom, da napred ipak za to ne de, jer će medjuto
Amerikanci našoj rezanoj robi u put doči.


Šume dakle, koje su se od g. 1890.—1898. najbolje prodavale
i prodati mogle, jesu one oko velikih pilanah kod
Vrbanje, Slatine, Gjurgjenovca. Normanaca, Siska, Belišca i t. d.


Nu dvojbeno je pitanje, da se je šumoposjednik uz poskok
ciene za gore označenih 20—25^io koristio, što bi kod temeljite
prociene biti moralo.


Eno u «Šumar, listu» br. 2. g. Kozarac dokazuje, da je
erar i investicionalna zaklada samo oko 10—lff\o viška postigla,
a to bi značilo, da je trgovac umjesto šumovlnstnika
ostatak viška povukno.
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Da je ta tvrdnja izpravna, podkriepljuje iiiK-nito, sto mi
je poznato, da se njeke firme kod razprodaje drva po 1 m^
koriste do 6 for. i zna se, da mogu kod lO^jo gradjanskog dobitka
trgovati, ako ved do 3 for, čisto zasluže.


2. Živahna je potražba bila i za one sume, koje su od
pilana dalje, ved pod prvom točkom označene — dakle iznad
10—20 kilometara, ako su dobrote za eksport i ako je dovoz
k željeznici jeftin, da ne stoji naime po 1 m-* trupca iznad
5 forinta.
Kod šuma pod 1. točkom konkurirao je vlastnik pilane i
eksporter trupaca i mogao je nadbiti ciene drva od g. 1890.
do 25*^lo, a u šuraali pod 2. točkom konkurirali su samo eksporteri.
Tu su se postizavale ciene od g. 1870., a u boljih prilikah
mogao se i višak do lO*^!« postidi.


Producenti francuzke i bačvarske gradje sudjelovali su kod
licitacijah samo pro forma kod prodaje šume pod 1. i 2. točkom,
ne samo s toga, što je konsum te vrsti gradje usljed amerikanskog
uvoza postojao za 60^1^ manji, nego i s toga, što su
se tomu pridružili i ini kalamiteti, na primj. filoksera i ini.


o. One šume, koje su od željeznicah iznad 15 kilometara
odaljene, mogle su se posije g. 1890. prodati samo na producente
ciepane robe, ali i to u onom slučaju, ako su bile osobite
ciepkoce, dakle I. ili II, razreda krošnje, nu zato, jer je
konsum te robe na 50^io manji postao i zato, jer je nastao strah
od amerikanskog uvoza. Išijase i medju ovima mrtvilo. Kupovali
su samo najnuždnije i uz sigurnu dobit.
Pošto je takvih objektah dolazilo na prodaju dovoljno,
naravno je, da se šumarske prociene, temeljene na cienicih od


g. 1870., bez zapriekah postizavale nisu — ali ipak bijahu i
te prodaje podnošljive.
4. Sume pako, odaljene iznad 10 kilom, od željeznice, ako
su slabije kvahtete t. j . granate, kao stabalje III. i IV. krošnje,
kojih obilno imade kod urbarskih, plemićkih i krajiških imovnih
obdina, bijahu trgovačko ruglo.
Razlog tomu je jednostavan taj, što za takove šume ne
vidjesmo u konkurenciji niti vlastnika pilana, niti eksportera
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 7     <-- 7 -->        PDF

25;") —


trupaca, a kako je pi´oducent za ciepanu robu kod licitacijah
za hrašće pod toč. 3. indifirentaa bio, morao je ovdje postati
i pasivan, i zbilja šume ove vrsti niti su od god. 1890. do
danas imale ozbiljnog kupca, niti de napred bolje biti. To stoji
kao i sveto pismo, i sada je nama razumljiva jadikovka u
<
<< Šumarskom listu» g. Barišic%, zašto petrovaradinska imovna
obc^ina svojih šuma ovih svojstava, uzprkos vrlo nizkog 1o tehničke
gradje i uslied popusta od 15*\ u cieni prodala nije i
neće. (Rat ce to privremeno promjeniti).


Gosp, Barišic izračunao je, da se unovčuje hrastova gradja
kod Petrovaradinacah uz 15*´;o popusta po 1 m^ sa 8-73 for. i
da to ipak prodati moguće nije, a u Neprecavi, kao i sličnoj
po dobroti susjednoj državnoj, investicionalnoj i brodskoj šumi
da je ipak mukom postignuto 9*43 for., dok se prodaje u državnoj
sumi sa 14-6 for., u investicionalnoj sa 16´6 for,, te
brodskoj se 14*5 for. po 1 m^.


Iz ovoga pako izvodi g. Barišic, da bi morao još ili umanjiti
cienu do 50 ili 60\, da na taj način stupiti mogu Petrovaradinske
šume u konkurenciju sa državnima, investicionalnima
i brodskima, ili pako, da bi morao radi različne dobrote
same deblovine još manje \ tehničke gradje označiti.


On dakle u tiesnacu, da se uz procienu, temeljenu po rezultatih
do god. 1890., ništa povoljno prodati ne može i u neprilici,
što mu se prociene po trgovcih usprkos, da toliko nizku
gradju označuje i još 15^|o popušta, boji se ipak, da bi i do
popusta od 50—60\ doči moglo — a i bi, da se ovim načinom
prodaje, kako je do sada slučaj bio.


Time bi pako petrovaradinska imovna občina silne novce
izgubila, a evo i razloga.


Plemenita občina Turopolje bila je u istom položaju, kao
petrovaradinska občina i njezine prociene izvrgavali su trgovci
ruglu, kao i tamo.


Moja prociena ali ne ima taksatornih manah, več izkazuje
za svaku vrst debljinah onaj \ gradje I. II. III. dapače i IV.
dobrote, čak do 25 cm. promjera u vršiki, koji se u zbiljnosti
po trgovcu izradi, i moje tehničke duljine ne izkazuju po 18 m.
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 8     <-- 8 -->        PDF

25G


duljine progutano, a za te tehničke kockovine jamčim matematičnom
točuošŽu i ako prem sam analizom pronašao eienu vrlo
nizku, uzev za podlogu popriecnost da 1000 monte duge loco
Vel. Gorica vriedi 200 for., to proizlazi za 1 m^ drva sa korom,
da vriedi:
kod stabalja prs. promj. 40 50 cm. = 3-1 for. vriednosti


» » » » 50-60 3-7 .
60—70 4.4
70—80 5-4
80—90 6-9
90—n 8-5
to ipak ne prodasmo 1. 2. niti 3. licitacije, dapače niti 4, uz
popust od 25*^io -da, imali smo ponudu sa 50%, izpod
prociene.


Bolno bijaše moje stanje kao i g. Barišica, — i gle —
nadjosmo ključ proti tomu, a taj jest.


Složismo 20-godišnjili sječina, u kojima ima tehničke
gradje toliko, da se zato izplati kupcem i pilanu postaviti i
triumf se pokazao na 5. licitaciji u tom, što je ta licitacija pokazala
veliku živahnost; bijaše ponuda bez poziva uz našu procienu,
a oglašena prociena tek 6e pokazati pravi triumf i iznad
prociene.


Neka s toga petrovaradinska imovna občina i drugi vlastnici
isto to učine, gdje su prilike za to i uspjeh dražba biti
če svagdje sjajan, jer promet lirastovine to danas tako traži.


Time pako spasiti če se znamenite svote i griehota je, što


već i prije god. 1890. više pilana imali nismo.


Uz sve to bila je i ostati če sramota po šumarsku struku,
ako se tehnička gradja onako procienivala ne bude, kako ju
trgovac u zbiljnosti izradjuje, a isto tako, ako ostanu i dalje
šumski cienici ne osnovani po vriednosti izi^adjene robe, te se
prociena vriednosti hrastoviue natezala i raztezala bude poput
harmonike, zato šumari pozor!


V. Gorica, 20. travnja 1898.
M. M. Ra do še vic, šumarnik.