DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 42     <-- 42 -->        PDF

290 —


vježbenikom, ter ga dodieliti na službovanje kr. zenialj. vladi, odjela za
unutarnje poslove


Kr. ug. ministar za poljodielstvo imenovao je diplomiranog šumara
Pavla Nagy-a i tehničke dnevničare Ivana Kralovansky-a i Stjepana
Jenusseka šumarskimi vježbenici sa godišnjom pripomoći od 500 tor,


liueiiOTanja kod di´žavnoga šumarstva. Kr. ugar. ministar za
poljodielstvo imenovao je kr. uadšumarima IX, dnevnog razreda, III,
plaćevnog stepena: kr. šamara Pavla Dianovsky-a kod kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovih, kr. šumara Ivaaa Krajnjaka kod kr. išumarskoga
ravnateljstva u Zagrebu, te Dragutina Polačeka kod kr. šumarskoga
ureda u Otočcu; nadalje kr- šumarima X. dnevnog razreda šumarske
kandidate: Stjepana Jakaba kod nadšnmarskoga ureda u Viukovcih,
Josipa KačaD0vsky-a i Stjepana Urbansky-a kod kr. šumarskoga ureda
n Otočcu; nadalje kr. šumarskima kandidatima dosadanje šumarske
vježbenike: Slavoljubi Stellera i Julija Pfeiffera kod kr. nadšumarskoga
ureda u Vinkovcih, te Krstu Petermanna u Otočcu; napokon šumarskima
vježbenicima: Petra Matussovicsa u Vinkovcih, And. Haderdany-
a i Josipa Janotyika u Otočcu.


Umro. Na dne 20. travnja t. g, preminuo je u Novom Josip Zandovsky,
kr. kotar, šumar, u 34. godini dobe svoje. Pokojnik bio je
Članom hrv.-slav. šumarskoga družtva, u zadnje doba i suradnikom
«Sumarskoga lista». — Svatko, tko ga je poznavao, nzkliknuti če s nama:
Lahka ti hrvatska gruda, mili druže!


Družtvene viesti.


Zapisnik o sjednici upraTljaju<^*eg odbora hrv.-slav. šumarskog
družtva, obdržavanoj dne 6. prosinca 1897. u zgradi Markov trg br. 3.
pod predsjedanjem družtveaog predsjednika presvietlog g. Marka grofa
Bombellesa, te u prisutnosti p- n, gg. đružtvenih podpredsjednika, Ferde
Zikuiundovsky-a i Josipa Havasa, zatim p. n. gg. odbornika: Huge
Grunda, Roberta Fischbacha, Slavoljuba Rosipala, Marine de Bone, Julija
Vraničara, družtvenog tajnika A. Borošiča i konačno tehničkog savjetnika
Kuna Waidmana.


Predmeti viečanja:


Točk a 1. Čitanje zapisnika minule sjednice.
Nakon pročitaaja bude zapisnik bez primjetbe podpisan i ovjerovljeu
po p. n gg. odbornicima: Hugi Grundn i Marini de Bona.
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 43     <-- 43 -->        PDF

" 291 —


Točk a 2. Izvještaj o gradnji šumarskog doma i muzeja.
Na zamolbu p, n. g. predsjednika izvješćuje u tom pogledu velem.


g. I. podpredsjeduik, F. Zikmundovskj sliedeće:
Gradjevni odbor družtva sastao se je od minule sjednice upravljajaćeg
odbora u svemu dva puta na viećanje i to: na 5. listopada i


13. siudenoga 1897.
U sjednici od 5. listopada 1897, stvorio je gradjevni odbor ponajprije
zaključak, da se graditelj pl. Aigner u Budimpešti, kojemu je povjereno
izradjivanje nacrta za gradnju šum. doma i muzeja, obzirom na to,
Što te nacrte nije predložio u pravo vrieme, pozove, da zaostale nacrte
što skorije predloži i da se uputi, da će mu se za one nacrte, koji bi se
po drugima vještacima sastaviti morali, odbiti razmjerna svota od ugovoroue
s njim za izradbu nacrta zaslužbine.


Nadalje je gradjevni odbor prema predlogu tehničkog savjetnika
zaključio:
a) da se razpiše jeftimba za stolarske, bravarske i vodovodne radnje
na družtvenoj sgradi;


h) da se na privatnima stanovima namjeste na prozorima žalusije
od daščicah, a u školskim prostorijama, Kao i u dvorištnima prozorima
postave obične zavjese od platna;


c) da se pisoiri u akademiji za školske svrhe provide sa otvorenima
žliebovima i oaplavom vode, kloseti pako u školskim prostorijama
i podružniČkim stanovima da se postave iz lievanog željeza po sistemu
«Viena>, a u privatnim stanovima da se postave fayance kloseti (model
Simpleks, fajance Muschel und Spiillaparat. Sistem «Meteor»);


d) da se radi uresa zgrade postave dvije figure gore, a dvije dolje,
koje imadu predstavljati šumarstvo i lovstvo i s njim spojene grane;


e) da se pred zgrada postave dva stalka za plin;


f) da se u smislu izdane gradjevne dozvole o družtvenom trošku
naspe oko zgrade zemlja u propisanoj širini od 6 met.


Nadalje se izvješćuje upravnom odboru, da je glede izdanja goresponienutih
radnja bila zazpisana i dne 13, studenoga 1897. obdržavana
jeftimbena razprava, te je obzirom na stigavše ponude gradjevni odbor
zaključio, da se: A) za stolarske radnje, proračunane na 7299 for., prihvati
ponuda Oblaka i Saulika sa popustom od G´8% od izklične ciene; B) za
bravarske radnje, proračunate na 3925 for. 30 nč., prihvati ponuda
Božidara Devidea sa 18% popusta; C) za vodovodne raduje, proračunate
na 3085 for, 06 nč., prihvati ponuda A. Maruzia sa popustom od 14%
od izklične eiene.


Konačno je u istoj sjednici na predlog tehničkog savjetnika g.
Waidmaana zaključeno, da se u povodu toga, što su zidarske radnje
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 292
dovršene — prema postojećemu staromu običaju kplati paliru, zidarom
i radnikom u ime t. z. aldomasa svota od ukupno 370 for. 50 nč.


Zatim se priobćuje upravnom odboru, da se je gradsko poglavarstvo
u Zagrebu ponovno obratilo na družtveno predsjedničtvo, neka
bi družtvo za gradnju kanala na zapadnoj strani zapadnog gradskog
perivoja votiralo prinos od barem 500 for.; pošto je zaključkom uprav,
odbora od 25. studenog 1897. toč. 2. votirani u tu svrhu prinos od
300—400 for. svakako premalen.


Predmet o iznajmljenju prostorija za šumarsku akademiju kr. zera.
vladi napredovao je tako, da je kr. zem. vlada pozvala kr. držav, uadodvjetničtvo,
neka u ime hrv.-slav. erara sklopi sa družtvom najamni
ugovor, prikladan za uknjižbu najamnog prava u gruntovnici.


0 čemu je družtveno predsjedničtvo ođpisom kr. zemalj. vlade od
8 listopada 1897. br. 5895/pr. obavješteno.


U pogledu podignuća zajma, obratilo se je predsjedničtvo na
zastupstvo brodske imovne obćine, koje je u svojoj jesenskoj skupštini
votiralo zajam od 70.000 for. uz 4^/^ kamate i 2*^/Q amortizacije.


Nadalje se izvješćuje uprav, odboru, da je na temelju darovnog
ugovora, sklopljenog sa gradskom občinom zagrebačkom^ provedena
gruntovna uknjižba darovanog zemljišta na ime hrv»-slav. šumarskog
družtva, te u to ime izplačena Dr. Š. Mazzuri pristojba od 31 fr. 91 nč.


Konačno se izvješćuje, da su dosada votirali za gradnju šumar,
doma i muzeja prinose:


I. brv. štediona u Zagrebu 5000 for.
Brodska imovna obćina 3000 »
Petrovaradinska imovna obćina 2000 »
Otočka imovna obćina lOOO >-
Gradiška imovna obćina 1000 II.
banska imovna obćina , 100 >
Leopold Kern u Beču 500 ^
Sorger i Cie u Osieku 300 >
Sredotočna štediona u Osieku 250 »
I. banska imovna obćina 100 >
Ogulinska imovna obćina 50 »
Antun Bačić u Drenovcu 50 »
Herman i F. Neuberger 200 »
Dobrovoljno vatrogasno družtvo u Pleternici - 10 >
Upravljajući odbor uzimlje na znanje taj izvještaj i odobrava
postupak građjevnog odbora, te u povodu toga zaključuje još sliedeće:


1. Da se nastoji, kako bi se za smještenje muzeja opredieljene prostorije
što skorije dogotovile, da se budu mogli u nje prenieti predmeti, daro


ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 45     <-- 45 -->        PDF

293 —


vani po izložiteljima ua milenejskoj izložbi za muzej, za pohrana kojih
se sada najamnina plaćati mora.


2. Da se za izgradnju napred spomenutog kanala na zapadnoj strani
gradskog perivoja dopita gradskoj obćini zagrebačkoj prinos od 500 for.,
a podjedno nastoji izhoditi, kako bi se parkiranje, izgradnja ceste u
Reinerovoj ulici i presvodjenje potoka Tuškanca po gradskoj obćini što
prije obavilo.
3. Da se podovi u privatnim stanovima polože frizima I. kvalitete,
a prostorije za školu i muzej II. kvalitete; zatim da se upita kr.
zem. vlada, kakove peći želi imati u školskim prostorijama
4. Da se u smislu jur od prije povedenih pregovora sa lovačkim
družtvom iznajmi istomu u družtvenoj zgradi 1 soba uz godišnju najamninu
od 120 for.
5. Da se u ime družtva izjavi u javnim glasilima i šum. listu
zahvalnost svim plemenitim darovateljima, koji su se prinosima družtva
sjetili, a podjedno družtvo ponovnom molbom na veleposjednike i ua
mogućnike za prinose obrati.
Presvietlog g. Marka grofa Bombellesa, koji tim povodom daruje
đružtvu za gradnju doma i muzeja svotu od 200 for-, pozdravlja uprav,
odbor sa srdačnim:

Točk a 3. Tajnik izvješćuje, da su od minule odborske sjednice
najavili svoj pristup u družtvo:
Cl. I. razr.: Milan Gnjatović, Ivan Poljak, Rudolf Maraković, Josip


Šilvester
i Josip Hekner.
Cl. II. razr.: Slavko Jovanović, Imbro Šimunjak i Stjepan Trnčević.
Izstupili su čl. I. razr.: Lad. pl. Hamar; cl. II. razr ; Mijo Premac,


Josip Jalšinić, Jandro Košćević,
Mato, Cvetković Ilija, GoranićMartin "Rac i Ciro Kustrić.
Petar
Sade,
Bubnjar, Rac
Kirin Franjo,
Ferdo,
Predavač
Pavlinec
Mato,
Točk a 4. Stigli su molbe za podporu:
1. Milice Petrović iz Klasnića; 2. SofijeDeml; 4. Milke Giirtler; 5 Marije Furlan.
i Pavle Kadić; 3. Marije


Uprav, odbor zaključuje, da se dopita iz družtvenih sredstavah:
Milici Petrović i Mariji Deml svakoj 15 for., Sofiji i Pavli Kadić 20 for.;
nadalje iz prihoda pripomoćne zaklade Milki Giirtler i Mariji Furlan,
svakoj po 50 for.


Točk a 5. Ugarsko šumarsko družtvo poziva hrv.-slav. šumarsko
družtvo, da bi izaslalo na šumarski kongres, koji će se obdržavati


19.
prosinca 1897. u Budimpešti — svojeg izaslanika.
Zaključuje se, da se umoli družtveni podpredsjednik p. n. g. Josip
Havas,
neka bi izvolio družtvo na tom kongresa zastupati, — što isti
prihvaća.