DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 257 —


Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoužitničke
kompetencije iz šuma krajiških imovnih
obćina.


Napisao Dr. A. GrOglia.


Propisi, po kojima valja postupati kod dopitanja te kompetencije,
sadržani su u naputku A. k zakonu od 11. srpnja 1881.
(kojim se razjašnjuju, odnosno preinačuju neke ustanove zakona
od 15, lipnja 1873. o imovnim obcinama u hrvatsko-slavonskoj
vojnoj krajini). Nu ovi propisi su nejasni i nepodpuni a i na
njekojim mjestima protuslovni, pa za to izazivaju vrlo često
sporove pri tumačenju svojem, a posljedica toga jest, da isto
pitanje nejednako riešavaju nadležne za to oblasti.


Prateći praksu kod šumsko-gospodarstvenih ureda imovnih,
obeina krajiških prigodom dopitanja i evidentiranja rečene
kompetencije, naišli smo na nekoliko slučajeva, koji se kod
raznih ureda razno tumače, a po tom pravoužitnici jedne imovne
obcine imadu bud veče, bud manje probitke od onih druge
imovne obcine.


Da se tomu na put stane, potrebno bi bilo, da se [rečeni
naputak podvrgne reviziji; pošto ne znamo, hoče li se to naskoro
dogoditi, to čemo pokušat u ovoj razpravici, da nekoje sporne
slučajeve raztumačirao, ne bi li time doprienieli k njihovom
razjašnjenju i jednoličnosti u praksi.


Pitanje I.
Na kojem se temelju odredjuje kompetencija
0 gr i e V n i h drva onim pr avo uži t nicima, čije se pravo
temelji na §. 1. si. e naputka A.


O tom pitanju postoji mnienje, da se ta kompetencija
imade odrediti na temelju §. 71. šumskog pravilnika od god.
1860. i to s obzirom na maksimalni posjed od 6 jutara, na
koji su ti pravoužitnici za vrieme obstanka vojne krajine ograničeni
bili.
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 10     <-- 10 -->        PDF

- 258
Pi*istaše ovog mnienja obrazlažu svoj nazor na sliededi način ;


0 načinu i veličini odmjerenja kompetencije pravoužitnicima
kategorije §. 1. si. e naputka A. (t. j . krajiškim obiteljim,
koje pravu krajišku zadrugu doduše sačinjavale nisu, nu koje
su ipak krajiške dužnosti i obveze u pogledu davanja vojnika
u svoje vrieme izpunjavale) ne ima naputak A. ustanova.
Ustanove §. 7. al. 6., §§. 14., 15., i 16. tog naputka, koje zasjecaju
u pitanje o odmjerenju šumskili užitaka i djelivosti tog
prava, tiču se samo pravoužitnika kategorije §. 1. si. d. naputka
A) (t. j . krajiških obiteljih, koje su do 8. kolovoza 1871. u
zadružnom svezu živile); jer ove ustanove imadu na umu samo
one pravoužitnike, kod kojih se pravoužitničtvo osniva na posjedu
takovih selišta, koja su na temelju gruntovnog stanja
od 8. lipnja 1871, kao krajiške zadruge uknjižena bila,
a to su pravoužitnici kategorije §. 1. si. d) naputka A.


To proizlazi od tuda, što se po ^. 14. al. 3. ustanove tog
paragrafa, kao i ostalih prije napomenutih u savezu stoječih paragrafa,
odnose samo na ona selišta, koja su kod sastavka pravoužitnog
katastra pronadjena, a to su, kako se vidi iz ustanova
§. 3. i 4. naputka A) ona selišta, koja su bila do 8. lipnja
1871. kao krajiške zadruge uknjižena, jer se je po tim ustanovama
samo broj tih selišta u pravoužitni katastar uvrstiti imao.


Da su te ustanove mjerodavne samo za pravoužitnike
kategorije §. 1. si. d) potvrdjuje i okolnost, što se promjena
glede selišta, koja se spominju u §§. 7., 14., l´^. i 16. po 14.
al. 2, imadu radi zabilježbe obznaniti gruntovnim oblastima,
a kako proizlazi iz ustanova §. 3, i 4., gruntovne oblasti imadu
samo zadružna selišta u evidenciji držati.


Nu ni putem analogije ne bi se te ustanove mogle uporabiti
na pravoužitnike kategorije §. 1. si. e), jer se odmjerenje
šumskih užitaka za ove pravoužitnike osniva na drugom temelju,
nego li ono pravoužitnika kategorije §. 1. si. d). To se
najbolje vidi iz okolnosti, što su krajiške obitelji, koje su u
svoje vrieme izpunjavale krajiške dužnosti i obveze davanja
vojnika, bile ograničene za vremena obstanka vojne krajine u
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 259 —


sticanju nekretnog imetka tako, da su maksimaluo mogle steći
6 rali zemljišta, uračunavši kuću i dvorište, pa im je uzprkos
tom ograničenju pripadalo pravoužitničtvo; dok se za pravoužitnike
kategorije §. 1, si. d) zahtjeva minimalni posjed od
V4 selišta (§. 7. naputka).


Pošto dakle prema onomu, što je dosad spomenuto, naputak
A) ne sadržaje posebnih ustanova za odmjeru uživanja za pravoužitnike
kategorije §. 1. si. e), a ustanove za pravoužitnike
kategorije §. 1. si, d) se ne mogu putem analogije na one
uporabiti — to su gledepitanja 0 odmjerenju uživanja
za pravoužitnike kategorije §. 1, si. e)
mjerodavni od prije razvojačenja Vojne Krajine
obstojeći propisi i to, naročito propisi
§. 71. šumskog pravilnika odgod. 1860. P 0 t im
propisima valja kod od mjeren ja postupati,
dakako uzimajuć u obzir na maksimalni posjed
od 6 r u 1 i.


Tomu se mnienju može prigovoriti sliedeće:


Dok je u bivšoj Vojnoj Krajini vladao vojni sustav, bile
su krajiške šume vlastnićtvo države, obterećene prema §. 18.
i 19. krajiškog temeljnog zakona od god. 1850. i §. 9. šum.
zakona od 3. veljače 1860. služnostima bezplatnog drvarenja,
pašarenja i t. d. u korist krajišnika.


Po §. 68. si. d) i §. 70. šum. pravilnika od god. 1860.
imale su pravo na te šumske služnosti krajiške obitelji,
i to ne samo one, koje su u zadružnoj svezi živjele, nego i takovi
krajiški stanovici, koji nisu doduše krajišku zndrugu sačinjavali


— nu koji su ipak krajiške obveze i dužnosti u pogledu davanja
vojnika izpunjavali. Po tom se vidi, da se tada izmedju servitntnih
ovlaštenika jedne i druge kategorije nikakova razlika
činila nije. A ni u kašnjim zakonima, koji se tiču imovnih
obćina, takove razlike ne nalazimo. Tako §. 15. naputka k zakonu
od 8. lipnja 1871. 0 odkupu šumskih služnosti u državnim
šumama, nalazećim se u Vojnoj Krajini, odredjuje, «da za
razdiobu šuma postavljena mjestna povjerenstva medju ostalim


ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 260 —


i to izviditi imadu, koliko zadruga ili obitelji u dotičnim obdinama
imade, zatim koliko drva za gradnju i vatru te obitelj i
godimice popriečno za vlastitu kucnu porabu trebaju, — napokon
u koliko se te njihove potrebe u onim dielovima šume, na
koje su pojedine obćine upudene, trajno podmiriti mogu».


Članak 21. zakona od 15. lipnja 1873. o imovnim oblinama
u hrv.-slav. Vojnoj Krajini odredjuje medju inim: ^da
gospodarstveni ured imade svake godine sastaviti nacrt, u kojem
se ima uzeti valjan obzir na podmirenje ovlaste nički li
služnost i».


Dalje na početku ove razprave citirani zakon od 11. srpnja
1881. u §. 4. odredjuje, «da se dobitak od drva i od inih
šumskih proizvoda imovno-obdinskih šuma imade u prvom redu
upotrebiti za pokriće vlastite kucne potrebe članov a imovn e
obdine . Svaki, preko te potrebe preostavši suvišak dobitka,
imade se u korist imovne obdine prodati. Takovom prodajom
dobiveni novci imadu se ponajprije upotrebiti na podmirenje
poreza, nameta obdine, onda troškova gospodarstva i zagajivanja
šuma, a iza toga možda preostavši dohodci obratiti na osnivanje,
gradjenje i uzdržavanje cesta, na protoke i zaplave, na
ošumljenje krasa, na obce koristne zavode i na druge shčne,
cieloj imovnoj obdini probitačne svrhe. Ako li pako dobitak
iz prirodnih suvišaka za podmirenje poreza, gospod. izdataka i
troškova ošumljenja ne dosiže, ili pako, ako nikakovih prirodnih
suvišaka ne preostane, tad s u članov i imovne obdine
obvezati pripomagati u svrhu podmirenja novčanih potreba,
pladanjem razmjerne šumske pristojbe za užitke, što ih oni u
naravi dobivaju».


§. 1. naputka A) nabraja kao pravoužitnike: krajiške
zadruge (§. 1. si. d) i krajiške obitelji (§. 1, si. e), pa U tom
se ne razlikuje u ničem od §. 70. šum. pravilnika od g. 1860.


Osim ovdje navedenog razdieljenja i osim ustanova §. 3.
i 4. naputka, kojima se ustanovljuju oblasti, koje su nadležne
za sastav pravoužitnog katastra, naputak A) nigdje ne navadja,
da bi za pravoužitnike kategorije §. 1, si. e) imale vriediti
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 261 —
posebne i razliene ustanove od onih, navedenih za pravoužitnike
kategorije §. 1. si. d) — dapače §. 7, si. b) naputka govori
ob(5enito o pravoužitnim obiteljima, bez obzira, da li one temelje
svoje pravoužitno pravo na temelju točke d) ili e) §. 1.
naputka A).


Iz toga do sada spomenutoga zaključujemo,
da se u svim ustanovama starijih i novijih
zakona i propisa priznaju ovlaštenicima (pravoužitnicima)
jedne i druge kategorije jedna te
ista prava, a namiču iste dužnosti; i da za
obje kategorije vriede iste ustanove glede
odredjenja njihove kompetencije.


Da je tomu tako, govori jošte i sliedeci praktični razlog:


Radi ustanovljenja količine služnosti, što pripadaju krajiškim
obiteljima, navedenim u §. 70. šum. pravilnika od god.
1860., imala se po tom §. vazda faktična kučna potreba ovlaštenika
točno izviditi i ustanoviti, a što se naposeb ogrievnih
drva tiče, to je u §. 71. cit. pravilnika ustanovljeno bilo, da
ima godišnja količina ogrievnih drva, svakoj «k r a j i š k o j
kudi pripadajuća, prema broju ukućana izmedju 3—´1^\^
kubičnih hvatih iznositi.


Da su to zaista stari kubični hvati bili, proizlazi iz §. 71.
cit. pravilnika, gdje je odredjeno, da se imadu krajišnicima
bezplatno doznačena goriva drva u sumi u cjepanicama od
6 stopa duljine radi kontrole izraditi i u hvate složiti.


Količina od 3 do 7^|2 kubičnih hvati odgovara po današnjoj
mjeri količini od 20´46 do 51´15 prostornih metara. Prema
tomu najmanja kompetencija pravoužitnika kategorije §. 1. si. e)
naputka A) iznosila bi, kad bi mu se odmjerivala prema šum.
pravilniku od god. 1860., 20*46 prostornih metara.


Ako se ova kompetencija prispodobi s onom, koju dobivaju
pravoužitnici kategorije §. 1. si. d) na temelju naputka A)
i odobrene gospodarstvene osnove, to proizlazi, da pravoužitniei
kategorije §. 1. si. e) kud i kamo bolje prolaze, nego li oni
druge kategorije, 1>´HIII/´^ da n. pr. ovi pravoužitnici u imovnoj
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 262 —


obdini križevačkoj dobivaju tek na cielo selište 12 pro^ltornih
metara.


Iz toga se jasno vidi, da bi ovakovo tumačenje imalo za
posljedicu, da bi kategorija pravoužitnika koja je za vrieme
obstanka Vojne Krajine bila u svojim pravima zapostavljena
kategoriji §. 1. si, d), imala sada veće povlasti i koristi od
ove, koja za vremena obstanka Vojne Krajine nije bila ograničena
u sticanju nekretnina. To pak jamačno nije bila intencija,
kad se sastavljao naputak A), ne gleded i na to, da bi davanje
kompetencije na temelju cit. pravilnika bilo na uštrb obstojnosti
i potrajnom gospodarenju šuma, jer se ta kompetencija
iz produktivnosti šuma imovnih občina podmiriti nebi mogla.


Ak o uvažimo , da u zakonskim ustanovama, koje rade
0 pravoužitničtvu na užitke krajiških šuma, ne ima razlike
izmedju jedne i druge kategorije pravoužtnika, te da za obje
kategorije vriede iste ustanove glede odredjenja drvne kompetencije
; ak o uvažimo , da smo dokazali, da bi odredjenje
kompetencije pravoužitnicima kategorije §. 1. si. e) naputka A)
prema šum. pravilniku od god. 1860. imalo za posljedicu, da
bi pravoužitnici kategorije §. 1. si. d) dobivali manju drvnu
kompetenciju ogrievnih drva od {)ravoužitnika kategorije §. 1,
si. e), i da bi kod pravoužitnika jedne kategorije temelj za
odredjenje kompetencije bio bro j ukućana , a kod drugih
veličina posjeda, dočim prema ustanovama naputka A)
jedini je temelj zemljištni posjed; — ak o uvažim o napokon,
da negdašnje ograničenje pravoužitnika kategorije §. 1. si. e),
po kojem su smjeli imati za vrieme obstanka Vojne Krajine
maksimalno 6 jutara zemljišta, ne može ni najmanje djelovati
iza uvedenja imovnih obćina na odmjerivanje šumskih užitaka,
koji njima pripadaju po načelima §. 7. naputka A), buduč
da je rečeno ograničenje ukinuto §. 1. zakona od 8. lipnja
1871. 0 preinaci nekih administrativnih uredaba u Vojnoj Krajini,
koji glasi: «U Vojnoj Krajini imade u buduće svako ograničenje
u pravu sticanja nekretnog posjeda na stanovitu maksi«
mahiu izmjeru prestati», a u pravoužitnom katastru evidentirano
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 263
je za sve pravoužitnike stanje posjeda, zatečeno god. 1871.;


— to dolazimo do zaključka, da se pravoužitnicima
kategorije §. 1. si. e) naputku A. imade
odmjeriti kompetencija ogrievnili drva prema
veličini njihovog selištnog posjeda, a prema
načelim a §. 7. naputk a A.
Pitanje II.
Pravoužitni k A. krajišk epravo m uživanj a polovic e
imovn e občin e
kompetencij e
sa
od


jednog cielog selišta kupi od pravoužitnika


B. i C. sav posjed Pravoužitnik B. i C. provedeni
su u pravo u žitnom katastru, svaki sa
kompetencijom uživanja od ^U selišta, kako
j^e im ova promjena uživanja u katastru provesti
imade i u sklad dovesti sa spomenutim
naputkom A. i naredbom od 19. kolovoza 1894b
r. 20599., a napose kako onda, ako kupac A.
kuče i stanove napusti ili sruši, a kako onda,
ako kupac te kuče dade u najam drugim pravoužitnicima
ili nepravoužitnicima?


To pitanje riešava se raznoliko.
Jedn i tvrde, da A., makar je kupio od pravoužitnika


B. i C. cieli njihov posjed, ne stiče više uživanja na šume,
nego je prije na svom posjedu uživao t. j . polovicu cielog selišta.
Taj nazor obrazlažu sliedečim :
Nije izkljuČena mogućnost, da si B. i C opet vremenom
ne kupe kuće i posjed, pa im se usljed toga opet pravoužitničtvo
priznati mora. Kad bi se svi po A-u kupljeni dielovi na A-a ubilježili,
ostali bi B. i C, kasnije, kad bi opet posjed stekli, bez
uživanja pravoužitničkog prava. Osim toga mogao bi nastati slučaj,
da bi jedna zadruga, kupivši vise takvih posjeda, mogla štedi
i polovicu uživanja na šume, koje odpada na jednu selsku občinu.
Drug i 0U opet nazora, da se u smislu §. 14. naputka A
imade A. kao sadašnji vlastnik od B i C-a kupljenih nekretnina
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 16     <-- 16 -->        PDF

264


sa odnosnom kompetencijom u katastar upisati, a uz
to ostaje u uživanju kompetencije, koju je dobivao
kao vlastnik vlastitih nekretnina, ali samo uz uvjet, ako se na
njegovim i na kupljenim nekretninama nalaze kude. Po ovom
nazoru imao bi sada A kompetenciju od dva selišta.


Po našem shvaćanju ustanova, koje rade o sticanju i otudjenju
pravoužitničtva, držimo, da gore spomenuti nazori nisu
izpravni i da se protive propisima naputka A); pa mnijemo,
da bi se to pitanje imalo riešiti na sliededi način:


Pravoužitnici B i C, prodavši A-u sav svoj posjed, ne
imadu prava radi pomanjkanja realne kvalifikacije, makar im
je i ostala osobna kvaUfikacija, izvršivati pravoužitničtvo, već
njihovo to pravo miruje. Njihovi će se posjedi evidentirati u
smislu §. 14. naputka A) u pravoužitui katastar na ime A-a.
Po tom imade A vlastiti svoj posjed s ovlaštenjem od polovice
selišta i posjede, kupljene od B i C-a s ovlaštenjem
svaki sa ^U selišta, Usljed evidentiranja te promiene u katastar
imade sada A kompleks posjeda s ovlaštenjem od dva selišta.


Nu s obzirom na §. 7. naputka A), u kojem je propisano,
da se zemljištni posjed, makar on bio veći, nego što iznosi
tamo naznačena izmjera za jedno selište, t o će s e u nazoč nom
slučaju na cielokupni sadanji A-ov posjed
dopitati kompetencija od jednog selišta i to
će se evidentirati u pravoužitni katastar.


Moglo bi se prigovoriti, da se to umnožanje kompetencije
protivi ustanovi §. 14. naputka, prema kojoj, kod nastavših
promjena diobom pravoužitnih obitelji ili kupoprodajom i t. d.,
imade vazda pravilom biti, da se kod sastavljanja katastra
pronadjeni broj cielih, tri četvrtine, dvie četvrtine i jedne četvrtine
se išta pod nijedan način mnnožati ne smije.


Nu taj prigovor ne bi stajao, jer se takovim umnožanjem
nije povećao broj selišta, buduć B i C sada nisu više kao
pravoužitnici u pravonžitnom katastru evidentirani. Dapače time
su ostala vakantna ona selišta, Čija kompetencija nije prešla na A-a.


Ovakovo riešenje tog pitanja ne vredja pravo B i C-a, da
budu opet svojedobno uvršteni u pravoužitni katastar, ako
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 260 —


medjutim steku realnu kvalifikaciju — jer ako jedan od njih
kupi ovlašteni g r u n t, to može on tražiti, da mu se opet
prizna pravoužitničtvo na temelju §. 1. si. d), kupi li neovlašteni
grunt, to može tražiti, da mu se prizna pravoužitničtvo na temelju
§. 1. si. e) naputka A), ako mu podje za rukom, da
dokaže, da potiče iz konskribirane krajiške obitelji, koja je u
svoje vrieme izpunjavala dužnosti obveze davanja vojnika. Neosnovana
je pak bojazan, da bi se tim ponovnim uvrštenjem
U i C-a u katastar povećao broj selišta, buduć da je od vremena
osnovanja pravoužitnog katastra, pa do najnovijeg doba, priličan
broj selišta prešao u posjed nepravoužitnika, a i mnogi pravoužitnici
su izgubili pravoužitničtvo tako, da uviek imovnoj občini
stoji na zazpolagarije stanovila kompetenciju, koja odpada
na stanoviti broj vakantnih selišta.


Ako bi ipak nastao slučaj, te za novo upisat ce imajuceg
pravoužitnika kategorije §. 1. sL e) naputka A) ne bi bilo
nijedno selište prazno, tada valjalo bi putem i z p r a v k a
katastr a povećati broj tamo uvrštenih cielih, tri četvrtine
i jedne četvrtine seHšta za toliko, da bi odgovarao posjedu
pravoužitnika, koj se imade na novo uvrstiti.


Takav izpravak katastra dopustiv je, buduc da §. 14.
naputka odredjuje, da se broj cielih, tri Četvrtine i t. d. selišta,
pronadjenih kod sastavka katastra, ne smije povećati; ali ne
izključuje mogućnost, da se katastar nebi smio izpraviti. N. pr,
ako B kupi neovlašteni posjed, na koji odpada kompetencija
od jedne polovice selišta, a s druge strane je broj kod sastavka
katastra pronadjenih polovica selišta jur okupiran, tad bi valjalo
izpraviti katastar onamo, da se sadašnje katastralno stanje za
jedan broj polovice selišta poveča.


Nazor, da če A dobivati kompetenciju od B i C-a samo
uz uvjet, ako se na njegovim vlastitim i na kupljenim nekretninama
nalaze kuče, ne stoji, jer akoprem je potrebno, da A
imade kucni broj (kućište) i da vodi samostalno kućanstvo,
to je ipak dovoljno, da za dobivanje kompetencije ogrievnog
drva, što odpada na jedno setište, imade samo jednu kučil;
ŠUMARSKI LIST 7/1898 str. 18     <-- 18 -->        PDF

266 —


jer sekododredjenja kompetencije ogrievnog drva ne smatra realnom
basom kudni broj (sgrade), vec oranice i livade (§. 3. naputka).


Drug čije se pak to ukazuje obzirom na
g r a d j e V n 0 drvo.


Kako gore razložismo, pripada A-u sada kompetencija
gradjevnog drva, koja odpada na jedno selište. Pitanje je sada,
kako ce se ta kompetencija razdieliti na pojedine sgrade


Pri tom valja razlikovati dvoje:


Ako A prigodom evidentiranja po njemu od B i C-a
kupljenih nekretnina, zatraži, da se te nekretnine na njegovo
ime evindentiraju u katastru, odieljeno od njegovih vlastitih
nekretnina, tada će za kupljene nekretnine, ako na njima imade
sgrada, dobivati gradjevni materijal, koji odpada na polovicu
selišta; kompetenciju, koja odpada na drugu polovicu selišta,
dobivat ce za gradju i popravak svojih vlastitih nekretnina,


2. Ako pak A ne zatraži, da se po njemu kupljene nekretnine
evidentiraju u katastru, odieljeno od njegovih vlastitih,
tada 6e dobivati upitnu kompetenciju gradjevnog materijala,
odpadajuću na jedno cielo selište, samo za popravak i gradju
sgrada, koje sa popisane bile u katastru kao pripadnost njegovog
vlastitog posjeda.
Pitanje je dalje, kakovih se načela valja držati kod dopitanja
te kompetencije.


§. 20. naputka A) odredjuje, da pravoužitnik imade samo
u slučaju nastavše potrebe pravo na dobivanje drva za gradju.
Po tom izdat 6e se A-u kompetencija gradjevnog drva samo
dotle, dok uzdržaje sgrade. Porušili ih ili napusti, tada ce ta
okolnost imati za posljedicu, da za sgrade neče više dobivati
kompetenciju.


Ako A iznajmi kupljene sgrade, bud pravoužitniku, bud
nepravoužituiku, to postaju te sgrade prometne, a za takove
se ne imade davati gradjevno drvo (§. 6. naputka A), Nu potonje
vriedi samo onda, ako su kupljene sgrade evidentirane, odieljeno
od njegovih vlastitih. (Nastavit će se).