DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 3     <-- 3 -->        PDF

´^mmmraM Kit,


Br. 8.1 9. u ZAGREBU, 1. kolovoza 1898. God. XXII.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 8 for.; za ´,´2 stranice 4 for.; za Vs stranice
2 for. 70 novč.; za ´A stranice 2 for. — Za višeJjratno uvrštenje primjerena popustbina.


Šumarski muzej u Zagrebu.


u sjednici od 17. ožujka 1885. i sliedećih dana posavjetovaše
se u krilu kr. zemaljske vlado u Zagrebu zastupnici
autonomne šumarske uprave sa najodličnijimi šumarima krajiških
imovnih obcina glede sudjelovanja kraljevina Hrvatske i
Slavonije na budimpeštanskoj milenijskoj izložbi u god. 1896.
i stvoriše tom prigodom sliedece zaključke:


1. Krajiške imovne obćine izložiti će zajednički u posebnom
hrv.-slav. šumarskom paviljonu, koji će se troškom imovnih obcina,
zatim iz zemaljskih prinosa, kao i iz prinosa krajiške investicijonalne
zaklade podići.
2. Taj šumarski paviljon imati će se tako sagraditi, da će
kasnije skupa sa izloženima predmetima služiti kao novo utemeljeni
šumarski muzej u Zagrebu, utemeljenje toga
muzeja ima pako hrv.-slav. šumarsko družtvo na
se preuzeti.
3. Izložbeni predmeti imali su se prema tomu tako birati i
sastaviti, da se kao s njima, tako i sa raznima iz svih predjela
zemlje sabranima sbirkama poglavito predoči šumsko stanje i
gospodarenje sa šumama,´ usuprot pako da se dobava raznih
hrastovih i inih polufabrikata prepusti šumskima trgovcima i
industrijalcima.
4. Lov se imade takodjer, ali u posebnom odjelu toga paviljona
izložiti.
Nakon što je Nj. Preuzvišenost g. ban te zaključke prihvatio,
bio je na taj način temelj osnovati se imajućega šu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 298 —


marskoga muzeja udaren; dalnja pako ostvarenja istoga inaugurirana
time, da je Nj. Preuzvišenost g. ban za taj šumarski
muzej hrv.-slav. šumarskomu družtvu darovao.


1. spomenuti izložbeni paviljon;
2. svekolike od autonomnih oblasti izložene šumske predmete
i sbirke;
3. svekoliku od krajiške investicijonalne zaklade bud na
hrv.-slav., bud na ugarskom izložbenom prostoru izloženu skupocjenu^
hrastovu i inu drvnu robu, sbirke i ine predmete.
Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo usvojilo je tu ideju,
te primilo velikodušne darove Njeg. Preuzvišenosti sa zahvalnošću,
te se napokon obratilo i na ostale hrv.-slavonske izložitelje,
poimence pako na kraj. imovne obćine, da i one svoje
izložbene predmete prepuste hrv.-slav. šumarskomu družtvu za
novi utemeljiti se imajući šumarski muzej.


Tom pozivu odazvaše se svekolike imovne obćine, što više,
ne samo da su prepustile za muzej sve svoje izložbene predmete,
nego priskočiše i sa znatnima novčanima doprinosima
za rečenu svrhu. To isto učiniše i naši veleposjednici, šumski
trgovci i industrijalci, tako da je od prodaje krupnije drvne
robe, koja nije bila sposobna za muzej, zatim od utržka za
prodani paviljon, dobivena ukupna svota od 16.728 for. 20 nč.


Drveni šumarski paviljon morao se je prodati, jer bi prenos
istoga iz Budimpešte u Zagreb preveć skup bio, nadalje, jer
kao muzejalna sgrada ne bi svojoj svrsi odgovarao, a napokon
i radi toga, jer se je šumarsko družtvo već bavilo sa misiju,
da si podigne vlastiti šumar ki dom, u kojemu je, ne samo
šumarsku akademiju, nego i šumarski muzej smjestiti namjeravalo.
Taj zaključak je Nj. Preuzvišenost g. ban kao zemaljsl^i
poglavar i kao pokrovitelj šumarskoga družtva odobrio i ujedno
dozvolio, da se svikoliki utržci i darovi u t u svrh u upotrebiti
smiju.


Na to se je šumarsko družtvo obratilo na svekolike šumoposjednike,
imovne obćine i dr. u zemlji, radi doprinosa u
gore naznačenu svrhu, isto tako i na zemaljski glavni
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 5     <-- 5 -->        PDF

~ 299 —


grad Zagreb radi bezplatnoga podieljenja gradilišta za šumarski
dom i šumarski muzej, toj molbi odazvao se je glavni grad
velikodušno, poklonivši šumarskomu družtvu gradilište u vriednosti
od 12.000 for., ali pod tim uvjetom, da se ta
svota osigura na sgradi za onaj slučaj, ako bi ista
prestala služiti onoj svrsi, kojoj je namienjena.
Napokon darovala je i prva hrv. štedionica prigodom svoga
jubileja šumarskomu družtvu svotu od 5000 for. za
prvo uredjenje šumarskoga muzeja.


Šumarsko družtvo je dakle znatnim trudom svoj rad započelo,
a konačno i izvelo, te je napokon i osnovati se imajuću
šumarsku akademiju predbježno na 20 godina pod svoj krov
primilo i istoj u naukovne svrhe, pod istim krovom smjestiti
se imajuči bogati šumarski muzej na porabu prepustilo ; ono je
preuzetu dužnost, da utemelji vlastiti šumai´ski muzej svojski
izpunilo, i na taj način steklo imovinu od velike realne i znanstvene
vriednosti i time si postavilo za zadaću nov i uzvišen
cilj za svoje daljnje djelovanje.


Nakon svega toga dolazi g. prof. Kesterčanek u svibanjskom
broju Šum. lista s predlogom, da šumarsko družtvo predade
tako utemeljeni šumarski muzej kr. šumarskoj akademiji.


Nu pri tome je g. prof. Kesterčanek pregledao sliedede
činjenice: da je naime hrv.-slav. šumarsko družtvo svoj družtveni
dom dielomice baš za to tako sagradilo, da i šumarski muzej
u isti smjestiti može; nadalje, da su mu od zemlje, grada Zagreba,
od izložitelja, od imovnih obćina i veleposjednika j edino
u tu svrhu, a od prve hrv. štedionice tek uvjetno
onako znatni darovi poklonjeni, koji bi se morali povratiti,
kada bi šumarsko družtvo podignuti šumarski dom odtudjilo
onoj svrsi, da služi naime ujedno i kao šumarski muzej, dapače
ne bi dar prve hrvatske štedionice niti do plateža došao,
ako ne bi šumarsko družtvo preuzetom uvjetu, da će i šumarski
muzej podignuti, udovoljilo.


Napokon nije ni to dosta uvažio, da šumarsko družtvo,
koje si je toli plemenitu zadaću sa ustrojenjem šumarskoga
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 300 muzeja
pred oči stavilo i u tu svrhu na vladu i na cielu zemlju
apeliralo, ne može sada od postavljenoga si cilja odustati, a da
mu se posve opravdano ne predbaci, da je nestalno i ne konsekventno.
Po našem mnienju je šumarsko družtvo
upravo dužno jednom preuzetu, a po visokoj vladi
i ostalima darovateljima sankcioniranu zadaću
točno i do zadnjih konsekvenca provesti, a nedvojbeno
je, da će mu, kada tu zadaću obavi, svi na to pozvani
faktori zahvalni biti.


Niti financijalno pitanje, niti težki posao oko muzeja ne
smiju šum. družtvo u tom pravcu ni najmanje smetati; njegova
mu sredstva to dozvoljuju, a i organi vis. zemaljske vlade
ići će mu sigurno rado na ruku.


Nakon tih anticedeneija mislimo, da hrv.-slav- šumarsko
družtvo ne će moći po g. prof. Kesterčaneku zastupano mnienje
usvojiti, a isto tako i vis. kr. zemaljska vlada jedva da će na
se preuzeti, da buduća šumarska akademija uzdržava šumarski
muzej, pošto je, kako je poznato, dotiranje šumarske akademije
iz dohodaka zemalj. dobra Božjakovina zakonom uredjeno.


Zikmundovskj.


Uredjenje u prebornih šumah.


Poznato je, da je ustanovljivanje i razlikovanje dobnih
razreda (Altersklassen) u prebornoj šumi skroz dvojbena — dapače
nemoguća stvar.


Mnogo stablo sa 30 cmt. promjera na panju imade čestokrat
puno više godina, nego li stablo sa 50 cmt.


To je poznato svima šumarima, koji gospodare u prebornoj
šumi, a ipak se je kod sastavka gospodarstvene osnove za
te šume, do u najnovije vrieme, uviek računalo sa dobnimi
razredi i sa obhodnjom (Umtriebszeit).


Nemogućnost ustanoviti sječivost stojećeg stabla u prebornoj
šumi po godinama uvidio je medju inimi i franceski šu