DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 347 —


imade pred očima samo redovite okolnosti. — Ne ima pako
dvojbe, da je slučaj, da je njetko uslied diobe ostao bez kućišta
izvanredan slučaj, koji se prema intenciji §. 20. uvažiti
mora.


Proti takovom izloženjix moglo bi se iznieti, da član iztupivši
iz zadruge, koj ne dobije sgrade u naravi, da dobije ekvivalent
u novcu, za koji si može nabaviti sgrade. — Nu proti
tomu vojuju sliedeći razlozi:


Obično taj ekvivalent nije tako velik, da bi si odieljeni
član mogao za nj nabaviti novu sgradu, a uz to se isti ne izplaćuje
uvjek u gotovom, već se kao tražbina uknjiži na nekretnine
temeljne grane.—Takav odieljenik bi ostao bez zgrade
akoprem je pravoužitnik u siimah imovnih obćina; što bi se
očito protivilo intencijama temeljnili krajiških zakona od 1807,
i 1850., kao i kasnijih zakona i naredaba.


U takovom slučaju svakako pripada B-u gradjevno drvo
a imovna obdina može tražiti, da za nj plati sniženu pristojbu,
koja i])ak ne bi smjela biti veća, od onog diela spomenutoga
ekvivalenta, koji odpada na materijal, gradit se imajue? r^građe.


2. Ako pak temeljna zadruga nije posve potrošila ccbiveno
drvo za gradju, to će se pretek takodjer prigodom diolc:;
razdieliti. — Kova grana B imat će tad dobiveni dio te gradj;
upotriebiti za novu gradnju. — Samo za shičaj, da dobivena
gradja ne bi dostajala, tad imade B pravo prema pod 1. iztaknutim
načelima, da dobije toliko gradje, da ova gradja sa
onom, jur dobivenom prigodom diobe, odgovara kompetenciji, na
koju je grana B ovlaštena.
§. 22. naputka A. zakona od 11. srpnja 1881.


Pitajmo se, što se je sa tim paragrafom htjelo polučiti?
Ja mislim, da se je ustanovom tog paragrafa imalo polučiti
to, da svaki pravoužitnik mora upotriebiti svoju kompetenciju
samo za sebe, pa makar mu ona i ne bila potrebna.