DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 354 —


Osobne viesti.


ImcnoTanja. Kr. ng. ministar za poljodjelstvo promakuuo je u
području kr. šumarskog ravnateljstva u Zagreba kr. nadšumara Alberta
Rosmanitba u 2. stupanj IX. plac. razreda, kr. šumara Emila Kundrata,
Gjiiru Martina i Ivana Marianja u 1. stupanj, kr. šumara Julija Fiildvarya
pako u 2. stupanj X. plac. razreda.


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slar. šumarsliog
družtva, obdržavane dne 22. veljače g. 18 98. u Zagrebu u zgradi Markov
trg broj 3. pod predsjedanjem I. družtvenog podpredsjednika, vel. g. Ferdinanda
Zikmundovsky-a i u prisutnosti p. n. gg. odbornika: H. Grunda,


R. Fiscbbacha, Drag. Trotzera, M. de Bone, I. Partaša, J. Vraničara i
družtvenog tajnika, A. Borošiča.
Predmet viecanja:


Točka 1. Prije svega javlja I. podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovskj,
da je družtveni predsjednik presvietli g. Marko grot Bombelles
bolešću zapriećen sjednici uprav, odbora prisustvovati, te je stoga zamolio
njega, da ga zastupa; nadalje priobčuje, da je odbornik g. Hajek
Bogoslav svoju odsutnost bolešću izpričao, te prelazeći na dnevni red
poziva družtvenog tajnika, da pročita zapisnik minule odborske sjednice.


Ad 1. Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen
po p. u. gg. odbornicima R. Fischbachu i M. de Boni.
Točka 2. U ime građjevnog odbora za gradnju šumar, doma i muzeja
izvješćuje družtveni podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovskj sliedeće:


a) Kao što je upravnom odboru poznato, obratilo se je družtveno
pređsjedničtvo glede podignuća zajma za gradnju doma i muzeja na
brodsku imovnu obćinu.


U povodu toga priobćuje gospod. ured te imovne obćine u Vinkovcih
dopisom od 5./12. 1897. br. 5956., da je zastupstvo iniov. obćine
u svojoj glavnoj jesenskoj skupštini đopitalo družtvu zajam od 70.000 for.
uz kamate 4% i 2% amortizacije i na osjeguranje odplate zajma uknjižbom
na družtvene nekretnine, koji je zaključak vis. kr. zem. vlada odpisom
od 22./2. 1897. br, 58.485. odobriti izvoljela; pak zaključno napominje,
da će se, obzirom na to, taj zajam družtvu izplatiti, čim odnosna uknjižba
gruntovno provedena bude.