DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 354 —


Osobne viesti.


ImcnoTanja. Kr. ng. ministar za poljodjelstvo promakuuo je u
području kr. šumarskog ravnateljstva u Zagreba kr. nadšumara Alberta
Rosmanitba u 2. stupanj IX. plac. razreda, kr. šumara Emila Kundrata,
Gjiiru Martina i Ivana Marianja u 1. stupanj, kr. šumara Julija Fiildvarya
pako u 2. stupanj X. plac. razreda.


Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upravnog odbora hrv.-slar. šumarsliog
družtva, obdržavane dne 22. veljače g. 18 98. u Zagrebu u zgradi Markov
trg broj 3. pod predsjedanjem I. družtvenog podpredsjednika, vel. g. Ferdinanda
Zikmundovsky-a i u prisutnosti p. n. gg. odbornika: H. Grunda,


R. Fiscbbacha, Drag. Trotzera, M. de Bone, I. Partaša, J. Vraničara i
družtvenog tajnika, A. Borošiča.
Predmet viecanja:


Točka 1. Prije svega javlja I. podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovskj,
da je družtveni predsjednik presvietli g. Marko grot Bombelles
bolešću zapriećen sjednici uprav, odbora prisustvovati, te je stoga zamolio
njega, da ga zastupa; nadalje priobčuje, da je odbornik g. Hajek
Bogoslav svoju odsutnost bolešću izpričao, te prelazeći na dnevni red
poziva družtvenog tajnika, da pročita zapisnik minule odborske sjednice.


Ad 1. Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen
po p. u. gg. odbornicima R. Fischbachu i M. de Boni.
Točka 2. U ime građjevnog odbora za gradnju šumar, doma i muzeja
izvješćuje družtveni podpredsjednik vel. g. F. Zikmundovskj sliedeće:


a) Kao što je upravnom odboru poznato, obratilo se je družtveno
pređsjedničtvo glede podignuća zajma za gradnju doma i muzeja na
brodsku imovnu obćinu.


U povodu toga priobćuje gospod. ured te imovne obćine u Vinkovcih
dopisom od 5./12. 1897. br. 5956., da je zastupstvo iniov. obćine
u svojoj glavnoj jesenskoj skupštini đopitalo družtvu zajam od 70.000 for.
uz kamate 4% i 2% amortizacije i na osjeguranje odplate zajma uknjižbom
na družtvene nekretnine, koji je zaključak vis. kr. zem. vlada odpisom
od 22./2. 1897. br, 58.485. odobriti izvoljela; pak zaključno napominje,
da će se, obzirom na to, taj zajam družtvu izplatiti, čim odnosna uknjižba
gruntovno provedena bude.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 61     <-- 61 -->        PDF

355


Temeljem toga stavilo se je dražtveno predsjedaičtvo sa upraviteljem
gosp. ureda imovue obćine, šuraarnikom S. pl. Niemčicem, koji se je baš
u to doba u Zagrebu desio, u dogovor, kako bi se zajam što prije podigao;
a prema savjetu ravnateljsta hypotekarne bauke predalo je predsjedaičtvo
sastavak zadužnice, gruntovnu ukujižbu i t. d. bankovnom
odvjetniku Dr. Opermanu, koji sa takovima poslovima danomice posla
ima, te se je stoga bilo nadati, da će se i taj posao najbrže i točnije obaviti
moći. — Tomu je doista i tako bilo, te je zadužnica sastavljena i
gruntovno provedena i dostavljena gosp. uredu u Vinkovcih.


Upitni zajam od 70.000 for. podignut je, te je, u koliko nije bio
potrebit za pokriće tekućih gradjevnih troškova, uložen karaatouosno u


I.
hrv. štedionu.
Za obavu napred spomenutog posla predložio je Dr. Opermann
račun od 86 for. 20 nč.
h) U ime gradske obćine zagrebačke priobćuje gradski odvjetnik
Dr. S. Mazzura, da je u smislu darovnog ugovora, sklopljenog izmedju
družtva i gradske obćine glede darovanog gradilišta, uknjižio na šumarski
dom i muzej u korist obćine pravo zaloga za konvencijalnu kazan
od 12.000 for., što bi ju imalo družtvo obćini platiti u slučaju, da đrnžtveuu
zgradu otadji njenoj pravednoj svrsi, te predlaže zajedno svoj račun
od 9 for. 78 nč. radi izplate.


cj Zatim se izvješćuje uprav, odboru, da je kr. drž nadodvjetaičtvo
dopisom od 1./12. 1887. br. 9406./gr. dostavilo družtvu na prihvat nacrt
najamnoga ugovora, koji bi se imao sklopiti iznaedju družtva i hrv.-si.
zemlj. erara glede iznajniljenja prostorijah u šumar, domu za akademiju
i poziva tajnika, da taj nacrt pročita.


dj Osim jur oglašenih prinosa va gradnju šumar, doma i muzeja,


votirali su u tu svrhu:
Slav. gjurgjevačka imov. obćina 1000 for.
» križevačka » » 500 »
» otočka » » 1000 »
Prej. knez Thurn Taxis 300 »
Činovnici kr. šumar, ravnateljstva u Zagrebu .. . 58 »
» križevačke imov. obćine 26 » 30 nč.
Šumar Donadini poslao sakupljenih u veselom družtvu 7 » 50 »
Kunđrat Emil 1 »
Lugari gradiške imov. obćine 5 » 50 nč.
M. Radošević na račun obećanog prinosa 15 »


e) Nadalje se priobćuje uprav, odboru, da je gradjevni odbor na
dne 20./I. 1898. obdržavao javnu jeftimbu: ličilačkih, bojadisarskihstaklarskih radnja na šumar, donau, te su prema uspjehu dražbe predane
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 356 —


ličilačke radnje, proračunate na 1184 for., A. Zeazu sa popustom od
11^/2%: bojadisarske raduje, proračunate na 1323 for., istomu uz popust
od 9^1^"/^, a staklarske radnje, proračunate na 1084 for,, staklarskom
dioničkom đružtvu u Zagrebu uz popust od IS^/g^o.


f) Konačno se izvješćuje odboru, da se predsjedničtvo družtva obratilo
na vis. kr. zem. vladu molbom, da se izjavi, kakove ppči želi, da
se postave u prostorijama šumarske akademije.


Ad 2. Upravni odbor uzimlje taj izvještaj na znanje, te zaključuje:


Ad aj. Da si družtveno predsjedničtvo glede predloženog računa
Dr. Opermanna pribavi kratkim putem potrebitu obavjest, te prema
posliedku isti račun ili izplati, ili ga sudbeno likvidirati dade.


Ad cj. Nacrt najamnog ugovora uprav, odbor prihvaća, te će stoga
imati taj ugovor obje stranke podpisati; a družtveno predsjedničtvo
neka ga osim toga objelodani u šumar, listu.


Ad dj. Prinosnici, koji su za gradnju doma dotirali prinose, neka
se javno oglase.


Ad ej- Po gradj. odboru predložene ponude prihvaća i upravni odbor.


Konačno se zaključuje, da se na pročelju družtvene zgrade stavi
nadpis: »Šumarski dom«.
Točka 3. Tajnik izvješćuje, da su početkom god. 1898. pristupili
u družtvo:
Kao član pođupirajući: Josip Osipkoj , kr. nadšuraar u Vinkovcih
sa prinosom god. 10 for.


Zatim kao članovi II. razreda: Slavko Jovauović manastirski lugar
u Jazku, Imbro Simunjak i Stjepan Trnčević, lugari područja kr. kot.
oblasti u Zagrebu; Gjuro Budin i Stjepan Medak, lugari gjurgjevačke
imovne obćine; Mijo Banfić kr. nadlugar, Bartol Travinšćak, Josip Klarić,
Antun Smit, Marko Jedvaj, Josip Herzog, Franjo Gorički, Izidor Draganie,
lugari područja kr. kot. oblasti u Krapini; Josip Černoga i Adol
Pernjak vlast, nadlugari u Macelju, Pero Smrzlić, Pavao Bjelajac, Franjo
Kovač, Josip Skitanić, Stevo Mihajlović, Gjuro Railić, Gjuro Cinjat,
Simo Milunac, Stevo Ačić, Gajo Kožar, Audro Pelin, Stevo Kolundžić,
Oskar Matković, Stevau Marković, Mile Kovačević, lugari područja kr.
kot. oblasti u Daruvaru, bandor Kunez kr. nadlugar u Uljaniku.


Ukupno 32 nova člana.


Ad 3. Najavljeni članovi primaju se u družtvo.


Točka 4. Konačno se čita predlog člana Prokopa Agjića, glaseći
ovako: «da predsjedničtvo pozove družtvene članove, neka za troškove
svečanog otvorenja šumarskog doma doprinese svaki svotu od 5 for.«


Ad 4. Upravni odbor zaključuje, da se taj predlog ne prihvati.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici,
upravnog odbora od 30. travnja 1898. pročitan, ovjerovljen i podpisau
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 63     <-- 63 -->        PDF

- 357 —
Zapisnik o sjednici upraTljajućeg odbora lirr.-slar, šumarskog
druŽtTa, obdržavaiioj dne 30. travnja 1898. u zgradi Markov trg br. 3.
pod predsjedanjem đružtvenog predsjednika, presvietlog g. Marka grofa
Bombellesa, u prisutnosti p. n. g. I. đružtvenog pođpredsjednika, Ferde
Zikmiindovskj-a, te p. n. gg. odbornika: Roberta Fischbacha, Bogosl.
Hajeka, Marine de Bone, Julija Vraničara, zatim tajnika A. Borošica


c. kr. gradj. savjetnika Kuna Waidmana.
Predmeti viećanja:


Točka 1. čitanje i ovjerovljenje zapisnika minule odborske sjednice.
Nakon pi-očitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po


p. n. gg. odbornicima R. Fischbachu i J. Vraničaru.
I. držtv. podpredsjednik p. n. g. F. Zikmondovsk}- izvješćuje u ime
gradjevnog odbora za gradnju »Šum. doma« sliedeće:
1. Glede postavljanja peći u onih prostorijah »doma«, gdje će se
smjestiti šumarska akademija, obratio se je gradjevui odbor na vis. kr.
zem. vladu upitom, kakove peći želi, da se u tim prostorijam postave.
Na taj upit izvoljela je vis. kr. zem. vlada odpisati svojini odpisom od
20/1. 1898. br. 4950, da se u predavaonice postave obične glinene peći,
koje se dadu dvoriti iz vana, a u profesorske sobe isto takove peći, koje
se dvore iz nutra.
Nakon toga pozvao je gradjevni odbor zagrebačke pećare, da glede
postavljanja tih pećih, kao i onih u "ostalih prostorijah »doma« svoje
ponude do 7. travnja t. g. podnesu.


Usljed toga poziva stigle su 2 ponude i to od J. Kaline i D. Keperta
iz Zagreba, od kojih je odbor, razgledavši prije primjerke kod
uuditelja, prihvatio ponudn J. Kaline, koji se je obvezao potrebite 42.
peći, a medju njima 1 majolica za družtvenu dvoranu, postaviti uz
cienu od. 1370 for.


2. Nadalje izvješćuje gradjevni odbor, da je kod gradskog poglavarstva
u Zagrebu požurio gradnju uličnog kanala, kao i presvodjenje
otvorenog korita potoka Tuškanca na iztočnoj strani »doma«, te je na de
da će se te radnje pravodobno izvesti tako, da se privatni stanovi budu
mogli izdati u najam počam od 1. srpnja ili 1. kolovoza t. g.
3. Glede figure, koje bi se imale postaviti za ures »doma« izvješćuje
gradj. odbor, da je pozvao kipara Waldeca, neka izradi modele za
kipove, koji bi predstavljali šumarstvo i lovstvo. Pošto su ti modeli
odgovarali, to je odbor predao izradbu kipova rečenom kiparu. Podjeđno
predlažu gradj. odbor, da se postavljenje dolnjih dvijuh figura ostavi
predhodno in suspenso.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 358 —


4. Gradj. odbor predlaže, da se za privatne stanove postavi pazikuća,
a beriva istoga neka ustanovi odbor, koji bude izabran za upravu
»šumarskog doma«.
5. Nadalje predlaže gradj. odbor, da se družtveno predsjedničtvo
obrati molbom na vis. kr. zem. vlada, neka bi radi uredjenja šum. mazeja
dala družtvu u pomoć potrebito svoje osoblje, a podjeduo iz raznih
zbirkab, stojećih pod njenom upravom, ustupila družtvu za upopunjenje
zbirka šum. muzeja suvišne eksemplare.
6. Konačno moli gradjevni odbor, neka bi upr. odbor u ovoj svojoj
sjednici ustanovio ciene za pojedine privatne stanove u »šumarskom
domu«, da se oglas sbog iznajmljenja istih razpisati može.
Upravljajući odbor uzimlje na znanje izvještaj, odobrava postupak
i usvaja predloge gradjevnog odbora, te posavjetovav se sa prisutnim
gradj. savjet, p. n. g. K. Waiđmanom ustanovljuje ciene za stanove u


»šum. domu« kako sliedi:
A) Podru m suvišni uz godišnju najamninu od GO for.
B) Souterrain , dva stana, svaki uz godišnju najamninu od
144 for.
C) Parterre :
1. stan lovačkog družtva jur pogodjen uz najamninu od 120 far.
godišnjih;
2. u iztoČDom krilu stan sa 3 sobe, sa 430 for godišnjih;
3. u zapadnom krilu stan sa 4 sobe, sa 500 for. godišnjih ;
D) 1. Ka t
1. stan u istočnom krilu sa 3 sobe, sa 450 for. godišnjih;
2. stan u zapadnom krilu sa 3 sobe, sa 480 for. godišnjih ;
Ej II. Ka t
1. stan u istočnom krilu sa 4 sobe, sa 600 for. godišnjih;
2. stan u zapadnom krilu sa 4 sobe, sa 550 for. godišnjih.


Podjedno se zaključuje, da pristojbu za potrošak plina na stubištima,
kao i vodovodnu pristojbu za privatne stanove nosi družtvo, dočim
najamni novčić imadu plaćati najamnici ; dočim te pristojbe za šum.
akademiju nosi u smislu sastavljenog ugovora vis. kr. zem. vlada.


Plin neka se uvede:
a) u sobe .šum. družtva i lovačkog družtva ;
h) u sobe i hodnik šumarske akademije;
c) u hodnik šum. muzeja i u stubišta privatnih stanova i u soba


za praepareatora, te neka se prema tomu udese i gasometri. Konačno
se ovlašćuje gradjevni odbor, da može u slučaju, ako se gornje najamne
cijene polučiti ne bi mogle, sniziti iste za lO^´/´o.


Nakon toga bude sjednica zaključena, a ovaj zapisnik u sjednici od


17. srpnja 1898. pročitan, podpisan i ovjerovljen.