DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 76     <-- 76 -->        PDF

— 370 —


kom.: dobavna ciena:


67. Wessely: Futterlaub 1 for 20 nč. brošir
68. Schilling: Betriebs u. Ertragsregelung . 1 » 20 »
69. Guttenberg: Revision d. Vermogenstand. 62 »
70 Eisenmenger: Wildschadeiiermittlung 1 » 20 » >
71. Bodnngen: Verwandl. d, oden Griinde . 1 » 20 > T>
72. Buchwalđ : Karstanfforstung ... . 30 > »
73. Biihler: D. Wald in d. Culturgescbich . 48 » »
74. Tichy: D. qual. Plenterbetrieb . . . 72 » »
75. Grnnnert: Forsterlehr. u Forsterpriif. . 40 » »
76. Hess: Holzarten 4 > 20 » vezan.
77. SchiUers Werke 55 Lif. a 30 . . . . 65 19 » 50 > nevez.
78. Šumarski list 1896. i 1897 10 » 1
79. Wildbachverbauung 1883—1894. . . 8 » brošir.
80. Looth: Nordamer. Holzarten ... . 1 » 20 > »
81. Sjrutschek: Holzscblagerungen , . . 60 » >
82. Tiefenbacher: Durchflussprofile . . 2 » 40 » >
83. Verwaltnng u. Wirtseliafl i. d. Forsten 1 » »
84. Geisendorfer: Schriftvorlagen ... . 75 n >
85. Schiifuer: Pbotogrametrie 2 » 40 » V
86 Domoszevskj: Das Wasser etc. 1 » >
87. Nordlinger: Lehrbch. d. Forstscbutzes . 6 » nerez.
88. MaliDkovskj: Schatzung d. Laudgiiter . 2 » 80 » vezan.
89. Cbavane: Walđkarte v. Ost. Ung. . . 80 » »
90. Diemitz: Jabrbucli d. Staats- u Foudsgutverwalturig,
II Jahrgang ... . 3 . 50 »
91. Brock: Katecbismus d. Forstscbutzes u.
Hilfsdienstes 1 » 44 » brošir.
92. Kružić: Photogrametria 1 » 58 » »
98 Helhvalđ: D. Erde u. ihre Volker 29
Lief. a 36 kr 29 U » 04 nevez.


Dražba hrastovih stabalah.


Kod gradskog poglavarstva u Križevcih prodavat će se na dau


29. srpnja 1898. putem pismenih ponudah 5.715. komadah hrastovih
stabalah u šumi »Višakov jarek«, od željezničke postaje 5 kilometra
udaljenoj.


ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 77     <-- 77 -->        PDF

— 371 —


Od tih stabalah jest:
a) za cjepku 4.970-24 m^
1) za tvorivo 3.872-24 m».
c) švelera 9.712. komada.
d) gorivog drva 2.000. metričkih hvatih.


Izklična ciena ustanovljena je sa 88.312 for. 42 nč.
Dražba obavit će se, izljučiv ustmene ponude, samo primanjem pismenih
ponudah.


Pismene ponude propisno biljegovane, točnom oznakom dražbenog
predmeta, točno navedenom brojevi i slovi izraženom svotnom ponudom
proviđjene, primaju se gornjeg dana kod poglavarstva slob. i kr.
grada Križevci do 11´/a sati prije podne.


Nudioc imade uz ime, prezime, obitavalište i vlastoručni podpis u
ponudi naročito očitovati, da su mu dražbo-prodajni uvjeti poznati, da se
njima podvrgava, te da će takove ili sam, ili kroz svog punomoćnika
pod pisati.


Ponudi mora priležati 10% ponudjene svote u ime žaobine u gotovom
novcu, ili u tečaju stojećih couponih ili talonom obloženih državnih
papirih, koji se sa 5´´/Q izpod burzine vriednosti primaju.


Na omotu pismene ponude mora izrično ubilježeno stajati:


»Ponuda za kup stabala, koja se na dan 29. srpnja 1898. kod gradskog
poglavarstva u Križevcih obdržavane dražbe putem javne pismene ponude
prodavaju, koja se nalaze u šumi »Višakov jarak«, ter su vlastnost
gradske imovne obćine u Križevcih«.


Brzojavno ili naknadno stigavše ponude ne primaju se.
Poglavarstvo grada.
U Križevcih, 9. srpnja 1898.
Gradonačelnik: FerdO TukiĆ.


se šumarski pristav


sa 600 for. godišnje plaće, 16 prost, metara hrastovih drva za gorenje,
stanom, poslugom i sa mogućnosti uživanja sistemizirane mirovine, pod
uvjetom jednogodišnjeg provizornog službovanja, Absolveuti kojeg šumarskog
sveučilišta ili srednje šumarske škole, koji hrvatski i njemački
govore, te koji su mjerničkoj i računskoj struci posvema vješti, neka
pošalju svoje molbenice sa prepisom svjeđočba, koji se ne vraćaju, ako je
moguće i sa fotografijom, do 10 kolovoza t. g. na upravu šuma preuzvišene
gospodje Stefanije pl. Mailath u Doljnjem Miholjcu, Slavonija.


Uiedjuje JosipKozarac,kr.drž.nađšumaru Vinkoveih. TisakC. Albrechta(Jos.AVittasek)
ŠUMARSKI LIST 8-9/1898 str. 78     <-- 78 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana
Šumarski muzej u Zagrebu. Piše Zikmundovsky 397—300
Uređjenje prehorrdh šumah. Piše A. Kern 300—326
Hrast u visokoj šumi. Napisao prof. I. Partaš 326 — 331
Iglasto drveće i grmlje hrvatske flore. Piš Dragutin Hire (Nastavak) . 332 — 341
Nekoliko spornih pitanja glede dopitanja pravoušitniSke kompetencije


iz šuma krajiških imovnih ohćina. Napisao Dr. A. Goglia (Nastavak) 341—347
§. 22. naputka A. zukoua od 11. srpnja 1881. Piše Stankovečki . . 347—349
Ođnošaj činovnika imovnih obćina prema zemaljskim i državnim šu


marskim činovnicima. Piše V. Benak 349—453
Listak. Osobne viesti: Imenovanja 354


Družtven e viesti : Zapisnik sjednice upravljajudeg odbora hrv.slav.
šumar, družtva, držane dne 22. veljače 1898. — Zapisnik
sjednice upravlj. odbora hrv.-slav. šumar, družtva, držane
dne 30. tvavnja 1898 354—358


Zakoni i normativne naredbe. Načelna niešitba 359
Šum arsk oigospodar sko knjižtvo: Šumarsko-lovački leksikon. 359—361
Različit e viesti : Dalnja k spoznavanju pitanja o pravoužitničtvu.


— Osjeguranje blagajne proti provali. — Bosansko dioničko
družtvo za unovčenje drveta u Tesli(!u. — Dušik i šumska
vegetacija 361—366
Sitnice : Gubar (Ocneria dispar) u sjevernoj Americi. — Zaštitna
šuma i šuma stavljena pod zabranu (Sehutz- und Bannwald)
366—367


Zahvala 367
Oglas. Prodaja šumarskih knjiga uz sniženu cienu 368—370
Dražba hrastovih stabala . 370—371
Traži se šumar, pristav 371