DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1898 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 403 —


Ad Pitanje I.


U odgovoru na to pitanje dolazi g. pisac do zaključka
(na strani 263.) «da se pravoužitnicima kategorije §. 1. si. e)
napiitka A) imade odmjeriti kompetencija ogrievnih drva (a
valjda i ostalih pripadnostih*) prema veličini njihovog selištnog
posjeda, a prema načelima §. 7. naputka A)». Zaključak taj
po mom mnienju djelomice ne stoji, a djelomice nije dovoljno
točno označen.


Nije li primjerice moguće, da je za obstanka vojne krajine
bilo i takovih pravoužitnika, koji su udovoljivali uvjetom
pod e) §. 1., a nisu imali nikakvog nepokretnog imetka?


Ustanova točke e) §. 1. ne čini razlike med ju takovimi
pravoužitnici pod e), koji jesu i koji nisu imali nepokretna
posjeda, a g. pisac traži svakako od njih selištni posjed, ako
hoće, da budu dionici užitka pravoužitnika.


Nadalje zaključuje g. pisac, da se kompetencija ovih pravoužitnika
imade odmjeriti prema veličin i njihovog selištnog
posjeda.


On se dakle obazire samo na veličinu, a ne na pravne
odnošaje tih posjeda, a ta sama za sebe nije mjerodavna.


Neka mi bude dozvoljeno indirektno dokazati tu činjenicu.


Pravoužnik A kategorije e), kupio je nakon {razvojačenja
vojne krajine skoro cio posjed od pravoužitne zadruge B.
Zadruga ta bila je provedena sa pravom na pripadnost cielog
selišta, te joj je nakon prodaje preostala samo kuda i neznatan
dio posjeda.


Zadruga B ili ne će da zamoli knjižno provedenje nastale
promjene, ili ne će se da nagodi o razdiobi obstojećeg pravoužitničtva.


Ona mora prema §. 15. i nadalje ostati provedena sa
cielim selištem.
Pravoužitnik A traži knjižno provedenje na temelju veličine
kupljenog posjeda. Po zaključku g. dr. Goglie mora mu


Opazka pisca.