DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 450 —


cezkom tržištu sa dilgom; čini se bo, da francezki vinogradari
još ne imaju vjere u amerikansku dužicu.


Ono, česa se mi bojimo, jeste hiperprodukcija piljene robe,
usljed česa bi možda već sliedećih godina mogla nastati kratka
stagnacija u prodaji hrastovih, šuma. Nu obzirom na činjenicu,
da smo sa starima hrastovima šumama za 10—12 godina
gotovi, neće nam takova stagnacija — ako bi u obće nastupila
— nikakove štete nanieti.


Na koncu ćemo još sravniti rezultate lanjske prodaje sa
ovogodišnjima.


U god. 1897. imao je hrast investieijonalne zaklade 3-81 m^
tehničke drvne gromade; po 1 m^ polučeno je 16 for. 57 nč.,
odnosno po hrastu 63 for. 20 nč.


Hrast državne uprave imao je 3*93 m^ tehničke drvne
gromade; za 1 m^ postignuto je 14 for. 56 nč., dočim je na
hrast došlo 67 for.


Hrast brodske imovne obćine imao je 4*3 6 m´´ tehničke
drvne gromade, po 1 m^ dobiveno je 14 for. 66 nč., a po
hrastu 64 for.


U godini 1898. izkazuje se hrast invest. zaklade
sa 4-10 m^ t. d. gr., 1 m^ prodan je po 17 for. 10 nč., na
hrast došlo je 70 for. 20 nč.; hrast državnoga šumarstva
ima 3-43 m´´ t. d. gr., 1 m´^ prodan je za 14 for. 10 nč., na
hrast došlo je 48 for. 60 nč.; hrast brodske imovne
obćine ima 4*20 m^ t. d. gr., 1 m^ prodan je po 16 for.
20 nč., na hrast došlo je 68 for.


Iz gornjih brojaka proizlazi, da je investicijonalna zaklada
i brodska imovna obćina polučila kod ovogodišnjih prodaja
ciene, koje su za kakovih S^/o višje od lanjskih. Činjenica, da
je državna uprava polučila ove godine po hrastu 8 for. manje,
nego li prošje godine, tumači se time da je velik dio hrastova
državne uprave bio jako loša kvaliteta, što u ostalom najbolje
nizki kubični sadržaj tih hrastova dokazuje. U ostalom vidi se,
da i u hi´astovoj trgovini vriedi trgovačko načelo: što bolja
roba, to bolja prodja. J. K.