DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 451 —


Amerikanski jasen (Traxinus americana. L^).


Amerikanski ili bieli jasen uzgaja se u nekima njemačkima
krajevima, a ponajpače u Anlialtskoj i to sa veoma dobrim
uspjehom već od konca prošloga stoljeća. Kako prof.
dr. A. Schwappacli** piše, podpuno je dokazano, da je amerikanski
jasen ne samo sposoban za odgajanje u Evropi, nego
da je i vriedan, da se uzgaja. Kako naime rečeni autor tvrdi,
posjeduje taj jasen ne samo stanovite prednosti u šumogojnom
pravcu pred našim domaćim jasenom, nego ga nadkriljuje i
što se tiče tehničke vriednosti drveta, pošto razni obrtnici mnogo
radje kupuju drva od bielog jasena, a i puno skuplje ga plaćaju
, tako na primjer plaćaju u Dessavi za jedan puni metar
60 maraka ili 35 for.


Sto se tiče stojbinskih zahtjeva i inih šumogojitbenih osebina,
jednak je amerikanski jasen našemu domaćemu, nu ipak
mora se iztaknuti, da se zadovoljava sa nešto lošijim tlom,
ali za to ipak mora isto biti svježe, humozno, pa makar i
samo pjeskovito ili pjeskovito-ilovasto; podnaša i blago čretasto
tlo, ali hladna tla nipošto. Nu kao osobitu prednost valja
napomenuti, da za vegetacijone periode puno bolje
podnaša povodnju, nego li naš domaći jasen, usljed
Česa se osobito ondje preporuča, gdje je tlo redovito
ljetnoj poplavi izvrženo; dapače u jamama,
u kojima ciele godne voda leži, uspieva dobro.
Stablo naraste 30—40 m. visoko, ado 100 cm. debelo.


Buduć da u proljeće kasnije tjera, nego li nas obični
jasen, trpi od kasnih proljetnih mrazova mnogo manje. Usljed
tih prednosti amerikanskoga jasena, iztiskava se domaći jasen
u Bavarskoj danomice sve to više. U mladosti traži zaštitu
sa strane; ako je nezaštićen, uspieva jako slabo.


Uvaživ sve te prednosti i uspjehe, posvetilo je austrijsko
šumarsko pokušalište tomu jasenu podpunu pažnju i naručilo


* Napisao Oieslar u CentralMatt-u fiir das gesamnite Porstwesen 1898.
** Brgebnisse đer Aubauversuehe mit japanisolien imd einigen neneren aaierio. Holzartea
ia Preussen. Dankelmantis ,,Z3ih8lirift f. Forst- unđ Jagdvvesen". 1896. *
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 452 —


u jeseni godiue 1897. od nadšumarije Gross-Kiihnau kod
Dessave izvrstnoga i kraj toga jeftinoga sjemena, te je tim
sjemenom u Mariabrunskom pokusnom vrtu u proljeću g. 1898.
prvi pokus insceniralo.


Taj pokus izveden je na sliededi način: jedan dio sjemena
prezimljen je vani u vlažno m pieskii, drugi dio u vreći
viseć u hladnom zračnom prostoru. U travnju t. g. posijano
je ovo sjeme iz pieska posebice (a), a od onoga u vreći prezimljenoga
sjemena napojen je jedan dio tri dana prvo sjetve u
vodi (b), dočim je drugi dio posijan onako suh (c), svako u
posebne leje.


Kako iz eliedeće skrižaljke proizlazi, najbolje je poniknulo
sjeme, koje je prezimilo u piesku [a] ili bolje reknć takovo,
koje je već u jeseni posijano.


Rezultat početkom kolovoza


Množina biljaka Srednja visina bi


Partija sjemena


po leji ljaka 11 cm.


a
b
c
164
105
58
13-5
10-0
8-5
Zatim ono, koje je bilo napojeno, te napokon ono, koje
je bilo suho posijano (c); prema tomu ne može se ovaj treći
način nikako preporučiti.


Obzirom na naše. Savskoj poplavi izvržene srezove, odnosno
niže djelove istih, u kojima bud nikakovo drvlje ne raste, bud
tek kržljavo jasenje, vrbe i josik vegetira, a obzirom i na to>
da se je naš jasen dosada u jako neznatnoj mjeri u tehničke
svrhe upotrebljavao, te usljed toga i posve nizka ciena za njega
postizavala, obzirom na sve te okolnosti upozorujemo dotične
naše šumske oblasti na gore opisani bieli jasen, da ga poku
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 453 —


šaju kod nas udomaćiti, jer ako isti u istinu posjeduje ona
vojstva, kako ih prof. Schwappacli opisuje, tada mnogi naš
ggjol ne će biti, što je do sada bio, naime — neproduktivna površina.


Trgovina sa šumskim drvljem J. Heins"" Sohne u Halstenbeku
(Holstein) prodaje mladice bielog jasena 7—30 cm. visoke,
100 komada po 40 pfeniga ili 27 nČ., a 1000 komada po
1 for. 65 ne.; od 65—100 cm. visoke mladice 1000 komada
po 13 for. 20 nč.


Ovom sgodom ne možemo, a da ne upozorimo i na kanadsku


topolu (Populus monolifera canadensis), za koju se takodjer


veli, da podnaša veliku vlagu i da postizava u 30—40 godini


velike dimenzije. Pokusi i sa jednom i sa drugom od gore


navedenih vrsti drvlja u našim močvarskim predjelima ne b


škodili. J. K.


Osobne viesti.


Umrli. Na 10. listopada t. g. umro je u Beču veteran austrijskoga


šumarstva 84 godišnji generalni šum. ravnatelj Josip Wessely. Pokojnik


je bio počastni član našega šumarskoga dražtva, te je u obće bio pri


znavan kao jedan od najvrstnijih i najzaslužnijih šumara naSe monar


hije. Djelovao je jednako uspješno i kao učitelj šumarstva i kao činovnik,


odnosno organizator, te napokon kao šumarski pisac.


Našima šumarima biti će sigurno poznato njegovo djelo «o pošu


mljenju Krasa«, koje je napisao na ponuku bivšeg zapovjedajućeg gjene


rala hrv.-slav. krajine, baruna Molinary-a. Ako se ne varamo, on je bio


onaj, koji je tako rekuč obreo slavonske posavske hrastike i trgovački


sviet na njin upozorio. Za to mu budi i od naše strane: Vječna slava!


Jedva 14 dana iza njega umro je umirovljeni austrijski prašumar


ski min. savjetnik Robert Miklitz. Vrieme njegove uprave nad austrijskim


šumarstvom drže austr. šumari kao najsvjetliju dobu austr. šumarstva.


Poznata je njegova klasična knjiga «die forstliche Haushaltungskunde».


Zakoni i normativne naredbe.


Naredba kr. hrT.-slar.-đalm. zemaljske vlade, odjela za unutarnje
poslove I za bogoštovje 1 nastavu od 7. listopada 1898.
broj 66101., kojom se uredjuje šumarska obuka na kr. sveučilištu
Franje Josipa I. u Zagrebu.