DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 454 —


§. 1


U smislu ustanove §. 7. zakona od 13. ožujka 1897. o promicauja
gospodarstva u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji (kom. VII. br. 32, zbornika
zakona i naredaba od g. 1897.) primaju se počam od naukovne godine
1898/99. na mudroslovni fakultet kr. sveučilišta B´raiije Josipa I. u
Zagrebu i takove osobe koje kane polučiti višju šumarsku stručna naobrazbu.


§. 3.


D koliko ne budu izdane posebne odredbe, valjaju za slušatelje šumarstva
isti propisi, koji i za ostale slušatelje na inudroslovnom fakultetu
kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. Imenito valjaju za uje
ustanove §. 39.. slovo a), alinea druga zak. čl. od 5. siečnja 1874., odnosno
zakona od 6. listopada 1894. ob ustrojstvu sveučilišta Franje Josipa
I. u Zagrebu (kom. III. br, 3. zbornika zak. i naredaba od godine
1874. odnosno kom. XVIII. br. 63. zbornika od god. 1894.).


§. 3.


Slušatelji šumarstva, koji boce da navrše nauke svoje struke na
mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu, moraju
polaziti propisane kolegije kroz tri godine. U ime naukovine plaćaju za
svako poljeće 10 for, slovi deset for. a. vr.


§ 4.
Naukovni i izpitni red za slušatelje šumarstva izdaje se posebnom
naredbom.
Za bana : Krajcsovics v. r.


Naredba kr. lirT.-slaT.-đalm. zemalj. Tlade, odjela za unutarnje
poslove i za bogoštovje i nastavu od 7. listopada 1898.
Ibr. 66103., kojom se izdaje naukovni i izpitni red za slušatelje
šumarstva na mudroslovnom fakultetu kr. sveučilišta Franje Josipa
I. u Zagrebu.


§1.
Slušatelji šumarstva iraađu slušati sliedeće predmete, odnosno polaziti
sliedeče vježbe:
U I. p 01 j e ć u.


1. Matematika (8 sati predavanja, 3 sata vježbe);
2. Počela opisnoga mjerstva (4 sata pred., 6 sati vježb.) ;
3. Fizika sa mehanikom (2 sata predavanje) ;
4. Obćeuita kemija (6 sati predavanje, 4 sata vježb.);
5. Obća botanika (4 sata predavanje, 3 sata vježb.) ;
(3. Prostoručno risanje (4 sata vježbe).