DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 476 —


Pitanja.


Njeki činovnik krajiške imovne obćiue kažnjen je disciplinarnom
presudom na preraještenje o vlastitom trošku — uporabom cesarske naredbe
od 10. ožujka 1860. »o karnostnom postupanju sa ces. kralj,
urednici i služaci (drž. zak. list komad XV. broj 64. ex. 1860).


Umoljavam odgovor na pitanje:


1. Imade li se na molbu dotičnog činovnika, ii pogledu brisanja
kazni takove, uporabi ti ustanova §. 28. zakona od 5. veljače 1886. ob
upravnih odborih, kojom se sam o uko r dozvoljava brisati ili ustanova
§. 13. gore pomeuute cesarske naredbe, kojom se dozvoljava brisanje
svak e kazn e nakon izminuća trogodišnjeg bezprikornog ponašanja u
službi ?
2. Kakovi su propisi za državne šumarske činovnike u tom pogledu
valjani?
II.
Imadu li šumarski činovnici krajiških imovnih obćina prigodom
prvoga namješteuja ili promaknuća polagati prisegu po obrazcu §. 52.
šumskog zakona od 3. prosinca 1852. ili po obrazcu C) propisanom za
zemaljske činovnike zakonom od 5. veljače 1896. §. 67 , ili s obzirom
na ustanovu §. 8. zakona od 22, siečnja 1864, kojim se uredjuje šum.
tehnička služba kod političke uprave, po jednom i drugom obrazcu ?


III.
Naredbom visoke kr. zema´j, vlade od 14. rujna 1891. broj 12291


(odtisuuta na strani 99 Kesterčauekove sbirke od god, 1898.)
pod b.)
odredjeno je glede dnevnicah šumarskih čiuovnikah krajiških imov


nih obćina medju ostalim;
»napokon pako polovicu podpunih dnevnicah, kada se ima prenoćiti
izvan sjedišta bez obzira na udaljenost t. j . izpod 8 i 16 kilometara«.
Umoljavam odgovor na pitanje kako se imade tumačiti:
»kada se ima prenoćiti«
naime :
ako je on službenim poslom do večera zabavljen, ali takovoga istoga
dana ne dovrši — nego ga i sutra dan nastavlja,


»da li mu pripada ta ista dnevnica, ako je on išao na konak
kući — i nije de facto vani noćio«, koja je propisana sa iznosom
polovice podpune dnevnice, t. j . 1 for. 75 novč.