DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 477 —


2. Kako se imađe ta naredba tumačiti u slučajevih, »gdje ne im a
pristojne gostione u nijednom selu do sjedišta šumarije
«, dali je šumar dužan noćiti u privatnom stanu, ili mu se dnevnica
gornja može pasirati kod preobredjenja putnog dnevnika, t. j . 1 for.
75 novč., ako i kod kuće noći?
Šumarski koledar.


čast mi je priobćiti, da je „Hrvatski šumarski koledar" za godinu
1899, tečaj XX. dotiskan u tiskari C. Albrechta n Zagrebu (sada Jos.
VVittaseka), te učtivo molim p. n. gg. šumarske strukovujake i prijatelje
šumarstva, da izvole n a r u č b e, odnosno novčani iznos sam o n a
men e priposlati (Kaptol br. 15), kako sam to objavio u razposlanim
pozivima za predplatu na taj koledar.


Giena koledaru je 1 for. 20 novč. po komadu uz nefrankirauo pošiljanje
naručitelju.


Sadržaj »Hrv. šumarskog kalodara« za god. 1899, prošire n je
opet skrižaljkami od Dr. Frana Bauera, te će dobro poslužiti šumskim
procjeniteljem kod procjenjivanja bukovi h porastlina (sastojina), a po
želji prijatelja providjea je svaki koledar i zaklopcem , da se može
dobro zatvoriti.


U Zagrebu , mjeseca prosinca 1898.


Vatroslav Rački,
kr. zemalj. šumarski nadzornik,
kao izdavatelj i urednik »Hrv. šum. koledara«.


Dražba hpastowih stabalah.


Dana B. prosinca 1898,, u 11 satih prije podne, obdržavati će se
kod podpisanoga ureda dražba samo putem pismenih ponuda na slieđeea,
nakon podmirenja pravoužitnih potrieba na gradivu drvu zaostala
hrastova stabla.


T. TJ području kotar, šumarije u Dubici:
1. Na redovitoj sječini 189819. sreza Evinbudžak 235 hrastovih stabala,
procjenjenih na 1128 ra.^ Ijesa i 12.650 for. novčane vrieđnosti.
2. na redovitoj sječini 1898^9. sreza Dvojani 173 hrastova stabla,
procienjena na 648 m.´ Ijesa i 7.450 for. novčane vrieđnosti ;
3. na redovitoj sječini 1898|9. sreza Nartak 455 hrastovih stabala,
procienjenih na 614 m.´ Ijesa i 3715 for. novčane vrieđnosti;


ŠUMARSKI LIST 11-12/1898 str. 64     <-- 64 -->        PDF

- 478 —
4. na vanređnoj sječini 1898;9. sreza Evinbudžak-Lipovača 448
hrastovih stabala, procienjenih na 1437 m.« Ijesa i 17.400 for. novčane
vriednosti.
II. U području kotarske šumarije u Blinji:
Na redovitoj sječini 1898|9., sreza Stari gaj 800 hrastovih stabala,
procienjenih na 960 m.´ Ijesa i 5170 for. novčane vriednosti.
Svi prednavedeni srezovi leže blizu željezničke stanice i blizu
rieke Save.
Obceniti uvjeti ove dražbe jesu:


a) Dražba će uslieđiti samo putem pismenih ponuda, te ponude
vežu nudioca odma, čim ju je predao.


b) Samo na one ponude će se obzir uzeti, koje budu predane do
11 satih prije podne dana 5. prosinca 1898. kod podpisanoga ureda ili
povjerenstva dražbene razprave i koje budu obskrbljene sa žaobiuom
od 57o izklične ciene, t. j . procienbene novčane vriednosti one hrpe
stabalah, odnosno one pređiztaknute drvne gromade, na koju ponuda
glasila bude.


c) Dražbatelji (nudioci) imadu u pouudi navesti, da su im uvjeti
ove dražbe i prodaje podpnno poznati i da se na iste bezuvjetno obvezuju.


d) Ponude moraju biti valjauo zapečaćene i na omotu nositi napis :
ponuda za dražbu hrastovih stabala, za dan . . prosinca 1898. po šumskogospodarstvenom
uredu imovne obćine II. banske u Petrinji odredjenu.


e) Rok za uplatu kupovnine ustanovljuje se na 14 danah nakon
odobrenja prihvaćene ponude, i prije početka izradbe stabala.
i) Rok za izradbu stabalah ustanovljuje se na dobu do konca ožujka
godine 1899.


g) Hrastovi, za Ijes nesposobni materijal od prediztaknutih hrastovih
stabala izključen je od ove dražbe, s toga je dostalac obvezan, da taj
materijal na licu mjesta na povoljno razpolaganje imovnoj obćini II.
banskoj netaknut ostavi.


U isti, za Ijes nesposobni, materijal ubrojiv je i onaj, iz kog bi se
moglo kolje panjići i stupovi izradjivati, i za to je izradba tih i sličnih
drvnih sortimenta dostalcu nedopustiva.


h) Radnici dostalčevi ne smiju za Ijes nesposobni materijal paliti,
niti goriti, izuzamši triešće i sitno granje, i to u najnuždnijoj mjeri, u
koliko je to naime potrebno za kuhanje hrane.


i) Ako bi koje stablo kod predaje iz kojih mu drago razloga manjkalo,
to je dužan dostalac zadovoljiti se za svako takovo stablo sa
oditetom, koja odgovara prosječnini dostalbine po komadu od svih dostalih
hrastova.