DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 6/1899 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 302 —


od 15. lipnja 1873. o imovnim opdinama* i napokon na temelju
§§. 1. i 2. zakona od 8. lipnja 1871. o segregaciji krajiških
šuma riješio unut. odjel kr. zem. vlade — čuvši mnijenje kr. vlad.
povjerenika za imov. općinu križevačku i gjurgjevačku i kr.
zem. vlad. odjela za bogoštovje i nastavu — dugotrajnu onu
raspravu, o kojoj je u prvom dijelu (A.) bilo spomena, da li
je naime poslije provedene segregacije šumskih
služnosti u krajiškim državnim šumama dužna
država ili imovna općina davati kat. svećenstvu
odnosno crkvenim općinama (župnim nadarbinama)
deputat na ogrjevna drva, riješen j em svojim od


16. veljače 1884. br. 2843. onamo, da je to dužna
činiti imovna općina, jer su sve šumske služnosti,
kojima su u Krajini bile opterećene državne
šume, diobom tih šuma potpuno otkupljene ter
prešle isključivo na šume imovnih općina. Razumijeva
se, da ondje, gdje je župnik prije segregacije
dobivao drvo kao lukno, to ima i sada kao
lukno dobivati od onoga drva, koje pripada žup-
Ijanima kao pra v oužitnicima.**
* List zem. uprave za hrv.-slav. vojnu Krajinu od 1. srpnja 1873., kom. VI.
** Ovo je riješenje obrazloženo ovako:
„§§. 68. i 69. pravilnika za šumsku službu u vojnoj Krajini, koji je ujedno
sa šumskim zakonom uslijed prev. odluke od 3. veljače 1860. proglašen okružnicom
od 7. veljače 1860. odjel 10., broj 474, nabraja sve služnosti, kojima su opterećene
krajiške šume.
Medju ostalim uavadja se glasom lit. b) §. 08. međju tim služnostima pravo
krajiških crkvenih općina na dobivanje potrebitoga grfidjevnog, zatim glasom §. 69.
gorivog drva.
Ove šumske služnosti izlučene su na temelju zakona od 8. lipnja 1871. o
ustanovama za otkup prava na drvlje, pašu i uživanje šumskih proizvoda, koje
krajišnicima pripada iz državnih šuma vojne Krajine, jer §. 1. ođredjuje, da prava
na dobivanje drvlja, zatim na đri´ge budi kojega imena užitke iz državnih šuma
vojne Krajine, koja su općinama i krajiškim obiteljima zajamčena rečenim zakonom
šumskim od 3. veljače 1860., potpadaju ustanovama prije pomenutog otkupnog zakona;
zatim što §. 2. propisuje, da se ova prava imadu tako otkupiti, da se krajiškim
općinama izluči i u potpuno vlastničtvo preda polovica onih kompleksa državnih
šuma, u kojima su dosada ušumljene bile, đočim druga polovica ostaje potpuno vlastničtvo
države.