DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1899 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 464 —


Uvažiti na dalje treba, da su ovakove šume, pa bile i u
dobrom stanju, nakon segregacije dok su urb. obćine stupile u
posjed, ostale dulje vremena bez stručnog nadzora i uprave;
s njima su upravljali i gospodarili obd. odbornici, koji su
sjekli što i kako su htjeli, dok nisu bili imenovani urbarskoobdinski
šumari, koji su bar donjekle uredili gospodarstvo i
sječu tih ostanaka. A što sam primjerice našao tada u ovome
kotaru ? Na obalama rieke Drave i po močvarnih nizinah nalazimo
nješto jalšika i vrbika; u ravnici nalazimo na riedko
obrasle pašnjake sa starimi suhovrhastimi hrastovi, koji su
takorekuć izgubili svaku vriednost, jer bi se davno prije bili
morali ureda radi unovčiti.


U briežuljastom položaju nalazimo mlade mješovite bukove
i grabrove sastojine, koje representiraju neznatnu vriednost, a
na nekojih mjestih vidimo šikaru, od koje neće biti nikad
ništa, i oveće popuzine zemlje, nastale usljed nerazborite sječe
i zanemarenog pošumljenja. (Tako je naime izgledalo g. 1891,
ali sada imade drugo lice).


Predjimo sada na vlastelinske šume, da vidimo bili se iz
njih žiteljstvo moglo drvariti. Prvo je vlastelinstvo u Rasinji
koje posjeduje 2375 jutara šume, od koje je izkrčeno (dozvolom
oblasti) do 600 jutara, a ostalo je nizka mlada šuma (posje^
čeno prije 12 godina) sa nješto starije sastojine.


Vlastelinstvo u Vel. Bukovcu imade 800 jutara mlad je
šume, koje prihod sa redovite sječine upotriebljuje za vlastito
gospodarstvo.


Tu naime šuma služi više u lovačke svrhe, te se u velike
štedi, samo prestara stabla sjeku se.


Treće je vlastetinstvo grofa Lamberta u Slanju sa šumskom
površinom od 1.762 jutra. Ovo vlastelinstvo podiglo je prije
2 godine parnu pilanu, koja će još za kratko vrieme izcrpsti
stariju sastojinu i onda smo gotovi. (Mimogred budi spomenuto,
da se na istom vlastelinstvu sada podiže tvornica škroba .


Zatim dolazi vlastelinstvo Martijanec koje imade do 280 jutara,
većim dielom mladjih branjevina, te je i samo primorano
kupovati ogriev iz drugih šuma za vlastitu porabu.