DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 99 —


čini se u Njemačkoj slučaj ? Sumarnik Brecher iz Griine\vald-a
u provinciji Saskoj tuži se u »Forstlieh naturwissen8chaftliche
Zeitschrift« 1897. str. 66. itd., da već više godina opaža kako
kora 40^—-70 godišnjih hrastova bude od hrastovog crvca jako
ispucana, pocrni. To bi bilo kao kod nas, ali on spominje još
jedan, po mom mnienju mnogo nepovoljniji pojav.


Načine se na hrastovima rane, poput raka, iz kojih curi
sluz, sa intenzivnim mirisom kvasca, razvija se vrijenje kao
kod octa. Nadje se tu kao prva gljivica Endomjces Magnusii,
jaka gljivica vrijenja, a pridruži se na skoro Leuconostoc Lagerheimii,
a tu se brzo nadju, osim poznatog crvića iz octa
Anguillula aceti, razni kukci: leptiri, kornjaši i muhe, koji ne
samo da se tu goste pa čak i opiju, nego legu tu i jaja, a
ličinke tu se tove, ranu povećavaju, kao sto znadu upljuvci i
rane na životinjama povećavati. Naravno je, da rastvaranje
gnjiloba rane prelazi i u drvo, koje gubi tim na cijeni, Brecher
veli, da ubodi crvaca daju zgodno mjesto za takove rane, ali
sam veli, da je našao sluza i rana i tamo, gdje nema crvaca,
prem je moguće, da su tu bolest prenjeli kukci sa gozbe na
bolesnom stablu. Brecher veli, da u vlažnim šumama, slabog
tla, jače se opaža ta bolest.


Iz sveg ovog vidi se, da stvar još nije posve jasna obzirom
na uzrok, pa treba tu još daljnjih motrenja i proučavanja.


Osim Novigrada i okolice Dubrovice u brodskoj imovnoj
obćini dolazi bolest hrastova i drugdje, kako mi reče g. urednik
prof. Partaš, pa bi dobro bilo, da naši šumarski stručnjaci
pomno pregledaju svoje hrastike, ne bi li njima pošlo za
rukom stvar razbistriti.


Iznašanje drva preko tudjeg posjeda i ustanove
§. 24. šum. zakona.


Piše Grašo Tac, kr. kot. iumar.


U praktičnom životu, dobro je, da se sve zna. Tako je i
u šumarstvu.
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 100 —


Donašanjem praktičnih slučajeva u našem dičnom »Šumarskom
listu«, upoznati demo sve koristno i potrebno za naš
rad; upoznat ćemo zakone i njihove ustanove ; upoznat demo
uporabu i provadjanje istih; upoznat demo razne šumarske
odnošaje uaše domovine; a to sve na korist naše mlade šumarske
struke.


Ta namisao vodi i mene, pak zaoto donašam jedan primjer
iz prakse.


Glede izvažanja i iznašanja šumskih proizvoda, postoje
razna prometila i pomagala; pak što svrsi odgovara, time se i
služimo.


Okolnosti šume su više puta takove, da ne možemo
šumske proizvode iznašati i izvažati, a da ne idemo i preko
»tudjega posjeda i vlastničtva«.


U praktičnom životu obično doživimo, da nam susjedni
vlastnik ne bi dozvolio izvažati šumske proizvode; ili ako dozvoli,
stavljao bi velike odštetne zahtjeve i pravio ine neprilika.
Kada bi to o samovolji pojedinaca odvisilo, izjalovio bi se
mnogi podhvat, kako na obćenitu štetu, tako i na štetu pojedinca.


Nu hvala Bogu, mudro oko zakonodavca, predvidilo je
sve okolnosti i slučajeve.


Tako je i u ovom slučaju. Istina Bog, u ovom slučaju
nije polučen uspjeh, kako se je u početku stvari predmjevalo,
ali polučena je vrhovna rješitba vis. kr. zem. vlade, koja de
služiti za ravnanje u sličnom slučaju.


To je od velike važnosti za ovakove slučajeve, pošto inače
tumača k šumskom zakonu ne imamo.


Idemo da vidimo, što nam kaže §, 24. š. z.


»Svaki vlastnik zemljišta dužan je dopustiti,
da se preko njegove zemlje iznose proizvodi
šumski , kojih ili posve nije moguće ili je moguće samo sa
nerazmjernim troškom na drugi način iz šume iznositi i dalje
odpremati, nego se to ima činiti na način, koji je najmanje
škodljiv; a s toga je dužan vlastnik šume za štetu, koju pri
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 101 —


godom iznošenja prouzroči, dati podpunu zadovoljštinu vlastniku
zemljišta.


Da li je potrebno iznositi drva preko tudjih zemalja, ima
odlučiti najniža politička vlast, posluhnuv najprije strankevještake, pak pri tom ima predbježno ustanoviti odštetu.


Ako ustanovom ovom o odšteti stranke ne ce da se zadovolje,
dopušten im je utok od najniže političke rješitbe na
na više molbe političke (§. 77.) i t. d.«


Mnijem, da sam morao navesti zakonsku ustanovu, da se
tako stanje stvari lakše shvati.


Sada du u kratko da opišem i sam dogodjaj.


Trgovište K. imade jedan dio bukove šume na brdu »Brezovici
«, koje brdo strmo leži nagnuto na cestu Krapina—Rogatac.
Visoko je preko 500 mtr. Kada su se drva bliže izradjivala,
bacana su od davnine »naravnim žljebom« t. zv. »spuzaljkom
« dole


Na podnožju brda nalazi se .tik ceste mala površina (više
vododerina), gdje su se drva slagala, u kola tovarila i tada u
K- odvažala. Tako je bilo i početkom g. 1897., gdje sam i sam
drva dao bacati, slagati i odvažati.


Na moje veliko čudo, nadjem za kratko vrieme tu površinu
ogradjenu i prisvojenu po J. L.
Pošto je time nastalo prisvajanje drvnog ležišta, te izva


žanje drvakot. oblasti.
Oblast
onemogućeno bilo,
odredi očevid. Evo
podnesem
zapisnika:
prijavu slavnoj kr.
ZAPISNIK
odkr.
5. travnja
kotarske
1897. sastavljen povjerenst
oblasti k—ske u D.
veno u ime slavne
Prisutni: Podpisani:
Predmet:


U smislu odluke slavne kr. kot. oblasti u K. od 30. ožujka
1897. broj 2177., uputilo se je povjerenstvo u šumu »Brezo
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 102 —


vica« trga K., da na temelju prijave učinjene po kr. kotarskom
šumaru izvidi, kako je J. L. iz D. okupirala onaj dio
zemljišta na kojemu su drva spuštana »spuzaljkom« iz šume
»Brezovice« trga K. slagana, te odavde kolima vožena u K.


Nakon izviđa ustanovi povjerenstvo sliedeće:


Gospodja J. L. okupirala je pare. br. 11744. i 11745. u
u ukupnoj površini od 3040°. Ovu površinu ogradila je gdja.


L.
plotom, koji je sagradjen iz stupova i okruglih letvica.
Ogradjeni dio kani gdja. L. upotrebiti za vrt, pošto je na
šljunkovitu
zemlju navezla drugu zemlju.
Prizvana gospodja J. L. izjavi sliedeće:


1. Da je ona vlastnica rečenih parcela, pak da je na tom
temelju gradila ne znajući, da postoji na ovom zemljištu kakova
služnost puta za uporabu trga K.
2. Da se drva mogu od spuzaljke izvažati iza vrta (okupiranih
cestica) potokom t. j . sada vododerinom.
3. Ako se ovo ne prihvati, to ona odstupa dobrovoljno
od ogradjenog diela t. j . od ceste prema spuzaljci 3 metr a
širin e za prola z kola .
Od okupirano g diel a ne odstup a više.
Na to budu na licu mjesta preslušani lugari trga K.
B. T. i P. M. da se o stanju stvari izjave. Opomenuti na
svoju službenu prisegu izjaviše sliedeće:


Mi smo preko 50 godinfi. stari, a u lugarskoj službi smo
dugo godina. Od kako se sjećamo, spuštana su drva sa »Brezovice
« spuzaljkom na prama ovom mjestu, koje je sada
okupirano.


Na ovom mjestu jesu spuštana drva i naslagana, a odavde
8u kolima odvažana.


Od kako pamtimo nije ovo mjesto ogradjeno bilo, već je
uviek služilo za izvoz drva spuštenih sa »Brezovice«. Zadnji
put su drva spuštena i vožena odavde u mjesecu veljači t. g.
Prisutni zastupnik trga K. g. F. K. izjavljuje sliedeće:
Obzirom na to, da je ovo okupirano zemljište od vajkada


t. j . preko 30 i više godina rabljeno za izvoz drv^ iz šume


ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 103 —


trga K., da ne može u interesu trga K. ovo zemljište prepustiti
gdji. J. L.


Pošto inoga puta u tu svrhu ne ima, to moli, da se dade
plot odstraniti, pošto ima sada u šumi izradjenih drva, koja
se spuzaljkom preko ovoga zemljišta izvažati moraju.


Ponudu gospodje L. pod točkom 2. i 3. ne prihvaća iz
gornjih razloga.


Na to bude pozvan kr. kotarski šumar g. G. V. da dade
u tom predmetu svoje očitovanje i strukovno mnienje, nakon
čega isti izjavljuje sliedeče:


Da je uvidom u gruntovnici ustanovio, da je na pare.
br. 11744. i 11745. suvlastnikom upisan M. D. W. a ne J.


L. Susjedna pare. br. 11746. upisana je na nasljednike L. kao
pašnjak. Po kazivanju umro je W. odavna, te je ovo mjesto
bila pustoselina, na koju se je od potoka šljunak usljed vedeg
vodostaja sakupljao, dakle je neplodno tlo bilo. S toga da je
navod gdje. L. pod toč. 1. neistinit.
Da je sam dao, tečajem ove zime bacati drva sa »Brezovice
« i da su još u mjesecu veljači t. g. na okupiranom mjestu
drva slagana, odnosno izvažana, bez da je gdja. L. tomu prigovarala,
akoprem je izvoz vidila, pošto joj je kuća do 100 metara
odavde udaljena.


Od spuzaljke ne mogu se drva ovuda voziti kuda L. pod
toč. 2. predlaže, pošto ovo nije miran potok već vododerina
1 metar duboka i 12 —15 metara široka.


Da se iza plota put napravi, to bi kod najmanje bujice
voda sve odnesla, a trg K. imao bi trošak.


Pošto ]e ovaj prolaz preuzak i nepristupan, ne mogu se
ni kola okrenuti, već bi se drva iznašati morala, što bi i opet
bio trošak veći za dobavu drva.


Točka 3. ponude gdje. M. ne može se prihvatiti, jer utjerav
vozar kola do spuzaljke ne ima ih gdje okrenuti. Drva pako
da se iznašaju do glavne ceste, jeste neuputno, pošto bi se time
priečio promet, a opet bi bio veći trošak radi iznašanja.


Okupirano zemljište bilo je skroz neproduktivno i male
vriednosti, nu gospodji L. kao trgovkinji s drvi, bilo je nepo
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 104 —


dudno, da se drva trga K. mimo njenih, takodjer prodaji namjenjenih,
u neposrednoj njenoj blizini izvažaju.


S toga ju je jedino konkurencija mogla na to nagnuti,
misleći, da će drva morati izvažati 5 — 6 kim. unaokolo dalje,
te bi s toga obćina mnogo veći trošak za izvoz imala, a uslied
toga mogla bi se ta drva samo mnogo skuplje prodavati.


Obzirom na prednavedeno i na staro pravo trga K. (služnosti)
i na to, da je trg K. od vajkada u posjedu, neka se
gospodji J. L. naloži, da plot čim prije odstrani, da se mogu
drva čim prije tim putem voziti.


Neka se proti istoj postupa i radi prekršaja §. 60. t. j .
šumskoga zakona«.


Na temelju ovog očevidnog zapisnika, izdala je slavna kr.
kotar, oblast u K. pod br. 2638. dne 10. ožujka 1897. temeljem
§. 24. s. ž. odluku, kojom joj pod globom nalaže, da
imade odmah podignuti plot porušiti dati i da je dužna temeljem
§. 24. š. z. dozvoliti, da se tim putem drva sa »Brezovice
« iznašaju.


J. L. uložila je proti toj odluci utok na vel. kr. županijsku
oblast u V.
Veleslavna kr. žup. oblast rješitbom svojom od 1. srpnja
1897. br. 5254, izrekla je sliedeću odluku upravljenu na kr.
kot. oblast u K.


»Eješavajuć tamošnjim izvješćem od 25. svibnja 1897. broj
3439. podastrti utok J. L. iz D, uložen proti tamostranoj odluci
od 10. travnja t. g. br. 2638. u predmetu spuštanja i izvoza
drva sa brda % Brezovice «, ne obnalazi ga ova oblast uvažiti ob
žirom na §. 24. šumskog zakona, u smislu kojeg dužan je svaki
vlastnik zemljišta dopustiti, da se preko njegove zemlje izvažaju
proizvodi šumski, kojih je samo sa nerazmjernim troskom
moguće na drugi način iz šume izvažati, kao što je to i u
nazočnom predmetu slučaj. Kr. kotarska oblast ima
predhodno ustanoviti odštetu, koju mora dati trg K. vlastnici
za oštećenje zemljišta za ovogodišnje spuzanje drva. Ako rečena
trgovištna obćina drži, da je zastarom stekla pravo služ
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 105 —


nosti izvoza i porabe, zemljišta ima se to pravo redovitim putem
pravde zatražiti i osjegurati.


Ovdje se naročito ta kralj, kotarska oblast upozoruje, da
platež gore naznačene odštete ne upliva na sudbeni postupak,
te se kod suda ne će ta naknada štete smatrati priznanjem
prava vlastničtva J. L.


I proti ovoj odluci kr. žup. oblasti podniela je J. L. utok,
na visoku kr. zemaljsku vladu.
Uslied toga utoka nastalo je pitanje, da li se mogu sa
»Brezovice« drva izvažati i drugim kojim putem.


Preduzetim izvidom ustanovljeno je, da vodi u serpentinama
(strmo) i drugi put preko sela Gj., a tada cestom (pored priepornog
ležišta) u K.


Ovaj put jeste dulji za 2 kilometra 755 mtr. t. j . skoro
tri kilometra.
Nakon ustanovljenja tih činjenica, izdala je vis. kr. zem.
vlada, sliedeću visoku rješitbu:


Kralj, hrv.-slav. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove.


Broj 4989. ex 1898.


Kr. županijskoj oblasti u V.


Riešavajuć izvješće od 16. siečnja 1898. broj 12175. u
predmetu utoka J. L. posjednice u D., radi spuštanja drva
spuzaljkami sa brda »Brezovice«, spadajudeg trgu K. na zemljište
njezino, u kojem je predmetu kr. kotarska oblast u K.
odlukom od 16. travnja 1897. br. 2632 odredila, da je J. L.
dužna temeljem §. 24. šumskog zakona dopustiti, da na čest.
broj 11744. i 1745. občina K. izvozi drva iz šume Brezovica
«, te da imade u tu svrhu ograde oko tih čestica odstraniti;
a kr. županijska oblast u V. odlukom od 1. srpnja
1897. br. 5254. potvrdila prvomolbenu odluku time, da kotar,
oblast imade ustanoviti odštetu, koju imade dati trg K. vlastnici
zemljišta za oštećenje zemljišta.


8
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 106 —


Kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje postove, obnalazi
povodom utoka J. L. obje nižemolbene odluke ukinuti, te trg


K. sa njegovim zahtjevom odputiti na put redovite gradjanske
parnice iz sliededih razloga.
Po §. 24. šumskog zakona od 3. prosinca 1862. duža n
je svaki vlastnik zemljišta dopustiti, da se preko
njegove zemlje iznose šumski proizvodi, kojih ili posve nije
moguće, ili je moguće samo sa nerazmjernim troškom na drugi
način iz šume iznositi i dalje dopremati.


U nazočnom slučaju ne ima spomenutih uvjeta za izvažanje
preko tudjeg zemljišta, jer je u spisih ustanovljeno, da
se drva iz šume »Brezovice« mogu izvažati kolnim putem, a
zatim glavnom cestom preko sela Gjurmanec, te da je taj put
za 2 kim. i 755 m. dulji od puta preko zemljišta J. L. a takova
udaljenost, ne može se uzeti, da bi trošak
izvoza šumskih proizvoda duljim putem bio skopčan
sa nerazmjernim troškom, prema trošku izvoza
preko utjecateljkinog zemljišta.


Uslied toga, ne može se upravnim putem u smislu
§. 24. šumskog zakona odrediti izvažanje drva preko zemljišta


J. L. pa u koliko trg K. drži, da je dosjelošdu stekao
služnost rečenog sadržaja, to imade pred redovitim gradjanskim
sudom iznesti proti J. L. zahtjev na priznanje takove služnosti.
Odredba županijske oblasti, da kotarska oblast ima ustanoviti
odštetu za porabu zemljišta J. L., ukazuje se bezpredmetnom,
budud da bi se glede odštete pred političkom oblašću moglo
samo, tada razpravljati, da je izdana odredba u smislu §. 24.
šumskog zakona, što ali u toj stvari učinjeno nije.


O tom se obavješćuje kralj, županijska oblast uz povrat
pod /. svih spisah daljne odredbe radi«.
Iz ove visoke vrhovne rješitbe crpiti nam je slijedeće:


1. Po §. 24. š. z. dužan je svaki vlastnik zemljišta
dopustiti, da se preko njegove zemlje iznose šumski proizvodi.
2. Ova dužnost veže samo onda vlastnika zemljišta, ako
se šumski proizvodi ne mogu drugim putem, ili uz
ogromne troškove inim putem — voziti.