DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 41     <-- 41 -->        PDF

113 —


godinu 1899. 40.000 for., za god. 1898. 20.000 — 60.000 for.
Odplata


Obistinjeno


dne


po


^ 3


5./1. N. N, 250


4./2. 420


7./6. 900


9.10. 1.200
5./11 2.000
8./6. 940
lO./ll. 1.230
4./11. 1.900


25./5. 670


30./6. 980


2./7. 840


5./1.


4./2.


7./6.


9./10.


5. 11.
8./6
lO./lO.
4./11.


25./5.


30./6.


2./7.


Dug
pojedince (tražbina)
koncem


ukupno Opazka


u gotovom! odradom
°o^cu ; odp´isom


K. K. K. K.
10.000
5 met. kod
predaje
9.987
manjkalo ž,
2 for. 30 nč.
čini 11 for.
50 nč. što
se stavlja u
odpad.
19.987


5.000


6.000


2.000


2.000


2.000


3.000 20.000 6.000
2.000


2.500


4.000


8.500 5.500
48.587 11.500
I
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 114
1


O


©


2gao;^cg;^&g B.


M hrl


a Kl a o > KK«


|-l-cgp:€i-|,


U6| »^ ,—^ ?7- jg ^ 50 B c a ^ ´^ B 5^ 2 ^´


g s- 3 ^ ^ a


= e c " ^ S5


3 5.^
3


a"´ §


c


Oi Ist U" U´ ^


-^ 05 bS Cn O ^P´ O ^-J´


i


(KS Za Bor


05 b-O O — ^ 1^


đeaux


rf^ 1 Ol ^-^ IO rx: O^ (X> o^


1 f O os >fi. O Ol :L= O^ Cc


Cn O o *- 00 *p^ OT *v3


s


3 N<


O to 00 CD a:i t^ o


^:i CC O^ to ^ 14^ as Za Cette a
si


i
i
O 1 1 h-^ 1 OC Cn — CJi OD


*q CO cs K^ Vf^ CD hf^ C


N


o^ ^ Ol to :P cr. Ol


03; M I-* 00 Oi o:> c^ O ^f*


0^ t—L


.cjil I-* OJ o f-´cn rf^ ^ 05 bO to 05 05 -J -^ -^T
C


05 Oi -.1 >^ — 05 ^ Za Mar S


ta MK-CjOl-´tsSOiOl«


H^ i i Ol 1 03 Oi ^f^ v-t^ Os
O´i000>:coo>-;i-´o5;L> 00 1 1 ri^ 1 t^ ~a O^ tNO o^ seille


1


1— O >f^ ^ CC 05 ^
O^ <;0 O O^ t—´ yr H-^


C0:rt^C01HxO^0502cCCR H


C


Za Rouen


i Milili i


ci´


05 cc


~ oc ba Algir i
>— 05 1 1 i I 1 rf^ I-´ l-i


Tunis


o -. 1 1 1 1 i co — m


o o oooo «^


-.DO — 05 Ol »


O >

- t^ 1-1 - oo —


1—1


Italiju N


^J 05 1 1 If^ oo 1 O 1 o <1


OJ 05 c? ;o -j ^j CD


OD 05 O C 05 to N<


ODcxccc/:ctGccccooDCo o CD


o C2 O^
-0 co ^ tn --s o "= co cc -o o


fL Španiju i O


05 OJ 1 1 — 1 1 1 1 tNS
I— 1— cn Kl


Portugal


OJ M^ bO o
05 05


*J03l-^tf^ts2tO*^-:j-aCR ^ SS
OJ OJ
B


´O >-^ CD


o Holandiju
´OOOJOiCCO^K-^OloOtO § §1111(111


M


OO^OD^OitO^^LL*.o


H Oi OJ


O rr ^ C?« Cn -J --^ CO CO -i « 05 i5


^O´^0^OTUI0<)-^05I^


S"


© i II ! II 1 M i Azij Tursku


SS


o o


o o


T3


1 B
OJ O OJ


0a0303050J´^´Cr

t003hf^-Jf-tOW0300C o Grćku


2;LcO;k-t(^coh-;:occoo o p´ L 1 1 II 11g;2 .85


cri-30o»h4^-co5u^O´:o
W cr?


© i-i to --1 1-^
PT ^ ^f^ 1 1 i o 1 1 oi t OD Englezku


S´ 1 I


TD 1


Ol O Ol Ol
1—´ Ol O Ol ooc


^OSOit^OiO^^M^CJsfi^ ´ 1 o ^ 1 1 1 1 1 1 ^ 1 !


OOCtCCGCtsSCOtOH^OiOi V


a


»B
B 00


j


o


OOt-´l-´OiCCl-´rf^OOC« ^ 1 1 i i 1 1 ^ 1 ! Belgiju


o o


a


M 05 cr: O to bO
co hf^ 05 Ol cc ^ to-J O t5


B


Ol 0»-J0ivf^X)>j:.C^-JO


to 05tOwOCi*—cooCOi


0 tOOOii^Oi-ii—».OiOD>fi. P


01 C50^)4^CC05-qbCCD-0 O


GO 050GOtOOiOihii^CO-J
ŠUMARSKI LIST 2/1900 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 115 —


ni na ponovnoj dražbi kupca našle nisu. Razlog tomu ne može se svagda
samo u previsokoj procjeni tražiti, već i u okolnosti što su se mnogi
drvotržci najnuždnijim drvom snabdjeli, da svojim obvezam udovoljiti
mogu; ai kao daljni razlog navadja se i taj, da već ne ima razpoloživih
šumskih radnika. Zadnjih je godina mnogo naših šumskih radnika —
navlastito dužičara — u Ameriku za poslom otišlo, pa ih sada, gdje se
dužica nežto više traži i izradjuje, dosta ne ima.


Stanje samoga drvnoga trga nije se u zadnje vrieme promienilo;
Samova se gradja traži i dobro plaća, hrastovoj je rezanoj robi ciena
kao i dosele, njemačka bačvarska gotovo se već ni ne može kod nas
proizvadjati, nu sa francuskom dužicom promet je sveudilj živahan, jer
se ona traži i priUčno dobro plaća, što se u prvom redu pripisati ima
vrlo dobroj berbi u Francuskoj prošle godine kao i okolnosti, što mnogi
uvidjaju da amerikanska dužica za vinsku burad nije ni iz daleka tako
dobra kao naša, pa se naša ma i skuplja dužica opet na francuskih
tržištih više traži nego li prošlih godina. Kakov je bio promet sa francuskom
dužicom u prošloj godini i 899. razabrati se može najbolje iz
priležeće skrižaljke na str. 114.


Baljue driižbe. Dne 22. siečnja imalo se je prodati kod kr. žup.
oblasti a Osieku u šumah zemlj. zajednica u svem 2008 hrastovih stabala
procienjenih na 51620 kruna.


Dne 29. siečnja imalo jr na ponovnu dražbu doći 540 hrastovih
stabala u šumah grada Petrinje sa ukupno 1701 m´´ gradje procienjenih
na 28508 kruna, koji su hrastovi dne 10. siečnja ne prodani ostali.


Dne 25. siečnja t. g. imalo se je prodati kod gosp. ureda brodskeimov.
obćine u Vinkovcih 1727 hrastovih stabala procienjenih na 2;J0998 kruna,
koji su kod dražbe dne 29. prosinca pr. god. neprodani ostali.


Dne 29. siečnja imalo se je prodati kod kr. žup. oblasti u Zagrebu
971 hrastovih stabala iz šume z. „Kurilovačka dubrava" procienjenih na


43.603 kruna.
Dne 81. siečnja t. g imalo se je prodati kod gospod. ureda imov.
obćine u Otočcu razna jelova i bukova stabla procienjenana 269.888kruna,
Dne 8. veljače t. g. prodavat će se kod kr. šumarskog ureda u
Otočcu 23 020 smrekovih i jelovih stabala i 11.276 bukovih stebala
na sječinah godine 1900—1904 kr. kot. šumarije u Kosinju procienjenih
na 275.890 kruna; s ovom prodajom skopčano iznajmljuje se
državna parna pila u Stirovači sa pripadci, kao i skladište ležeće na
moru u selu Stinici za godišnju najamninu od 4000 kruna.


Dne 10. veljače t g. prodavat će se kod kr. kot. oblasti u Čabru
230 bukovih stabala procienjenih na 963 krune (potanje straga medju
oglasima u ovom broju).