DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 3     <-- 3 -->        PDF

s^s^f i M list«


Br. 3. u ZAGREBU, 1. ožujka 1900, God.XXIV.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Vs stranice
5 K. 20 fll.; za "A stranice 4 K. — Za višelsratno uvrštenje primjerena popustbina.


Nešto iz kemije drva.


Piše: Milutin Urbani.


U svim živućim bilinama zbivaju se za života neprestano
kemijski procesi, koji mienjaju tvarinu njihovog tiela i koji
istu povećavaju. Primanje najrazlicitijih spojeva, koje zovemo
hranidbom, uzrokuje to većanje mase.


Primljena hraniva mienjaju se u bilini i pretvaraju u nove
kemijske spojeve, koji su često ljudima i drugim životinjama
od velevažne koristi. Istodobno troši svaka bilina disanjem
jedan dio svoje mase; ona prima kisik iz zraka, koji se spaja
s jednim dielom njene tvari, te se vraća u obliku ugljične kiseline
u zrak. Proces ovaj nije ništa drugo, već lagana oksidacija
t, j . lagano izgaranje.


Trajni ovi procesi neprestano stvaraju i stvoreno ruše tako,
da kemijski sastav biline nije stalan i ne ovisi samo o starosti
iste, već i o godišnjoj dobi. Velika množina tih kemijskih procesa
stvara ogromnu količinu najrazličitijih spojeva. Spojevi ovi
sastavljaju dielom organizovane dielove biline, dielom se nalaze
u krutom ili otopljenom stanju u staniČnome soku.


Svaka bilina, ili bolje rekuć svaki dio biline sastoji iz
vode i suhih tvari. O kemijskom sastavu suhih tvari i onih,
koje su otopljene u vodi, želim ovdje da nešto progovorim.


Tielo svake biline je preobučeno stanicama, u nj´ mogu
ulaziti dakle samo onakve tvari, koje mogu proći kroz kožu tih
stanica, a to su plinovi i tekućine. Medju potonjima imade
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 126 —


veoma važnu ulogu voda, koja se nalazi u vlagi zemlje; ona
otapa mineralne čestice i time omogućuje ulaz ovih veoma
važnih hraniva u bilinu. Otopina ova putuje stanicama i mienja
svoj sastav, a zovemo ju staničnim sokom. Sok drva sadržaje
osim vode, mineralnih tvari i znatnu količinu raznih drugih
organskih spojeva; sastav ovih ne samo da je ovisan o vrsti
drva, već on ovisi i o starosti pojedinih dielova biline. Napokon
je ovisan i o tvarima, koje karakterišu sastav pojedinih
vrsti.


Želimo li sok nekog drva podvrgnuti kemijskoj analizi, to
moramo sakupiti neku količinu istoga tako, da stablo prerežemo
ili ozliedimo ne previsoko nad zemljom u doba, kad najveća
količina sokova u njem cirkulira, te na taj način saberemo
kapajuću tekiićinu.


Prem imade iztraživanje sokova veliku važnost za npoznanje
životnih procesa bilina, ipak se vrlo malo radi na tome
polju tako, da danas poznajemo sastav samo nekih u tehnici
važnih vrsti drveća, n. pr. onih, koje služe za dobivanje treslovina;
isto vriedi i za neke kulturne biline, kao sladorne repe,
vinove loze, od njih su iztraženi razni dielovi u raznim periodama
rasta. Slične radnje su za naše šumsko drveće veoma
riedke.


Stanični sok drva sadržaje osim mineralnih tvari i organske
slučenine kao ugljohidrate (sladore, gume), pekline, bjelančevine;
k ovima moramo jošte pribrojiti i spojeve, koji dolaze samo u
stanovitom drveću, n. pr. smole u četinjačama, treslovine u
hrastovima, boje u tropskom drveću i t. d. Množina otopljenih
tvari u sokovima je u razno doba vrlo različita tako, da je
skoro ne moguće dati o tome točne podatke. Najviše sokova
imade u bilini u proljeće, prama jeseni se oni umanjuju tako,
da ih u zimi najmanje ima. Koncentracija sokova ovisi o množini
istih; može se uzeti, da su 4^/0 od ciele tvarine drva u
njima otopljeni. Pošto se stanični sok drva većim dielom sastoji
od vode, i pošto se sastav istoga veoma mienja sliedi, da
je i množina vode u drvu raznolika. Mlado drvo sadržaje više
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 5     <-- 5 -->        PDF

127


vode nego staro. Drvo sječeno u zimi, kad imade u njemu malo
sokova, sadržaje i razmjerno malo vode. Kako varira količina
vode u drvu pokazuju nam iztraživanja Scliliblerova:
Jasenovina koncem siečnja 28´8%, početkom travnja 38"6%.


Javorovina » » 33"6 » » » 40´3 ^>
Drvo divlj. kest. » » 40*2 » » » 47´1 »
Jelovina » » 52´7 » » » 61´0 »
Drveće sadržaje dakle najviše vode u početku vegetacije,


pa radi toga se drži svatko po mogućnosti starog onog pravila:
»sjeći drvo u zimi, kad imade najmanje vode«.
Schiibler i Hartig pokazali su svojim pokusima kako
varira množina vode po vrstima.
Drvo od grabra sadržaje popriečno 18´6% vode
» » 26-0*´/,, »


ive »


27-0"/o


avora »
asena » 28-7 T
arebike » 28 37o


breze » 30-8%
brasta kitnj. » 34-7Vo
hrasta lužnika » 35-47o
jele » 37-l7o
divljeg kestena » 38-27o
bora » 39-77o
bukve » 39-77o
johe » 41-q7o
jasike » 43-77o
briesta » 44-57o
smreke » 45-27o
lipe » 47-l7o
jablana » 48 67o
ariša » 48-2 7o
topole biele » 50-6 7„
jagnjeda » 51-87o


Voda t. j . sok frižko posječenog drva kod transporta je
samo nepotreban balast. Kod izgaranja takovog drva jedan se
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 128 —


dio stvorene topline troši na izparenje vode, poradi toga gubi
ono znatno i na gorivoj snagi.


Stojeć na zraku gubi drvo jedan dio vode, ono se posuši;
ovakvo na zraku sušeno drvo sadržaje još uviek 18—20% vode.
ova količina vode znatno varira, jer je drvo vrlo higrosko


pična tvar.


Izparivanje vođe dogadja se na površini drva, naravno je
dakle, da će se komadi s razmjerno velikom površinom prije
posušiti, nego komadi s velikom promjerom.


Po Chevandieru je množina vlage nakon 18—24 mjeseci
u tankim i debelim komadima prilično jednaka.


Mineralne sastojine drva imadu veliku važnost za šumarstvo
kao buduča hrana bilina; drvo kad iztrune u šumi vrača
zemlji sva hraniva, koje je za života primilo, ovima se tada
hrane druge biline, a tlo se ne izcrpi. Kad se bilinska tvar
spali, preostaju anorganske tvari nakon spalenja u obliku pepela;
osim ovih sadržaje pepeo i tudjih primjesa, kojima je bilo
drvo onečišćeno, nešto neizgorjelog ugljena i ugljične kiseline,
koja se je kod izgaranja stvorila.


Ovaj pepeo zove se ukupni pepeo, za razliku od čistog
pepela, koji se dobije, ako se od ukupnog pepela odbiju spomenute
primjese (n. pr. pješak, ugljen, ugljična kiselina).


Pepeo sastoji iz mineralnih tvari koje je bilina iz zemlje
primila, u njem se nalaze soli raznih mineralnih kiselina. Jedan
dio ovih soli bio je u drvu u drugom obliku nego se u pepelu
nalazi. Tako su se mnogi karbonati stvorili iz ugljične kiseline,
koja se je opet stvorila izgaranjem organskih tvari. Jedan
dio sulfata (spojeva sumporne kiseline) stvorio se je iz sumpora,
kog sadržavaju neke bjelančevine. Množina ovih anorganskih
spojeva vrlo je različita; jedni dielovi drva sadržavaju
više drugi manje; obćenito .možemo kazati, da ima u staničevini
koja miruje mnogo manje pepela nego u staničevini, u
kojoj se zbivaju kemijski procesi, kao hranitba i dr. Listovi,
kojima bilina asimilira, sadržavaju mnogo više pepela nego drvo.
Plodovi i sjeme daje mnogo manje pepela nego stabljika ili
ili koj drugi dio biline.
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 129 —


Sastav pepela ovisan je o vrsti drva, pa je i za pojedine
dielove biline dosta konstantan; vrlo je ovisan o mineraložkom
sustavu, 0 gnojenju i drugim svojstvima tla. Pepeo sastoji se
većinom iz vapnikova i magnezijeva karbonata i fosfata, kalijevog
i natrijevog karbonata, kalijevog sulfata, klornatrija,
kremične kiseline, željezaog oksida i t. đ.


Drvo sadržaje 0´2—5% tih organskih spojeva, nu množina
istih uzimlje se popriečno sa 1%.
Pojedine vrsti sadržaju u postotcima pepela po


Berthier u Kara š tenu Chevandieru
mlado staro stablo jake slabe
od smreke 0-83
dr
0-15
vo
0-15 —
grane
— —
od breze 1-00 0-25 0-30 0-57 1-0 0-48
od bora 1-24 0-12 0-15 — — —
od hrasta 2-60 0-15 0-11 1-94 1-49 1-32
od lipe 5-00 0-40 — — — —
od jele — 0-23 0-25 — —. —
od grabra — 0-32 0-35 0-73 1-54 0-72
od johe — 0-35 0-40 — — —
od bukve — 0-38 0-40 — — —


I prama tome na kakovom je tlu drvo uzraslo ovisi i sastav
pepela. Navest ću ovdje analize Hartwiga, koje imadu lokalnu
vriednost, i to za onaj kraj u kom je drvo raslo.


Pepeo bukve jele


sadržaje drvo kora drvo kora
kalijevog karbonata 11-72 1 11-30 1
natrijevog karbonata 12-37 3-02 7-43 J 2-95
kalijevog sulfata 3-49] -1


vapnikovog karbonata 49-54 64-76 50-94 64-98
magnezija 7-74 16-90 5-60 0-93
vapnikovog fosfata 3-32 2-71 4-43 5-03
magnezijevog fosfata 2-92 0-66 2-90 4-18
željeznog fosfata 0-76 0-46 1-04 1-04
aluminijevog fosfata 1-51 0-84 1-75 2-42
manganovog fosfata 1-59 — — ^
fosforne kiseline |


2-46 9-04 13-37 17-28


kremične kiseline j
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 130 —


Sve one tvari, koje izgaraju kada zapalimo drvo, ili koju
drugu bilinu, spojevi su ugljika, te se zovu organske tvari.
Vegetabilne organske tvari prelaze izgaranjem u ugljičnu kiselinu,
amonijak, vodenu paru, dušik, dakle u same plinovite
spojeve, koji se razplinu kao dim. Sve ove tvari, koje dolaze
u životinjskom i bilinskom tielu a sadržavaju ugljika, zovemo
organskim spojevima. Ime im potiče iz starih vremena kada
su još držali, da se mogu stvoriti samo u organima životinja i
bilina djelovanjem tajinstvene životne sile (vis vitalis). Ovu je
tvrdnju oborio god. 1828. kemičar Wohler , koji je prvi priredio
organsku tvar mokračevinu umjetnim putem iz neorganskih
tvari. Kasnije je uspjelo pripraviti u laboratoriju
umjetnim putem mnogo spojeva, koji dolaze samo u živim
organizmima. Prem moderna kemija danas takove spojeve neprestano
gradi, ipak nije mogla razsvietliti komplicirani sastav još
mnogih tvarih, koje sastavljaju živa bića.


Velika množina organskih spojeva, koja dolazi u stanicama
bilja, sastavljena je iz razmjerno malo elemenata, a poglavito
iz ugljika, vodika, kisika, sumpora i fosfora. Mnogi
od njih se nalaze samo u pojedinim dielovima biline, a drugi
samo u pojedinim vrstima.


Medju najvažnije bilinske tvari spadaju sliededi organski
spojevi:


1. ugljični hidrati, obćenito bilinske tvari medju koje
spadaju: celuloza, škrob, dekstrin, sladori i razne gume;
2. bilinske kiseline, kao vinska, oksalna, jabučna i t. d.
i trieslovine;
3. bilinske masti;
4. eterička ulja i kamfori (n. pr. terpentinovo ulje u crnogoricama
i kamfori u lovor-kamfoni) ;
5. smole i slične tvari (n. pr. u Pinus maritima ima
abietinove kiseline);
6. glukozidi, kao amigdain u koštunjačama, saliein u
vrbama, populin u topolama, eskulin u divljem kestenu, kvereitrin
u hrastovima, koniferin u crnogoricama i t. d.


ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 131 —


7. razne gorke stvari nepoznata sastava;
8. alkaloidi osobito u otrovnim bilinama;
9. bjelančevine ili proteini, glavni nosioci dušika u svim
bilinama;
10. boje u raznom drveću, koja služi u bojadisarstvu;
11. fermenti, koji imaju veliku važnost u svakoj bilini
kod pretvorbe škroba;
12. razni amidospojevi, koji dolaze skoro u svim bilinama>
to su dušični spojevi kao asparagin, leucin, tirozin i dr.
U svakom drvu bez iznimke nalazimo najviše celuloze ili
staničevine koja sastavlja svako bilinsko vlakno, te je srodna
škrobu. Po kemijskom sustavu spadaju oba medju ugljične
liidrate, i to medju polisaharide ili polibioze sa sastavom
(Co H,„ O,). _ _


Stiene svih stanica, od kojih je bilinsko tielo gradjeno
sastoje od celuloze, u kojoj se nalaze, kako ćemo kasnije spomenuti,
infiltrirane razne druge tvari. Dok je stanica mlada,
tada joj se stiena sastoji iz skoro čiste celuloze, koja se kašnje
tiekom života promieni.


Želimo li iz drva prirediti čistu celulozu, to moramo drvo
smrviti i inkrustirane tvari iz njega izvući raznim otapalima
kao alkoholom, etirom, razredjenim kiselinama a napokon
izprati vodom. Dosta čistu celulozu prikazuje nam biela bugačica,
srčika bazgovine, vata i t. d. Sasvim čistu celulozu dobijemo
čišćenjem oyih materijala. Za obični papir pripravljaju
celulozu iz drva tako, da inkrustirane tvari odstrane djelovanjem
natrijevog luga (natronceluloza) ili sumporne kiseline
(sulfitna-celuloza).


Celuloza je kao i škrob netopiva u vodi, bez okusamirisa, nu ne nabubri tako u vodi kao škrob.


Kemijski čista celuloza pokazuje pod mikroskopom vlaknastu
strukturu bilinskih dielova od kojih potiče. Pojedina
vlakauca su bezbojna, u većoj su količini biela. Slično škrobu,
pokazuje celuloza diferenciranje slojeva, kojemu je uzrok po
svoj prilici nejednolika količina vode u njima.
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 132 —


Celuloza, jedini glavni sastavni dio stanične stiene, ne
sadržaje dok je mlada drugih tvari, ove se tek kasnije pojave.
Od istih se celuloza razlikuje time, što je topiva u koncentrovanoj
sumpornoj kiselini i kuproksid-amonijaka, iz potonje
otopine dade se oboriti u obliku biele mase dodatkom kiselina,
otopljenih soli, sladora, gume i t. d.


Drži se, da u bilini sve organske tvari postaju iz škroba,
koj se asimilacijom ugljične kiseline u lista stvara; i celuloza
postaje dakle iz izomernog škroba. Kemičarima na žalost ta
pretvorba još nije uspjela; ovom pretvorbom bilo bi riešeno
pitanje o fabrikaciji alkohola iz drva, jer znamo, da prelazi
škrob lako u slador, a ovaj vrienjem u alkohol.


I prama kemijskim agencijama vlada se celuloza slično
škrobu. Djelujemo li na istu ladnom koncentrovanom sumpornom
kiselinom, to se ona otopi i pretvara u tvar sličnu
škrobnome ljepilu, i bojadiše jod modro (kao i škrob); ta se
tvar zove amiloid. Ovo svojstvo celuloze služi za pripravljanje
pergamene. Papir, u kome imade mnogo celuloze, provuče se
kroz sumpornu kiselinu, staničevioa na površini papiru se pretvori
u Ijepivi amiloid, koje se slije u čvrstu membranu. Amiloid
se brzo pretvara u dekskrin a ovaj kuhanjem u slador.
Djelujemo li na škrob s kiselinama, to nastaje analogna reakcija
; izprva se stvori modifikacijom škroba dekskrin onda slador,
kog rabe za fabrikaciju žeste. Djelujemo li sumpornom kiselinom
na drvo, to veliki dio drva prelazi u ugljen, a uz to
se troši mnogo kiseline, a to su upravo zapreke fabrikaciji
špirita iz drva.


Djelujemo li na celulozu dušičnom kiselinom, to ona prelazi
u nitrocelulozu (piroksilin) koja upaljena explodira. Ova
nitroceluloza topiva je u alkoholnom eteru; izhla.pi li toj otopini
eter, zaostaje tada bezbrojna masa (Kolodij). Na zraku
izgara celuloza svjetlim plamenom, grijemo li ju bez pristupa
zraka (suha destilacija), to se pretvori u cieli niz spojeva o
kojima smo već jednom govorili (plinovi, kiseline, katran,
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 133 —


ugljen i t. d.). Taljena sa kalijevim lugom (hidroksidom) prelazi
u oksalnu kiselinu, koja se u industriji mnogo upotrebljava.


Starije stiene stanica, dakle drvo, sadržavaju osim celuloze
i razne druge tvari, kojih nam sastav nije poznat. Dosada
poznamo samo reagencije kojima ih možemo od celuloze odieliti.
Drže, da su te tvari postale pretvorbom same celuloze, te
ih obdenitim imenom zovu inkrustirane substancije. Medju ove
spada u prvom redu lignin ili ksilogen, koji se nalazi u svim
odrvenjenim staničnim membranama; kemijska formula te tvari
nije nam poznata, nu znade se, da sadržaje više ugljika a manje
kisika nego celuloza, po sastavu se približuje humoznim tvarima.
Upravo radi lignina se udaljuje kemički sastav drva od
celuloze.


ugljika vodika kisika
Celuloza sadržaje: U-U°/o 6-177o 43-397o
Drvo (stržen) 49-207o 6-107o 44-70%


Po Schiibleru i Petersenu pripada toj drvnoj substanciji
formula C. H^. O3. Sastav drvne substancije kod raznog
drva je razan. Po Chevandier u pokazuju razne vrsti drva
sušenog kod 140" C i odbiv pepeo sliededi sastav:


ugljika vodika kisika dušika
bukva
49-89
50-08
6-07
6-23
43-11
41-16
0-93
1-08
hrast
50-64
56-89
6-03
6-16
42-05
41-94
1-27
1-01
Violett e je dokazao svojim analizama, da sastav drva


ovisi i 0 starosti, a nije ni dobio iste rezultate ako je uzeo
granu, stablo, korjen i t. d. Analizom dade se opredieliti i
dušik, nu ovaj potiče od spojeva, koji su u staničnom soku
otopljeni bili.


Lignin može se od celuloze odieliti ako ga otopimo u
alkalijama, nakon što smo na drvo djelovali klorom. Lignin
dakle i odrvenjene česti biline pokazuju sliedeće reakcije: oto
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 134 —


pina anilinovog sulfata bojadiše ga u prisutnosti sumporne
kiseline intenzivno žuto; tom reakcijom možemo dokazati
drvne čestice u papiru. Floroglucin i solna kiselina,
bojadišu odrvenjene menbrane crveno, a fenol i koncentrovana
solna kiselina modro.


Čini se, da je lignin smjesa raznih tvari. Pošto se lignin
topi u Schulzeovoj tekudini (kalij, klorat J~ dušična kiselina)
to možemo lako količinu lignina (inkrustiranili tvari) u drvu
opredieliti. Borovina sadržaje 41´097o, a hrastovina 54-127o it. d.


Dalnji pratioc celuloze u drvu je drvna guma (ksilan),
koju možemo prirediti ekstrakcijom drva s natrijevim lugom.
To je amorfna masa, koja se razpada lako na ksilozu ili drvni
slador (C^ H,„ Oj .


Na inkrustirane tvari nadovezuju se i kutikularizirajuće
substancije, koje pretvaraju infiltracijom kutina celulozu u kutinizovanu
kožu (t. zv. kutikulu), koju nalazimo na površini
zelenih stabljika, plodova, lišda i t. d.


Vanjski slojevi stanica, koji štite bilinu od vanjskih nepogoda
imadu staničnu kožu infiltrovanu sa posebnom substancom
suberinom (plutovina u. pr. na kori). Kemijski čist suberin nije
uspjelo pripraviti; na temelju novih iztraživanja drže ga smjesom
glicerin etera stearinove (C^g H^g O2) i felonove kiseline (C^g
H42 O3), po tome bi sastavu odgovarao mastima. Plutasta i
kutinizovana koža poznaje se po tome, što se u koncentrovanoj
sumpornoj kiselini ni nakon duljeg djelovanja ne topi. Koncentrovana
kalijeva lužina bojadiše ju opreznim grijanjem žuto;
Schultzeova tekućina ju ne topi. Kuhanjem sa alkalijama razpada
se suzerin i kutin na stearinovu i felonovu kiselinu.


Time bi opisali najglavnije sastojine svakoga drva. U što
se ove sastojine pretvaraju suhom destilacijom bilo je već u
našem listu govoru. Na koncu je vriedno, da spomenem jošte
jednu važnu kemijsku i fizikalnu promjenu drva, koju uzrokuje
toplina.


Svakome je poznato, da velika većina krutih tjelesa prelazi
povisivanjem topline u tekuće stanje; kod plinova je obratno,
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 135 —


oni prelaze sniženjem topline i povećanjem tlaka sviu tekućine.
Kod mnogih tekućina i plinova nije nam još uspjela ova promjena
agregatnog stanja, krivo je tome pomanjkanje sredstava,
kojima bi mogli dostatno sniziti ili povisiti temperaturu, ili se
neka tjelesa povećanjem topline raztvaraju. Uspije li zapriećiti
kojim načinom tu raztvorbu i razvijanje plinovitih produkata,
time ćemo omogućiti tvorbu nove tvari, koja prelazi povećanjem
topline u tekućinu. Toliko o teoriji. Mi znamo, da se i drvo
razpada grijanjem u plinovite spojeve i tim nas još više može
začuditi, kad čujemo, da je uspjelo francuskom šumarskom nadzorniku
De Gallu u Lemuru drvo bar donekle taliti. Grijanjem
smrvljenog drva pod silnim pritiskom zapriečio je isti
Francuz raztvorbu drva i uspjelo mu je stvoriti novu tvar sa
veoma vriednim svojstvima za obrt i industriju. Nova ta tvar
ne pokazuje više organsku strukturu drva, tvrda je i teška, a
naliči ugljenu. Uplivom tlaka dade se razno uobličiti, ne vodi
elektricitet i ne propušta vodu. Radi ovih svojstava može se
upotriebiti za razna držala, tiskarska slova, parkete, dekorativne
stvari i t. d. U tu svrhu su zgodna smolasta drva, kojima
se dodaju bjelančevine, da se poveća kohezija, tada se
sasma smrve i podvrgnu velikoj žari i silnom tlaku.


Kada će se prodrieti dublje u kemiju drva, i kada ćemo
se bolje upoznati svojstvima drvnih sastojina, uspjet će nam
mnoge i mnoge promjene istih, koje su danas samo od teoretske
vriednosti. Drvu će biti tada otvoren put u sve grane
velike industrije, te će mo ga još i više znati cieniti nego ga
danas cienimo.