DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 172 —


U koliko napred navedenim posebnim propisima inače
odredjeno nije, vriede za činovnike i službenike krajiških imov.
obćina obći putni propisi, stojeći u krieposti za kr. zemalj.
urednike i službenike. A. B.


Kako da stanemo na put šumskim štetama kod
krajiških imovnih obćina?


Napisao Manojlo Dirjak.


Komu god su poznate ustanove zakona za krajiške
imovne obćine, kako se imadu uživati prihodi iz imovnih
šumah, a napose ona ustanova što izrično kaže, da pravoužitnik
ne smije drvo prodati, posuditi niti pokloniti; nadalje,
komu je poznato, da u naša krajiška sela dolaze svakim
danom stranci i tamo se stalno nastanjuju, a dionici imovnih
šuma postati ne mogu, mora se zapitati, odakle ti ljudi dolaze
do neobhodno potrebnoga im drva


Položaj naših imovnih obćina takav je, da se malo gdje
u blizini njihovoj nalaze šume privatnih posjednika, iz kojih
bi mogao ovakov doseljenik nabaviti si potrebno mu drvo. Iz
šumah imovne obćine ne može ga nikako dobiti, a ono malo
izvala, što dolaze na javnu dražbu, kupe većim dielom starosjedioci
a siromašni doseljenik ostaje opet bez drva.


Pa što preostaje ovim ljudima drugo, nego da drvo kradu
iz šumah imovnih obćina; no oni to vrlo riedko čine, jer radi
kradje budu od sudbenih oblasti strogo kažnjeni.


Oni namiruju svoje potrebe na drvu na taj način, da plate


stanovitu svotu siromašnijem pravoužitniku, koji na svoje ime


štetu pravi i doseljenicima drvo vozi, a radi siromaštva imovnoj


obćini štete nikada ne plaća.


Pa tko je god imao prilike, da prolista očevidnike šumskih


šteta naših imovnih obćina, i bar približno sumirao dugujuće


svote, taj se je morao preneraziti čitajući one ogromne brojke,


što na hiljade i hiljade kruna iznašaju.
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 173 —


Ja sam nailazio na pojedina sela, koja duguju imovnoj
obdini po dvadeset i više hiljada kruna šumske štete.


Pa kad znamo, da naš pravoužitnik dobije od imovne
občine potrebno mu drvo za gorivo i gradju, a ako mu za
gorivo što uzmanjka, ima pravo da kupi suvo drveće i panjeve,
da sječe t. zv. bjela drva (divlje voće, glog i slično), onda je
jasno, da ta silna drva voze nepravoužitnicima, kojih danas
ima više nego pravoužitnika.


Jasan dokaz tomu je i to, što svi ti nepravoužitnici imadu
zgrade od drveta načinjene kao i starosjedioci, što trebaju gorivo
isto kao i ovi, pa kad znamo, da to drvo od nikud ne mogu
nabaviti nego iz šumah imovnih obćina, a u katastru šumskih
štetočina ih vrlo riedko nalazimo.


To je dakle glavni uzrok zašto se dogadjaju toHke silne
šumske štete kod naših imovnih obćina. I te štete nisU od
male važnosti po šume, jer ima takovih šuma, kojima je od
silne navale štetočinaca i sam obstanak ugrožen. Ovo se danas
opaža tek na vrlo malo mjesta, ali ostane li tako i nadalje,
opažat će se iz dana u dan sve više.


Vidjao sam šuma takovih, kod kojih ima panjeva u toUkoj
mjeri, kao da se po tim šumama sječa vodi.


Pa što je pored svega toga najveća nesreća, da malo koji
štetočinac sječe stara, preživila i za sječu dozrela stabla, nego
drvo u najboljem naponu i sasma mlado, te mu treba dok
jedna kola natovari po desetak komada.


To radi iz razloga što mu posao ide brže od ruke, i nada
se, da ga lugar na poslu zateći ne će, a drugo što i nema prikladna
alata za izraditi debelo drvo.


Tko god hoće da se uvjeri kakva opasnost prieti našim
šumama od tih štetočinaca, neka si pogleda samo lug »Klještevicu
« i »Panovaču« u imovnoj obćini Petrovaradinskoj; a počelo
se je ovako haračiti u novije doba i po drugim lugovima.


Tu opasnost, koja prieti našim šumama, uvidio je i upravni
odbor županije sriemske, pa je nešto iz uzroka da se štete
umanje, a nešto opet da se olakša političkim oblastima u pre


13
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 174 —


sudjivanju, izdao naredbu, da se svako nepovlašteno stečeno
drvo ima zaplieniti i putem javne dražbe prodati. No tom
naredbom nije ništa postignuto, štete se prave u istoj mjeri u
kojoj su se i prije pravile. Jedan dio naroda naučio je na to
i ne će ništa drugo da radi, nego ide u šumu, sječe drvo i
prodaje nepravoužitnicima, te pošto se je odbio od svakog
drugog rada, zaradjuje na taj način tako reći svakidanji kruh.


Drvo mu je lako unovčiti, jer ga nepravoužitnik dobro
plaća, pošto na´ drugi način do njega doći ne može.


Jedini ili bar glavni uzrok dakle pravljenju štete je taj,
što u obsegu imovnih obćina ima vrlo mnogo ljudi, koji takovo
drvo kupuju. Kad bi se tima doseljenicima omogućilo da mogu
pravednim načinom do drva doći, onda ga štetočinci ne bi
imali komu prodavati, pa bi se okanili pravljenja štete. Jedino
bi ga mogli tada unovči vati u gradovima, no kad bi se gradska
poglavarstva ozbiljno pritegla, da paze na to, da se drva bez
izvoznica u gradove dovažati ne smiju, stalo bi se na put i tome.


A ako bi htjeli, da se sa te strane sasma osigurama, postavimo
u svaki grad po jednoga lugara, a to ne će velikih
troškova iziskivati, jer malo koja imovna obćina ima u blizini
svojoj vise od dva do tri grada.


Jedino pitanje sada preostaje, kako i na koji način da se
omogući svakomu stanovniku živućem u obsegu imovne obćine
da na pravedan način do drva dodje, a onda, ja sam podpuno
uvjeren, da i ako ne će šteta sasvim nestati, da će se svesti
na minimum, i ne će više biti toli opasne po naše šume.


To bi se dalo postići na mnogo načina, ja ću ovdje iznieti
dvfl, no ne mislim da su ta dva možebiti najbolja, šta više
dozvoljavam da su i jedni od najlošijih; meni je samo namjera
ovim člankom izazvati starije stručnjake, da o tomu progovore.


Prateć naš »Šumarski listdrugoga najmanje bavimo čuvanjem šuma. Liepo je baviti se
sa svima granama naše zelene struke, ali bilo bi možda još i
nuždnije, da najpre mislimo na to, kako ćemo sačuvati ono,
što već imamo.
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 175 —


Nego, ja sam se od same stvari malo udaljio a sad ću
da iznesem te moje načine, kojima mislim, da bi se omogućilo
nepravoužitnicima do drva doći, i na taj način šumske štete
umanjiti.


Ja držim, da bi se to dalo na sliedeći način postići. Kao
što svaka pravoužitnička kuća ima pravo, da bezplatno dobije
stanoviti kvantum drva, isto bi tako trebalo dozvoliti, da i
svaka nepravoužitnička kuća, može uz propisanu taksu, da kupi
neobhodno joj potrebno drvo.


Ovaj kvantum imao bi biti predvidjen u godišnjoj sječini,
i tamo doznačen u isto vrieme, kad se i pravoužitnicima doznačuje.


Uvjeren sam, da će mnogi na ovo reći, da je to ne moguće,
jer mi nemamo drva ni da namirimo potrebe pravoužitnika;
ali kad se uzme u obzir, da ovi ljudi tako i tako dodju do
drva, i to tako. da se sječe što se dohvati, bez obzira je li to
drvo za sječu doraslo ili ne, ja mislim da bi onda bolje bilo
ovako, jer bi im dali drvo za sječu doraslo, a pored toga bi
nam ga barem platili.


Osim tog I. dalo bi se to postići i na taj način, da imovna
obćina u vlastitoj režiji izradi stanoviti kvantum drva. pa da
ga uz propisanu taksu porazdieli medju nepravoužitnike. Na
taj način dali bi se unovčiti i oni silni hrastovi kod naše
imovne obćine, koji su već napola truli i skroz crvotočni, a i
druga bezvrjedna drva, kojih sigurno dosta ima i kod drugih
imovnih obćina.


Kao što rekoh već napred, nije mi nimalo namjera, da
se upotriebe samo spomenuti al u istinu slični načini, nego
promatrajuć naŠe šume vidio sam kolike se štete dogadjaju.


Došao sam i na šumariju, nastojao sam na sve moguće
načine da zapriečim štete; sa lugarima sam najstrožije postupao,
sam išao noću i danju kroz lugove, u šumi noćivao, plienio
drva, ali sve badava; za godinu i pol takova rada nisam a
ma ni jedan korak napred došao, a to je samo za to, što narod
drva treba, a na drugi način ne može do njih da dodje.
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 176 —


Omogućimo dakle narodu, da može na pravedan način do
drva doći, pa 6e i štetočinaca nestati.


Opazka uredničtva. Vrlo nam je drago, što se u
ovom članku razpravlja jedno od gorućih pitanja našega šumarstva,
pa će nam biti vrlo milo, ako i sa drugih krajeva
domovine dobijemo članke, koji će o istom predmetu razprav-
Ijati, jer u svih krajevih nije povod šumskim štetam isti, dakle
bi i sredstva da se iste preprieče morala biti druga.


Još nješto 0 bagremovom crvcu (Lecanium robiniarum
Dougl).


Piše Dr. Aug. Langhoffer.


Povodom članaka, što su priopćeni o bagremu u našem
»Šumarskom listu» spomenuo je g. Fuksa i štetnika, crvca, o
kom držim, da nije suvišno, ako ja još koju dodam na temelju
rasprave dra. G. Horvath-a.


Kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo izaslalo je naime g.
1890. usljed višestranih tužaba na bagremovog crvca posebno
povjerenstvo u predjele medju Dunavom i Tisom, a u tomu
povjerenstvu sudjelovao je i dr. G. Horvath kao tadanji predstojnik
kr. ug. entomološke postaje u Budapešti, koji je tada
već bio proučio razvoj i način života tog crvca. Povjerenstvo
podnjelo je izvješće ministarstvu, a ovo je izdalo okružnicu,
koja je priopćena i u našem »Šumarskom ]istu» 1891. strana
184 — 186. Okružnica sadržaje podatke, što ih je dr. G. Horvath
priopćio u vijestniku madžarske akademije (Mathematikai es
termeszettudomanyi ertesito IX 1891.) str. 156.—164. U toj
raspravi veli dr. G. Horvath, da je on poslao ženku tog crvca
engleskom strukovnjaku I. W. Douglasu, a ovaj je opisao
ženku g, 1890. kao novu vrst, dočim nije poznavao ni razvoj
tog crvca, a ni mužjaka, kojega je dr. G. Horvath prvi puta
našao 26. travnja 1890. Prema iskustvu dra. G. Horvath-a