DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 185 —


Različite viesti i sitnice.


f Dr. Bernard 41tum pozuati zoolog i profesor šumarske zoologije
na kr. pruskoj šumarskoj akademiji u Eberswaldu, umro je početkom
pr. mj. Dr. Altum bio je oduševljeni prirodoslovac, a to najbolje svjedoči
okolnost, što se je već kao svršeni teolog i doktor teologije, i već zaredjen,
posvetio prirodoslovnim znanostima. Rodjen g. 1824. djelovao je
kao profesor od g. 1869. pa sve do svoje smrti na spomenutoj šumarskoj
akademiji. Napisao je tečajem svojega dugoga vieka mnogo, a dobro
je poznat u šumarskim krugovima svojimi djeli: die „Forstzoologie" i
,Wa]dbesch´adigungen durch Tliiere und Gegenmittel".


Srbsko poljoprivredno družtvo u Beogradu slavilo je koncem
pr. g. 30-godišnjicu svojega obstanka. Družtvu je svrha unapredjivati
sve grane poljoprivrede pa i samo šumarstvo. Družtvo stoji pod pokroviteljstvom
samoga kralja Aleksandra I , ima u zemlji podružnice i mnogo
članova, izdaje nedjeljno i svoj organ „Težak", a uživa od države godišnju
pripomoć u iznosu od 25 tisuća dinara. Družtvo steklo si mnogo
zaluga za unapredjenje gospodarstva u Srbiji, a ima i svoju vlastitu e ^o
nomiju u Sabcu.


Industrija sirovihi štapova u Hrvatskoj. 0 ovoj industriji donosi
„Hrvatski trgovac" sliedeće: Uz vrlo liepo razvijenu industriju gotovih
štapova, postoji kod nas i posebna grana, koja se bavi proizvadjanjem
sirovih štapova, poznatih u trgovačkom prometu pod imenom
„Congo" štapova. Ova industrija porodila se je kod nas prije desetak
godina, te se je naskoro vrlo živahno razmahala i postala unosan izvozni
predmet, koji mnogim stotinama domaćih radnika pruža liepe privrede.
U službi je ove industrije kestenovo drvo, kojega u našim šumama ima
obilno. Produkcija je posve jednostavna. Kestenove mladice zarezu se
koncem proljeća na zubove, pod jesen se usjeku, a onda se u radionicama
nakon kratkog izvarivanja oguli kora, drvo izpravi, na kraju savije
i po opredieljenoj duljini reže i sortira Taj sirovi materijal izvozi se
u Ameriku, Austriju, Njemačku i Francezku, te se u tamošnjim tvornicama
preradjuje u gotove žtapove i ina tokarska drva za razne svrhe.
Najviše se sirovih štapova proizvadja u Karlovcu i Zagrebu, zatim u
Krapini, Glini i dr. Središte je izvozne trgovine u Karlovcu, gdje
je ujedno i kolievka te industrije kod nas. Nu pošto je Congo-štap počeo
izlaziti iz mode, a produkcija mu je bila preobilna, počela je posliednjih
dviju godina ciena rapidno opadati, tako, da se unosnost ovoga posla
može danas smatrati već prošlom. Amerikanski i njemački agenti znali
su prije nekoliko godina doći u Hrvatsku te pokupovati sve razpoložive
zalihe, dočim sada leži kod nas mnogo nerazprodane robe unatoč jeftinih
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 186 —


ciena. U početku prodavalo se 1000 kom. do 300 for., a danas jedva
po 40—60 for. Godišnja produkcija sirovih štapova iznosi sada u Hrvatskoj
oko 8 milijuna komada, što predstavlja vriednost od 1 mil. K.,
dočim je izvoz u prijašnje vrieme iznosio oko 2 do 3 mil. K. na godinu.


Divlja svinja. Pod ovim naslovom javljaju „N. N." iz Kraljevca
u hrv. Zagorju ovo: dne 26 sliečnja ove godine opazili su seljaci u
Kraljevcu neobičnog krmka, za kojega su odmah nekoji kazali, da nije
pitom. Dadoše se za njim u potjeru sa sjekirama. Jedan mu se približi,
da će ga zaustaviti, pa posegnuo za njegovim uhom, ali u zao čas po
se, jer mu je ruku jakim svojim zubom razparao. Na to su dotrčali drugi
i jedan ga udari oštrom sjekirom po hrbtu i razsieće ga, a drugi ga dotukoše.
Bio je to vepar, pa bi se bio jamačno bolje branio, ali progonjen
odasvud, umorio se je. Težina mu je bila oko 150 kila. Klatario se je
već dulje po Štajerskoj uz hrvatsku medju pa je valjda utekao iz kojega
zverinjaka, pa kako je ondje progonjen bio, preplivao je Sutlu i došao
u taj kraj, gdje je vepar takova riedkost, jer nitko nezna reći, da ga je
kada ondje vidio.


Uzgoj bagrema (t. zv. akacije) sve se više preporučuje po Njemačkoj,
gdje se tomu drvu dulje vremena nije posvećivala ona pomnja,
koju to drvo svakako zaslužuje. Liepi rezultati, koji su se medjutim postigli
na onih mjestih, gdje se je to drvo ipak gojilo, ponukali su njemačke
šumarske stručnjake, navlastito prasku državnu šumarsku upravu,
da se pitanjem o uzgoju akacije više bavi. To se pitanje s toga u novije
vrieme mnogo u njemačkih stručnih listovih razpravlja, te osobito zagovara
uzgoj sitnih bagremovih šuma na pjeskovitom nu duboko m tlu.
Preporučuje se polag dosadanjeg izkustva 20 godišnja obhodnja, a glede
kultivacije samo sadnja 3 godišnjih sadjenica. Mi smo o uzgoju bagrema
donieli već liep članak g. kr. kot šumara Belamarića, na koji upućujemo
ponovno onu gg. stručnjake, koji ga možda slučajno pročitali nisu.


Tamanjenje škodljivih zareznika i domat^a živad. U časopisu
„Zeitschrift fiir Pflanzenkrankheiten" upozoruje Eckstein na veliku krist
koju čini domaća živad u mladih nasadih u kojih ima mnogo štetnih
zareznika, pa preporučuje kao uspješno sredstvo, za tamanjenje zareznici
zaraženih mladih šumskih nasada, ugon domaće živadi u takove. Na
mnogih mjestih u Njemačkoj pokazalo se je to sredstvo vrlo dobrim, a potvrdjuje
to Ecksteinu L o v i n k, koji veli, da je osobitih uspjeha imao
ovim načinom tamanjenja škodljivih zareznika, a uz to da i sama živad
dobiva od te hrane vanređno ugodan okus sličan onomu divljači; potvrdjuje
to nadalje i šumarnik L i e b u s veleć, da je u mladim kulturama
koje su mnogo stradale od Hjlobius abietisa ugonom domaće živadi
očistio te kulture bolje nego svim drugim sredstvima.
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 187 —
Razdielbenik I.


yrhu dopitanih biljkah iz biljevištah kr. nađzornižtva za pošumljenje Krasa u Senju


temeljem oglasa od 81. prosinca 1899. br. 269 z.
H
1
Oblast, ured stranka, kojim je
dopitano
Kr. kot. oblasti Sušak i to za:
03
O
.a
oS
boO
a
CD M
t-i
a
03
03
o3
a
OJ
3
>
03 1
b)zemljištnu zajednicu Grobnik
č) zem. zajednici Eušidselo (za
e) za pošumljenje bujičnog po65000
13000
40000
40000
45000
10000
6000
20000

— — —

2 Kr. kot. oblasti Cirkvenica i
to za :
a) obćinu Grižane - Belgrad u
svrhu pošumljenja vođoderi
nah i bujidnog područja
f) sbog razdiobe na žitelje
150000
1100
30300
10000
17500
7300
50000
— —

20000

3 Kr. kot. oblasti Vrbovsko — 30000 1000 500 — — —
4 Kr. kot. oblasti Delnice 10000 30000 —
5 Kr. kot. oblasti Krapina za:
c) „ „ Gjurraanec —
4000
4000
4000
3000
4000

— —
— —
6 Kr. kot. oblasti Novimarof — 50000 — — — — —
7 Kr. kot. oblasti Ivanec — 40000 — — — — —
8 Kr, kot. oblasti Čazma
— 10000 — — — — —
9 — 15O0O — — — — —
10 — 10000 — — — — —
11 Obć. poglavarstvu Slunj 25000 30000 — — — — —
12 Obd. poglavarstvu Krnjak 20000 10000 — — 1000 — —
13 Obć. poglavarstvo Generalskistol 800 1000 500 500 500 — 50
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 188
Oblast, ured, stranke, kojim je o
đopitano O
a
14 Obd, pogl. Gerovo 2000 3000
15 Obć. pogl. Perušid 8000 10000
16 Obd. pogl. Međak 15000 100 500
17 Obć. pogl. Osik (kot. Gospić)« 14600 5000 5000
18 Obd. pogl. Cernik 12000 2000
19 Gosp. uredu I. banske imovne
obdine Glina 20000
20 Gosp. uredu II. banske imovne
obdine Petrinja 15000
21 Gosp. uredu ogulinskeobdine Ogulin
imovne
40000
22 Obd. pogl Cerna (kot. Vinkovec) 400
23 Poglavarstvu grada Križevac 40O0
24 Vlast. dob. Mauševac-Calineo
KalinovacMauševac
kraj Varaždina
5000 500
25 Presv. gosp. Metelu bar. Ožegovidu
kod Varaždina Bela 10000 2000
26 P. n. g. Hugu Kittneru vlast.
Oerje Nebojse (Ivanec) 10000 6000 500
27 P. n. g. Vinku PescheuCerje Tužno
vlast.
10000 500
28 P. n. g. Mirku Oerneku, posj.
Dolidi (Krapina 4000 500
29 Presv. g. Ferd. grofu Brandisu
vlast. Klenovnik (Ivanec) 10000 3000
30 P. n. g. Stjepanu Šnidaru posj.
Čazma 4000


Sveukupno- 500000 600000 20000 2200 9500 20000 550
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 189
Razdielbenik II.
vrhu naknadno još đopitanih presadnica u biljevištih kr. nadzorničtva za pošumljenje
krasa u Senju, na temelju oglasa od 31. prosinca 1899. br. 2813. I. z.


c6
O


"5=


Oblast, ured, stranka kojim su biljke


N


bC


dopitane O 03


a a


H 03 O


1 Upraviteljstvo prometa kr. ug. državnih
željeznica u Zagrebau . 10000 5000


2 Vlastelinstvo Martijancekot Ludbreg — 10000 —


3 Gospodarstveni ured otočke imovne
100000 60000 —


4 Obć. poglavarstvo Fužine za:
5 — 10000 —
6 10000 10000 —
j a
03
M
´—3
7 20000 20000 — , Q
8 Kr. kotarskoj oblasti čabar za pod—
45000 1400
.a
9 Obd. poglavarstvo Gornji Kosinj 30000 — — ´—>
o
10 10000 10000 — o
11 30000 3000 — o
12 — 20000 500 03
13 Kr. kotarskoj oblati u Samoboru 20000 40000 — 03
a
14 Kr. kotarska oblast Križevac za pod—
22O0O —
u
o
15 Obćinsko poglavarstvo Otočac za
2000 2000 —
16 Obćinsko poglavarstvo Klanac za pašnjake
(kot. Perušič) 10000 — —
S5
o
17 Obćinsko poglavarstvo Gomirje za
— 40000 —
Ukupno 215000 297000 1900


14
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 190 —


Za pošnmljeiije čretnih livada preporučuje „Mittheil. d. Vereines
zur Forderung der Mooreultur" Thuju occidentalis koja ima liepo bielo
i lagano drvo, koje se može vrlo dobro upotriebiti za daske, podvlake,
vinogradarsko kolje i t. d. Ovo drvo na samo da vrlo dobro raste na
močvarnom tlu, koje nije ni najmanje odvodnjivano, već podnosi i sušu,
a i žegu i studen. Pošto ima kod nas bara dosta, moglo bi na zgodnih
mjestih kultivacijom ovoga drva praviti pokuse.


Šumsko sjemenje biti će ovoga proljeća skupo, jer je šumsko
drveće slabo rodno bilo. Slabo je urodila smreka i ariš, pa će se moći
samo prošlogodišnje, nu još dobro klicavo sjeme dobiti. Jelovo sjeme
ove se godine ni ne prodaje, jer ga ne ima, a staro je sjeme već svoju
klicavost izgubilo. Najbolje je urodio sjemenom obični bor pa će i ciena
njegovog sjemena biti malo jeftinija, a dobro je urodio i crni bor. Slabo
su urodile sjemenom i razne listače, pa se valja naručbami požuriti.


Šumarsko školstvo u Austriji. Polag izvještaja austrij. ministarstva
za poljodjelstvo bilo je školske godine 1898./9. u Austriji: 1 visoka šumarska
škola (naime c. kr. visoka škola za zemljotežtvo u Beču), 8 srednje
i 7 nižih šumarskih škola. Na bečkoj visokoj školi za zemljotežtvo bilo
je u svemu 35.S slušatelja (šumara, gospodara i kulturnih tehničara) od
toga 68 vanrednih slušatelja. U šum. učilištu u Bieloj (Weisswasser) u
Ceskoj bilo je 107, morav. Bieloj crkvi (m. Weisskirchen) 75, u Lavovu
34 slušatelja šumarstva. Na nižih šumarskih škola (Waldbausehulen): u
Aggsbachu u dolj. Austriji 29, u Piseku u Ceskoj 110, u morav. Bieloj
crkvi ;J0, a u državnih lugarnicah (k. k. Porsterschulen) u tirol. Hallu
13, u Gusswerku 17, u Idriji 7 i u Bolechdvu 13 pitomaca.


Pošumljivanje u združ. država sjev. Amerike. Kako B. Agoston
„Agramer Llojdu" iz New-Yorka javlja, počimjju i u Americi velike
površine prije izharaćenih šuma pošumljivati. Prve su započele željezničke
uprave, koje su prigodom gradnje željeznica dobile i znatne komplekse
zemljišta od države. Tako je već pred kojih 20 godina željeznička
uprava željeznice City-Memphis počela uz svoju prugu kultivirati šume
i kultivirala već do 1000 rali, od kojih već danas koristi ima. Kultivirati
su počeli neku ,catalpa" vrst, koja već danas daje telegrafske stupove.
I sama državna uprava posvećuje u novije vrieme šumogojstvu sve
veću pažnju, pa kani kupiti veću površinu izharačenih privatnih šuma,
koje će opet pošumiti.


Stare puške naših žandara sistema Fruhwirth, ne će se moći nabaviti
za šumsko i lovno čuvarsko osoblje, jer je vis. kr. zem. vlada odpisom
od 29. prosinca br. 80.860. upravljenim na sve kr. žup. oblasti i
gradska poglavarstva, zabranila uporabu toga oružja, jer je ono zbog
svoje razantnosti doista previše pogibeljno, pa se jedino veoma pouzdanim
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 69     <-- 69 -->        PDF

— 191 —


i agleđnim osobam nabava takovih pušaka dozvoliti može; jedino se takovim i
prodavati smiju, pa i takove osobe smiju te puške samo tako rabiti, da
život ljudski u pogibelj doći ne može.


Prem se stare puške karabinke Werndlovog sustava priredjene za
lov mnogo medju šumarskim, lugarskim i lovačkim osobljem u Austriji
rabe, ipak se podpunoma slažemo s gornjom zabranom vis zem. vlade, jer
je to oružje previše pogibeljno, a da se u takove svrhe rabi Dapače, u
obee bi se morala prodaja sličnoga oružja u lovne svrhe zabraniti, tim
vise, što je oružje, koje na kilometre daleko nosi, za lovca skroz suvišno.


Spomenik Judeichu, blagopokojnom tajnom šumarskom nadsavjetniku
i ravnatelju kr. saksonske šumarske akademije u Tharandtu a poznatom
šumarskom stručnjaku odkriveu je dne 26. listopada prošle godine
svečanim načinom u Tharandtu. Odkriću prisustvovali su ne samo
profesorski zbor i slušatelji rečene akademije, već i mnogi izaslanici raznih
njemačkih šumarskih družtava.


Vinogradarstvo U Francuzkoj. U listu ,Feuille vinicole de la Gironde"
čitamo da u Francuzkoj vinogradi zapremaju površinu od 1 miliun
697.734 hektara. Od g. 1850.—1899 bilo je francuzko vinogradarstvo
izvrženo raznim nepogodam, koje su bile uzrokom, da je prirod koji je još


g. 1850. iznosio 45 milijuna hektolitara, već g. 1854. uslied zaraza trsne
pliesni (oidiuma) pao na 10 mil, hektl. Postepeno oporavljali su se vinogradi,
prirod se dizao i dosegnuo g. 1875. svoj maksimum sa blizu 90
mil. hektl. Uslied zaraze po filokseri počeo je prirod rapidno padati, te
od g. 1879.—1889 iznosi oko 20—30 mil. hektolitara. Nakon toga počeli
su se vinogradi svojski regenerirati i braniti proti ovom pogibeljnom
neprijatelju, te se je povodom toga stao i prirod dizati. Ipak ne stoji
tvrdnja, koja se i kod nas češće čuje, da imaju Francuzi sada toliko
vina koliko i prije zaraze po filokseri. U zadajem deceniju bila je najbolja
berba u Francuzkoj g. 1893. sa ,50 mil. kl i prošle god. 1899.
sa 47 mil. hektl. Popriečni prirod ipak iznosi za zadnje deset godište
samo kojih 40 milijuna hektolitara. Ovo je i za naše šumarstvo od važnosti,
jer se iz toga vidi, da Francuzi danas više toliko dužice ne trebaju
kao šesdesetih i sedamdesetih godina. Nu i druga jedna okolnost
očito govori, da francuzki drvni trg toliku množinu dužice više ne treba
kao prije, a to je, što iz sliedećega diagrama o izvozu vina iz Francuzke
od god. 1895.—1899. vidimo, da taj rapidno a konstantno pada.
Od blizu 4 mil. hektl. pao je 1—2 milijuna, te je prošle godine iznosio
samo l^/.j milijuna hektolitara. Ne ima stoga nade, da bi se ciena francuzke
dužice u dogledno vrieme osobito dići mogla.
Servitut paše Dalmatinaca u Bosnoj ograničila je bosanska vlada
znatno, te je toga radi zastupnik u carevinskom vieeu dr. Bulat stavio
ŠUMARSKI LIST 3/1900 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 192 —


interpelaciju. Povodom toga obrazložio je g. ministar Kallaj, da je ograničenje
tih servituta bilo od preke nužde, jer da inače za 10—15 godina
ne bi bilo u tih krajevih ni šume ni paše; ipak da ne misli taj servitut
paše sasvim dokinuti, prem bi to, veli, po zakonu mogao.


U kojem razmaku valja saditi šumske biljke razpravljao je
potanko dvor. savjet, prof. Guttenberg na skupštini u Wolfsbergu u
Koruškoj pr. g., pa se zauzimlje za razsadjivanje u znatno većih razmacih,
nego je to do sele običajno. Sadanji način razsadjivanja, veli on,
preskup je, a donekle i suvišno je rabiti toliko biljka, kojim bi se brojem
i 2—3 puta veća površina kultivirati mogla. Dokazao je nadalje, da takove
preguste kulture i s toga dobre nisu, jer kad se doskora sklope,
te jedna biljka drugu u rastu smeta, to prirast takove mlade šume pada,
pa je manji, nego onih mladih šuma, koje su iz redjih kultura proizašle.
Preporučuje s toga uzgoj takovih mladih kultura, gdje će se kojih
2500—3000—4000 kom. biljka po hektaru kod sadnje upotriebiti. Prema
tomu zagovara on sadnju biljka u razmaku od kojih 2 metra.


Molba.


Jugoslavenska akademija kani pristupiti izdavanju hrvatske faune.
Ta fauna obuhvatat će Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju, kao što
ja bilo sa „flora croatica".
U tu svrhu nuždno je pribilježiti sve vrsti životinja, sa svim nalazištima
u domovini.


Odbor jugoslavenske akademije za hrvatsku faunu moli sve prijatelje
prirode, da ga u tom poslu podupru, pa da mu u tu svrhu priobće
sve podatke, što su ih u tom smjeru sakupili, ili što će ih vremenom
pribrati. Svi ti podatci neka se šalju dru. Augustu Langhofferu ,
profesoru kr. gornjogradske gimnazije u Zagrebu, koji daje takodjer
sve uputa.


Dopisnica uredničtva.


Gr. J. A. U G. odgovarajući Vam na upit glede potvrdjivanja
poslovnih dnevnika, reći nam je, da polag dobivenih informacija,
kod držav. šumske uprave vriedi isto, što je i kod imovne obćina,
samo kod zem. šum. stručnjaka kod političke uprave potvrdjuju iste
odnosne kr. kot. oblasti. Naredbu za imovne obćine o tomu donosimo u
ovom broju medju članci.


G. 3. G. u V. za sada ne ima drugoga obrazca po kojem bi se
šumarsko osoblje privatnih posjednika kod političkih oblasti zaprisizalo,
do onoga polag §. 52. š. z.; promjenit se to ne može, van da se zakon
mnienja, jer je obrazac, za prisegu sadržan u samom zakonu, a nije naredbenim
putem ustanovljen.
G. M. P. u Gara Cifliku u Bugarskoj. Vama se list redovito šalje,
čudimo se s toga, da ga u redu ne dobivate. Reklamirane brojeve poslali
smo Vam,
Uredjuje Ivan Partaš, prof. šum. akademije u Zagrebu Tiskara C. AIbrecht (J. TTIttasek.)