DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 3     <-- 3 -->        PDF

wias3riM Hit
Br, 7. u ZAGREBU, 1. srpnja 1900, God.XXIV.


Uvrstbiiia oglasa: za 1 stra.nieu i 6 K.; za ´/a stranice 8 K.; za Vs stianioe
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višekratno uvrštenje primjerena popustbina.


Šumsko-poljsko gospodarstvo, naročito kod gjurgjevačke
imovne obćine.


Naslov upućuje cienjenog čitatelja na radnju — za naše
odnošaje — vrlo važne naravi, i koja, hoće li da svrsi odgovara,
mora da bude sastavljena pomno, a pisac oboružan izkustvom
i dobrimi, točnimi podatci, jer stvara sama za sebe
jednu samostalnu studiju o instituciji šumsko-poljskoga gospodarenja,
koja imade i pristaša i protivnika.


Prem ne razpolažem osobitim izkustvom, to ipak službuj
ući već više godina kod imov. obćine gjurgjevačke, imao sam


prilike upoznati ovu vrst gospodarenja, pa se i ovaj članak


može smatrati prinosom k razpravi ovoga važnoga pitanja, koje


zaslužuje osobitu pažnju naših šumarskih krugova.


Sumsko-poljsko gospodarstvo imovne obćine gjurgjevačke


datira od prve dobe njezinog osnutka i nije uvedeno tek po


zastupstvu iste, nego je primljeno već od državne uprave pri


godom segregacije. Državni erar je naime prije segregacije bio


dao neke sječne površine u zakup, koji se zakupni ugovor nije


mogao prekinuti, i tako je imovna obćina preuzela i tu obvezu,


koja je vezala državnu upravu naprama zakupnikom. Prvi z;ikup,


što ga nalazimo kod imovne obćine jest zakup u šumi »Teleku«


sadašnje šumarije Gola preko Drave, koga je imovna obćina


primila na temelju dražbenng zapisnika od 23. kolovoza 1872.


sastavljenog sa Majerhofferom iz Curgova za zakup od 5o rali
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 384 —


sječne površine uz godišnju zakupninu od 347 for. 16 novč.,
dakle 6 for. 55 novč. po rali. Tu je zakupninu Majerhofferplatio posije imovnoj obćini. Isto tako je primila imovna obdina
od erara obvezu zakupa za predjel »Franjićeva jada« od 98 7>2
rali za godišnju zakupninu od 839 for. 22 nč., po rali 8 for. 52 nč,
Za obje zakupnine predleži ujedno »Lizitations Protokoli« odobren
po zemaljskom financijalnom zavnateljstvu u Zagrebu od


17. listopada 1872. broj 14737. Pošto su uvjeti zakupa vrlo
važna stvar, bez kojih se racijonalan zakup neda provesti, navesti
ih ću svagdje, gdje budem mogao i vidio raznolikost
uvjeta, barem u izvadku.
O navedenom slučaju dražbovane su sječine, dakle procienjena
drvna gromada i ujedno zakup površine. Dostalac nije
dužan uzeti površinu u zakup, ako ne ponudi povoljnu zakupninu
; dražba drveta može se odieliti od dražbe zakupa površine
po točki 23. Uvjeti zakupa počimlju od točke 18—22.
Po njima je dostalac drva obvezan sječnu površinu očistiti o
svom trošku do 1. travnja 1873. osim velikih panjeva, koji se
bez velikog troška ne dadu izvaditi. Ako nije isti uzeo ujedno
samu sječnu površinu u zakup, imade se sporazumiti sa dotičnim
zakupnikom, a ovaj nema od erara tražiti odštetu, ako dostalac
drva ne izvrši uvjete, nego od toga dostalca. Zakup traje 3—4
godine, prema tomvi kako žir urodi. Ako isti urodi treće godine,
to će zakupnik posijati ozimno žito, a erar o svom trošku
posaditi žir u brazde. Žito se mora požeti tako visoko, da se
biljke ne oštete i da budu zaštićene. Ako žir ne urodi, produljuje
se zakup na dalnju godinu dana. Zakupnik je dužan
kroz cielo vrieme zakupa površinu u redu držati a zakupninu
svake godine 1. ožujka xuiapred platiti. U slučaju smrti prelazi
zakup na nasljednike, a ako se u uvjetno vrieme ne plati
zakup ili točke ugovora ne održe, stoji prosto eraru zakupnika
pravnim putem pozvati na to, ili zakup prekinuti i tražiti naknadu
iz položene jamčevine po §. 1323. obć. gradj. zakonika.
Po izminuću zakupa vraća se jamčevina, dočim se mora žaobina
prije dražbe položiti u iznosu od lO^/o izklične ciene i
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 5     <-- 5 -->        PDF

koju moraju položiti svi nudioci ili u novcu ili u vriednostnim
papirima, i koju oni, koji nisu dostalci dobiju naravno natrag,
a dostalac ju mora nadopuniti kao jamčevinu na 10% dostalne
evote. Ako je više dostalaca u zajednici, to svi odgovaraju solidarno,
nu imaju ipak izabrati jednoga izmedju sebe, koji će
čitavi konsorcij zastupati.


Kako se iz ove skice uvjeta vidi, nije se ni danas u tom
pogledu mnogo promienilo, jer su i sadašnji uvjeti, pod kojima
daje erar u zakup svoje sječne površine, skoro sasma isti.


Prvi zakup, što ga je imovna obćina dala, jest zakup
raznih malih čistina u raznih predjelih u površini po 300°
do 4 rali, ali samo na jednu godinu, dakle bez svakih uvjeta.
Iznajmljivanje pako na više godina počelo je odmah iza toga
iste godine. Pošto nije bilo uvjeta glede pošuraljenja, sastojao
se ugovor lih iz sliedećih točaka:


1. »Ovaj dražbeni zapisnik imade odmah od današnjeg
dana za dostalca kao i za imovnu občinu obvezanost i do ugovorenog
roka podpunu valjanost.
2. ISTa ovdje naznačenih česticah ne smije dostalac na nikakov
način povećavanje istih preduzimati.
3. Kod sbivših se elementarnih nezgoda kao poplava i
dr. nema nitko pravo na oprost zakupnine, već se imade ista
svake godine 1. ožujka kod gospodarstvenog ureda u gotovom
podpunoma položiti, u protivnom slučaju pako pridržava si
imovna obćina pravo, dotične čestice na trošak krivca opetovano
u zakup dati ili dužnu zakupninu od onog žitka podmiriti,
koji se na istoj nalazio bude.«
I te tri točke vuku se poput niti kroz sve zakupne ugovore,
bili oni ma u kojoj formi sastavljeni. Xu već u svibnju
iste godine nalazimo sasma liepo formalirani, na posebnom
arku napisani zakupni ugovor za zakupnu površinu u šumi
»Banovbrod« kod Pitomače, zvanu »Arende« na 4 godine
uživanja uz obvezu pošumljenjenja u površini od 30 rali za
godišnju zakupninu od 182 for. Tu vidimo 9 točaka sliedećeg
sadržaja: zakupnici su dužni jeseni 1878. ma u kojem predjelu
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 386 —


imovne obćiue žir urodio na svoj trošak na viših mjestili pošumiti
a na proljeće 1879. niža mjesta jasenom zasaditi. Ako
žir ne urodi, imovna obćina zajamčuje zakup i nadalje sve dok
oplodua godina nastupi. Ostali uvjeti su isti kao gore prije
spomenuti. Posije su se zakupni ugovori dali tiskati, koje se
tiskanice sve do sada upotrebljuju, dodav ili eventualno promieniv
koju točku. I to bi bila u kratko Čitava historija
šumsko-poljskog gospodarstva ove imovne obćine. Preostaje mi
samo još, da navedem površine i dohodak, što su ga godimice


razni zakupi izbacali.
Godine 1876. 1127 rali 7005 for. 67 ne.
Godine 1877. 1034 rali 8863 for. 24 nč.
Godine 1878. 1286 rali 11863 for. 95 nč.
Godine 1879. 1804 rali 15102 for. 22 nč.
Godine 1880. 1880 rali 16952 for. 15 ne.
Godine 1881. 1437 rali 14478 for. 53 nč.
Godine 1882. 2113 rah 20704 for. 34 nč.
Godine 1883. 2235 rali 23583 for. 68 ne.
Godine 1884. 22,^6 rali 24779 for. 36 nč.
Godine 1885. 2030 rali 24428 for. 88 nč.
Godine 1886. 1852 rali 20413 for. 54 nč.
Godine 1887. 2072 rali 23369 for. 33 nč.
Godine 1888. 114« rah 22426 for. 79 nč
Godine 1889. 2723 rali 28930 for 11 ne.
Godine 1890. 3517 rali 414X9 for. 07 nč.
Godine 1891. 3848 rali 43245 for. 88 nč.
Godine 1892. 4272 rali 48824 for. 60 nč.
Godine 1893. 3818 rali 42297 for. 74 nč.
Godine 1894. 4161 rah 4S106 for. 85 nč.
Godine 1895. 3997 rah 48402 for. 14 nč.
Godine 1896. — rah 51477 for. 97 nč.
Godine 1897. — rah 49725 for. 14 nč.
Godine 1898. — rali 39272 for. 47 nč.


Mnogi će se šumar snebivati od tolikih brojeva i dolaziti na
crne misli, da je gospodartvo imovneobćinenešumsko već poljsko
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 387 .—
i glavni dohodak da u tom iznajmljivanju stoji. Izpitamo li
pako pobliže, što se sve iznajmljuje, uvjerit ćemo se, da je
gospodarstvo imovne obdine gjurgjevačke vrlo racionalno, da
se svim marom sve radi, da se što vedi dohodak iz svega izbije,
iz svake i najmanje čistine i praznine — bez uštrba na šumogojstvo.
Uzev u obzir osamljene površine, one silne vede i
manje čistine u Podravini, kojom upravljaju 4 šumarije, sila
prosjeka i t. d. ne možemo posumnjati, da bi imovna obeina
išla za tim, da šumsko gospodarstvo sasvim pretvori u poljsko.
Iz na koncu, navedenih 7 točaka dovoljno je jasno, koji su
momenti vodili imovnu obćinu na tako obsežno poljsko gospodarstvo,
da je tu i čin humanitarnosti imao ulogu n. pr. u
Podravskih Sesvetah, odkale se je narod počeo radi silnog siromaštva
seliti u Ameriku, odciepljen je jedan dio za zakupnine,
da si tako narod, steče priliku prehrane i zarade, te uzgoja
blaga. Najvedi pako kompleks zakupa je »Uzka luka —
Križnica« u površini (prvobitnoj, bez odplave) od 849 rali
1064 Dhv. Pošto taj predjel leži preko Drave osamljen, te je
prevoz drva na ovu stranu jeseni zimi i u proljede otagoden,
pače ugrožen, nabujalom Dravom, a čuvanje i uprava bila bi
odviše skupa, to je sasma opravdano, da se taj komplex dao
u zakup, koji traje od 1. siečnja 1886. do 31. prosinca 1915.
godine. Pošto još nije sva površina bila od drveta očišćena,
to je zakupnik obvezan, da s vremenom i til preuzme prema
pogodbi po rali uz 7 for. 30 nč. godišnje zakupnine. Površine
(do 5 rali), koje su ostavljene za puteve i gradilišta, proste
su od zakupnine. Obvezan je zakupnik nadalje, da uzme u
zakup naplavine, livade i oranice za 7 for 30 nč. po rali, pašnjake
po 2 for. a neplodno tlo po 50 nč. po rali, dočim će
de mu se odplavljena površina vazda odpisati, a inače nema
tražiti druge odštete. Podignute zgrade imade osjegurati i u
dobrom stanju držati, tako i medje, a unosivost tla čuvati, te
nesmije slamu, sieno i djubar prodavati ili izvažati. Izmakom
zakupne godine preuzima imovna obdina sve zgrade na zakupnoj
površini po procieni mješovitog povjerenstva, u koje izubire
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 388 —


zakupnik jednog a imovna obćina drugog vještaka za procjenu.
Porez i sve ostale troškove plaća zakupnik. To su u glavnih
crtali uvjeti toga najvedeg zakupa, koji medjutim nije spojen
s uvjeti pošumljenja, te sam to samo mimogred spomenuo, pa
prelazim na zakupe sječnih površina, koje su za nas najvažnije,
pače svrha ovoga članka.


Sječne površine daju se u zakup obično na 4 godine i to
samo one, na kojih se imade uzgojiti hrastova šuma Površinu
izkrče sami zakupnici. Četvrtu godinu dužan je zakupnik oranice
sam žirom posaditi, i to u svaku treču brazdu, što čini
razmak od 60 cm., a zato si u jesen te godine posije po žiru
žito, koje žanje pete godine bezplatno, za odštetu za sijanje
žira.´ Žir si je dužan zakupnik sam nabrati, koji mu se bezplatno
sakupljati dozvoljava. Livade i močvarna mjesta pošum-
Ijuje obično sama imovna obćina sadnjom žira pod motiku ili
jasenovimi biljkami. Imade slučajeva, gdje i livade pošume
sami zakupnici, n. pr. »Zdenski gaj« u šumariji Grubišnopolje.
Naravno, da svaki onda pretvori livade u oranice na jesen
zadnje godine. Gdje je tlo vrlo močvarno i tresetno, nastoji se
kanalizacijom i zgodnimi grabami odvodniti, osobito se tomu u
zadnje vrieme velika pažnja posvećuje; tako su lanjske godine
dva oveća kanala izvedena, te samo pomanjkanje tehničkih sila
spriečava brže izvedenje vrlo liepih osnova, kao: neobhodno
potrebna kanalizacija podravskih predjela (Preložnički berek) idr.


Taj način zakupa je naročito u Podravini uobičajen, gdje
se i polučuje najveća godišnja zakupnina, po rali: 30, 40,
pače 56 Kruna. Da se tako povoljne ciene uz spomenute uvjete
postignuti mogu, razlozi su sliedeći:


1. velika napučenost Podravine i usljed toga pomanjkanje
produktivnog tla;
2. osobita, hvale vriedna marljivost i štedljivost Podravaca,
naročito žitelja onih mjesta u području šumarije gjurgjevačke;
3. velika plodna snaga šumskog tla, jer se kroz 4 godine
dobiva po rali godišnjih 60—80 vagana kukuruze u klipu, a
pete godine dobije se žita po rali 8 —10 metr. centi.


ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 9     <-- 9 -->        PDF

- 389 —
Da se uvjeti ispune, polagao je prije zakupnik jamčevinu
u iznosu od jednogodišnje zakupnine, nu posije se je od toga
odustalo, pošto se je uvidilo, da je to žiteljstvu težko plaćati,
a ono opet usljed jagme za takovimi zakupi točno vrši sve
uvjete, napokon samomu sebi na korist; a osim toga jamči sa
prirodom zadnje godine, kojega ne smije maknuti, dok nije
izpunio uvjete pošumljenja u redu, dok se ne obavi zapisnički
kolaudacija pošumljenja u prisutnosti upravitelja imovne obćine
ili dotične šumarije, te srezkog lugara i pojedinih zakupnika.
Ako se je dogodio ipak koji riedak slučaj, da koji od zakupnika
nije četvrte godine pošumio svoju česticu, to se je našao
uvjek dovoljan broj žitelja, koji su to preuzeli, samo da mogu
što posijati i pobrati. Tako liepo i unosno ide to samo u Podravini,
dočim u drugih predjelih nije imovna obćina sretne
ruke, što nije laskavo po žiteljstvo, koje se više odlikuje nemarom
i lienošću nego marljivošču, a uza sve to navaljuje na
izseljenje. To su područja grubišnopoljske i račanske šumarije.
Prema takovim odnošajem su i uvjeti zakupa drugi, najpače u
tom, što se izsječene površine moraju dati 2 — 3 godine bezplatno
u zakup kao neka odšteta za krčenje. Ako i dopustimo, da je
tlo manje vriednosti od onoga u Podravini, to je opet mnogo
vriedna i ta okolnost, što Podravac cieni panjevinu na zakupnoj
površini, koja mu, makar uz veliki trud, po njegovom mišljenju
nadoknadjuje svojom gorivnom vriednošću u krčenje uloženi trud.
Pa da su barem ciene zakupa četvrte godine povoljne! One su
često tako neznatne (ima slučaj, gdje nije ni zakup uspio), da
bi bilo najbolje taj način pošumljenja prekinuti i prestati sa
zakupi. Neka se dogodi ovaj slučaj: provede se čista sječa na
ovedoj površini, koja se ne pošumljuje, nego ostavlja do proljeća,
kad će se razpisati dražba za zakup; na proljeće žiteljstvo
neće da uzme u zakup ili se jave samo nekolieina. Što sada?
Žira nema, da se pošumi, na jesen ne urodi žir, te iz toga
sila drugih neprilika. Zato bi u takovih predjelih trebalo odustati
sasma od zakupa i ne žaliti troska krčenja i sadnje. A
mislim, da se nebi dao lahko izračunati probitak zakupljivanja,
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 390 —


kad jedna ral u 4 godine donese 10 Kruna zakupnine. Bolji
su odnošaji tamo, gdje se sa domadim žiteljstvom takme stranci:
Česi, Madjari i JS´iemci.


Prednosti zakupa kod šumsko-poljskoga gospodarenja bile
bi ove:


1. zaatan novčani prihod;
2. minimalni gojitbeni troškovi koji iznašaju jedino vriednost
sadjenog žira;
3. prirast, koji je osobito povoljan, jer se tlo razrahli i
obradjivanjem očisti, te se kultura već u petoj, šestoj godini
sklopi. Krasan primjer tomu je 7 godišnja branjevina »Mekši« kod
Ferdinandovca ;
4. naknakao popunjivanje i čišćenje mladih nasada odpada
usljed
guste sadnje.
Mane pako, koje se zakupima pripisuju, bile bi ove :


1. gubitak četirigodišnjeg prirasta;
2. štete od miševa, jer da navale na preostatke žita;
3. snaga tla da se izcrpi i prema tomu da je prirast slabiji.
Što se mog nemjerodavnog mnienja tiče, ne bi te mane
svagdje obstojale. Gubitak četirigodišnjeg prirasta, mislim, da
se neda mjeriti sa korišću, što ju dobar zakup daje, već samom
prištednjom krčenja i kultiviranja. To se dade napokon i računi
dokazati vrlo liepo i jasno.
Navala miševa nije nikakov dokaz ili mana. Služeć sam
u Podravini, dovoljno sam imao zgode o tom razmišljati. Miševi,
kad su se pojavili, udarili su svojim pravcem bez obzira, kako
je dotični predjel pošumljen. Osobito godina 1897. bila je u
tom pogledu nesretna. U mojoj šumariji u šumi »Banovbrod«
(Pitomaca) navališe smjerom od juga na sjever i toga su se
pravca držali, dok im nisam zadao težki udarac bacillom i
konjskim kopitom. Ostali dielovi iztočni i zapadni ostali su
netaknuti. Pa odkuda da miš i znade, gdje ima ostanaka žita?
To bi pače moglo još biti zaštitom hrastiku, da njega ne uništuje.
U susjednoj šumariji, što ja znam, nije se pojavio premda
baš ta, gjurgjcvačka, šumarija imade najviše takovih hrastika.
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 391 —


Da se snaga tla izcrpljuje, to dopuštam; ali je li šumi
od velike koristi ona snaga, koja leži naročito u podravskih,
predjelih ? Neopuziee se ona djelomično izcrpi, tako da dovoljno
ostaje za buduću kulturu. A gdje je tlo lošije, tomu se pomogne,
da se ne izcrpi, ako se sastave uvjeti, da se zadnje godine
zasije djetelinu ili grahoricu. Ta najbolji dokazi su tomu krasno
uspjeli hrastici i mladi i stariji, koji na tlu, da je dosta izcrp-
Ijeno, ne bi mogli tako uspievati. Vrlo žalim, da nisam dospio,
ds iztražim prirast takovih branjevina, naročito već gore spomenute
branjevine »Mekiš«, pa da sam ga sravnio sa prirastom
drugih branjevina, koje nisu bile u zakupu. To bi bio najbolji
dokaz. Želio bi, da me tko u tom pretekne.


Da vidimo, koji su momenti vodili imovnu olićiuu na izdavanje
površina u zakup. Razabrat ćemo to najbolje iz same
naravi površina, koje su davane u zakup. Tu imade podvodnih
jaraka, nizina, čistina, kojih je osobito u početku bila sva sila,
dakle u prvom redu prazne površine, koje nisu nosile nikakove
koristi, a nisu se mogle bud s kojega razloga pošumiti. Napokon
sječne površine ili sječine. Njihovo pošumljeuje skopčano
je velikim troškom, naročito ondje, gdje se je vodila nekakova
preborna sječa kroz dvadesetak godina. Uzev u obzir sve potežkoće
i troškove oko inakog pomladjenja takovih površina,
odlučila se je imovna obćina, gdje je samo moguće, na takov
načiu pomoćju zakupa dizati šumu. Pa i žir ne urodi svake
godine, da bi se godišnje sječine odmah mogle pošumiti, već
bi prazne čekajuć urod žira obrasle korovom, koga posije nije
moći lahko odstraniti. Nadalje je imovna obeina dala u trajni zakup
nekoje komplekse, kako sam gore spomenuo »Uzku luku — Križnicu
«, i druge, koje su se morale sa spomenutih već razloga izlučiti
iz šumskog gospodarstva, te tvore glavnicu stalnog godišnje g
prihoda. Ima opet mjesta, gdje Drava silovito dere i odniela
bi po nekoliko hvati šume preko noći. Prije se drvo proda na
onoj površini, koja bi od prilike pala žrtvom u 3 godine, a
tlo se onda dade u zakup i nosi do 40 Kruna po rali. Skupimo
te razne vrsti zakupa to dobijemo:
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 392 —


1. neplodne površine, koje se momentano ne dadu pošumiti
ili moraju čekati sječu susjedne sastojine;
2. sječne površine sa obvezom pošumljenja;
3. veće površine, koje leže osamljeno, da je šumsko gospodarstvo
na njima samo pitanje vremena, i koje se davaju
u zakup na 20 do 30 godina;
4. manje površine nego predjašne, na kojih se nikako,
već radi male površine, ne rentira uzgoj šume, i koje se davaju
za sva vremena u zakup, nu taj se ponavlja svake 4—6 godine;
5. odplavi izvržene površine;
5. površine tik kuća sela Sesvete odieljene od ostalog
šumskog kompleksa kanalom, ostavljene radi velikog siromaštva
žiteljstvu u zakup;
7. prosjeci, koje je zakupnik dužan u redu držati.
Osim točke 2. sve su nuždni zakupi, i po mom mnienju
posve opravdani, a da nije nuždno o tom ni razpravljati.
Radi se najviše o tomu, da li se šumsko-poljsko gospodarstvo
rentiru na samim sječinama. Odlučuje tu prevaga prednosti
ili mana, te u tom pogledu mislim, da sam po svojoj
slaboj suagi prilično obrazložio tu stvar. Dakako, da i tu još
treba temeljitijih dokaza, koje za sada pružiti ne mogu. Opetujem
samo, da se to uspješno dade provadjati u predjelili,
gdje su povoljne okolnosti kao u Podravini i gdje se snaga
zemlje za nekoliko godina nipošto izcrpiti ne može. Ta neka
se poštovani kolega sjeti samo onog jada kod branja i sadnje
žira, gdje radnik često nabere pušljiv žir, baci po cielu pregršt
u veću rupu, i sila mnogih drugih neprilika usljed zlobe i
objesti radnika, kojim je deveta, hoće li sadnja uspjeti ili ne.


Iz vlastitog izkustva sam uvjeren, da mi nisu kulture
nikad tako uspjele kao one zakupnika. Dakako, da briga o
uplati zakupa zadaje posla, tolike potvrde samo izdavati, ali
to sve ne nadmasuje korist, koju dobar zakup daje.


Po mom mnienju valja šumsko-poljsko gospodarstvo ondje
provadjati, gdje iinade temeljitih dokaza valjanosti i probitaka,
jer napokon i najbolja stvar, najljepša ideja, na nezgodnom
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 13     <-- 13 -->        PDF

- 393
mjestu usađjena, pada, tako se ni šumsko-poljsko gospodarstvo
neda svagdje s uspjehom provesti, nego treba zrela promišljanja,
jer u šumskom gospodarstvu učinjene pogrieške tekar deceniji
mogu izpraviti. Vaclav Fuksa.


Obskrba privatnih činovnika u starosti.


Priobćio D. Naniclni.
Poznato je svakomu, da privatni činovnici i njihove udove
i djeca, riedko uživaju mirovinu od svog službodavca; jedino
Činovnici nekih većih novčanih zavoda dobivati će mirovinu,
jer im ravnateljstva osnivaju jednim dielom svog čistog dobitka
mirovinske zaklade. Činovnici privatnih poduzeća, tvornica
i t. d. plaćeni su redovito ´tako dobro, da si malom štednjom
mogu mirovinu prištediti.
Gospodarski i šumarski činovnici prolaze najgore u tom.
Premda oni moraju svomu službodavcu raditi i dan i noć,
svetkom i petkom, po najgorem i najljepšem vremenu, a osim
toga često i akademički naobraženi biti, ipak je dosta riedko,
da im službodavac barem pristojno odšteti posao, a još manje,
da im zajamči sjegurnost, ako u službi ostare i postanu nemoćni.
Nu jedva da će to činovničtvo igdje tako zlo stojati, kao
kod nas u Hrvatskoj; niti je čestito plaćeno, niti je sjegurno
za svoju službu, a kamo li, da bi još i mislilo na mirovinu.
A kakav mu je istom družtveni položaj, ako dotičnik sam o
tom ne nastoji! U velikim državam može si privatno činovničtvo
pomoći udruživanjem, uzajamnom podporom, osnivajuć zadruge;


— takovu imamo u Beču: »Verein fiir Giiterbeamte«, nu kod
nas je to vrlo težko, jer je malen broj gospodarskih činovnika.
Nadalje, u uredjenim državama ide i legislativa i eksekutiva
gospodarskom i šumarskom činovničtvu osobito na ruku, dočim
kod nas to očekivati nesmijemo, pošto uredjenje ovih prilika
nije stvar »autonomna«, već »zajednička«.
Uredjenje pravnih odnošaja medju službodavcem i služboprimcem
goruće je pitanje već odavna, a za gospodarske i šu