DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 410 —


drvo bezplatn o za kudne potrebe; nadalje, oni su vlastni —
nakou predhodnog popisa — bezplatno pasti blago u šumah,
izim branjevinah, bez da zaoto vade paševne ili žirovne cedulje.
Nadalje smiju tri dana u tjednu kupiti (ili pobirati) leževinu,
koju načelnik obćine sa šumsko-nadzornim osobljem odredi.


Sječa manje potrebnog drva, bukve i inog podstojnog
drva, može se dozvoliti i izvan sječne dobe.


Nadalje slobodno im je u otvorenih šumah žiriti, te pobirati
bezplatno bukvicu i kesten za prehranu vlastitoga blaga, kao
i košeuje papradi i t. d.


Radi šumskih prekršajah zabranjeno je premetačinu preduzimati.


Podpunim pravom uztvrditi možemo, da je Graničarima
uzakonjena »sloboda uživanja šuma« gotovo u svakom pogledu.
»Zlatno je to doba bilo«. Nu — bilo je, al je i prošlo,
S toga demo promatrati dalnji razvoj stvarih, kako sliedi:


(Nastavit će se).


Tetivnica.


Mane, što no ih razni sistemi promjeraka a priori sobom
donose, povećavaju se, što je promjerka veča. Izim mana občenitih,
svakom sistemu rek bi prirodjenih, sve promjerke znatnijih
dimensija imadu u glavnom sliedeće mane.


1. Uslied znatne težine umaraju brzo radnika.
2. Otežćavaju kretnju u šumi, osobito ondje, gdje ima šikarja.
3. Mnogo su više izvržene oštetam, uslied duljine svojih
dielova, kod radnje i prenosa (vožnje).
4. Prenašati ih vrlo je nezgodno (smetaju na kolih, željeznici
i t. d.).
5. Nabavna ciena im je nerazmjerno velika.
Svakomu, koji je bio u položaja raditi sa ovakovima promjerkama,
dobro je poznato koje zaprieke i neugodnosti te
mane prouzročuju.
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 411 —


Spomenuti nedostatci sklonuli su me, te sam se tim predmetom
intenzivnije bavio i mislim, da mi je pošlo za rukom u
mojoj »tetivnici« pronaći pomagalo, koje u preciznosti radnje
baš u ničem ne zaostaje za ostalimi promjerkami a ima veliku
prednost, da su kod njeg posve izključene gore pomeuute mane.


Da li je tomu zbilja tako, neka izvole prosuditi gg. sudrugovi,
pa neka mi je dozvoljeno obrazložiti i opisati ovu moju
»tetivnicu«.


1.
Teoretička podloga konstrukcije moje
tetivnice.
Pomislimo si dva medjusobno okomita pravca {AB i AC)
u toliko približena krugu, da oba diraju potonji.
Spojimo u misli dodirne
točke obih tangenta sa sreSt.
i. dištem kruga (0) pravcima
{bO i cO).
Jer su AB i AC tangentete,
to je bO ± AB i
cO _L AC. Uslied toga pako
je bO ´: AC i cO\´ AB, i dalje
je uslied toga bO ^= Ac, a
cO -Ab. Kako su bO =
cO = r, to je i Ab ^^ Ac --= r,
odnosno Ab + Ac = d.


2. Opis tetivnice.
Na temelju gornjeg razmatranja,
sastavljena je moja
sprava za mjerenje promjera,
kojoj sam dao ime »tetivnica« stoga, jer se doista njome uhvati
tetiva, nu uporabivost se iste osniva na zasadah o tangentah.


Nastroj sam posve je jednostavan, te sastoji iz dva »kraka«,
koji se dadu medjusobno okomice postaviti i uzdržati u tom
položaju stalno pomodu »spone« i četirijuh vijaka.
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 32     <-- 32 -->        PDF

412


1. Krakovi sastoje iz prema potrebi 0-5—1-5 m. dugih, u
prorezu četverobridnih (^/t ili =»/G cm. širokih) letvicah od drva
SI. % (.4/? i J^C si. 2.).
fv-W
a e Svaka tih letvicadjena je na dolnjem
provikraju
četirima rupicama (a si. 2.,
10 10
6. i 6.), kojavice AB na
svaka kod letdolnjoj
svojoj
strani svršava umetnutom maticom
{b si. 2., 6. i 6.) vijka,
a kod letvice AC s obih strana
svršava umetnutom prošup.
Ijenom kovnom pločicom (C).
Osim toga razdieljene su
obje letvice, koli na unutar
a O
o--´^ njoj (plosnjoj) strani, toli i
o OH na vanjskoj užjoj strani (vanja
skom hrbtu) u pojedine cm.
počam od vrha unutarnjeg
kuta (o si. 2. i 5.), što no
e ga zatvaraju obje, kad su za
r"^. f´H a porabu složene.
a Pojedini cm. urezani su
u letvi, a urezi crno oličeni, ili su samo crno oličeni, te je


svaki pojedini tekućim parnim brojem označen. To
jest 15 cm. je primjerice označen brojem 30.


2. Spona. Na letvici AB, dok nastroj nije u porabi, nalazi
se na vanjskoj plosnoj (brojkami označenoj protivnoj) strani,
dvima rupicama providjena kovna pločica [e f si. 3. i 5.), koja
je vijci (m n) privremeno pričvršćena uz pomenutu letvicu. Odvinuv
oba vijka možemo pločicu (sponu) snimiti.
Na protivnoj strani te motke (kod broja 4. si. 2. i 5.)
nalazi se koso prema dolje spuštajuda se udubina {p r) sa jamicom
(kod p). U tu udubinu može se smjestiti gornji kraj
spone i vijkom pričvrstiti.
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 413
Ista takova udubina nalazi se ua brojkani označenoj protivnoj
strani letvice AC.
Svrhu i porabu tih udubina upoznati


St. 5,


s ćemo kod opisa uporabe nastroja.


f
Sastavljanje tetivnice.


a) Za porabu.


Da priredimo tetivnicu za porabu. položiti
nam je letvu AC na letvu AB tako,


©m
>^ da se rupice a prekriju, a letve medjusobno
okomito stoje, okrenute sa brojkami nazna-
H čenimi hrbtovi na vanjsku stranu


x.K^^ r


U povoljne dvije unakrst stojeće rupice


(a) umetnimo po vijak (i), te ga u maticu, za sada jos.ne
čvrsto, zavinimo. Po tomu skinimo sponu sa letve AB, odvinuv
S vijke {p r), i smjestimo ju obima
$1.5
krajevima u gore opisane udubine
u motkali i pričvrstimo sponu vijci
uz motke. Pošto konačno pritegnemo
vijke čvrsto, pripremili smo
tetivnicu za porabu.


. Tetivnica mora biti naravno
tako načinjena, da ju vijci i već
sami drže čvrsto, i da pojedini
krakovi stoje točno okomito medjusobno.


Sponi je zadaćom, da tu okomitost
što više fiksira.


n
n
b) Za prenos.


Kad nam je nakon obavljene K2 radnje ili prije ovu tetivnicu pre-i našati ili prevesti, valja nam ju


za to posebno složiti. Ako smo sa tetivnicom radili, valja nam
ju u tu svrhu ponajprije razstaviti.
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 34     <-- 34 -->        PDF

414 —


To biva obratnim redom, kao kod sastava za porabu.
Ponajprije valja odpustiti vijke i, i snimiti sponu, i ko


načno izvaditi posve vijke i, i raztaviti letvice. Ovako razstav


"
Ijene letve položiti nam je jednu na drugu tako.
da se brojkami (cm.) označene plosne strane i ja2,
iS.


M
mice a prekriju. Vijke i utisnemo u dvije povoljne
unakrst postavljene rupice a, i pritegnimo prve
čvrsto. — Uzmemo li sada sponu, i istu vijci
pričvrstimo na prvobitno joj mjesto, na plosnu
stranu motke A B, spreman je nastroj za prenos,


Imademo tako u ruci 0-5—1"5 m. dugu letvicu,
koja je svakako zgodna za prenos.


© O
OJ)
Kađnja sa tetiviiicom.


d.
Za porabu pripremljenu tetivnicu uzme radnik
u ruke tako, da vrh kuta okrene prema svojima
i- 1-prsima, krakove postavi (za mjerenje promjera stojećih
stabala) vodoravno tako, da brojkami (2—12)
označene
plosne plohe gore dodju. Prisloniv nastroj


1 r


uz stablo, tako da oba kraka diraju obod, očita
brojku na kraku na mjestu gdje se ovaj dotiče stabla, i tim
je ustanovio promjer stabla.


Gore je rečeno, da su pojedini cm. označeni tekućimi
parnim i brojevi, usljed toga brojke na krakovih označuju
promjere, a ne polumjere.


U slučaju pravilnog porasta stabla, najme tamo, gdje horizontalni
prorez stabla pokazuje sliku kruga, dovoljno je očitati
promjer sa povoljnog kraka; u ]3rotivnom slučaju, naime u
onom, gdje se dosada rabljenimi promjerkami mora dva puta
mjeriti sa raznih strana (unakrst) promjer — kod moje tetivnice
dovoljno je s istog mjesta očitati promjere na obih krakovih.


Radnju rukovodeći činovnik u položaju je stoga, što su i
izvanjski hrbtovi letva razdjeleni u cm., te sto su dapače raz