DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 42     <-- 42 -->        PDF

- 422 —
Ja i opet kažem, pružimo nepravoužitnieima način, da mogu
do drva doći, postavimo u gradove lugarsko osoblje, pa demo
štete na minimum svesti.


Osobito je od velike važnosti ovo posljednje, a i lahko je
izvedivo. Mitrovica troši jako mnogo drva iz šumarije Morovićke
i Bosutske a Ruma iz Klenačke, naravno mnogo manje,
jer dobiva dosta drva iz Fruške gore i vlastelinstva.


Pa i one dvie družbe šumokradica, zasnovale su se u Šašincima
i Hrtkovcima samo za oto, što su ta dva mjesta blizo
gradova i blizo sela u kojima velik broj nepravoužitnika živi.


Toliko na dva posljednja članka o ovomu važnomu pitanju,
a što god sam ovdje naveo, u stanju sam svakomu i u svako
doba dokazati i pokazati. Manojlo Divjak


XI. dnevni razred u šumarsko-tehničkoj službi.
(D o p i s).


Ako li promotrimo organizaciju političke šumske uprave
naše, pa ju sravnimo sa ostalimi sličnimi uredjenji, to čemo
brzo iznaći, da je na dlaku slična cislitavskoj. A kako smo mi
šumari u obrani naših materijalnih odnošaja uviek premekani,
prečedni — jer glede životnih ozbiljnostih i strukovnih potežkoća
preteoretički uzgojeni — to smo u prvom početku sretni,
dočepamo li se samo zalogajaca, gubeć pri tome glavni cilj
s vida. Tako je i sa materialnim dielom naše organizacije.
Svagda se je vikalo, molilo, borilo, izticalo: daj učini i izhodi
samo da dodjem u službu zemaljsku, izvojšti mi onaj »kr.«
s kojim mi je osjegurana kakova takova podporica za uđovu i
djecu, kad jednom zažmirim — a za drugo biti će lahko. Inferioritet
položaja, što smo ga kao obć. šumari uživali nije nam
podavao moći niti jakosti, da uz svu našu marljivost, poštenje
i najbolju radnu volju, zatražimo u činovničkoj hirarhiji onaj
dnevno-razredni položaj, koj bi i prosječnoj strukovnoj naobrazbi,
a osobito djelokrugu i dužnostim našim odgovarao bio.
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 423 —


I tako se je rodio za kr. kot. šumare XI. dnevni razred, kojega
danas svakako daleko nedostatnim za po držanje bar
pristojne existencije smatrati moramo.


Ja nedu obrazlagati, kako je danas existencija za stru kovno
naobražena činovnika, od kojega se traži potencirana
kvalifikacija posebni strogi izpiti, nastavni studij strukovne
literature i t. d. sa 600 i 700 for. godišnje plade absolutno
ne moguća; ne ću da odkrivam materijalnu mizeriju
onih sudrugova, koji su uz takove odnošaje jošte i otcevi obitelji,
već tvrdim: da je stavka 5. točka C) osobne i plaćevne
šeme šum. tehničara, danas već anakronistična.


Uvaže li se samo točke 1—6 ustanove §. 9. zakona od


22. siečnja 1894. u kojima su dužnosti i zadatci šumarsko-
tehničkoL^ osoblja propisani; pridrži li se na umu da se je taj
nevini »Priigelknabe« : križevačka srednja šumarska škola preselila
u nepovrativu vječnost, a umjesto nje da je ustrojena za
buduće šumare akademija ; pripazili se jošte na to, da će
šum. tehničarom osim vršenja tekuće administrativne službe
biti u dužnosti da se bave jošte izradbom tehničkih elaborata,
jasno je, da XI. dnevni razred skupa sa plaćom od 600—700 for.
mora da iz organizacionog zakona iznikne, ako se u obće ozbiljno
hoće i želi, da se probitci stališa i struke promaknu i
razviju.
Sto bi imalo umjesto njega da uzsliedi? Glede toga ne ću
da kopiram tečaj borbe što no su ju bili cislitavski drugovi,
dok su izhodili poboljšanje materialnih svojih odnošaja, a u
posljednje dane i odnošaja naslovnih, već ću da obzirom na
naše čisto specialne odnošaje pred razsudni forum sudrugova
iznesem ovo mnienje. Valjalo bi na ovogodišnjoj glavnoj skupštini
izreći zaključkom, da se imade shodnim putem visoka kr.
zem. vlada umoliti, da uvaženjem iztaknutih (i jošte prema
posljedku debate upodpunjenih razloga* ukine XI. dnevni
razred u organizacionom zakonu šumarsko-tehničke službe, pa
u mjesto toga da se:


* O kojima je i laglje na skupštini govoriti, no u članku razglabati.


ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 424 —
a) jedna trećina kr. kot. šumara X. dnevnog razreda (već
i za to što je u istom pretežiti broj abiturientali križevačkih,
koji se obzirom na ustanovu §. 6. organizacionog zakona pri
imenovanju žup. šum. nadzornici mimoilaze´*, po ancienitet u
službovnih godina, promakne u IX. dnevni razred, a
ostale dvie trećine kr. kot. šumara u X. dnevni razred. —
Na taj način bi se za prvi početak učinilo ono, što već i sama
pravednos t iziskuje prema sudrugovom, koji se bez izgleda i
na promaknuće danomice približuju neizbježivome svome plavome
arku, a svakako onim obzirom, što no ib i stališ i zemlja
imadu da ovršuju prema njihovim obiteljim, za da se naobrazba
djece i bezbrižna existencija udova i sirota, u čednih bar granica
postignu i osjeguraju.


Sretnom riešenju ovog predloga pripisujem veliki domašaj,
jer je izvan svake dvojbe, da bi se u svagdanjih briga riešene
naše kot. šumare i otceve obitelji povratila idealizovana ljubav
k radu i zanimanju, koja je jedina u stanju, da šumarevo poslovanje
okruni uspjehom.


Da se pako gornje pitanje svestrano pretresti, ter da se
jošte tečajem ove godine uzmognu poduzeti sva one mjere, koje
su za njegovo sretno riešenje i potrebne, to razpravu o tom
pitanju ovime najavljujem i molim, da se stavi na dnevni red


za ovogodišnju našu glavnu skupštinu.
Vilim Dojković,
kr. žup. šum. nadzornik u miru.
Opazk a uredničtva . Činjenice ovdje iztakpute, doista


jasno predočuju slabi materijalni položaj kr. kot. šumara naše
političke uprave. Sam XI. činovni razred, pak navlastito beriva
skopčana s tim razredom, ne mogu da zadovolje onoga, koji
je dosta truda uložiti morao, dok se je za to mjesto u obće
spremio, te ga nakon višegodišnjeg čekanja u svojstvu šumar,
vježbenika polučio. Kot. šumari kod im. občina i kr. državni
šumari stoje svi u X. dnevnom razredu; bilo bi s toga pravo
da i svi šumari kod političkih oblastih odmah u taj razred
dodju. Zakonom traži se od šumara službujućih kod političkih