DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 425 oblastih
u pravilu akadamička naobrazba, a sad, od kad je
kr. šumar, akademija otvorena, ni ne će biti drugih do li
akademičara; pa kako svršeni pravnici i tehničari sa vježbeničkili
mjesta postaju odmah pristavi u X. dnevnom razredu,
bilo bi opravdano da i šumarski vježbenici, kad budu imenovani
šumarima, dodju odmah u X. dnevni razred. Ovo je opravdano
i s toga, što šumari kod pol. uprave u pravilu ne imaju
nuzgrednih zasluga, niti imati mogu; a i stoga, što su plače
naših činovnika, usporediv ih sa drugimi, primjerice samo
onima u Austriji, u obče dosta malene.


LISTJ^JKI-


Osobne viesti.


Imenovanja i premještenja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije
i Dalmacije obnašao je imenovati šumarsko-tehniSke dnevničare II. banske
imovne obćine Dušana Zeca i Oskara Dremila šumarskimi vježbenici
iste imovne obćine sa sustavnimi beri vi.


Abiturient križevačkoga šumarskoga učilišta Stanko Bilinsk i
imenovan je privremenim vlastel. Šumarskim pristavom u Našicama*.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlade od 33. svibnja
1900. br. 11.739 upravljena na sve županijske upravne odbore,
kojom se uredjuje molbeni teeaj kod izdavanja odluka tičućih se
pravoužitničtva kod imov. občina u bivšoj Vojnoj Krajini.


U svrhu da se molbeni tečaj kod izdavanja odlukah glede dopitanja


odnosno uzkrate pravoužitničtva u imovnih obćinah bivše hrv -slav. vojne


Krajine jednolično i svrsi-shodno uredi, obnalazi kr. zem. vlada, odjel za


unutarnje poslove obzirom na ovovladnu na upravni odbor županije be


lovarsko-križevačke upravljenu naredbu od 13. lipnja 1896. br. 5587.


* Bilo bi nam vrlo milo. kad bi nam se i od strane privatnih šumarskih
uprava dojavljivala imenovanja, promaknuća i t. d. šumarskih činovnika u svrhu,
da ih možemo poput inih stranih stručnih glasila donositi Umoljavamo s toga ponovno
p. n. vlastelinske šumarske uprave, da nam takve promjene u stanju njihovog
šumarskoga osoblja blagohotno priobćiti izvole.


ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 46     <-- 46 -->        PDF

- 426 —
glede pitanja o nadležnosti oblasti u prvoj molbi za riešavauje prieporali


0 rečenom pravoužitniStvu odrediti, što sliedi:


Gospodarstveni ured dotične imovne obćine imade u svakom poje


dinom slučaju, kada komu uzkraćuje pravoužitničtvo kategorije si. d) §. 1.


Naputka A) od god. 1881., kojim se razjasnuju odnesno prelnačuju neke


ustanove zakona od 15. lipnja 1873. o imovnih obćinah u bivšoj hrv.


slav. Vojnoj Krajini — onda, ako se prema sadržaju dotičnih razpravnih


spisah još može raditi o pravoužitničtvu kategorije si. e) §. 1. spome


nutog Naputka A) od g. 1881. istom tom uzkratnom odlukom takodjer


izreći, da se spisi ustupaju nadležnoj kr. kot. oblasti u svrhu, da povede


razpravu i izreče salvo recurso prvomolbenu odluku o tom, da li moli


telju pripada pravoužitničtvo kategorije si, e) §. 1. spomenutoga Na


putka A) od god. 1881. Tu svoju odluku imati će kr. kotar, oblast pri


obćiti ne samo interesiranoj stranki nego takodjer i gospodarstvenom


uredu dotične imovne obćine.


Utoke, koji će možda stići gospodarstvenom uredu imovne obćine


proti dotičnoj njegovoj uzkratnoj odluci, dostaviti će gospodarstveni ured


u rečenom slučaju pozivom na odnosnu svoju prijašnju ustupnicu do


tičnoj kr. kotarskoj oblasti.


Kr. kotarska oblast će u slučaju, ako izreče u stvari takodjer uzkratnu
odluku, razpravne spise tada ako predleži utok proti uzkratnoj
odluci gospodarstvenog ureda imovne obćine ili proti uzkratnoj odluci kr.
kot. oblasti ili pako proti obim uzkratnim odlukam, — podnieti nadležnom
županijskom upravnom odboru zajedno sa stiglim utokom ili utoei
na drugomolbeno riešenje.


U onom pako pako slučaju, kad kr. kot oblast dopita pravoužitničtvo
kategorije si. e) §. 1. već više put spomenutog naputka A) od
god. 1881., ali predleži utok interesovane stranke proti odluci gospodarstvenog
ureda imovne obćine uzkraćujućoj pravoužitničtvo kategorije
si. d) §. 1. Naputka A. od g. 1881., — tada će kot. oblast preslušati ili
po obćinskom poglavarstvu preslušati dati utočitelja, je li unatoč medjutim
uzsliedile, po njeg povoljne odluke kr. kot. oblasti još i sada ostaje kod
svog utoka proti uzkratnoj odluci gospodarstvenog ureda imovne obćine,
ili pako odustaje od tog utoka: u prvom slučaju predložiti će kr. kot
oblast razpravne spise skupa sa spomenutim utokom kao i sa eventualnim
utokom gospodarstvenog ureda interesovane imovne obćine županijskom
upravnom odboru na II. molb. riešenje, u potonjem pak slučaju predložiti
će kot. oblast razpravne spise županijskom upravnom odboru samo
u slučaju ako se gospodarstveni ured imovne obćine posluži utokom proti
njezinoj pravoužitničtvo dopitajućoj odluci. Tako će se onda u slučaju
utoka moći u drugoj i eventualno trećoj molbi u stvari odlučiti podjedno
u pogledu jedne i druge kategorije pravoužitničtva.
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 427 —


U pogledu nadležnosti za riešavanje pravoužitničtva iz naslova


si. d) i si. e) Naputka A. od god. 1881. prilaže se pod / prepis gore


navedene ovostrane, na upravni odbor županije belovarske upravljene


naredbe od 13. lipnja 1896. broj 5587/97. (ova naredba glasi: Rieša


vajuć tamošnji izvještaj od 1. rujna 1893. broj 701 glede pitanja o nad


ležnosti oblasti u prvoj molbi za presudjivanje prepora o pravoužitničtvu


u šumah krajiških imov. obćinah, odpisuje kr. zemaljska vlada odjel za


unutarnje poslove sliedeće:


Kako se vidi iz ustanova §. 4. i 14. naputka A.) k zakonu od


11. srpnja 1881., kojim se razjasnuju odnosno preinažuju njeke ustanove
zakona od 15. lipnja 1873. o imovnih obćinah u hrv. i slav. vojnoj
Krajini, valja kod pitanja o nadležnosti oblasti za riešavanje prepora o
pravoužitničtvu najprije razlikovati, da li se radi o pravoužitničtvu osnivajućem
se na naslovu, uvjetovnom po toč. d) §. 1. istog naputka, polag
koje pravoužitničtvo pripada krajiškim obiteljima, koje su do 8. lipnja 1871.
u zadružnoj svezi živile, ili pak na naslovu uvjetovanom po toč. e) § 1.
istog naputka, kojom se pravoužitničtvo priznaje i takovim krajiškim
obiteljima, koje nisu doduše sačinjavale pravu krajišku zadruga, nu koje
su ipak krajiške služnosti i obveze u pogledu davanja vojnika u svoje
vrieme izpunjavale. U prvom slučaju valja opet razli ovati, da li se pravoužitničtvo
traži prije konačno sastavljenog katastra pravoužitnika ili
pako poslie povodom promiena nastavših u vlastnietvu ovlašćenog zadružnog
zemljišta.
Radi li se naime o pravoužitničtvu osnovanom na prednapomenutoj
točki d) §. 1. upitnog naputka, koje se traži prije
konačno sastavljenog katastra — te po alineji 8. §.4. upitnog
naputka odluka u prvoj molbi pripada nadležnoj gruntovnoj
oblasti.


Sačinjava li pak predmet prepora pravoužitničtvo utemeljeno
na promieni vlastničtva glede ovlašćenog zadružnog
zemljišta uzsliedivšoj iza konačno sastavljenog
katastra pravoužitnika, to pod §. 14. spada riešenje takovog
predmeta u prvoj molbi na djelokrug gospodarstvenog
ureda dotične imovne občine.


Sto se tiče prepora o pravoužitničtvu traženom na osnovu gore
citirane toč. e) §. 1. upitnog naputka to su po izričnom propisu alineje 7.
§. 4. upitnog naputka za riešavanje nadležne kotarske oblasti u
prvoj molbi, ako kataster pravoužitnika j o š nij e konačno
sastavljen.


Kako je u tom pogledu sa preporima o pravoužitničtvu osnivajućem
se na istom naslovu a nastavšim nakon konačnog sastavljenja katastra