DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 430 —
drva sveudilj je povoljan; u Francuskoj je kritiSno vrieme proljetnih
mrazova sretno prošlo, pa budu li vinogradi još i dobro ocvali, nade je,
da bi moglo biti dobre berbe — u koliko se o tom još u ovo vrieme govoriti
može. Ciena franc. dužici visoka je (po 230—240 for.), te se opet
rentira lošije hrastove šume na dugu izradjivati. Dapače popravlja se i
ciena njemačke baSvarske gradje. Prekomjerna je proizvodnja samo u.
parketnim dašSicami, pa ta roba uslied toga vrlo loše prolazi i slabo se
plaća. Dapaže i bukovina počela se je u nešto većoj mjeri tražiti, osobito
na bečkom ju trgu u zadnje vrieme mnogo traže. A i talijanska trgovačke
kuće traže već bukovinu iz naše gornje Krajine, te je, kako čujemo,
kuća Micoli znatnu množinu bukovine iz tamošnjih šumah, u području
kr. šumarskoga ureda u Otočcu, ove godine kupila. Bilo bi već i vrieme,
da se i za bukovinu primjerene šumske takse polučiti uzmognu; to bi
posjednikom naših ogromnih bukvika već jednoć i trebalo.


Medju našimi domaćimi drvotržci pronose se i opet glasine, da
uprava državnih šuma u području kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih
kani velikom prodajom znatnu množinu hrastovah na jedanputa prodati.
Naši trgovci, koji se tim u velike uznemirenim! ćute, naumili su da se
energični zauzmu da do takve velike prodaje ne dodje, ako bi se ona
doista provesti smjerala. Jedan od naših uglednih domaćih drvoržaca,
već je u „Continentale Holz-Zeitung" štetnost takove prodaje potanko
obrazlagati počeo.


Žalibože, što se našim domaćim drvotržcima sve više izmiče tlo pod
nogami, nu kako veliki obrt tuČe mali, tako i velika trgovina malu, i
drugdje i kod nas.


Različite viesti i sitnice.


Iz proračuna držarnog šumarstva za godinu 1900. Za postepeno
poboljšanje materijalnog stanja osoblja državnog šumarstva skrbljeno
je i u ovogodišnjem državnom proračunu uvršćenjem znatnih takovih
stavka, kojih u prošlogodišnjim proračunima bilo nije.


A pošto mislim, da će ova stvar zanimati više čitatelja „Šumarskog
lista", to držim za shodno na ovom mjestu doslovce priobćiti odnosni
dio tog proračuna, iz kojega se predmet sam, kao što i obrazloženje
točno razabrati može.


Odnosni dio proračuna glasi kao sliedi:


,Kod osobnih beriva preliminirao sam prama proračunu za g. 1899.
više izdataka od 216.575 Kruna, koji se višak kod sliedećih stavaka
pokazuje:


Na podstupac plaća, stanarina, odkup deputatnog drva
i zemljišt a za daljnje uredjenje plaćah šum. činovnika, odnosno za
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 431 —


ustrojenje prvog plaćevnog stepena a VIII. i VII. plaeevnom razredu,
kao što za dielomično izravnanje medju plaćevnim zazredima postojećeg
nepovoljnog razmjera, potrebno je sa odnosnim razlikama na stanarini
za cielu godinu 40.402 K.
službovni doplatak* u Hrvatskoj i Slavoniji namještenih


Sum. činovnika 15.600 „
za nadopunjenje pripadnosti šum. činovnika na deputatnom
zemljištu 2.978 „
za umnoženje šumsko-računarskog osoblja, ter sa ovim
skopčani višak na stručno-naučnim doplatcima . . . 9.305 ,
za ustrojenje prvog stepena X. plaćevnog razreda kod lieč


ničkog osoblja i za liečničke nagrade, — konačno za


kroz tri godine provesti se imajuće povišenje plaćah


šumarskih službenika (lugara) 128.118 „


što iznaša ukupno . . 191.403 K.
nu buduć se je izpražnjenjem mjestah tečajem godine nadati prištednji
od 5.510 Kruna, to faktična višepotreba iznaša za eielu godinu istom
185893 Kruna.


Prama statusu prošle godine, obalio sam broj mjesta šum. kandidata
sa 54, te sam ustrojio isto toliko novih mjesta šumarah, za da nastavno
i razdieljenjem višetroška na više godina jednim korakom promaknem
ostvarenje toga mi cilja, da se ukine kod državnih šumarskočinovničkih
mjesta postojeći nerazmjer poradi veoma malenog broja
višjih plaćevnih mjesta naprama nižjima


Obzirom na težje službene odnoSaje u Hrvatkoj i Slavoniji i pogledom
na veće troškove oko uzgoja djece tamo namještenih oženjenih
činovnika, smatram opravdanim, da se onim tamošnjim šumskim činovnicima,
koji im adu zakonskim člankom I. ex 188.S. za državne šumare
propisanu podpunu strukovnu naobrazku, podieli službovni doplatak.


Stoga sam u ovu svrhu preliminirao u cielome svotu od 15.(300 K.
računajuć za neoženjene činovnike 200, za oženjene, odnosno za obitelj
uzdržavajuće pako 400 kruna pojedince.


Izvršivanje zak. članka XX. ex 18´J7. o državnom računovodstvu,
ter onog XIX. od godine 1898. o preuzeću obćinskih i inih šumah u
državnu upravu, svalilo je toliki posao na osoblje šum. računovodstvab,
za obavljanje kojeg sadanji status dostatan nije. Stoga sam u interesu
one službe potrebnim smatrao, da uz istodobno ukinuće 1. mjesta rač.
oficijala i 4 mjesta rač. vježbenika, ustrojim 2 nova mjesta rač. savjetnika,
6 mjesta rač. revidenta i 2 mjesta rač. protustavnika i da savezno


* Znafflti hoće: Funktions Zulage, ne zn.im da li odgovara. M. — Opazka
uredničtva: bolje „mjestDi" doplatak. ´ ^2


ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 52     <-- 52 -->        PDF

— 432 —


tomu podignem i broj strukovno-naukovnih doplataka. — Ustrojba ova


iznaša na teret državnih šuma više izdatka od 9305 kruna


U izvršenju zakona o uredjenju plaćah, uvršten je u ovaj proračun


i prvi stepen za u X. plaćevnom razredu namještene erarne liečnike,


pak je skrbljeno, da se liečniSke nagrade u smislu upute za računovodstva


kod osobnih beriva preliminiraju, uslied eesa su onda poslovni izdatci sa


odnosnom svotom umanjeni.


Buduć se pako zakonskim člankom IV. ex 1893. ustanovljene uredjenje
plaća i na lugarsko osoblje protegnuti ima, to sam ostvarenje
tog pitanja uzeo takodjer u] okvir ovog proračuna. Nu kod povišenja
plaća lugarskog osoblja nisam mogao prihvatiti ža temelj navedenim zakonskim
člankom ustanovljeni minimum plaće od 800 kruna, jer sam
kod uredjenja tih beriva ista načela želio mjerodavnima primiti, koja su
valjana za lugarsko osoblje namješteno kod u državnu upravu preuzetih
šumah, odnosno kod kr. ug. šum ravnateljstva u Bistrici*, ter koja su
sadržana u po Njegovom c. i kr. apostol. Veličanstvu odobrenom službovnom
sustavu. Prama tomu ustrojiti će se na mjesto dosadanjih sedam
plaćevnih stepena sa godišnjom plaćom od 480, 540, 600, 700, 720,
840 i 900 kruna, istom pet stepena sa plaćama od god. 600, 700, 800,
900 i 1000 kruna i to uz takovu razdiobu, da će tri četvrtine lugarskog
odnosno službeničkog osoblja redati u jednakom broju u plaćama od
600, 700 i 800 kruna; nadlugari pako, kao četvrti dio sveukupnog
osoblja, razdieljeni će biti jednako u plaće od 900 i 1000 kruna. Na
temelju ovom namjenjeno povišenje plaćah prouzrokovalo bi više troška
od 195804 kruna, nu pošto ovaj predmet postepeno, u roku od 3 godina
urediti namjeravam, to sam dosliedno tomu za god. 1900. preliminirao
sa jednom trećinom sveukupne potreboće, to jest iznos od 65.268 kruna.


Na podstupac podpore i nagrade preliminirani višak od
10 876 kruna proizlazi od onud, što se sjedne strane povišenjem statusa
osoblja naravno diže i ovdje potreboća, s druge pako strane od onud,
što potrebnim smatram, da se poslovanje osobitu službu vršećih činovnikah
i t. d. za čitavi činovnički sbor bodreći djelujućim dopitanjem nagradah
i materijalno priznaje odnosno naplati." M.


Uvjeti primaii,|ii u fniiiciisku šumarsku akailcmiju u Naney´u
promienjeni su u zadnje vrierae u toliko, da se pitomci još u dobi od
23 godina mogu primiti, a da im je, ako se ae mogu izkazati znanjem njemačkoga
jezika, slobodno se izkazati znanjem englezkoga jezika; nu jedan
od tih jezika moraju znati zbog porabe jedne ili druge šumarske literature


* Takodjer obdinske odnosno urbarske šume u Bistrici (SedmOgradska) daklem
ne drž. šum. ravnateljstvo u Bistrici (Neusoblj.


ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 433 --
Prcsušeiijc Popova polja u Hercegorini. Pronose se glasovi,
da vlada namjerava ozbiljno započeti oko presušenja Popova polja u
Hercegovini. To je polje, koje leži od Trebinja do sela Hutova (kotar
Stolac), kroz tri kotara, a visina oko 200 metara, koje od jeseni do konca
proljeća potapa rječica Trebiiijčica. Kada ne izadje velika, ponire u gornjem
polju i valjda izlazi kod Dubrovnika pod imenom Rieke. a to je ljeti; inače
ponire pod Hutovim nedaleko Haoži begova jaza u ponore. Najdolnji
ponor zove se Ponikva. Popovo polje je poprečno 1—2 kilometra široko,
a voda na njem, uza sve to, što ju mnogobrojni ponori žderu, naraste
preko 27 metara visine, te tad čitavo polje izgleda kao more, veliko oko
50 četvornih kilometara. Misli se, da se kroz podzemne rovove salieva
jedan dio te vode u more, a jedan dio kod Metkovića i sela Krupe u
dolinu rieke Neretve.


Porotnikoin za šumarstvo na parižkoj izložbi imenovan je iz
Hrvatske g. Dragan Turković, koji je zajedno sa presv. gg. banskim savjetnikom
Dr. I. Mallinom i Miroslavom grofom Kulmerom tečajem prošloga
mjeseca krenuo u Pariz, da sudjeluje kod radnja porote.


Za poučni izlet u Bosnn, koji kani naše družtvo poduzeti, stiglo
je družtvenom predsjedničtvu i opet prošloga mjeseca više prijava od
strane vanjske gg. družtvenili članova, tako da je broj onih, koji za
stalno u tom izletu sudioničtvovati hoće, već 30 prekoračio.


Poučno putovanje slušatelja gospodarstva na Križevačkom
zavodu. Polovicom prošloga mjeseca uputio se je oveći broj slušatelja
križevačkoga učilišta pod vodstvom upravitelja zavoda prof. G. Lenarčića
na oveće poučno putovanje u naše južne alpinske zemlje, a pohodit
će tom prilikom i neka gospodarstva u pograničnih predjelih gornje
Italije, jer je poznato, da su ta gospodarstva na vrlo visokom stepenu.


Moderna šumska pronietila u Bosnoj od osobite su važnosti za
eksploitaciju ogromnih tamošnjih šuma, jer se za turskih vremena nisu
gotovo nikakove ceste ili putevi gradile. Sadašnja šumarska uprava posvećuje
izgradnji savršenih modernih prometila osobitu pažnju, te će se
riedko naći zemlja u kojoj bi bilo u tako kratko vrieme toliko prometila
izgradjeno, koliko u Bosnoj. Medju ostalim sagradjena je tečajem
zadnjih dvijuh godina u okolici Sarajeva kraj Kobiljeg dola drvena spužalica
duga 16 kilometara sa troškom od kojih 80 tisuća forinti. Ova je
spuzalica (Holzriese) vrlo solidno gradjena, da može držati vođu, jer joj
je pad popriečno samo kojih 5% pa se na suho spuzati ne bi moglo.
Ovu su spuzalicu gradili hrvatski i talijanski radnici, a potrošeno je u
svem 12 tisuća m^ drva; a ona će služiti kojih 20 godina, da se po
njoj transportira kojih 600 tisuća m´ smrekovine i jelovine iz obližnjih
šuma. Po tekućem metru stoji ova spuzalica kojih 5 for. nu ipak je taj
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 434 —


trošak znatno manji i transport jeftiniji, nego da se je htjelo praviti ceste
i puteve. Bosanski erar dobit će usljed ove spuzalice čiste šumske takse
po m´ 1-5—1-8 for.


Šniuarska akademija u Evoisa n Finskoj. Profesor Mayer iz
Monakova posjetio je prošle godine Rusiju, da prouži tamošnje šumarske
odnoŠaje, pa je tom prilikom pohodio i Finsku — već nekoliko decenija
staru — šumarsku akademiju u Evoisu (finski, Evo). To je prava ,izolirana´
akademija smještena u malenom zabitaom selu u sred samih
šumah i jf^zerah, a udaljena do 50 kilometara od najbliže željezničke
stanice. Sve mane podpunoma izolirane stručne škole iztiču se u najvećoj
mjeri u ovom zavodu. Slušači, a i profesori i njihove obitelji odaljeni
su sasvim od svieta, pa radja to velikim nezadovoljstvom a uz to ostaje
sviet i potriebe svieta djakom nešto kroz nepoznato. Uvidili su tu veliku
manu i obćenito se u Finskoj želi, da se prenese šumarska nastava na
sveučilište u Helsingfors. Pošto u blizini Helsingforsa neima nikakovih
za pouku zgodnih šuma, to je finska vlada izradila osnovu, po kojoj bi
se nastava tako podielila, da bi slušači šumarstva slušali 2 godine —
većinom prirodoslovne — nauke na sveučilištu u Helsingforsu, a 2 godine
stručne šumarske nauke i nadalje na akademiji u Evoisu.


Pla(;a jednoga šumarnika prije 300 godina. Pod ovim naslovom
priobćuje prof. B. u Frankfurtskoj A. F. u. .1. Zeit. sliedeće: Sadanja
krunska domena Kerbach bila je već od 1562.—17.50. sjedište jednog
šumarnika. Prije .300 godina bio je tamo šumarnikom neki Boppo v-
Witzleben, koji je imao ove dohodke : 50 for. plaće, 60 vagana žitka i
1 bačvu vina. Za pripadajućih mu 40 hvati drva i 200 snopova ogranaka
dobivao je relut u iznosu 33´3 for Uživao je stan i odielo i 3 rali sjenokoše
i vrt. Osim toga imao je neke nuzgređne dohodke, tako : sabirati voće
i loviti ribe u nekom predjelu; žiriti 2 svinje, nu samo za svoju porabu;
ne ima li svinja dobije u to ime za svaku 1 for. Ako uhvati zvjerokradicu
ide ga 1 for. a u obće ´/.j nekih globa. Ovčarnica u Glattbachu
ima mu dati svake godine jedno živo janje; a tako i grad Gliiglingen o
Martinju, a trgovište Pfaffenhofen za uskrs 100 jaja i još neke druge
manje dohodke. Kad za dvor lovi na jelene, pripada mu koža; za srnu
dobiva 15 novčića, za zeca 12 nč., za jarebicu 8 nč., za trČku 6 nč., za
šljuku 5 nč. a za prepelicu 2 nč. streljarine. Za novu godinu ima mu
dati grad Brockenheim 2 zlatne forinte, Ginfingen i Vaichingen po 1 talir.
Od g. 1608. dobivao je za nadzor nad šumami samostana u Maulbronnu
25 for. u novcu i 28 vagana žitka i 2 viedra vina.


Podpore iz „pripomoene zaklade za uzgoj djece državnih
šumarskih činovnika". Podpore za naukovnu godinu 1900./1. iz ,pripomoćne
zaklade za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika", spada
ŠUMARSKI LIST 7/1900 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 435 —


jućih u djelokrug kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo, razdieliti ee se u
smislu statuta u mjesecu srpnj u tekuće godine.


Dionicima pođpora mogu postati mužka djeca, dotično sirotčad u
službovnom području kr. ug. ministarstva za poljodjelstvo službujućih ili
u službovnom području državnog šumarstva umirovljenih ili umrvših
šumarskih činovnika, koja javne gimnazije, ili realke, ili kr. ugar. šum.
akademiju u Ščavnici polaze, dotično u ove učevne zavode u jeseni godine
1900. stupiti kane u tom slučaju, ako je barem polovica ocjene u
njihovim svjedočbama o napredku u nauku sa „dobar" i „odličan" odkazana.


I oni, koji sada podpore uživaju, dužni su na novo moliti, te može
ne samo jedno, već u opravdanom slučaju dvoje, dapače i troje djece,
dotično sirotčadi pojedinog činovnika podporu dobiti.


Svota godišnje podpore izdaje se tečajem naukovne godine u 10
(deset) jednakih mjesečnih obroka. Barem ^/^ podpora podjeljuje se dječacim
a.


U molbenicama, koje roditelji ili zakoniti skrbnici pismeno podnieti
imadu, imadu se u slučaju, ako je više nego jedno diete, izkazati, koliko
je izmedju istih obskrbljeno, ili koliko nije obskrbljeno, nadalje da li
koje diete stipendiju ili inu stalnu podporu takove vrsti imade i ako da,
od koga i odkuda to dobiva?


Nadalje imadu se ove molbenice oblastnim svjedočbama o imućtvenom
stanju roditelja, dotično sirotčadi i svjedočbama o posljednoj učevnoj
godini učenika obložiti.


Pozivaju se usljed toga interesovani roditelji, dotično skrbnici, koji
podporu postići žele, da svoje molbenice najkasnije do 8. srpnja t. g
odboru „pripomoćne zaklade za uzgoj djece državnih šumarskih činovnika"
u Budimpešti, kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo, glavni šumarski odjel,
Nađor utcza broj 5.) priposlati izvole, tim više, jer se na kasnije prispjele
ili valjano neobložene molbe ne će obzir uzeti.


Hrvatski dužičarski radnici u Americi ne će od sele više naći
dobre zaslužbe, te se je stoga i u naših trgovačkih krugovih dobro poznata
tvrdka L. Kern iz Beča, koja u Americi najviše s našimi radnici
dužicu izradjuje, našla u interesu naših radnika prinukanom obznati, da
je proizvodnja navlas njemačke bačvarske gradje u američkih šumah
gotovo sasvim obustavljena, pa da s toga ne mogu računati, da bi tamo
lako zarade naći mogli. Kao uzrok tomu navadja vrlo veliku produkciju
na toj robi tečajem zadnjih godina, usljed koje su sva skladišta obilno
snabdjevana robom, koja sadu vrlo slabo prolazi još i iz tog obzira, što
se u Evropi toli rado više ne kupuje američka dužica zbog njezinih
dosta loših svojstva.