DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 661 —


U kojih je kotarih i obćinah bilo i prije volje za rad i


napredak, to su obćin. šume i pašnjaci prema tadanim okol


nostima uredjene.


Zakonah i naredabah bilo je uvjek, samo ako ih je tko


savjestno, marljivo, ustrajao i požrtvovno


p r o V a d j a 0 !?


Takove su okolnosti i danas. — »U radu je samo


spasinapredak«!


Nekoliko riječi o predzabranama u našim šumama.


Da naravno pomladjivanje šuma i u nizini ima svojih
prednosti, a naročito posmatrano sa financijalnog stanovišta,
ne će nitko osporavati. Ima što više slučajeva, gdje se takov
način pomladjivanja upravo jako preporuČa. Ali ima jedna
vrlo tamna strana njegova i to u hrastovim šumama nizine,
koje su čestoj poplavi izvržene, pa je potrebno, da šumar u
ovakovoj prilici lokalne odnošaje posve dobro prouči, prije
nego li če se odlučiti, komu će načinu pomladjivanja pristupiti
na površini, koja će se naskoro od stare hrastove sastojine
očistiti. O tom zavisi vrlo često, hoćemo li moći na toj
površini i opet odgojiti hrast, ili će ova skupocjena vrst drva
morati ustupiti mjesto drugim vrstima, naročito jasenu, sto ne
bi željeli.


Svrha je ovih redaka, da sa praktičnog gledišta, onako, kako
se to zbilja dogadja, nekoje takove slučajeve prikaže i tim one,
koji s tim u praksi može biti nisu imali posla, na ovu vrlo
važnu činjenicu upozori.


Gotovo je pravilo, da se hrastici 5, a mnogo puta i više
godina stave u predzabranu prije nego li će se sjeći, sa namjerom,
da se površina naravnim putem oplodi.


Ako je sastojina u dovoljnom sklopu, a šuma nije, ili je
može biti samo rijetko poplavi izvržena, pomladjivanje obično
uspije potpuno, te će se morati eventualno samo nekoji po
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 662 —


pravci sijanjem žira izvesti. Ovo je bez sumnje najjeftinije,
dakle i najbolji način pomladjivanja za ovakove šume.


Ali ako sastojina nije u dovoljnom sklopu, a uz to je
terrain duljoj poplavi izvržen, onda ne samo da nam se zabranjena
površina nede hrastom oploditi, nego će doći druge
vrsti drva, u prvom redu jasen, koje će nam hrastik posve
istisnuti.


Razlozi su dosta jednostavni. Većina naših starih hrastovih
sastojina prestara je, a sklop iA rijedak. U nizini raste uz
hrast gotovo svuda jasen, brijest, topola, joha i dr. Uzmimo,
da smo na onoj površini, koja će skoro na sječu doći i povaditi
ove t. ZV. bijele vrsti drva, pa da nam je ostao samo
hrast, nanese voda i vjetar uvijek množinu sjemena tih vrsti
iz okolnih sastojina, te će ovo sjeme u čistom hrastiku niknuti.
Nije li bijelo drvo povadjeno, biti će najezda njegovog podmlatka
još veća.


Ako je ovakova šuma otvorena za pašu i žirovinu i ako
u nju dolazi dosta marve, podmladak bijelog drva ne može
napredovati, jer ga marva ogrize i satare. No predpostavimo,
da se ovakova sastojina, kao što to obično biva, stavi u predzabrauu,
t. j . zapriječi se pristup marvi, a naprijed je spomenuto,
da predzabrana znade trajati 5 i više godina. U ovom
slučaju dobieemo sav drugi, samo ne hrastov podmladak, koji
smo dobiti htjeli. Vodom i vjetrom naneseno sjeme jasena
nikne, pa kako nema ničega, što bi taj mladi jasenov naraštaj
uništilo, uz to je sklop rijedak, pa dobiva dovoljno svjetlosti,
imačemo već za 2—3 godine bujan podmladak. Neka je žir
još prve godine predzabraue urodio, što se ne može nikako
uvijek predpostaviti, to će hrast niknuti samo ispod starih
hrastovih stabala´, a pošto su ova na rijetko, biti će neznatan
7o površine pomladjen hrastikom, dočim će sav ostali
prostor zauzeti jasen i druge nabrojene vrsti. No i taj mladi
hrastik u grupama imati će izdržati borbu sa jasenom, koji
ga okružuje, jer ovaj potonji mnogo brže raste, te ga na obodu
grupa nadkrili i uništi.
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 663 —


Mnogo je pak gore, ako žir prve godine predzabrane
ne urodi; u ovom de slučaju jasen obladati i onim prostorom
ispod hrastova, i mi demo imati nekada krasnu hrastovu sastojinu
pretvorenu u jasenovu, izmiješanu sa drugim bijelimi
vrstima. Možemo pokušati pa na ovakovoj površini sijati žir,
no trošak i trud biti de uzaludan, jer jedno, što de hrastove
biljke biti mladje i ved radi toga manje od jasenovih, a drugo,
što jasen mnogo brže raste, biti de hrastik posve ugušen.


Da predzabranjenu površinu ipak za hrast spasemo, ostaje
nam jedini izlazak, da jasenov podmladak preko ljeta radikalno
iskrčimo i odmah prve jeseni za tim žirom posijerao.


Iz ovoga se vidi, da predzabranom nismo postigli ono,
što smo želili, naime pomladjenje površine jeftinim prirodnim
putem, nego smo morali konačno opet pribjedi umjetnom načinu,
no samo o t?m grdnom razlikom, što sada imamo dvostruke
troškove, naime za krčenje i sijanje, dočim bi bez predzabrane
one prve izbjegli.


Za duljeg trajanja predzabrane izraste jasenik tako, da
pri sječi starih hrastova imademo gotovu mladu sastojinu.


Piscu ovih redaka poznati su nekoji predjeli, gdje su nekada
stajali prekrasni hrastovi, a opisanim načinom pomladjivanja
odgojila se je nehotice čista jasenova sastojina.


Moglo bi se primjetiti, da u pokraj hrasta u istoj sastojini
mogu odgajati i druge vrsti, a pokraj toga da hrast ipak dominira
nadalje, da se upravo u mješovitim sastojinama mogu
postidi povoljnije dimenzije hrastovih stabala, nego li u čistim.
Ovo je istina, što više, inovrstnog drva treba naročito u šumama,
koje su opteredene služnosti drvarenja, jer te vrsti
postignu dosta rano znatne dimenzije, pa si putem prorede
možemo pribaviti znatnu drvnu zalihu; nu za tu primjesu ne
trebamo si mnogo trti glave, jer de si ona i u čistom mladom
hrastovom naraštaju tekom vremena prokrčiti toliko prostora,
da de biti zastupana u dovoljnoj mjeri. Svako umjetno njezino
pogodovanje vodi do uništenja hrastika.


Moglo bi se nadalje redi i to, da bi u sastojinama sa
slabim sklopom trebalo odmah na početku predzabrane prazna
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 664


mjesta žirom posijati, prije dakle, nego se je jasen ugnijezdio.
U ovom slučaju predzabrana je opet bez svrhe, jer popunjavajuć
prazne prostore, koji sačinjavaju veći dio površine, potroši se
gotovo isto toliko, kao da smo sijali cijelu površinu, a ako
žir u vrijeme toga sijanja u predzabrani nije urodio, moramo
zbilja cijelu površinu zasijavati bez iznimke, kultivirati smo
ju dakle umjetnim načinom. Prava svrha predzabrane, jeftiniji
naime način pomladjivanja, nije postignuta. Prednost pak, da
ćemo u vrijeme sječe starih stabala imati podmladak star nekoliko
godina, paralizira se time, što je za vrijeme predzabrane
izgubljena pasarija i žirovina.


Istaknuta opažanja vođe do zaključka, da u rijetkim hrastovim
sastojinama, koje su čestoj poplavi izvržene, nije probitačno
pomladjivati naravnim putem t. j . predzabranom, nego
sijanjem žira i to najbolje u jesen one godine neposredno pred
sječom, te površinu istodobno staviti u zabranu. Ovo za to,
jer je površina prije sječe još čista, dočim nakon sječe smetaju
otpadci, a ako se i izvezu, ipak ostaje triješća i granja, koje
kod sijanja smeta, naročito kod uobičajenog sijanja pod motiku.


Ovakav način pomladjivanja uspije u opisanim sastojinama
najbolje, jer je mladi hrastik najmanje isto toliko star, kao i
inovrstni podmladak, pa se može s ovim uspješnije boriti.


Naše po vise stoljeća stare krasne hrastove sastojine, postale
su bez dvojbe naravnim putem bez pomoći čovječije, pa bi
se moglo reći, da i istaknute činjenice nisu posljedice navedenih
uzroka u predzabranama. Bez dvojbe, da su stare hrastove
sastojine postale prirodnim putem, ali neka je dopušćeno
ovdje istaknuti, da su nekada vladali drugi i odnošaji, koji
su bili od velikog upliva na mladi naraštaj.


Ako poplava dulje vremena traje, škodi mladom naraštaju
osobito proljetna voda; pri tome trpi hrastov podmladak
mnogo više, nego druge vrsti. Poplave pak u današnje doba
mnogo su češće i dugotrajnije nego nekada. Razlozi su tomu:


1. što su usljed intenzivnije uporabe drva u novije doba
sasječene silne šume, te voda dolazi u rijeke mnogo brže,


ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 25     <-- 25 -->        PDF

— 665 zbog
čega ove bi´zo nabujaju i razlijevaju se. Prije je gorska
voda trebala mnogo više vremena, dok je dospjela u glavne
rijeke, jer je bila na svom putu spriječavana; pri tom je mnogo
više ishlapilo, a mnogo je više i zemlja upila. Znatna dakle
količina te vode nije mogla u rijeke niti dospjeti.


2. U novije doba podignuti su mnogi nasipi lokalne naravi,
koji u pojedinim krajevima poplavu sprječavaju, ali ju
u drugim opet tim više pospješuju. Voda nema kao prije velike
površine za razlijevanje, mora dakle u nezaštićenim predjelima
nabujati brže i narasti više u visinu, a posljedica je
toga češća i dugotrajnija poplava.
Ovo su naravno u krupnim potezima istaknuti glavni
uzroci, no osim njih ima mnogo još drugih, koje treba posebno
istraživati i proučavati.


Istaknute činjenice govore proti predzabranama u nizini,
izvrgnutoj poplavi. Neka bude dopušteno ovom prilikom spomenuti,
da predzabrane nisu probitačne niti u šumama, koje
doduše nisu u većoj mjeri podvodne, ali koje imadu posve rijedak
sklop.


Ako se prazna mjesta odmah u početku predzabrane ne
kultiviraju, podivlja tlo i obraste korovom, trnjem, a djelomično
i inovrstnim drvećem tako, da je potrebno opet krčenje, ako
će se žir sijati; imamo dakle opet izdatke, bez kojih je moglo
biti. Prema tome bolje je i u ovakim sastojinama pomladjivati
načinom, opisanim za podvodne nizinske šume.


Nije svrha ovoga člančića niti iz daleka tvrditi, da bi se
ovim načinom pomladjivanja u svakom slučaju izbjegle ove
opasnosti, koje prijete hrastovim šumama sa strane drugih
vrsti drveća, ali to je sigurno, da su te opasnosti daleko manje
kada se predzabrane izbjegavaju, a u mnogim slučajevima prema
lokalnim prihkama dadu se posve odstraniti.


Ovo su opažanja iz prakse, pa se n.i žalost može tvrditi,
da su danas mnoge površine, na kojima su bili lijepi hrastici,
za hrast izgubljene, jer je ovaj morao ustupiti mjesto jasenu
i u manjoj mjeri drugim bijelim vrstima drveta. Velika je to
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 666 —


nevolja, pa treba mnogo pažnje i opreznosti da se otkloni, a
naročito u sadanje vrijeme, kada se stare hrastove sastojine
rapidno sijeku. X.


Opazka uredničtva. U ovom se članku raspravlja
vrlo važno pitanje o najboljem načinu pomladjivanja naših povodnih
hrastika, pa bi nam drago bilo, da i još s koje strane
0 tom koju čujemo, kako bi se konačno uglavili najbolji načini
pomladjivanja naših šuma, navlastito naših hrastika, tih naših
najvriednijih šuma. U obće članci, koji se odnose na »uzgoj šuma« za
nas su od najveće važnosti, jer kako se mnoge stare i prestare
šume sieku, smatramo punim pravom najvažnijom zadaćom
šumara u Hrvatskoj nastojanje oko što uspješnijeg i svrsishodnijeg
pomladjivanja šuma. Ovim bi se dielom šumarske znanosti
i prakse naši — naročito vanjski — šumari u prvom
redu što intenzivnije baviti morali.


Opis šuma zemljištne zajednice „Ravnagora".


(K ovogođišnoj ekskursiji hrv.-slav. šumarskoga družtva).


Sume zem. zaj. Ravnagora bijahu nekoč vlastnost knezova


Frankopana, te su svojedobno prošle u vlastnost državnog


erara (fiska) a tek segregacijom, provedenom god. 1896. izmedju


drž. šum. eraia i obćine Ravnagora, a vlastnost potonje t. j .


sadanje zemlj. zajednice.


Sume sve sačinjavaju sjevero-iztočni ogranak Velike Ka


pele (Julske Alpe) u visini od 800 — 1300 met. nad morem


odnosno sriednje visine 1100 met.


Tlo jeste vapnenac, kraške formacije, pokriven malom iz


nimkom (kao u Skrbastomu vrhu) plikom naslagom pjesku-


Ijaste ilovače i humozne crnice.


Što se štetnih vjetrova tiče, to su južn i vjetrovi po re


čene sastojine od važnosti, te imade obzirom na plitkost tla


zadosta vjetroizvala a i vjetroloma.