DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 678 —


imov. obeine sa sustavnimi berivi; nadalje abiturijenta šumarstva Zivka
Živanovića , kr. šum. vježbenikom kod kr. kot. oblasti u Sisku.


Prešao n bosansko-hercegovaeku službu Kr. šumarski vježbenik
kod kr. žup. oblasti u Požegi, Victor Tkala c imenovan je šumarskim
asistentom u Bosnoj kod tamošnje državne šumske uprave, s toga se je na


svojem dosadanjem službenom mjestu zahvaiio.


Umro. Martin Bubanj , trgovac u Vratima (Fužine) umro je početkom
pr. mj. Pokojnik bio je višegodišnji Član hrv.-slav. šumarskoga
družtva. -Slava mu!"


Đružtvene viesti.


Zapisnik XXIV. glavne skupštine lirv.-slaT. šumarskoga


đružtva*,, obđržavane dne 23. rujna 1900. u Zagrebu.


Točk a 1. Podpređsjeđnik družtva pozdravlja skupštinare uz izjavu,
da je družtveni predsjednik presvj. gosp. grof Marko Bombelles zapriečen
skupštini predsjedati. Ugarsko šum. družtvo zastupa velem. gosp. Havas,
kranjsko i austr. šum. družtvo te slavonsko gospodarsko družtvo podpređsjeđnik
velem. gosp. Zikmundovskj, dočim galičko družtvo tajnik
družtva gosp. A. Borošić.


Točk a 2. Pretres poslovnika za glavnu skupštinu hrv.-slav. šumar,


družta. čita se §. 1. Prima se sa izpravkom. čita se §. 2. Grosp. Nani


cini moli, da se rieč „zatvara" zamieni drugom. Nakon što je rieč ova


razjašnjena prima se ovaj paragraf, čitaju se §§. 3,, 4., 5, 6 i 7. Prima


se. čita se §. 8. Prima se sa tom promjenom, da se u mjestu „kao"


upiše veznik „i", čitaju se §§. 9., 10., 11., 12. i 13. Primaju se, čita se


§ 14. Gosp. Dojković moli, da se razjasni navod „većinom glasova".


Nakon kratke debate primljen je ovaj paragraf bez izpravka predlagatelja


čita se §. 15. Gosp. Nanicini predlaže, da se izpravi ova točka ondje


gdje se veli „uz tajnika" i zamjeni „sa tajnikom*. Izpravak prima se


čitaju se §§. IG.. 17. i 18. te se primaju.


Točk a 3. Razprava o izvještaju tajnika i o djelovanju upravlja


jućega odbora tečajem godine 1899./1900. Prima se bez prigovora.


Točk a 4. Izvješće odbora ad boe za izpitanje družtvenih računa i


imovine družtva za g. 1899. Prima se.


Točk a 5. Pretres proračuna za g. 1900. i izbor odbora ad hoc


za izpitanje družtvenih računa 2a g. 1900. čita se proračun po tekućim


brojevima. Gespodin Nanicini predlaže kod tek. broja 14., da se vanjskim


* Donosimo ga u ovom broju, prem bi ga već u prošlom broju donesti morali
— nu slučajno je izostavljen.


ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 679 —


odbornikom kod dolazka u sjedaiee podjeli primjerena podpora. Nakon
kratke debate nije ovaj primljen.´
Nakon što su sve stavke prihoda i razhoda pročitane, primljen je
proračun u cielosti.
U odbor ad hoe predlaže družtveni podpredsjedni i gosp. Zikmundovskj
gg. Ružićku i Mirka Puka.
Točk a 6, Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati buduća


XXV. glavna skupština.
Točka 7. Izbor družtvene uprave u smislu §§. 11. i 12. novih
družtvenih pravila. Nakon kratkog odmora prelazi se na glasovanje u
smisla §. 13. Podpredsjednik velem. gosp. Zikmundovskj, predlaže da se
koli za predsjedništvo toli i za odbor radi jednostavnijeg poslovanja u
jednom čitanju glasovnice predadu. Predlog ovaj prima se. Skrutatorima
imenuju se gospoda Eosmanith i Slapničar.


Po obavljenom skrutiniumu od predanih 73 glasovniea, izabran je:
Predsjednikom presv. gosp. grof Marko Bombelles sa 73 glasa Podpredsjednikom
I. velem. gosp. savjetnik Zikmundovskj sa 71 glasom. Podpredsjednikom
II. velem. gosp. ravnatelj Havas sa 73 glasa. Tajnikom
pogl. gosp. Andrija Borošić sa 72 glasa. Blagajnikom gosp. Leo Sipek
sa 73 glasa. Odbornicima gospoda: Csipkay sa 58 glasa, Fischbach sa
72 glasa, Grund sa 73 glasa, Nagy sa 67 glasova, Hajek st. sa 72 glasa,
Bona sa 69 glasova, Laksar sa 73 glasa, Benak sa 70 glasa, Frkić sa 72


glasa, Kesterčanek sa 72 glasa, Partaš sa 73 glasa, Kern sa 71 glasom,


Eosmanith sa 52 glasa, Trotzer sa 72 glasa i E. Slapničar sa 38 glasova.


Točk a 8. Predloži gg. skupštinara, koji se u smislu §. 21. slovo f)
družtvenih pravila mogu bar 2 dana prije skupštine predsjedničtvu pismeno
prijaviti.


Gosp. Ugrenović pismeno predlaže, da se ustroji zaklada za djecu kr. ze


maljskih, imovno-obćinskih i urbarskih šumarskih činovnika.


Predlog je odbora, da se visoka vlada u tom pravcu zamoli za pro


vedbu. Prima se.


Gosp. Mato Kovačina predlaže, da se popis knjiga družtvene knjiž


nice sastavi, i da se ove na želju pojedinog člana družtva [na stanovito


vrieme posudjuju.


Nakon podulje debate u kojoj sudjeluju gg. savjetnik Zikmundovsky,
Dojković, Borošić, Vac, Aue, PeiSić, primljen je većinom glasova predlog
gosp. Kovačine sa dodatkom, da se knjige uz revers bez jamčevine pojedinim
članovom izdadu.


Čitaju se brzojavi upravljeni na šumarsku skupštinu od gg. Althalera,
Hranilovića i Lepušića, koji su pozdravljeni sa ,Zivili!"
Gospodin Dojković pita zašto nisu njegovi podneseni predloži stavljeni
na dnevni red. Gospodin podpredsjednik savjetnik Zikmundovsky