DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 680 —


odvraća, da se ti predloži ne mogu staviti na dnevni red, i jer nisu kao
predloži formulirani, već su to pitanja, koja se nisu mogla kao takova
na dnevni red staviti, radi čega je i odbor odustao da se ovi na dnevni
red stave.


Nakon podulje debate zaključeno je većinom glasova da se predlagatelj
umoli, da svoje predloge za buduću skupštinu valjano formulira.
Nakon što je podpredsjeduik skupštinarom zahvalio na sudjelovanja,
zaključena je skupština a zapisnik ovjerovljen po dvojici skupštinara.


F.
Zikmundovskj, predsjednik. Abramović, perovodja
Matić V. r. Svoboda v. r.
Osnova zakona


kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja 1894. o ure"
djenju šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji.


Zemaljski šumarski nadzornici II. razreda uvršćuju se u VIII. činovni
razred i ustrojavaju se kod šumarskog odsjeka kr. zemaljske vlade mjesta
šumarskih povjerenika u IX. činovnom razredu.


§ 2.
Zemaljske šumarske nadzornike I. razreda imenuje ban.


§ o.


Ustanove zakona od 20. kolovoza 1894. ob uredjenju beriva zemaljskih
urednika i službenika u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji protežu
se i u pogledu plaća na šumarske urednike kr. županijskih i kotarskih
oblasti.


§ 4.
Plaća nadlugara ustanovljuje se u tri stupnja iznosom od 800 K.,
700 K. i 600 K. na godinu.


§. 5.


Provedba ovoga zakona povjerava se banu.


Obrazloženje


k osnovi zakona, kojim se preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja
1894. o uredjenju šumarsko-tehničke službe kod političke uprave u kraljevinah
Hrvatskoj i Slavoniji.
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 681 —


Samarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavonji uređjena je zakonom od 22. siečnja 1894.


U vremenu od 5 godina, odkako je spomenuti zakon u krieposti,
pokazala se je potreba, da se neke ustanove toga zakona shodno promjene.


Po sada u krieposti stojećoj osobnoj i plaćevnoj šemi nisu ustrojena
mjesta VIII. dnevnog razreda medju šumarsko-tehniokim josobljem
kod kr. zemaljske vlade, pošto su se zemaljski šumarski nadzornici I.
razreda jednako tajnicima zemaljske vlade, u VII. dnevnom razredu,
dočim zemaljski šumarski nadzornici II. razreda preskokom VIII. dnevnog
razreda, u IX. dnevni razred uvrstili.


Uvrštenje zemaljskih šumarskih nadzornika II. razreda u IX. dnevni
razred pokazalo se je neshodnim s razloga, što takodjer i županijski šumarski
nadzornici II. razreda u IX. dnevnom razredu stoje, kao nadalje
i s toga, što zemaljski šumarski nadzornici II, razreda dolaze u položaj,
da imaju nadgledati službene poslove županijskih šumarskih nadzornika


I. razreda, kao i upravitelja gospodarstvenih ureda krajiških imovnih
obćina, stojećih u VIII. dnevnom razredu.
Usljed toga izpostavlja se prieka nužda, da se kod šumarskog odsjeka
kr. zemaljske vlade ustrojena 3 mjesta zemaljskih šumarskih nadzornika
II. razreda, IX. dnevnog razreda napuste, te namjesto istih ustroji
1 mjesto zemaljskog šumarskog nadzornika II. razreda u VIII. dnevnom
razreda i 2 mjesta šumarskih tehničara IX, dnevnog razreda u svojstvu
kr. šumarskih povjerenika kako je to i u §. 1. predležeće osnove zakona
navedeno.


U smisla §. 5. zakona od 22. siećnja 1894., kojim se uređjuje
šiimarsko-tehnička služba kod političke uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji, pridržano je pravo imenovanja kr. zemaljskih šumai´skih
nadzornika I. razredu, stojećih u VII. dnevnom razredu, Njegovomu
Veličanstvu.


Previšnjim riešenjem od 23. veljače 1899. blagoizvoljelo je pako
Njegovo Veličanstvo premilostivo ovlastiti bana kraljevina Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije, da može u buduće u vlastitom djelokrugu imenovati
kr. računarske nadsavjetnike kao i u obće sve činovnike VII. dnevnog
razreda, u koliko to imenovanje postojećim zakonima nije izrično pridržano
Njegovom Veličanstvu.


Pošto u smislu toka previšnjega riešenja imenovanje u VII. dnevnom
razredu stojećih tajnika zemaljske vlade spada u vlast bana, i buduć se
zemaljski šumarski nadzornici I. razreda nalaze u statusu činovnika VII.
dnevnog razreda zemaljske vlade, to se izpostavlja dalnja potreba, da se
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 682 —


§. 5. napred navedenoga zakona od 22. siečnja 1894. preinači tamo, da
de ban ovlasti i na imenovanje zemaljskih šumarskih nadzornika I. razreda,
kako je to izraženo u §. 2. zakonske osnove.


Zakonom od 20. kolovoza 1894. o uređjenju beriva zemaljskih urednika
i službenika u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, odredjeno je u
§. 15., da se ustanove toga zakona protežu na šumarsko-tehničko osoblje
kod kr. županijskih i kotarskih oblastih samo u pogledu stanarina ali
ne u pogledu plaća.


TJsljed ove zakonske ustanove uživaju šumarski tehničari kod kr.
županijskih i kotarskih oblastih, stojeći u VIII., IX. i X. razredu, manju
plaću nego činovnici istog dnevnog razreda ostalih grana autonomne zemaljske
uprave.


Plaće" kr. kot. šumara II. razreda stojećih u XI. dnevnom razredu,
sa godišnjih 1.200 K. i 1.400 K., nisu doduše manja od plaća u istom
dnevnom razredu stojećih ostalih zemaljskih urednika; ali zato postoje
kod kr. kot. šumara, kao i u obće kod svih šumarskih tehničara kr.
kr. žup. i kot. oblasti samo dva plaćevna razreda, dočim su za ostale u
jednakom dnevnom razredu stojeće urednike autonomne zemaljske uprave
shođnijim načinom normirana po tri plaćevna razreda.


Pošto šumarski tehničari, koji se nalaze u statusu činovnika kralj,
zemaljske vlade posve jednaka beriva uživaju kao i ostali u jednakom
dnevnom razredu stojeći činovnici zemaljske vlade, preporuča se izjednačenje
plaća šumarskih tehničara kod kr. županijskih i kotarskih oblastih
sa plaćama ostalih zemaljskih urednika već iz samog razloga pravičnosti,
kao nadalje i obzirom na to, što se premu ustanovi §. 6. zakona od 22.
siečnja 1894, o uređjenju šumarsko-tehničke službe, kod političke uprave
primaju u zemaljsku službu u pravilu samo šumarski stručnjaci sa podpunom
akađemičkom naobrazbom.


Za ovo izjednačenje plaća govore dalje i razlozi oportuniteta, jer će
inače absolvirani šumarski akademičari radje potražiti službu kod krajiških
imovnih obćina i državne šumske uprave, gdje im se pružaju veće
plaće, nego li će se posvetiti zemaljskoj službi.


Kr. nadlugari kod političke uprave, uvršteni su sada u dva plaćevna
razreda od godišnjih 800 K. i 600 K.


Obzirom na napred razložene obstojnosti čini se probitačnim, da se
i ovi organi, poput podvornika kod županijskih i kotarskih oblastih uvrste
u tri plaćevna razreda od 800, 700 i 600 K.


Prema tome uvrštene su u §. 3. i §. 4. zakonske osnove takove
ustanove, kojima će se šumarski tehničari i kr. nadlugari namješteni
kod županijskih i kotarskih ublastih u pogledu plaća izjednačiti sa ostalim
zemaljskim urednicima i službenicima.
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 683 —


Kotarski šumari II. razreda stojeći u XI. dnevnom razredu, uživaju
sada plaću od godišnjih 1.400 K. i 1.200 K., a nadlugari plaću od godišnjih
800 K. i 600 K , dočim bi prema predlogu ove zakonske osnove
u buduće šumarski tehniSari XI. dnevnog razreda dolazili u plaćevne
razrede od god. 1.400 K., 1.200 K. i 1.000 K., a nadlugari u plaćevne
razrede od godišnjih 800 K. i 600 K.


Uslied toga će se morati njekim kotarskim šumarom II. razreda,
koji sada uživaju u ime godišnje plaće više od 1.000 K njekim nadlugarom
koji uživaju već sada plaću od godišnjih 700 K, kada budu uvršteni
u novoustanovljene niže plaćevne razrede do svojedobnog promaknuća
u viši plaćevni razred dopitati osobni u mirovinu uraćunivi doplatak,
i to kod kotarskih šumara II. razreda pod 200 K. a kod nadlugara
po 100 K. na godinu u svrhu izjednačenja sa njihovom dosađanjom
plaćom.


Prema ućinjenom obraćunu pokazuje se, ustrojenjem 1 mjesta zemaljskog
šumarskog nadzornika VIII. dnevnog razreda i izjednačenjem
plaća šumarskih činovnika i kr. nadlugara kod županijskih, odnosno kotarskih
oblastih sa plaćami ostalih urednika i službenika veća potreba u
početku sa 9.500 K. Kada pako prestanu napred spomenuti privremeni
osobni doplatci kod kr. kot. šumara II. razreda i kod nadlugara, odnosno
kada ovi budu promaknuti u novo ustrojene više plaćevne razrede, spasti
će ova veća potreba na svotu od 6.500 K.


Ovoj većoj potrebi stoji pako prama dotičnom obračunu nasuprot
manja potreba od 10.130 K., usljed česa se već u prvom početka izpostavlja
prištednja ´,od godišnjih 6´iO K., koja će se prištednja postepenim
prestajanjem rečenih osobnih doplataka povećavati.


Ova prištednja će se polučiti time, što će se kod zemaljske vlade
sada sistemizizana tri mjesta zemaljskih šumarskih nadzoznika IX. dnevnog
razreda napustiti, i mjesto ovih ustrojiti na novo samo dva mjesta šumarskih
povjerenika istog dnevnog razreda ; nadalje, tim, što će se kod
kotarskih šumara X. i XI. dnevnog razreda po jedno mjesto, a kod kr.
nadlugara 4 mjesta napustiti.


Ovo umanjenje broja šumarskih činovnika i nadlugara, moći će se
prema dosada stečenom izkustvu bez uštrba na interes službe provesti.


Ovom osnovom zakona udovoljiti će se potrebam, koje su se u sadašnjoj
organizaciji šumarsko-tehničke službe kod političke uprave pokazale,
a neće se ipak potreba zemaljskog proračuna povećati, već će se
dapače kako je gore razložeuo, polučiti prištednja.