DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 47     <-- 47 -->        PDF

- 687 —
na 38.485 K., pa je poznata tvrdka Mohr, i drug ponudila 38.487 K.,
nu dražba nije odobrena, jer da je ciena u službenim novinama pogrieSno
izkazana bila. U krugovih šumskih trgovaca, to se vrlo nepovoljno komentira.


Različite viesti i sitnice.


Pitanje o državnoj pripomoći pasivnim imovnim obćinaui
u bivšoj vojnoj Krajini 6ini se, da je došlo u povoljni stadij za te imovne
obćine, jer je — kako s pouzdanog vrela doznajemo — pohodio izaslanik
vis. kr. ugarskog ministarstva za poljodjelstvo gospodin centralni
šumarski savjetnik Szenes nedavno ove imovne obćine, a pratila
su ga na putu vel. gospoda: kralj, odsječni savjetnik i zemaljski šumarski
izvjestitelj F. Zikmundovski i kr. šumarski ravnatelj J. Havas_
Tiče se to imovnih obćina I. i II. banske i slunjske, za koje se je već
prigodom segregacije predvidjalo da će biti pasivne, te im odmah milošću
Njegovog Veličanstva kralja državna pripomoć obećana. Da su te
imovne obćine izim II. banske, podpore doista potrebne obćeje poznata
činjenica, pa će se time udovoljiti dugo i težko osjećanoj potrebi tamošnjega
naroda, koji je razmjerno prema drugim imovnim obćinam prigodom
provedene segregacije državnih Suma dosta slabo prošao. Tom će se prilikom
valjda riešiti viseće pitanje o imovnoj obćini ličkoj, koja, kako je
poznato, nije nikada samostalno gospodariti počela, niti je gospodarstveni
ured ustrojen zbog pomanjkanja državne pripomoći.


Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva nije
se ove jeseni obdržavao, prem je bio rok već opredieljen i obznanjen i
to s toga razloga, je se je premalo kandidata prijavilo — samo tri. Time
priStedjen je zemlji znatni trošak, koji ne bi bio u nikakovom razmjeru
sa rezultatom. Pojedini kandidati obaviešćeni su o tom pravodobno i
istodobno upućeni, da se u sliedećem roku dojdućega proljeća izpitu podvrgnu.


Kako se lieče psi, Itoji se gruvanja pušaka plaše. Dosta ima
pasa koji se boje pucanja, pak već iza prvog hitca, kojega je lovac izpalio,
bježe glavom bez obzira kući. Većinom su to psi, koji su naglošću
lovca od puščauoga hitca stradali. Da takovih plašljivih pasa ima, svakomu
je lovcu dobro znano, a da to i na potomstvo prelazi, to je već
mnogo puta opaženo. Takovi su dakle psi i uz najbolji njuh i dresuru
za lov nesposobni. Čitali srao da Amerikanci na ovaj originalni način
ovakove pse lieče i za lov uporabivimi čine.


Lovac ode na čamcu s takovim psom na sried kakove velike vode,
jezera ili rieke, pa izpali jedan ili više hitaca. Pas od straha skoči u
vodu, nu jer je obala daleko, on će se u smrtnom strahu držati ipak u
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 688 —


blizini čamca, te će u borbi za svoj život i nadvladati strah kojega ima
pred puškom. Lovac na to uzme psa u čamac, miluje ga, a tad opet pucati
stane. Nakon nekoliko takovih lekcija izgubit će pas strah pred
puškom, te se kasnije i na kopnu ne će više bojati gruvanja pušaka.


Creodetski strojeri od ma^aalitima. Već je spomenuto u ovom
listu, da su u najnovije vrieme počeli praviti promjerke od magnaliuma,
a sad se kao najnovije javlja, da je poznata tvrdka Neuhofer i sin u
Beču napravila i prve geodetske strojeve od magnalium. Ti su strojevi
mnogo laglji nego li do sele običajni od žute mjedi, pa mogu navlastito
dobro služiti mjernikom u brdovitih predjelib, gdje se figurant jedva i
sam uzpinje i kud i kamo teže, kad još mora težak instrumenat prenašati.


Konkurencija drvenim željezničkim podvlakam? Inžinir Skrobanek
izumio je kako je moći iz treseta napraviti takovu masu, koja je
po svojim svojstvima sasvim slična drvu, pa da će se naročito od te
mase moći praviti željezničke podvlake, koje bi bile isto tako dobre kao
one od drva a mnogo jeftinije.


Šumski nasadi u spomen smrti blagopokojne kraljice Jelisave
u Ugarskoj znatni su, jer se iz objelodanjenih službenih izvještaja razabire,
da je tom prilikom do 3 milijuna raznovrstnog šumskog drveća i grmlja zasadjeno,
a kr. ugar. ministarstvo za poljodjelutvo obznanjuje, da daje
svakomu bezplatno šumske biljke za popunjenje tih nasada. Priznati
moramo, da je doista liep i koristan običaj kod raznih zgoda, kojima se
želi spomen na dugo vremena što bolje uzčuvati, provesti šumska sadnje
i stvoriti time trajne spomenike tih, bilo radostnih ili žalostnih zgoda.


Šumarska zakonska osnova, predložena lirv. saboru, kojom
se djelomično preinačuju neke ustanove zakona od 22. siečnja 1894. o
uredjenju šumarsko-tehničke službe kod uprave u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji — koju na drugom mjestu zajedno sa obrazloženjem donosimo
— udovoljit će želji intevesovanih šumarskih krugova obćenito u
toliko, što će već jednoć prestati anomalija, da su plaće ostalih činovnika
istih činovnih razreda drugačije — u pravilu veće — nego li šumarskih
stručnjaka i tako provesti izjednačenje, Dobiti će tim oni, koji se nalaze
više u X. činovnom razredu i svi oni, koji su obee u IX. i VIII.
činovnom razredu, ali žalibože izgubiti oni, koji se nalaze u XI. činovnom
razredu odozdo, jer je dosadanja plaća šumarskih tehničara, stojećih u


XI. dnevnom razredu iznosila 1200 i 1400 K , a u buduće će iznositi
1000, 1200 i 1400 K. Živa je i jednodušna želja šumara, da se u obće
XI. dnevni razred kod političke službe dokine, gdje ti šumarski stručnjaci
nose naslov „kr. kot. šumar", a stručnjaka sa naslovom „šumar"
ne ima ni kod uprave državnih šuma ni kod imovnih obćina, jer stoje
svi takovi u X. činov. razredu. Ne prelazi se u pravilu iz ovoga XI. razreda


ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 689 —


brzo u X. razred i dalje — kako kod pravnika bilo koje struke — a ipak
se u pravilu traži akademižka naobrazba (iza 4 godine samo takova) pa se
i o potrebi toga, da se taj XI, dnevni razred dokine, svagda u šumarmarskih
krugovih. razpravlja i težko očekuje čas, kad će se dokinuti.


Poznato nam je, da je upravo sada težko ostvariti ovu obću želju
šumarskih stručnjaka, jer je uslied slabih godina i raznih kriza gospodarstvenih
dohodak Hrvatske i Slavonije malen, pače nazadovao, tako da
je naša tangenta manja nego li je bila prošlih godina, a dokinuće XI.
razreda stajalo bi oko 19 hiljada kruna više, pak se i uz najbolju volju mjerodavnih
krugova ne bi mogla ta želja sada ostvariti, nu da bar visoki sabor
ovlasti vis. kr. zemalj. vladu, da ona donese novu zakonsku osnovu, kojom
se taj XI. razred ukida, čim to novčana sredstva dozvole.


Šumarstvo u proračunskom odbora hrv. sabora. Kod stavka


7. „Šumarstvo" razvila se je u saborskom proračunskom odboru sliedeća
debata koju niže priobćujemo.
Nar. zast. g. dr. Josip Fran k priznaje, da šumska uprava kod
kr. zem. vlade stoji na visini svoje zadaće, ali nam u kotarima da ne
odgovara posve i da kotar, šumarski organi odveć tjesnogrudno shvaćaju
svoju zadaću. Navadja za primjer Grašenicu, gdje je narod stradao, zadužen
je (govornik producira do 120 mjenica tamošnjeg pučanstva), a
kot. šumar ne dozvoljava posjeći 80 rali šume, prem je ima do 800 rali.
U Voloderu opet ne će narod da se sječe šuma, a kot. šumar je odredio,
da se mora sjeći za ogriev.


Preuzv. g. ban Dragutia grof Kh uen-He d er v ar y iztiče, da je
naša šumarska uprava još jako mlada, pa zato je lahko moguće, da imade
svojih nedostataka i upravo začudno bi bilo, kada ih ne bi imala. No
sa tužbama našega naroda, ne samo seljaka već dapače često i visoke
inteligencije, na šumsku upravu valja vrlo oprezno postupati, jer kod
nas vladaju neki čudni nazori o šumama, i svatko drži, da šumama nije
druga svrha, nego da se posjeku, a kada se to u vlastitom interesu onih
čija je šuma, sprečava, da im se tako očuva šumska glavnica, onda se
dižu tužbe i jadikovke. Konkretni slučajevi, koje je predgovornik naveo,
nisu mu poznati, ali će se dati o njih informirati; ali odmah iztiče, da
je vlada prečesto, kada je narod pao u nevolju, dozvolila sjeći stanoviti
dio šume. Pa Sto se dogodilo ? Suma se posjekla, nova se nije zasadila,
novac se potrošio, a narod se zaduživao dalje, misleć, da će se opet, kada
dogori, sječi šuma. To mora prestati, te govornik izjavljuje, da će vlada,
baš u interesu naroda, biti u buduće malko tvrdjeg srdoa u podjelivanju
dozvola izvanrednog sječenja šume. Uviek bo se govori: ovo je zadnje
zaduživanje, a za par godina stara je nevolja opet tu. To mora, kako
je već rekao, prestati, jer šta rade one obćine, koji nemaju šume, pa
ŠUMARSKI LIST 12/1900 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 690 —


ipak živu ? Šta se po predgovorniku produciranih mjenica tiče, to priznaje,
da je to žalostan pojav, ali njemu nije kriva šumska uprava, već kojekakve
naše ladanjske banke, koje seljaka upravo zavadjaju na zaduživanje.
To se ne će popraviti, dok nekoliko tih malih zavoda ne propadne. Žalostno
je, što se čovjek obično samo na vlastitoj šteti uči.


Nar. zast. g. dr. Ivan Banjavči ć tuži se, da lugarsko osoblje ne
odgovara svojoj zadaći i da ono narod često veksira. Moli vladu, da
tomu učini kraj.


Preuzv. g. ban Dragutin grof Khuen-Hedervary izjavljuje, da
vlada kod lugarskog osoblja drži vrlo strogu disciplinu, no žalibože sav
je još materijal, iz kojega se kod nas to osoblje rekrutira,.vrlo manjkav,
pa za to je težko izbjeći nedaćam. Čestit lugar, baš za to, jer čuva šumu,
brzo je nemoguć u kraju, u kojem službuje, pa onda dodju ljudi manjih
vrlina. U ostalom, i u tom pogledu već ide na bolje, pa će s vremenom
dok se naš narod privikne na racionalno gospodarenje šumom, biti još
bolje. Za sada se hoće strpljivosti, a vlada dotle strogo pazi na lugarsko
osoblje, pa samo moli g. zastupnika, da se svim silama ne zauzme za
ovog ili onog lugara, kako je to već bivalo, kada ga vlada radi nepodobština
odpusti.


Nar. zast. g. dr. Ivan Banjavči ć upozoruje vladu na pojav, da
kod nas mnogi kupuju imanja, posjeku šume, pod izlikom, da će uvesti
novu kulturu, pa onda dotično imanje parceliraju, a dotični kraj ostane
bez šume, što je od sudbonosnih posljedica po klimatičke mjestne ođnošaje.


Preuzv. g. ban Dragutin grof Khuen-Hedervary iztiče, da je
vladi pri spomenutim pojavima težko utjecati, jer tu se radi o privatnom,
a ne obćinskom vlastničtvu. Nu koliko joj zakon dopušta, ona i tu pazi,
da ne bude nevolje i štete.


Naslov 7. bude za tim primljen.


Mi šumari moramo ponovno da zahvalimo Preuzv. gosp. banu na ovoj
liepoj besjedi, koju je izrekao u obranu naših šuma i tim dokazao koliko
mu leži na srcu pravo konservativno racionalno šumarenje, za koje i mi
radimo, pa često dolazimo u opreku sa žiteljstvom, kojemje često viŠe do časovite
koristi nego da se što bolje sačuva i uzdrži šuma, taj znatni narodni
imetak, pa da ih dobro uzčuvane preda kasnijem potomstvu, da i ono
bude imalo vrela iz kojih će crpsti.


Uredjnje Ivan Partaš,prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. AIbrecht (J. Wittasek).