DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 218 —


Nakon proSitanja bude zapisnik bez primjetbe ovjerovljen po đružtv.
odbornicima p. n. gg. H. Grundu i I. Partašu.


Točka 2. Pretres kućnoga reda. Predsjednik pozivlje družtvenog
tajnika da Sita kućni red za upr. odbor hrv.-slav. šum. družtva,
sastavljen u smislu alineje 5. §. 12. družtv. pravila.


čita se §. 1.
Prima se.
čita se §. 2.
Družtv. odbornik g. prof. Kersterćanek stavlja predlog, da se u


trećoj alineji toga §, izpusti stavak „na družtvenog blagajnika kao takovoga"
tako, da bi ova alineja u buduće glasila: „Sve na družtvo
upravljene dopise ili pisma, ako nisu naroćito upravljena na uredničtvo družtvenoga
časopisa, prima predsjednik zajedno sa tajnikom".


Upr. odbor usvaja ovaj predlog nakon kratke razprave.
Čita se §. 3.
Prima se.
čita se §.4. .
Prima se uz predlog I. družt. pođpred. V. g. P. Zikmundovsky-a,


da se u podjednoj alineji pred rieč „obrazlože" uvrsti „kratko".
čita se §. 5.1


I. družtv. podpredsjednik V. g. Ferdo Zikmundovskj stavlja predlog,
da se umjesto ovog paragrafa uvrsti novi paragraf 5. glaseći:
„U sjednicah upr. odbora stvaraju se zaključci većinom glasova
prisutnih; u slučaju, da se glasovi razpolove, odlučuje glas predsjednika.
Ako se razprava tiče vlastitih posala kojega člana predsje*ničtva
ili odbora ili njegovih bližnjih rodjaka, ne može on prisustvovati sjednici,
dok odnosna razprava traje".


Pošto je glede načina glasovanja u odborskih sjednicjh, već u
§. 16. družtv. prav. nuždno ođredjeno, zaključuje se, da se kao novi
§. 5. prihvati samo druga alineja predloga.


Prema tomu mienjaju se brojevi ostalih paragrafa kućnog reda.
Čita se §§. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Prima se.
čita se §. 12. (novi, stari 11).
Družtv. odbornik prof. Kesterčanek stavlja predlog, da se sadanja


stilizacija ovoga §. posve napusti ; te isti preinači onamo, da se uprava
družtvenoga muzeja predade vis. kr. zem. vladi.
Nakon razjašnjenja ovoga predmeta po 1. druž. podpredsj. V. g.


F. Zikmundovsky-u zaključuje upr. odbor, da se predlog od g. Kesterčaneka
ne prihvati, pošto upr. odbor i onako nije nadležan, da razpoloži
sa ovom družtvenom imovinom.