DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 219 —


Nakon toga stavlja I. druži pođpr. V. g. F. Zikmundovskj pređlog,
da se u ovaj §. uvrsti kao nova posledaja alineja sliedeće:


„Našastarski predmeti šum. muzeja ne smiju se prenašati u druge
prostorije, a niti se ove prostorije nesmiju rabiti u druge svrhe osim
za smještenje sbirkah družtvenoga šum. muzeja".


Upr. odbor usvaja ovaj predlog.


Čita se §§. 13, 14, 15 i 16.


Prima se


Konačno se zaključuje, da se kućni red prema novo prihvaćenoj
redakciji otisne u družtv. časopisu i osim toga razdieli medju gg. odbornike.


Točka 3. Riešenje tekućih predmeta. Izvješćuje se, daje družtvena
uprava u smislu zaključka upr. odbora od 22. prosinca 1900. podniela
vis. kr. zem. vladi, odjelu za unut poslove, izvještaj glede iznajmljenja
dvajuh stanova u I. katu za proširenje kr. Šum. akademije, te se čita
odnosni družtveni spis od 24. prosinca 1900. br. 214.


Na taj izvještaj družtva uzsliedilo je riešenje vis. kr. zem. vlade,
od 30. prosinca 1900. br. 87420, kojim ona načelno izjavljuje, da će za
oba stana platiti godišnju najamninu od 2000 K., nu da družtvo kuhinje
i izbe u sadanjih stanovih o svom trošku adaptira u svrhe kr. šum. akademije,
te joj stanove preda posve adaptirane 1. svibnja 190i.


Vis. kr. zem. vlada uzeti će pako one prostorije u najam od 1. travnja
1901.


Podjedno se čita napomenuto visoko riešenje kr. zem. vlade.


Pošto je pako kr. zem. vlada načelno uvjete družtva prihvatila izvješćuje
se upr. odboru, da su stanovi stanarom I. kata na 31. prosinca
1900. odkazaui do 1. travnja 1901.


Upr. odbor uzima riešenje vis. kr. zem. vlade od 30. prosinca 1900
br. 87420 na znanje, te podjeduo zaključuje, „da će hrv.-slav. šumar,
družtvo oba stana u I. katu u šum. domu počam od 1. travnja 1901.
iznajmiti za kr. šum. akademiju, uz godišnju najamninu od 2000 kruna,
te uz iste uvjete uz koje su iznajmljene sadanje prostorije kr. šumar,
akademije; nadalje, da će družtvo nositi troškove adaptacije sadanjih
nuzprostorijah upitnih stanovah do visine od 1000 kruna, u koliko bi
pako ovi troškovi tu svotu premašili, da se namire iz zemaljskih sredstvah".


Pošto je time dnevni red bio izcrpljen bude ova zaključena a ovaj
zapisnik u sjednici upr. odbora od 27. ožujka 1901. pročitan, ovjerovljen
i podpisan.


Izpravak. Povodom „izpravka" koje je slavno predsjedničtvo hrv.slav.
šumarskoga družtva priposlalo uredničtvu „Agramer Tagblatta* i
„Šumarskoga lista" i koji je „izpravak" bio u „Šumarskom listu" br. 2.
od 0. g. otisnut, umoljeno je uredničtvo „Šumarskoga lista" od dopis