DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 220 —


nika povremenog časopisa ,Agramer Tagblatt" podpisanog sa oznakom
,Ein Lanđforster" (a to je g. Vilim Dojković, um. kr. žup. šumarski
nadzornik) da temeljem §. 16. zakona o porabi tiska uvrsti sliedeći već u
povremenom časopisu „Agramer Tagblatt" od 31. siečnja t. g. objelodanjeni


Izpravak


koji glasi: „Dozvolite mi da konstatujem, da je slav. predsjedništvo u
toč. 2. i 3. svog izpravka nješto izpravljalo, česa mi u našem članku
nikad niti rekli nismo.


Kao temelj za naše navode od 4. prosinca služio je družtveni organ
„Šumarski list", i to svezak za studeni u kojem bjehu objelodanjeni koli
zapisnik odborničke sjednice od 2. kolovoza toli i izvještaj glavne skupštine
obdržavane 23. rujna. Mi smo mogli s toga u času, kad smo naš
sastavak pisali, o djelovanju upravnog odbora samo toliko saobćiti, na
koliko nas je o tome družtveni časopis obavjestio, pa smo se u našim
reflexiam svaki puta i pozvali na dotične stranice družtvenog časopisa
Da je družtveni organ već u vrieme, kad smo mi naš članak pisali bili,.
bio objavio one izvještaje, koje je donio u svezku za prosinac sa i z-
pričnom zaporkom uredničtva (str. 678) i u svezku za
siečanj o. g. tad bi i naše reflexije o djelovanju odborovu bile inače izpale.
Budne li uredničtvo družtvenog časopisa svoje obavjesti točnije donosilo
i budne li družtveni odbor žurnije izvještivao o svom djelovanju,
tad će prestati potrieba ovakih izpravaka.


U točki 2. navodi slav. predsjedničtvo: „Navod piščev u člaaku,
da naime njegovi predloži nisu spomenuti u zapisniku glavne skupštine
koja bje 23. rujna obdržavana, ter da nije spomenut niti zaključak glavne
skupštine na te predloge se odnoseći, ne odgovara istini". U toj tvrdnji
slav. predsjedničtva sadržano je nješto, česa mi nikad rekli nismo. 0 tom
predmetu govoreć, rekli smo mi u našem članku . . . „da zapisnik nije u
sklada sa tečajem provedenih razprava, ter da je iz istoga izpušten i
predlog g. šum. proc. S." — A ta naša tvrdnja odgovara i istini i
činjenicam. Iz sjedn. zapisnika izpušteni su naime sliedeći bitni momenti
0 tečaju razprave:


1. da smo stavili predlog, da se ustroji pokusna postaja na zagreb.
šumarskoj akademiji;
2. da je proti tom pređlogu jedan gospodin — nevaramo li se u
imenu g. nadšum. Popović — govorio;
3. da je gosp. podpredsjednik taj protupredlog stavio na glasovanje; i
4. da je glavna skupština naš predlog zabacila.
Nakon toga stavili smo mi predlog, da se u zapisnik uvrsti koli
taj tečaj razprave toli i stvoreni zaključak, za da uzmognemo u