DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1901 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 2tl —


Svoje vrieuite prdSvjieđovati proti tom postupku, koj je na očitu Sbetu zelene
struke i njezina razvoja i da uzmognemo preduzeti shodne izpravke
u interesu očuvanja ugleda naSe korporacije na budućoj (dakle ovogodišnjoj)
glavnoj skupštini. Da su ovi naši navodi od rieči do rieči istiniti,
jnora družtveni tajnik, koji je glavnoj skupštini prisustvovao, priznati.
Ja umoljavam s toga slav. predsjedničtvo, da izvoli sada u obezkriepljenje
naših gornjih navoda navesti iz sjedničkog zapisnika one stavke, koje se
odnose na ovaj zaistinski tečaj sjednice, pa neka onda izvoli o tome odlučiti,
čiji „navodi ne odgovaraju istini", da li moji ili oni slav. predsjedničtva,
kako su navedeni u izpravku.


U točki 3. svojeg izpravka kaže družtv. predsjedničtvo, da nije
istina, da skupštinski zapisnik nije stante sesione verificiran , pošto
je isti verificiran po Članovih kr. kot. šumaru B. Svobodi i šum.
pristavu J. Maticu, koje je glavna skupština zato odabrala. Mi ali pitamo,
tko je protivno tomu što tvrdio ?


Mi smo 0 tom govoreć rekli ovo: „Podpuno je nerazumljivo, zašto
sjednički zapisnik nesadržaje istinitog tečaja glavne skupštine. Možda
će nam na to odgovoriti g. podpredsjednik, koji medjutim zapisnika stante
sesione usuprotdoslovne odredbe pravilah niti autentieirat i dao nije".
Predsjedničtvo izpravlja dakle „verificiranje" a mi smo govorili o .autenticiranju",
a to nije sve i jedno.


§. 17. družtvenog poslovnika kaže naime: „skupštinski zapisnik ima
se u istoj sjednici proglasiti i autentieirati , te po predsjedniku, perovodji
i dvojici skupštinara ovjerovit i i podpisati". Mi smo dakle
tvrdili, da je pođpredsjednik propustio odrediti da se zapisnik glavnoj
skupštini pročita, i da isti po glavnoj skupštini nije aut´toticiran kako
to pravila propisuju. Prema tome nepostoji danas autenticiran i
zapisnik o minuloj glavnoj skupštini, već će se isti morati autenti eirat
i istom na ovogodišnjoj glavnoj skupštini, a to i zato, jer isti
u svojim zaključnim stavkama kako je na str. 680 šum. lista oglašen,
neodgovarau istini provedenom razpravnom tečaju.


Da ova naša tvrdja odgovara istini, dokazujemo mi iz samog skupštinskog
zapisnika, gdje se doslovno kaže: „Nakon što je pođpredsjednik
skupštinarom zahvalio na sudjelovanju, zaključena je skupština a zapisnik
ovjerovljen po dvojici skupštinara". Gdje tuj stoji: „daje glavnoj skupštini
pročitan i po istoj aubenticiran?" — Nigdje!


Na koncu još jeduu. Mi smo naročito naglasili pri svakom publicističkom
razmatranju o našim družtvenim odnošajima, da mi hoćemo
da bude osoba našeg visokopoštovanog predsjednika izključena od svih
polemika, pošto nam najvišje počitanje uljeva njegovo toplo zanimanje
za našu struku i stališ, kao i njegovo plemenito mišljenje ob istih, i


17