DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 2     <-- 2 -->        PDF

Broj 5874 — 1901.


Oglas.


Dne 28. rujna t. g. u 11 sati prije podne prodavati će se javnom
dražbom uz pismene ponude kod ovog ureda 1792 hrastova stabla u
vriednosti od 91033 K. u 4 šumska predjela.


D Belovaru 31. kolovoza 1901.


Upravitelj.


Br. 18581.


Oglas.


Na temelju odobrenih drvosječnih osnova prodavati će se kod
šumsko-gospodarstvenog ureda otočke imovne obćine u sriedu dne 11. rujna
1901. u 11 sati prije podne putem pismenih ponuda sliedeće drvne gromade.


Srezu Izklična ciena


0) ^


S K đ


N O H


Šumarija Vrst drva , > . Pojedince Ukupno


(0 Naziv
-2 J 3 g
OD ´^ ^ *-<


o g o


K. fil. K. fil.
gorivo 2000 1 60 3200


1 Otočac Krekovača 1 Bukva 1


432 888 6 40 56>-3 20
2 Sinac Marković rudine 2a Jela 1533 3066 6 40 19622 40
gorivo 1000 1 60 1600 —


3 ( Senjska đuliba 9 Bukva <


840 840 40 6376


6


gorivo 3000 1 60 480a


4 ° 1 Knežev vrh 10 Bukva i


2836 2836 6 40 18150 40
5 Jelovac Apatišan 11 Omorika 1545 8090 6 40 19776 —


6 1 Begovača 18 Bukva 1 gorivo


6000 1 6000


2400


— 84208 —


Obći i posebni dražbeni uvjeti mogu se za vrieme uredovnih satih
uviditi kod gospodarstvenoga ureda, a dostaviti će se na zahtjev pojedinim
nuditeljem na uvid u prepisu.


Šumsko-gospodarstTeni ured


u Otožcu, dne 12. kolovoza 1901.