DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 454 —


Dopustimo, da se varamo, pak da par panjeva u ZabIjačkom
lugu, niesu no individualne vriednosti. Uztvrdimo protiv
osvjedočenja, da de hrastu lužnjaku premaleni kvantum
vode biti za stvorbu starijih godova, da će njegova
transpiracija i uporaba vode biti veća, nego
lije kvantum upite vode korienjem u odvodjenom
terrainu. I tu damo se lako pomoći. Mjesto da kanale odvodnje
uzdržavamo, ne trebamo ništa drugo, nego
da ih napustimo, a oni će se sami po sebi zamu-
Ijiti pak će t errain opet zadobiti lice koje jeprije
sječe imao.


Rezultati, koje imademo u Velikom Jantaku, Drlježu i
Cesmi, izvedenih odvodnja nastojanjem gg. šumarnika Hajeka
i Slapničara dokazuju nam, da nije imovna obćina križevačka
bacila novac, već nas naprotiv bodre, da
i nadalje to činimo.


Za sada neka bude ovo rečeno, a do zgode vratit ćemo
se još na ovo pitanje.


VI.
Zemljištne zajednice, njihov postanak, razvoj
i uredjenje.
Piše Gašo Tae, kr. kot. šumar.


(Svršetak).


Uvaže li se još okolnosti, da se selišta usljed diobe ciepaju,
da se ´U dalje ciepati ne može, a da ipak na toj ´U participira
po više obiteljih i t. d., to smo dobili jasnu sliku,
da imovne oljćine niesu u stanju sa svojim redovitim
godišnjim drvnim etatom. pokriti godišnju potrebu
gorivnog drva svojili pravoužitnika!


Sa dozvoljenim izvozom leževine, ne može se manjak na
ogrievu pokriti. Ako takove ima, brzo se razveze, u branjevine
se ne smije, sječine su daleko i t. d.


Državna šumska uprava riedko kada prodaje na malo
gorivno drvo! Moramo dakle računati, sa doznačenom drvnom
kompetencijom ! Ova je premalena.