DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 472 —


brezovina. Od borove panjevine dobiva se destilacijom katran


terpentin.


Fabrikacija celuloze istom je u razvitku ali rapidno napreduje,
jer je surovine gotovo svagdje u izobilju, a i jeftina je.
U novije doba počela se je razvijati i industrija taninskoga
ekstrakta; i ona ima obilje surovine.


Iz sveg do sele navedenog vidi se, da rusko je šumarstvo´ved
na dosta visokom stepenu razvitka i sve se vise razvija ta toli
važna grana narodne privrede; nije stoga ni čudo da je i na
parižkoj izložbi rusko šumarstvo zauzelo dostojnu ulogu u
kolu ostalih kulturnih država, a svjedoči i o živom pregnuču
ruskoga naroda na tom polju. Tako je rusko šumarstvo već
na parižkoj izložbi mnoge i mnoge iznenadilo pak ne ima sumnje,
da će ono na budućoj izložbi u Petrogradu — za koju novine
javljaju, da će se godine 1903 prirediti — osobito zastupano biti.


Različiti načini unovčivanja drva sa šumsko i
narodno-gospodarstvenog gledišta.


Izradba šumskih proizvoda spada nekoj puta medju najvažnije,
u djelokrug upravljajućeg šumora spadajuće radnje,
što ]e nama svima vrlo dobro poznato. Izradbeni troškovi iznašuju
po prilici, popriječno u velikom, jednu četvrtinu vrijednosti
od tvorivog — a dvije trećine od ogrijevnog drva; stog
razloga, na prihod šumskog gospodarstva znatno uplivaju.


Uzevši s druge strane u obzir tu okolnost, da kod izradbe
drvnih etata mnogo i mnogo radnika dobiva zasluge, dapače je
žiteljima pojedinih okolica, često jedini pače izključivi izvor
zarade, to je poslodavac po tome u stanju, na u blizini njegovoga
posjeda stanujući radnički stalež uplivati, koli u moralnom


— toli i u družtvenom i socijalnom pogledu znatno.
Najobičniji načini izrabljivanja drvnih etata, odnosno godišnjih
sječina jesu slijedeći:
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 473 —


1. Drvo u godišnjih sječinali prodaje se na panju, u kojem
slučaju ili kupac sam izradi ovdje nalazeda se stabla, ili pako
po poduzetniku izraditi dade.
2. Godišnji drvni etati sječinali prodavaju se na skladištima
parnih pilana, ili na inima, u tu svrhu namještenima stovarištima;
u kojem slučaju prodavaoc izradbu obično sam u vlastitoj
režiji obavlja, ili ju poduzetniku izdaje.
3. Dogadja se i taj slučaj, ali redje, da šumovlastnik godišnji
drvni etat sječina sam na rezanu ili inu raznovrstnu robu
izradjuje, te gotove proizvode unovčuje. Šumovlastnik u ovom
slučaju takodjer ili sam, u vlastitoj režiji, obavlja izradbu, ili
ju poduzetniku prepusti.
Prvi način spomenutih izradba, naime unovčivanje drvnog
etata na panju, svakako je za prodavaoca najudobniji, rieši se
na taj način onoga, sa izradbom skopčanoga većega truda, ukloni
nadalje od sebe onu neugodnu svadju, koja svagdje prigodom
primo-predaje izvadjenih šumskih proizvoda, obično nastane.


Kupac će osobito u onih, za trgovinu drva nepovoljnih
godina nastojati, da trupce i gradju i t. d., za manje vrijedne
proglasi, koje onda u obće ili ne prima, ili samo uz njemu povoljne
cijene.


Ova prodaja na panju, sa financijalnog gledišta, nije najpovoljnija,
pošto se ona na procjeni u sječinah nalazeće se
drvne gromade temelji, koja je, kao i svaka ina procjena, više
manje nesigurna, koju nesigurnost kupci često vrlo vješto u
svoju korist upotriebiti znaju. Osim toga oni redovito, za veću
sigurnost, sa znatno većim ti´oškovima računaju, nego kakovi
će kod izradbe i izvažanja faktično nastati.


Mnogo briga zadaje kupcu i ta okolnost, da kupljeno drvo
dulje vrijeme u njegovima rukama ostati mora, pošto od obaranja
do prodaje obično poldrug, dapače i dvije godine minu,
te tako ona šteta, koja bi kroz ovo vrijeme dogoditi mogla,
njega obterećuje.


Na uštrb prodaji na panju, služi još i ta okolnost, da kupac
u ovu trgovinu razmjerno znatno veću glavnicu uložiti mora,
već u onom, kada drvni materijal u izradjenom stanju kupuje.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 474 Šumovlastnik
doduše može kod ovog načina prodaje kupcu
donekle na taj način pomod pružiti, što je većim dijelom kod


privatnih šumoposjednika i običajno da drvotržac kupovinu
samo nakon izradbe, ali svakako prije izvažanja proizvoda,
položiti mora.


Uza sve to, ne može ipak izbjeći troškovima oko izradbe
drva. — Izvadjeni drvni materijal, poprilici samo nakon jedne
ili poldrug godine iza obaranja prodavati počima, te za svoju
robu gotov novac dobiva, a više puta i na šest mjeseca glaseču
mjenicu. — Drvni materijal na panju, uslijed gore iztaknutih
okolnosti, u stanju su kupovati samo oni sa većom
glavnicom razpolagajući trgovci, radi toga i imade u tom slučaju
manje natjecatelja, no u onom slučaju, kada bi se isti
materijal u izradjenom stanju prodavao-


Posljedica je ovih činjenica ta, da se u najviše slučajeva,
za sječine na panju prodane, nešto manja svota postigne, nego
što bi faktičnoj vriednosti odgovaralo.


Osim ove, šumoposjedniku nanesene štete, još i narodno
gospodarstvena šteta postoji u toliko, da se manja glavnica sa
velikom nije u stanju natjecati, te se na taj način nerazmjerno
razdijeljenje obćega dobra i nadalje povisuje.


I sa šumsko-gospodarstvenog gledišta imade mana prodaja
na panju. Dogoditi se mogu naime medjutim takove elementarne
nepogode, napose vjetrolomi, usljed kojih nastaje potreba
bezodvlačnog izrabljenja onih površina, koje u gospodarstvenoj
osnovi za izrabljenje propisane bile nisu ; u kojem slučaju bi
se u svrhu gospodarstvenoga ravnotežja, ili dijelom ili pako
podpuno netaknute ostaviti morale, na što kupac privoliti ne će
ili ako hoće, sigurno samo na štetu šumovlastnika.


Ako se kupci drvnog etata na panju i obvežu, da će dogodivše
se izvale i vjetrolome izraditi, i po kubičnom metaru od
šumoposjednika preuzeti, posebno odijelivanje obračunavanje
tog drvnog materijala, u obično tijesnim šumskim dolinama
i na stovarištima skopčano je sa velikom potežkoćom, pošto
se i bez zle nakane dogoditi može, da se ovo drvo, izmješa
s onim na panju prodanim.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 475 -
Kod intenzivnijega gospodarstva, sa kojim svako pojedino
šumsko gospodarstvo težiti mora, znatnu ulogu igra, osim
glavnih užitakah, putem proredjivanja dobiveno drvo, te unovČivanje
istog.


Pošto je putem preroda dobiveno drvo sasvim drugog
značaja, a na sasvim druge obrtne svrhe sposobno od drvnog
materijala glavnih užitaka, koje drvo, kupci redovitih sječina
samo u iznimnim slučajeva kupuju, sa gledišta šumovlastnika
ne bi bilo probitačno niti onda, kada bi ga uz prodaju na panju
preuzeli i na taj način unovčiti.


Proredjivanje je stvar vrlo škakljive naravi, samo u tom
slučaju služi posjedniKU u korist, ako se faktično suvišna stabla
izvade, te ako se izradba sa najedom opreznošću tako provadja,
da se niti korenje, niti debja ostavljajučih stabala neozlede;
što je kod prodaje na panju takorekuć nemoguče. —


Za slučaj, da se putem prereda dobiveno drvo u vlastitom
kućanstvu, posebno od glavnih užitaka izvadjuje, nastati
bi mogla kavga radi uporabe obćila, kod izvažanja robe.


— Osim toga bi obadva proizvoditelja, vise neprilika imala i
glede prepirka nastalih medju radnicima.
Mana je prodaji na panju još i ta, da je posjednik, na
prodaju dolazeće sječine, prinužden drvnu gromadu iste točno
procjeniti dati, koja procjena i većem vlastelinstvu znatnih
troškova prouzrokuje, a uz sve to još uvjek postoji neizvjestnost
— osobito za kupca. Kasuprot, ako se ne prodaje na
panju, u svakom pogledu dovoljni su sami procjenbeni podatci
postojeće gospodarstvene osnove.


Drugi način unovčivanja godišnjih sječina jeste taj, kada
izradjene razne šumske proizvode, gradju, trupce po kubičnom
metru, na skladištima pilanah ili željezničkih postaja, prodajemo.


Ovakovo unovčivanje je načelno mnogo pravilnije, pošto
kupac kao i prodavaoc dobro znaju, što prodavaju, odnosno
kupuju. — Za neizvjestnost, nesigurnost procjene, za
slučajnost izradbenih odnošaja, nije niti jedan od njih zabrinut.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 476 —


Prodaja ova imade opet tu zlu stranu, da se kod iste,
po postojedima običajima, kvalificiranje izvadjenih proizvoda
preduzeti mora.


U ugovorih odnosećih se na ovakovu prodaju obično stoji,
da je kupac dužan »sve u svrhu obrta i trgovine sposobno
drvo« preuzeti. — Ovih je par riječi dovoljan razlog, da se
prodavaoc i kupac, osobito u onih godina, kada trgovina sa
drvom slabije uspjeva, danomice medjusobno svadjaju; dapače
kad kad i skupocjene parnice medju njima nastanu.


Tko bi znao u obde odlučno i pred svakim nedvojbeno
onu granicu ustanoviti, kod koje se dobar kvalitet drva svršava
a škart počima. Sve drvo biti če sa strane predavatelja
dobro, dočim sa gledišta primatelja ne će.


Iz ovog kvalificiranja nastale šteta, jako je dvojbene naravi.
Jer ako se kupci usude polag površinah na panju
sječine kupiti, zašto ne bi mogli, izključiv kvalificiranje, izvadjene
šumske proizvode jednostavno po kubičnom metru preuzeti?
U ovom slučaju mnogo manje riskiraju, nego kod prodaje
na panju, kod koje o kvalificiranju niti govora nema.


U ostalom, kod prodaje natjecajućima se trgovcima vrlo
dobro je poznata kakvoća drva dotičnoga šumovlastnika, te se
upravo samo radi toga usudjuju drvo na panju kupovati.


Bezdvojbeno je, da kod kupnje na panju kupci i ono
dz´vo slabije kakvoće, još na tehničku robu ili bar trupce izrade,
koje prigodom primanja na skladištima podnipošto primiti
ne bi hteli, a na to ne bi jih nitko ni prisiliti mogao.
Oni su tog načela da kada već sve na panju platiti moraju,
izraditi će od istog bar trupce III. vrsti, koji se od ogrijevnog
drva još uvijek bolje plaćaju. Nasuprot, da je šumovlaetnik
sam sječinu izradjivao, on bi ovo slabije drvo za stalno
na ogrijevna drva izradio bio.


U obće je jako dvojbeno, je li je probitačnije ovakovo
drvo slabije kakvoće na tehničko drvo izraditi.
Držeć pred očima tu okolnost, da je izradba tehničkog
drva razmjerno mnogo skuplja od izradbe ogrijevnog drva,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 477 —


8 druge strane pako, da u promet stavljanje ovakovoga malo
vrijednog tehničkoga drva dobrom glasu dotičnoga vlastelinstva
samo škoditi može: moramo za cijelo na vrlo niski kubični
sadržaj onaj kvuantum drva reducirati, koji bi se kod prodaje
na panju, još shodno na tehničku svrhu upotrebiti mnogao,
te od kojega bi šumovlastnik za slučaj predaje na stovarištima
izključivo na ogrijevna drva izradio.


Ovu je neznatnu razliku na vrijednosti, u stanju šumovlastnik
sa prebitačnijom provedbom izradbe izjednačiti,


Treći način unovčivanja drvenih etata je onaj, kada posjednik
svoj drvni materijal sam na rezanu i inu robu izradjuje,
te ju kao takovu unovči


Kod ovoga načina unovčivanja mora biti prodavaoc uvjek
spreman na časovite uplive. U ovom slučaju mora šumovlastnik,
kada se kupac javi, odmah više puta i brzojavno posve
valjanu pogodbu sklopiti, ito takovu, kakova se prama okolnostima
sklopiti dade.


Najprobitačnije je kod ovoga načina prodaje, prilagoditi
se dnevnim drvnim cijenama. — Unapred ustanovljeni stalni
cijenici za ovakovu robu, podnipošto nisu probitačni; dapače
je prodavaoc više puta prisiljen, istu uz razne cijene prodati.
Nadje se primjerice na nekoliko vagona piljene robe takav
kupac, koji od obične cijene 15 — 20° o više plaća, koliko za
veći kvuantum ne bi bio platio.


Neugodnim čini ovaj način prodaje i to, da piljenu robu
uzimajući trgovci ili gradjevni poduzetnici, vrlo rijetko sa gotovim
novcem plaćaju, već gotovo redovito mjenicom na šest
mjeseca glasećom.


Uzevši u obzir gore opisanu okolnost, lahko se uviditi
dade, da je ovaj način unovčivanja samo kod onih manjih šumovlastnika
probitačan, koji sa svojim gospodarstvom sami
upravljaju. — Kod većih posjednika, napose pako kod državnog
šumskog erara, gdje nije bezuvjetno razpolaganje upravljaj
ućim organom povjereno, ovaj način unovčivanja probitačan
nije, pošto je ograničena vlast upravljajućeg činovnika
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 478 —


samo na uštrb unovčivanja, te tako postane vješto i koristno


unovčenje nemogndim.


Osim toga je to za činovnike, prodavati drva uz mjenicu,


stvar vrlo škakljive naravi, pošto bi se moglo slučajno dogo


diti, da kupac prije dolazka platežnog roka pod stečaj spadne.


U inozemstvu, napose u Njemačkoj, kako nam je poznato,
uživaju kupci i od strane državnih šuma ograničeni kredit,
prem da prodaju sami upravljajući šumari obavljaju. Istina jo
doduše, da piljena roba niti tamo nesačinjava kupo-prodajni
predmet. —


Moguće je, da bi na obće odnošaje zlo uplivalo to, ako
bi državni šumski erar na svojim sječinami drvo u vlastitoj
režiji izradjivao, te gotove šumske proizvode unovčivao.


Uz istovrstnu, jednoličnu prodaju u promet stavljajućeg
ogromnog materijala, mogao bi se lahko naravni odnošaj iz*
medju ponude i potražbe poremetiti, kod toga bi manja vlastelinstva
a i drvotržci mogli za natjecanje nesposobnima postati
time, što bi obćinstvo jednostavno svu svoju potrebštinu
dobavljalo od najmoćnijeg, najpouzdanijeg prodavaoca, to jest
od države.


Sve radnje nastavše kod izradbe drvnog materijala, od
obaranja do odpremanja na pilane, odnosno stovarista, gospodarstvenog
su značaja, dočim unovčivanje materijala na pilanama
i skladištima spada medju trgovačke poslove. Od tuda
slijedi, da bi prve šumovlastnik, a druge trgovac obavljati
imao. —


Da vidimo sada, s gledišta šumsko gospodarstvenog, kakova
je ta korist, i kakova je šteta, koja se opaža kod provadjanja
tih radnja u vlastitoj režiji, te kod provadjanja istih
putem poduzetničtva. —


Kod izradbe drva na licu mjesta neobhodno je potrebno
dovoljno strukovne znanje, nadalje stalni nadzor i kontrola,
što je samo šumovlastnik u stanju učiniti, jer mu stoji na
razpolaganje njegovo stručno izobraženo osoblje. — Najzvaničnija
osoba jeste za obavljanje ovoga posla gospodarstvom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 479 —


upravljajući činovnik, koji zna za svaku pojedinu sječinu izradbi
najbolje odgovarajući način ustanoviti (taj nazor mi ne
dielimo, već držimo da to drvotržac svakako još mnogo bolje
razumije Ur.) nadalje kojim putem, na koji način se može
izradjeni materijal od onuda izvesti dati, te kako treba za tu
svrhu nuždna i potrebna obćila udesiti i provesti. —


Sa podredjenim mu osobljem, može šumovlastnik sve radnje
po ustanovitim načelima točno izvesti dati; u stanju je
takorekuć svaki udarac pojedine sjekire kontrolirati.


Bez stalnog nadziranja i upraljanja radnja, ni na izradbu
odnoseća se najshodnija načela mnogo ne vrijede, jer se radnici
istih ne drže.


Ovakovo osoblje ne stoji kupcu a niti poduzetniku na raspolaganje,
jer se to njima ne bi se izplatilo, sdruge strane pako
zato, pošto uvjek medju drugima okolnostima živući trgovci
takovo osoblje niti uz najveće novčane žrtve dobiti mogli nebi.
(Ovo za naše odnošaje ne vriedi. Ur.)


Drvotržci kao i poduzetnici pojedinih radnja sdruže se redovito
sa u onim okolici stanujućima krčmarima, radi obav-
Ijenja šumskih poslova; dapače njima u više slučajevima cijeli
posao povjere.


Sigurno ne stog razloga, da bi se ovi u taj posao razumjeli,
već radi toga, pošto su oni sa narodom bolje poznati, te potrebite
radne sile lakše pribaviti znaju. U ovim slučajevima
radnici — čast i poštenje iznimkam — često u najopasnije ruke
dolaze.


Ovi onda izradbu drva na taj način provadjaju, da u tu
svrhu po svojoj uvidjavnosti radnike u sječine namještaju, koji
bez ikakovog dalujeg nadzora, po njihovoj volji njima povjereni
posao obavljaju; isto tako se postupa i kod transporta drva.


Posledica je ovako izvedenih radnja ta, da radnici iz jednog
posla višeputa dva načine, usljed čega postane obavljeni posao
skuplji, 8 druge strane pako tamo, gdje bi se posao uz vještu
upravu sa 10—15°lo proizvodnim manjkom izvesti dao, nastane


30—407o.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 480 —


Tako nastavši manjak, poduzetnik za stalno ne će kao
usljed njegove krivnje nastali na sebe primiti, nasuprot okriviti
će šumsko rediteljstvo, da je procijenu nevaljano obavilo.


Ovaj manjak nije samo stog razloga štetan, što se je usljed
toga drvna gromada umanjila, već i radi toga, pošto se vrijednija
gradja vedih dimenzija na manje komade izradi, kojima
je jedinstvena cijena znatno manja.


Transport izradjenog drvnog materijala, obavlja se kod
najviše šumo-posjednikah izključivo upoti^ebljivanjem ručnih i
tegledih sila. Imade jošte dosta takovih šumskih gospodarstva,
kojima druga, sliodnija i probitačnija obćila, poznata nisu.


Ova okolnost prouzrokuje to, da osobito za vrijeme blagih
zima, nisu u stanju sve proizvedeno drvo izvesti, pošto okolica
nema tolikih tegledih sila, kojima bi se za kratko vrijeme, dok
sniježni put traje, sve ovo drvo odpremiti dalo. Kod više se je
šumskih gospodarstva uobičajilo izradjena ogrijevna drva,
usljed pomanjkanja tegledih sila, samo druge zime nakon izradbe
iz šume izvažati. — Ovakovo, u sjedini zaostalo drvo,
dvostruku štetu trpi, prvo, jer je bez kamata ležeda glavnica, a
drugo ono i na kakvoći mnogo gubi.


Da su ovi izradbeni poslovi jednomu stručnjaku povjereni
bili, sigurno bi bio oko toga nastojao, prilagodiv se okolnostima,
da manjkajudu izvoznu silu, na neki drugi način nadoknadi.
Time opet nije rečeno to, da bi on na jedan put sa
shodnima izvoznima spravama gospodarstvo urediti mogao, već
korak po korak napredujući, probitačno bi ga razvijao.


Na ovom polju imade još više toga što bi se prije izkušati
moralo, nu to se od dotičnih radnja preuzimajućih poduzetničtva
zahtjevati ne može, i to već iz tog razloga ne, pošto
ono kod dotičnog vlastelinstva samo krade vrijeme rade.
Upravo radi toga ne će takav poduzetnik, a niti može pokusa
radi, znatnije svote žrtvovati.


S druge strane jeste opet nemoguće, da radi intenzivnijeg
razvijanja pojedinih izradbenih radnja, na dulje vrijeme trajajuće
ugovore sklapamo, pošto se promjena vrijednosti drva i
kroz kratko vrijeme znatno promjeniti može.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 481 —


Prispodobiv u obce provedbu naših šumskih izradbenih
radnja sa onima gospodarstvu ili obrtu spadajućima sličnima
radnjama, obavljaju se one praktičnije, dočim koje se kod
nas izključivo još uvjek sa ručnima ili tegledima silama vrše.


Nedvojbeno je, da smo radi toga, na ovom polju jako zaostali,
što smo samo u tom slučaju u stanju nadoknati, ako
provedbu tih radnja na takav temelj postavimo, na kojem se,
akoprem polagano, ali sigurno i redovito razvijati uzmognu. A
to je samo onda mogude, ako šumoposjednici sve one šumske
radnje, od kojih 90 °/o na izradbene troškove odpada, u vlastitoj
režiji obavljaju.


Time opet nije rečeno to, da se pojedine radnje uz nadnicu
obavljaju več jih treba pojedinim radničkim družbam izdati
uz pogodbu a pod strogim nadzorom.


Da kod pojedinih radnja nemamo sa više radnika posla,
zato neka sebi svako pojedino družtvo izabere vodju, koji će
njihove interese prama šumovlastniku ili prama njihovim organom
zastupati, ili pako neka vještiji radnici sastave sebi
družtvo. — Svakako moramo nastojati, da se zaslužbina medju
nje jednako razdijeli, osim vodje, koji bi se izim svojega dijela,
od strane svojih drugova radi toga nagraditi imao, što
je dotično poduzeće na sebe primio, te družtvo kod zajedničkih
poslova zastupao.


Za slučaj, kada se izradbene radnje uz poduzetničtvo
obavljaju, gubi kako država — tako i svaki pojedini šumoposjednik
onaj politički i družtveni upliv, koji bi uz svoje
imanje na pučanstvo izvršivati mogao.


Kod poduzetničtva polučeni dobitak, samo jedna osoba
uživa, akoprem od cijelog posla drugo ništa vršila uija, osim
što je pogodbeni zapisnik, ili kupoprodajni ugovor podpisala,
te trgovinu, u nadi obilnog dobitka, s novcem obskrbila.


U tom slučaju, kada bi se ove radnje u vlastitom kućanstvu
obavljale, jedan dio dobitka sigurno bi šumovlastniku pripao,
drugi dio pako razdijelio bi se medju siromašne radnike.


Da se šumske radnje svagdje u vlastitom kućanstvu provadjaju,
da se pojedinim radničkim družbam ili vodji njihovom
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 482 —


putem poduzeća izdaju, sigurno bi pojedini vještiji i sposobniji
radnici mogli sebi mali imetak steći; osim toga pravičniji postupak
sa narodom sigurno bi probitačno djelovao na njihovo shvaćanje
prama svomu domu, sigurno bi se stime učvrstila njegova
odanost i ljubav na prama domovini, te ne bi bio tako
brzo na izselivanje u inozemstvo spreman.


Izselivanju, koje je zadnjih godinah otelo mah, ne samo
kod nas, već i cijeloj našoj monarkiji, nije uzrokom izključivo
samo ta okolnost, da ne bi mogao svaki pojedini podanik svoj
svakdanji potrebiti kruh zaraditi, već težnja za imetkom, i jer
ga ljubav napram domovini neveže na oto, da ovaj cilj, marljivo
radeći i kod kuće postignuti može.


Nasuprot, da se nadje u svakom selu barem po jedna osoba,
koja je sebi kod kuće mali imetak stekla, sigurno bi donekle
jenjala privlačiva snaga Amerike, jerbo bi narod uvidio, da se
dobrom voljom, ustrajnom marljivošću i kod kuće željeni cilj
postići dade — Poznato je sjedne strane vrlo dobro, da se
neobogaćuju svi izseljenici, s druge strane ne može se zatajiti
niti ta činjenica, da njekoji od njih tamo imetak steku, dapače
se i obogate. Za stalno, ova okolnost mami druge na izseljivanje,
dočim kod kuće malo koji zasluži više, nego da se
samo prehrani.


Samo po sebi se razumjeva, da se ne bi dalo na jedan put
povoljniji družtveni i politički odnošaj savezno sa šumarskima
radnjama stvoriti, ali kroz dulje vrijeme, uztrajnošću bi se i
u ovom pogledu znatni uspjeh postići dao.


Dapače, kako se iz prednavedenog uviditi može, usljed savršenijih
načina izvoza, te intenzivnijeg rukovodjenja gospodarstva,
povisio bi se s vremenom i dohodak šumskog gospodarstva.


Poznato je, kakova bi težka zadaća čekala, za slučaj provadjanja
spomenutih radnja u vlastitom kućanstvu, upravljajuće
šumsko osoblje, napose prvih godinah, ili bolje rekuć prvih decenija,
to jest sve dotle, dok ne bi narod našu dobru nakanu
podpuno razumio, i usljed toga nama se povjerio.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 483 —


Potežkoće početka morale bi se svakako i u tom slučaju
svladati, ako i bi osim truda i materijalnih žrtava zahtjevale,
što važni gospodarstveni interesi a još važaiji družtveni i socijalni
odnošaji, bezuvjetno zahtjevaju.


Favao DianovszJcy


kr. drž. nađšumar.


Praksa mladih šumarskih tehničara.


Piše Josij) Ileckner, kr. žup. šum. vježbenik.


Htjedoh, da po prvi put pišući u »Šum. listu«, pišem o
nečem drugom, nu neke okolnosti me prinukaše, da se baš tom
zgodom pozabavim razmatranjem, spadajudim pod gornji naslov.


Izpitno je naime povjerenstvo »državnog izpita za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva« odlučilo, da na temelju
dojakošnjih opažanja u obće, naročito pako povodom državnih
izpita obdržavanih ovoga proljeća, podnese visokoj kr. zemaljskoj
vladi na blagohotno uvaženje sliedeće po njemu stvorene zaključke
:


1. »Da se osjegura bolja praksa onih kandidata, koji se kod
bujičarstva upotrebljavaju i to tako, da oni bar jednu godinu
u drugim granama šumarske prakse upotrebljivani budu. 2. Da
se vježbenici namješteni u šumsko-tehničkoj službi kod političke
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji češće premještaju, da što
bolje upoznaju razne predjele domovine, kojih su šumsko-gospodarstvene
prilike vrlo različite. 3. Da se šumarski vježbenici
u obće što boljim šumskim stručnjakom dodieljuju«.
Svrha koju je imalo pred očima izpitno povjerenstva, stvarajući
odnosne zaključke, naime, da se mladima šumarima
(vježbenicima) pruži prilika za vrieme trajanja bieniuma zadobiti
što izdašniju praktičnu naobrazbu, vrlo je plemenita, a nastojanje
izpitnog povjerenstva hvalevriedno, nadalje je svrhasa nacionalno-oekonomske strane po razvoj ove temeljne grane
produkcije od osobitog zamašaja.