DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 493 —


adjutum od 1200 K.) nu glede putnog paušala mora se koja
reći, jer je taj sa 200 K. odmjeren.


Uzme li se još i skupoda njekih krajeva (Gorski kotar,
Primorje) u pogledu podvoza i ine obskrbe u obzir, lahko je
stvoriti zaključak, da se za tih 200 Kruna na nikoj način kroz
pol godine kod raznih vanjskih radnja biti ne može.


Svota od kojih 30 K. mjesečno ne može nikako dostojati.


Znatno povišeni putni paušal bio bi najpače jamstvo za
oživotvorenje zaključaka izpitnog povjerenstva, a taj teret ne
bi bio uzaludan, jer bi se uzgojili doista valjani izkusni šumari.


U rukuh je pako mjerodavnih faktora, da se u tom obziru
nuždne reforme doista provedu. Dao Bog!


0 nedostatnoj proizvodnji porabnog drva na zemlji.


(K´ predavanju šum. nadzornika Melarda na Parižkoj šumarskoj
skupštini a sa obzirom na austrijske alpe napisao Roman
Stummer).


Preveo S. Milutiuović.


Posve i u pravom smislu rieči internacionalno predavanje
držao je Melard na šum. kongresu u Parizu: »o nedostatnoj
proizvodnji porabnog drveta na zemlji«. On je naime predočio
kako je sve do skorog vremena potražba gradjevnog drva samo
lokalna bila, dočim je danas pored modernih saobraćajnih sredstava
eksploatacija skora neograničena, te kako je sasvim nenormalno
poskočila potreba na gradjevnom drvu usljed ogromnog
napredka u industriji, tako, da se danas pitanje o porabnom
drvu najbolje može predstaviti kada se kaže: »Fotrošba gradjevnog
drva nadraašuje već sada normalnu proizvodnju, te ce
se moći podmiriti samo još devastacijom šumah, a neće još ni
dugo više potrajati, pa će se i zalihe nagomilane iz predjašnjeg
vremena potrošiti, i nastati će obće osjetljiva oskudica na porabnom
drvu«.


Pošto žalibože nemara pri ruci cielog originalnog predavanja
Melardovog, a niti mogu do njega doći, morat ću se
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 494 —


toga radi držati samo hvalevriednoga članka u broju 925 uvaženog
našeg lista: »Oestereichische Forst-und Jagd-Zeitung« u
kome sa veseljem čitamo, da Austrija i ako je obdenito konservativna
u svome šumskom gospodarenju ipak ponajbolju robu
na tržište donaša. Pa kao što pisac rečenoga članka o Parižkom
šumarskom kongresu razvija svoje nazore, pa na završetku
kaže, da je od preke potrebe neumorno se brinuti za uzdržavanje
šumskog imetka, te da bi vrlo koristno bilo kada bi
se na kongresu stvoreni zaključci i u djelo priveli, tako i tome
dosljedna svradam i ja pozornost na naše šumom bogate austrijske
alpe.


Predeo ovih austrijskih Alpa protežudi se u obliku širokog
pojasa od jugozapadne strane države pa sve do unutar zemlje
ugarske, osobito je prikladan za šumu a naročito za šumu četinjavog
drveća, koje baš pruža najbogatiji postotak porabnog
drveta. I premda im je najviša oblast pokrivena večitim sniegom
i ledom, to vidimo ipak gdje se u dosta visokih i studenih
položajih, a tik na granici lednjaka, pojavljuje crni bor, kao
najviše sižuda četinjača, a njemu se po redu pridružuju smreka,
jela i obični bor, kao najviše sižuda četinjača sačinjavajući sastojine.
Još u najstarije vrieme, kada je potrošba drva samo lokalna
bila, čuvali su ljudi šume, cieneei blagodati ^što ih one
u obće a gororite navlastito čovjeku pružaju kako u gospodarstvenom
tako i zdravstvenom pogledu, pa su i same vlasti
s punim pravom posvećivale veliku pažnju šumama već tada;
a kako li je tek danas poskočila vriednost njihova biti će nam
jasno, kada sravnimo prijašnju sa danas u izgledu stojećem
skoro neprocjenjivom vriednošču drva. Na misaonom šumaru
je dakle, da ove čisto prirodne šum. sastojine uzgaja, te ih kao
narodna dobra njeguje i pomnožava, a time će postati i nacionalnim
ekonom, kojemu je baš zadaćom narodna dobra ne samo
uzdržavati nego i povećavati, a zato mu se osobito povoljna
prilika pruža i opet u samoj šumi kao dobru, u koje se doduše
često puta mora najprije investirati, ali se zato ipak i ako lagano
a ono barem stalno i sigurno umnoža.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 61     <-- 61 -->        PDF

- 495 —
Za kojih 50 godina — veli Melard — nastati će obća
vrlo osjetljiva oskudica na porabnom drvu, a do kakve li će
nečuvene visine tek tada poskočiti ciene istoga! Mi trebamo
sada skoro 100 godina da nam šuma, a naročito ona u visokom
gorju, ma i slabo porabno drvo pruži, a imamo medjutim na
razpoloženju samo polovicu toga vremena. Zato ne treba ništa
više propuštati, nego naprotiv nadoknaditi što se je zanemarilo.
Mnoge površine su ogoljele usljed loših gospodarstvenih prilika
gorskoga pučanstva i nerazmjerne potražbe za drvom i to naročito
za slabijim sortimentima, te su sada unatoč svih liepih
predloga o pošumljenju pusti pašnjaci, obrasli šikarom i grmljem
a mjestimice se nalaze i bezvrieina prezrela stabla kao i nerazvijeni
i zakršljali izdanci od breze i drugo kojekakvo čbunje.


Pa stoga treba nastojati da se ovakove podivljale sječine
opet pošume, što će naravno u visokih gorskih krajevih često
puta dosta mučno biti radi loših stojbinskih odnošaja i mnogo
tražene paše. A isto tako bi trebalo da se sastojine, koje su
bolestne i raznim gribovima zaražene, kao i one sa zakržljalim
listačama, posjeku i odmah iznova valjano pošume.


Ovolika u hatar uzdržavanja već postojećeg šumarskog
imetka a bez obzira na to u čijem se rukama nalazi t. j . da li
je taj imetak vlastničtvo veleposjednika, države ili malog posjednika.


No osim samog uzdržavanja, dužnost je šumara, kako je
napred već spomenuto, umnažati šumu gdje je to ikako moguće.
Ja sam već u jednom mom prijašnjem članku zagovarao
takovo umnažanje suma i iznovično pošumljivanje i to na zemljištu
sada za poljsku privredu upotrebljenom, a više iz obzira
na potrebu gradjevnog drveta nego na ine probitke štono
nam ih šume kao indirektnu korist pružaju. Jer ako se zapitamo,
da li u velegorju imade zemljišta, koje bi se moglo poljskom
gospodarstvu — a bez da ga time oštetimo — oduzeti, dobiti
ćemo uvjek positivan odgovor. Pošto vidimo da obseg takovog
zemljišta raste sa savremenim našim kulturnim životom,
kome su posljedicom mnogo veće potrebe čovječanstva a uslied
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— 496 —


toga izmedju ostalog i nerazmjerno velike radničke nadnice,


— što je sve uzrokom da se mnoga nešto više ležeća i oda-
Ijenija poljska dobra, ne mogu rationalno obradjivati i uobće
valjano upravljati, jer dohodci nisu kadri da pokriju postojeće
velike izdatke oko obradjivanja, te prema tome ne namiruju ni
ved inače veliku potrebu vlastnikovu.
A osim toga imade i takovih, poljskih dobara, koja se
usljed raznih okolnostih ne mogu preko ciele godine obradjivali,
nego se obradjuju samo kroz neko izvjestno vrieme u godini
ili se pretvaraju u planinske pašnjake, ako samo zato uvjeti
položaja i dobre paše postoje, što je još najpovoljnije, jer
bi se inače, nemogavši često puta usljed djelomičnog obradjivanja
podmiriti upravne troškove, sve vise zanemarivala, te bi
se na koncu izvrgla iz kukavne i loše pašnjake.


Ovakova su zemljišta baš ona prava koja bi se bez ikakove
brige mogla i trebala šumskoj kulturi privesti, te bi u prvom
redu bila država na to pozvana, a naročito onda ako takova
zemljišta neposredno sa šumom graniče. — Medjutim je
to žalibože samo djelomice slučaj u Austrijskom velegorju,
premda bi ako ćemo pravo da kažemo, država trebala bi sve gorske
šume u svoje ruke da uzme. već radi blagotvornog upliva
njihovog na podneblje i zdravlje pučanstva —


A odkuda da se nabavi potrebna paša za marvu, zapitali
bi me možda ekonomi? Na ovo odgovaram i tvrdim — akoprem
znam da ću sa mnogim mojim kolegamu stručarima u
opreku doći — da se umjereno uživanje paše uvjek i bez oklevanja
može u šumi dopustiti, samo ako se mlade kulture kolčićima
ili inače zaštite. Osim toga dobavlja se iz šume i
mnogo krme; medju kulturama napreduju razne sočne trave
a na mnogim mjestima npr. crvena bazga, koja je kad se valjano
preparira — mnogo hranivija nego li i sama djetelina.


Samo naši gorostaci nisu još tome dorasli. —


Eto tako opravdavam moje nazore i odgovaram ekonomima,
ako bi me zapitali; a ujedno i smjelo tvrdim, da oni
nebi ništa izgubili- kada bi se umnožavanje šuma preduzelo
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 63     <-- 63 -->        PDF

— 497 —


na račun zemljišta, sada u poljskom gospodarstvu upotrebljenog.


K´ prevodu ovoga članka koji je u poslednjem broju
»Oesterreichische Forst- und Jagd^Zeitung« na uvodnom mjestu
izašao, sklonuli su me slični šumski odnošaji u devastiranom
našem krševitom gorju Gornje Krajine, u nadi, da ne će
biti 8 goreg privesti pažnji našeg čitalačkog občinstva, a
naročito pak ona zloguka i strašna tvrdnja Melardova, da de
već u dosta blizkoj budućnosti od kojih 50 godina nastati obća
oskudica na porabnom drvetu.


Drugo jedno veliko zlo, na koje sada prelazim, jeste prekomjerno
razsipanje drva, a bez obzira dali to biva putem
servituta ili kod posjeda vlastitih šuma, akoprem je ovaj prvi
slučaj ponajčešći. — Nedavno je baš u listu »Forst-ung Jagd-
Zeitung« broju 924. pretresao ces. kr. šnmarnik dr. Trubrig
pitanje ,,Da li smije ovlaštenik razsvojiti, prodati drva koje iz
obterećene šume dobiva, pa se je već iz obzira pravednosti
prama obterećeniku protivne izrazio, što je dakako podpuno
i opravdano. — No većina šumskih servituta trebala bi
ali da je već tako čvrsto regulirana, da ne bi smjelo biti povoda
dvojiti 0 tome, dali su predhodno za iste (servitute) obstojali
temeljiti dokazi. — Sa nacionalno ekonomskog stanovišta
pako moram ja ipak gornjemu pitanju u prilog reći. —
Tako je npr. na svaki način izpravnije, da ovlaštenik onu u
svome ogrievnom drvetu sadržanu drvnu staničinu, koja se
dan danas neobično skupo plaća, industriji dakle nacionalnoj
radnji prepusti i privede, nngo li da ju baca u peć, kada bi
se možda kroz štedljivost a i uporabom sviju odpadaka od
voćaka, od trave itd. pomoći mogao. Istu su tako u mnogo
slučajeva i drvogradnje nerazmjerna razsipnost ondje, gdje bi
se one mogle bez velikih potežkoća zamjeniti sa onakovima
koje su neupaljive i od požara sigurne. Ja se upravo sjećam
jednoga slučaja, da je jedno gospodarstvo, neposredno uz cestu
ležeće, za vrieme od 36 godina dvaputa pogorjelo, te svaki put
za ponovnu gradnju 70U punih metara gradjevnog drveta trabalo.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 498 ~
Ovakovi slučajevi, pa teretili oni naslov servituta, ili dobavljala
se drva baš iz vlastitih šuma, što će danas već mnogo
redji slučaj biti, jesu sa narodno gospodarstvenog gledišta odlučno
nedopustivi. Ovde treba zakon da posreduje i da stane
na put ovakovoj prekomjernoj raztrošnosti drva; zakon treba
pogorelce da pridrži na gradnje od vatre sigurne, a ujedno bi
se morao naći i neki način, kojim bi se unesrećenome pomoglo
da uzmogne graditi takove od požara sigurne gradnje, a
s´ druge strane opet obterećenika odnosno obterećene šume
sačuvale da ne propadnu kao žrtve servituta — a naime onih iz
naslova požara (sogenannte Brandclausel). Šumski servituti potičući
u obće iz davne prošlosti te prema tome i regulirani pod
bitno drugim okolnostima i potrebama nego što su današnje,
moraju se današnjem duhu vremena i okolnostima prilagoditi;
što je nekad moglo biti sada više ne ide, požari se množe, valjda
usljed razdražljivijeg i grozničavog stanja našega doba u strahovitoj
mjeri, a svemu tomu je posljedicom, da vriednost drva
skače do neočekivane visine, a kako li će tek biti, ako se proročanstvo
Melardovo ispuni?


Odmah nato nadovezujući obraćam pozornost na naše sadanje
šumsko gospodarstvo u brdima. Nalazi li se naime šuma
u rukama maloposjednika seljaka, ne uzgaja se ona za porabno
drvo. Kada oni jednom posjeku sve vriednije drvo, ostave
šumu samu sebi, i puste da posječenu površinu na pravu šumu
i "podpunu sastojinu uzpostavi na njoj se nalazeći bezvriedni i
jadni priraštaj, koji je kroz godine i godine već i posve zakržljavio,
pak ih i onda samo gdje je to moguće brzo za travarenje
upotriebe. A ovo gospodarenje ne odgovara suvremenim
našim današnjim okolnostima, isto tako kao što to neodgovaraju
više sadanjem duhu vremena ni nekadanje šumsko-redarstvene
mjere. Oveći posjedi su opet servitutima obterećeni
tako, da je svako intensivnije šum. gospodarstvo u obće nemoguće.
— Dobro će biti ako baš sada i pri ovoj rieči upozorim
i na predavanja ces. kr. šum. upravitelja Kubelke u
>Oestereichische Vierteljahresschrift« od god. 1898. svezka III.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 65     <-- 65 -->        PDF

— 499 —


i IV. u kojima se on sa puno mara trudi, da od šume unatoč
svih snjom skopčanih servituta, koji ju obterećuju, — ipak još
nešto »vriednoga« učini. Iz ovoga naime rada sam ja razabrao,
da često sav teret servituta neleži baš .samo u kvantitetu
istih, nego baš i u samome načinu, kako se ta prava uživaju.
— Pa čitavi hektari travuljinom obraslog zemljišta, moraju
često puta kao trulež da leže i da propadaju, akoprem bi
se potreba urednog travarenja iz redovitih pravilnih sječina pokriti
mogla. A zašto ? Zato što takovo uredjenje potiče iz dobe,
koja se je danas već preživila. Kratko i jasno rekavši, biti če
sva nastojanja šumara, da obterečenu šumu kao ozbiljnu šumu
uredi i udesi, kao što to današnje vrieme ili još više budućnost
od njega tražiti može i mora — uzaludna, i to sve dotle, dok
mu zakonodavstvo u pomoć nepritekne, te neprilagodi ove terete
šuma t. j . servitute šumske današnjim zbiljnini potrebama
poljskoga gospodarstva, koje razumije se po sebi niti iz daleka
oštetiti ne smijemo, da se s´ druge strane opet i same potrebe
poljskog gospodarstva današnjim obstojnostima upriliče, a da
nam šuma ne ostane uvjek igračkom ovlaštenika.


Na državi bi bilo da prema predavanju Melardovom na
parižkom kongresu svuda posreduje, a u interesu neocjenjive
vriednosti šum. sastojinah u našim planinama. — Dao Bog,
da već naši najbUži nasljednici ugledaju sa samim zelenim
blagom pokrivene jedinstveno liepe naše Alpe.«


Novi njemački carinski cienik, sa šumarskog
gledišta.


Piše Š. S. Belamarić, kr. kot. šumar I. razr.


Objelodanjenje osnove novog carinskog cienika njemačke
carevine, kojega kani uvesti — je li hotomično ili ne, to ne
<5emo izpitivati — izazvalo je buru negodovanja cielokupue