DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— 505 —


(U bosansko-hercegovačkoj zemaljskoj šumarskoj
službi). Bivši šumarski vježbenici u šumarskoj službi kod političke
uprave u Hrvatskoj i Slavoniji a poslie šumarski asistenti u bosanskohereegovačkoj
zemaljskoj šumarskoj službi Milan Drnić i Košta Klem
e n č i ć imenovani su šumarskimi upravitelji u X. činovnom razredu u
istoj službi prvi u Dubiei a potonji u Krupi.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica hrv.-slav -đalm. zemalj. vlade odjela za unutarnje poslove
od 22. srpnja 1901. br. 18028. u predmetu motrenja pticah selicah
u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove i
odjel za bogoštovje i nastavu smatra nakon izjave ravnateljstva narodnoga
zoološkoga muzeja i predsjedničtva „hrv. naravoslovnog družtva u
Zagrebu" potrebnim, da se po čitavom području Hrvatske i Slavonije počevši
od g. 1901. dalje sustavno obavlja motrenje ptica selica na što više
mjesta, te da se opažanja u tom predmetu redovito pripošalju središnjoj
postaji „Hrvatskoj ornitoložkoj centrali" u Zagrebu, u svrhu znanstvenog
ovozemnog iztraživanja.


Toga
radi nalazi kr. zemaljska vlada odrediti, što sliedi:


1. Prema priležećem naputku imadu se revno motriti barem seoska
lastavica i roda, uz to kukavica i šljuka. U koliko pako bude moguće,
neka se uvaže i izpune ostale točke naputka.
2. Bilježke o motrenju poslati će se izravno na „Krv. ornitoložku
centralu*
i to pouzdano unutar za to odredjenog roka:
za proljetno seljenje najkasnije do konca svjbnja, a
za jesensko seljenje najkasnije do konca studenoga.


3. Točni naputak prilaže se ovoj okružnici. Tiskanice za prijave
dostaviti će se naslovu naknadno.
Ravnateljstvo kr. gospodarskog učilišta u Križevcih kao što i ravnateljstva
svih ratarskih i vinogradarskih škola, pučkih i učiteljskih škola,
te Ingarski tečaji imadu pobudjivati interes svojih pitomaca na takova
opažanja.


Stručnim tumačenjem uputit će ih u odnosnim znanostima, te će
usljed toga rada dobivene posve pouzdane podatke takodjer odaslati neposredao
ornitoložkom središtu.


Obzirom napokon i na to, da akademijska mladež, koja ,8e je posvetila
šumarskom zvanju, tome u praksi i zbilja u svakom pogleda odgovoriti
uzmogne, želi kr. kr. zemalj. vlada, da njezini učitelji stručnjaci
ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 72     <-- 72 -->        PDF

— 506 —


navrate pozornost i interes akademijske mladeži kako teoretićno, tako i
praktično na gore razpravljeni predmet u najobsežnijoj mjeri.


Naputak za motrenje pticah selicah u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji
A) Ptice, koje bi se imale motriti.


U prvom redu valja motriti seljenje sliedećih ptica:
Hirund o rustica , seoska lastavica (Rauehschviralbe), koja se


lahko poznaje po crvenom pođvratku i
Ciconia ciconia, biela roda (Weisser Storch); zatim
Cuculus canorus, kukavica (Kukuk) i
Scolopax ruaticula, šumska šljuka (Waldschnepfe).
Onoj gg. motriteljima, koji su bolje upućeni u poznavanje ptica,


preporučaju se nadalje za motrenje slieđeće vrsti:
Sturnus vulgaris, čvorak (Staar);
Aeđon philomela, slavulj (Nachtigall);
Oriolus galbnla, vuga (Pirol Golđamsel);
Cheliđon urbica, lastavica pokućarka (Stađtschviralbe),. u koje je


ciela donja strana biela;
Micropus apus, pištara čiopa (Mauersegler);
Coracias garrula, smrdovrana, zlatovrana (Blaurake, ^Manđelkrahe);
Dpupa epops, futač, grebedjeđ (Wieđehopf);
Ardea cinerea, siva čaplja (Grauer Reiher);
Ciconia nigra, crna roda (Schwarzer Storch);
Turtur turtur, divlja grlica (Turteltaube);
Coturnix coturnix, prepelica (Wachte]);
Fulica atra, liska (Schvsrarzes Wasserhuhn, Rohrhun);
Vanellus vanellus, vivak (Kiebitz).


B)Načinmotrenja.


I. Selenjeuobde:
Sto se tiče selenja u obde, dakle s proljeća i u jesen, valja zabilježiti
:


1. Dan opažanja i doba dana (jutro, prije podne, posije podne,
večer, noč).
2. Smjer lieta ptičjega.
3. Vrieme i smjer vjetra za dana seobe, a ako je moguće i vrieme
prijašnjeg dana.
4. Da li se ptice pojavljuju pojedince ili u jatima.
5. Da li se koje vrsti pojavljuju samo u proljeće ili samo u jesen.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1901 str. 73     <-- 73 -->        PDF

— 507 —


IlSelenjeuproljeće:


1. Kada se pojave prve ptice pojedince.
2. Kada nadodju jata.
III. Selenjeujesen.
1. Odlazak ptica pojedince.
2. Odlazak jata.
Primamo sa zahvalnošću podatke i o inim vrstima pticn, koje u
gornjem popisu nisu navedene i koje se tiču selenja, kao što u obće
sve, što se tiče života ptica, na pr. opažanja o hrani, o pjevanju, gniezđjenju,
o mieni perja i t. d.


Molili bi gg motritelje, da prema opažanjima ili po čuvenju pobilježe
ptice, koje su štetne, dotično one, na koje se gospodari tuže i zašto;
isto vriedi i za one ptice, koje tamane štetnike, te su po tom koristne.


C) Prijava opažanja.


Proljetna opažanja valja najkrasnije do konca mjeseca svibnja, a
je.senskn najkasnije do konca studenoga poslati »Hrvatskoj ornitoložkoj
centrali" u Zagrebu (Hrv. naravoslovno družtvo).


Opažanja će se uz ime motritel,a objelodaniti u „Glasniku hrv.
naravoslovnoga družtva".


Tko ne može svoja opažanja tako udesiti, da bi mogao odgovoriti
na sva gore stavljena pitanja, toga molimo, da nam priobdi bar opažanja
prvih četiri vrsti ptica, a primiti ćemo rado i odgovor ma samo i na
pojedina pitanja.


Napokon se gg. motritelji umoljavaju, da kod bilježenja podataka
postupaju sa najvećom savjestnošću, te da, ako za koju vrst nisu posve
sigurni, to kod bilježenja naročito iztaknu ili da dotično opažanje radje
posve izostave.


Okružniea kr. hrv.slav.-dalm. zem. vlade, odjela za unutarnje poslove
od 22. kolovoza br. 58.488. upravljena na sve kr. žup. oblasti glede
pripusta onih kandidata k lugarskim izpitom´ koji su već jednoč reprobovani.


Kr. zemaljskoj vladi, odjelu za unutarnje poslove došlo je do znanja,
da takovi kandidati, koji su prigodom polaganja izpita za lugarsku odnosno
šumsko tehničku pomoćnu službu kod nadležne svoje kr. županijske
oblasti propali, kadkada dozvolu za polaganje spomenutog izpita mole
kod druge koje kr. županijske oblasti, koja potonja istim zamoljenu dozvola
podieljuje, bez da se prije kod nadležne kr. županijske oblasti dotičnog
kandidata upita, da li je i koliko putah k više spomenutom izpitu
pripušten bio.